پایان نامه رایگان با موضوع اعتبار سنجی، شبیه سازی

صفحه طولی در 12.8 ثانیه شکل ‏5102 کانتور دما در صفحه طولی در 20.8 ثانیه کلکتور بعد از گذشت 20 ثانیه، به حالت پایا میرسد و در این حالت حداکثر دمای سیستم به حدود 500 درجه سانتیگراد خواهد بود. شکل…

Continue Reading

پایان نامه رایگان با موضوع زندگی روزمره، پدیده شناسی، نرم افزار

کمتری از افزایش دما را در پوستهی خارجی (که سرامیک ها را احاطه کرده است) شاهد هستیم؛ بنابراین هر چه که بتوانیم میزان تماس بیشتری را با بین سرامیک ها و پوسته های داخلی و خارجی فراهم نماییم، مقاومت حرارتی…

Continue Reading

پایان نامه رایگان با موضوع میانگین دما، مرور زمان، شبیه سازی

سطح پایینی پایه آلومینیومی به 70 درجه سانتیگراد، دمای ماکزیمم به حدود 467 کلوین رسیده است،این در حالیست که در حالتی که دمای پایه 40 درجه سانتیگراد بود این دمای ماکزیمم به 432 کلوین میرسید پس حدود 35 درجه اختلاف…

Continue Reading

پایان نامه رایگان با موضوع شبیه سازی

سرامیکها به دما و کاهش آن با افزایش دما میباشد. نمودار های توزیع دما در خطوط 1 و 3 در شکل ‏523 نمایش داده شده است. شکل ‏523 نمودار های توزیع دما در خطوط 1 و 3 در حالت 2…

Continue Reading

پایان نامه رایگان با موضوع شبیه سازی، بهینه سازی، بهینه سازی حرارتی

از آلومینا باشد و دمای پایه آلومینیومی خنک کننده برابر با 50 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود در حالت زیر: 1- ضریب هدایت حرارتی ثابت در نظر گرفته شود. 2- ضریب هدایت حرارتی متغیر با دما در در نظر…

Continue Reading

پایان نامه رایگان با موضوع نرم افزار، شبیه سازی، متغیر وابسته

کیفیت بالاتری برخوردار شود و خطای محاسبات کمتر شود. همچنین نمای بالای کلکتور در حالت مش زده شده به شکل ‏316است شکل ‏317 نمای مش بندی از بالا در کلکتور با توان ورودی 900 وات از 417010 المان و در…

Continue Reading

پایان نامه رایگان با موضوع مدل ریاضی، شبیه سازی، نرم افزار

ی فیزیک مسأله از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی دیگر از شاخصههای یک مطالعه عددی، صرف زمان کمتر جهت رسیدن به جواب نسبت به یک تحقیق آزمایشگاهی مشابه است. به این معنی که یک تحقیق محاسبهای میتواند با سرعت قابل…

Continue Reading

پایان نامه رایگان با موضوع مدل ریاضی، جنگ جهانی دوم، اعتبار سنجی

‏42 توان ورودی و خروجی به لامپ 39 شکل ‏51- نمای کناری خط شماره ی 1 47 شکل ‏52-نمای روبروی خط شماره ی 1 47 شکل ‏53- نمای کناری خط شماره 2 48 شکل ‏54- نمای روبرو از خط شماره…

Continue Reading

پایان نامه رایگان با موضوع شبیه سازی، نرم افزار، بهینه سازی

l اظهار نامه اینجانب مسعود فسایی (890295) دانشجوی رشتهی مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشکده مهندسی اظهار میکنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم میباشد و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کردهام نشانی دقیق و مشخصات آن…

Continue Reading

منبع پایان نامه ارشد درباره determination، دانشگاه پیام نور، علوم و فناوری نانو

دارویی. اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، یزد، دانشگاه پیام نور یزد، سازمان علمی دانشجویی مهندس برق. 50) Khodabakhshi A, Amin M.M, Mozffari M. (2011). Synthesis of magnetite nanoparticles and evaluation of its efficiency for Arsenic removal from simulated…

Continue Reading