منبع پایان نامه ارشد درباره Technology، کارشناسی ارشد، ضریب همبستگی

(n=8) 4-4- 4 محاسبه‌ انحراف استاندارد نسبی جهت تکرار پذیری نتایج روش پیشنهادی، مقدار انحراف استاندارد نسبی یا RSD برای دقت در روز51 و بین روز52 از نمونه‌ها اندازه‌گیری و محاسبه شد. برای اندازه‌گیری دقت در روز ، در یک…

Continue Reading

منبع پایان نامه ارشد درباره ضریب همبستگی، اندازه گیری، بهینه سازی

تأثیر مقدار سورفکتانت با اضافه کردن مقادیر مختلفی از CTAB ، در محدوده یmL 7-1 برای g1/0 نانو ذرات مودر مطالعه قرار گرفت. همان‌طور که در شکل (4-4) مشاهده می‌شود در مقادیر کم CTAB بازده‌ی استخراج کم بوده و با…

Continue Reading

منبع پایان نامه ارشد درباره بهینه سازی

مجدداً به مدت 10دقیقه در حمام اولترا‌سونیک، قرارداده شد. ذرات جامد ته نشین شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول داخل ارلن‌ها را دکانته کرده، سپس طیف همه‌ی محلول‌ها پس از تصحیح خط پایه در محدوده‌ی nm400-200 با دستگاه…

Continue Reading

منبع پایان نامه ارشد درباره بهینه سازی، نمونه برداری، بیمارستان

pH، حجم محلول نمونه، مقدار CTAB، مقدار و پارامترهای مؤثر بر راندمان جذب که شامل نوع حلال، حجم حلال و زمان واجذبی است، نیز بررسی شده است. پس از تعیین شرایط بهینه‌ی استخراج، به منظور بررسی کارایی روش پیشنهادی، ارقام…

Continue Reading

منبع پایان نامه ارشد درباره محیط زیست، اندازه گیری، آلاینده ها

و بررسی کارایی آن در حذف کادمیم از محلول آبی 62 16 سنتز نانو ذرات مغناطیسی و کاربرد آن برای استخراج و پیش تغلیظ دارو از نمونه های محیطی 63 17 سنتز سونو شیمیایی نانو ذرات هیدروفیلی 64 18 سمیت…

Continue Reading

منبع پایان نامه ارشد درباره اندازه گیری، قابلیت اندازه گیری، فناوری نانو

باشد. روغن مي‌تواند تركيبي از انواع هيدروكربن‌ها باشد. به طور معمول دو نوع ريزامولسيون وجود دارد؛ ريزامولسيون مستقيم يا روغن- آب27 (o/w) كه از پخش كردن روغن در آب حاصل مي‌شود و ريزامولسيون معكوس يا آب- روغن28 w/o كه از…

Continue Reading

منبع پایان نامه ارشد درباره طبقه بندی، زندگی روزمره، لوازم آرایشی

صابون نمک استر سولفوریک(سولفات) -COSO3Na سولفات بیشتر الکل ها-سولفات بیشتر الکیل اتر-روغن سولفاته-استر اسید چرب سولفاته-اولفین سولفاته نمک اسید سولفونیک(سولفات) -SO3Na الکیل بنزن سولفونات-الکیل نفتالین سولفونات-نمک پارافین سولفوناته نمک استر فسفوریک(فسفات) -OPO3Na فسفات بیشتر الکل ها جدول (2-2) طبقه بندی…

Continue Reading

منبع پایان نامه ارشد درباره طبقه بندی، دسته بندی، ذخیره سازی

و هم‌چنين نحوه‌ي توزيع آن مي‌تواند بر خواص نهايي نانوکامپوزيت و کاربرد آن اثر بگذارد. نانوکامپوزيت‌هاي مغناطيسي کاربردهاي بالقوه‌ي زيادي را در سنسورها، پوشش‌هاي الکترومغناطيس و مواد جاذب امواج دارا مي‌باشند – دارو رساني هدفمند: بحث دارو رساني هدفمند بيشتر…

Continue Reading

منبع پایان نامه ارشد درباره اندازه گیری، طبقه بندی، نام تجاری

89 پیشنهادات 90 مراجع 91 فهرست جداول عنوان صفحه برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دارو پنتو پرازول 5 2-1 اختلاف بین نوع نمک آمین و نوع نمک آمونیوم چهار جزئی 23 2-2 طبقه بندی سورفکتانت های آنیونی 24 2-3…

Continue Reading

منبع پایان نامه ارشد درباره اندازه گیری، بهینه سازی، قصد استفاده

تقدیر و قدردانی سپاس مخصوص خداوند مهربان که به انسان توانایی و دانایی بخشید تا به بندگانش شفقت ورزد، مهربانی کند و در حل مشکلاتشان یاری شان نماید. از راحت خویش بگذرد و آسایش هم نوعان را مقدم دارد، با…

Continue Reading