دانلود تحقیق با موضوع عوامل موثر، درآمد سرانه

ازراهنمايي ها وکمک هاي ارزنده استاد ارجمندجناب آقاي
دکترعيسي پوررمضان سپاسگزاري مي نمايم.
پروردگارا،
بانام ويادتوگام دراين راه نهادم،هردم که نااميدگشتم،ازتوکمک خواستم،همراهي ام کردي.
تقديم به پدرومادرعزيزم،که همواره مشوق من بوده اند.
تقديم به همسرمهربانم،که درتمامي مراحل تحقيق پشتيبانم بوده اند.
تقديم به فرزندان عزيزم سايه وسپهرکه هميشه همراه من بوده اند.
چکيده 1
مقدمه 2
فصل اول (کليات تحقيق) 4
1-1- بيان مسئله 5
1-2- اهميت وضرورت تحقيق 6
1-3- اهداف تحقيق: 7
1-3-1- هدف اصلي 7
1-3-2- اهداف فرعي 8
1-4- سوال هاي تحقيق 8
1-5- فرضيه هاي تحقيق 8
1-6- محدوده مورد مطالعه 8
1-7- محدوديت ها وموانع تحقيق: 9
1-8- تعاريف،مفاهيم ،واژه ها 10
فصل دوم (مرورمنابع) 12
2-1-تعريف صنايع دستي (تعاريف متفاوت براي صنايع دستي) 13
2-2-تاريخچه صنايع دستي 14
2-2-1- تاريخچه صنايع دستي درايران 14
2-2-2- نگاهي به تاريخچه صنايع دستي درقزوين درراه ابريشم 15
2-2-3-صنايع دستي درقزوين 16
2-3-اهميت صنايع دستي 16
2-4-ويژگيهاي صنايع دستي ايران 17
2-5-خصيصه هاي صنايع دستي ايران 18
2-6- اثرات صنايع دستي 19
2-6-1- اثرات اقتصادي 19
2-6-1-1-اثرات صنايع دستي دربالا بردن سطح اشتغال 19
2-6-1- 2-اثرات صنايع دستي در ازدياد درآمد سرانه 20
2-6-1-3-اثرات صنايع دستي درتوليد ملي 20
2-6-1-4-اثرات صنايع دستي درتوسعه ي صادرات 21
2-6-2-اثرات فرهنگي و هنري صنايع دستي 22
2-6-3-اثرات اجتماعي صنايع دستي 23
2-7-سيرتحول صنايع دستي 23
2-8- انواع صنايع دستي 25
2-8-1-طبقه بندي صنايع دستي در ايران 25
2-8-1-1-بافته هاي داري: 25
2-8-1-2-محصولات دستبافي (نساجي سنتي): 25
2-8-1-3-محصولات بافتني: 26
2-8-1-4-روکاري و رودوزي: 26
2-8-1-5-چاپ هاي سنتي: 26
2-8-1-6-نمد مالي: 26
2-8-1-7-سفال گري و سراميک سازي: 26
2-8-1-8-شيشه سازي: 26
2-8-1-9-توليد فرآورده هاي پوست و چرم: 27
2-8-1-10-ساختن محصولات فلزي و آلياژ: 27
2-8-1-11-قلم زني، مشبک کاري و حکاکي روي فلزات و آلياژها: 27
2-8-1-12-سنگ تراشي و حکاکي روي سنگ: 27
2-8-1-13-خراطي چوب: 27
2-8-1-14-ريزه کاري و نازک کاري چوب: 28
2-8-1-15-منبت کاري، کنده کاري و مشبک کاري چوب: 28
2-8-1-16-حصيربافي: 28
2-8-1-17-خاتم سازي: 28
2-8-1-18-معرق کاري: 28
2-8-1-19-کاشي سازي: 29
2-8-1-20-مليله کاري: 29
2-8-1-21-مينا کاري: 29
2-8-1-22-ساخت اشياء مستظرفه هنري: 29
2-8-1-23-ساخت زينت آلات: 29
2-8-1-24-ساخت ساير فرآورده هاي دستي: 29
2-9- صنايع دستي وگردشگري 30
2-9-1- تاثير صنايع دستي در گردشگري 30
2-9-1-1 -تاثيرگردشگري برصنايع دستي 30
2-10- پيشينه تحقيق 32
فصل سوم (روش اجراي تحقيق) 36
3-1-روش تحقيق ومراحل آن 37
3-1-1- روش تحقيق 37
3-1-2- مراحل تحقيق 37
3-1-2-1- مرحله گردآوري اطلاعات: 37
3-1-2-2-مرحله سازماندهي وطبقه بندي اطلاعات: 37
3-1-2-3- روش تجزيه وتحليل اطلاعات: 37
3-1-2-4- جامعه آماري ،حجم نمونه ومتغيرهاي تحقيق: 37
3-2- ويژگي هاي طبيعي 38
3-2-1- محدوده مورد مطالعه 38
3-2-2 – توپوگرافي 38
3-2-3- اقليم 39
3-2-3-1- بارش 39
3-2-3-2- دما 40
3-2-3-3- رطوبت 41
3-3-منابع آب 43
3-3- 1-منابع آب سطحي 43
3- 3-2-منابع آبهاي زيرزميني 43
3-4- پوشش گياهي 43
3- 5- ويژگي هاي انساني 44
3-5-1-ويژگي هاي جمعيتي واجتماعي 44
3-5-1-1- تعداد،توزيع وتراکم جمعيت 44
3-5-1-2- تعداد و بعد خانوار 46
3-5-1-3- ساخت جنسي وسني جمعيت 46
3-5-1-4- وضعيت سواد 47
3-6-ويژگي فرهنگي 47
3-6-1-زبان ومذهب 47
3-7- ويژگي هاي اقتصادي 47
3-7-1- کشاورزي 48
3-7-2- زراعت وباغداري 48
3-7-3- صنعت ومعدن 48
3-8- ويژگي هاي کالبدي 49
3-8-1- خدمات 49
3-8-2 -شبکه راهها: 50
فصل چهارم(يافته هاي تحقيق) 51
4-1- گردشگري در شهرستان قزوين 52
4-2- جاذبه هاي گردشگري درشهرستان قزوين 53
1-2-4-جاذبه هاي طبيعي 53
4-2-1-1 درياچه اوان: 53
4-2-2- جاذبه هاي انساني 54
4-2-2-1 بقعه متبرک شاهزاده حسين: 55
4-2-2-2 خانه اميني ها: 55
4-2-3- جاذبه هاي تاريخي وفرهنگي: 57
4-2-3-1 مجموعه سعدالسلطنه: 57
4-2-3-2 قلعه الموت: 57
4-3- تحليل وضع موجود صنايع دستي شهرستان قزوين 59
4-4-صنايع دستي شهرستان قزوين 60
4-4-1- خوشنويسي 63
4-4-2موج بافي 63
4-4-3 نم نم دوزي: 64
4-4-4 -گليم بافي 64
4-4-5 – پن بافي 65
4-4-6-نگار گري 66
4-4-7- سرمه دوزي 67
4-4-8- مسگري 68
4-4-9-نقاشي و تذهيب 68
4-4-10- گره چيني 69
4-4-11-شيريني هاي سنتي قزوين 70
4-4-12غذا هاي سنتي قزوين 70
4-5- رشته هاي صنايع دستي فعال در شهرستان قزوين 71
4-6- يافته هاي ميداني تحقيق 71
4-6-1-ويژگيهاي فردي وعمومي پاسخگويان 71
4-6-1-1- جنس 71
4-6-1-2- سن 72
4-6-1-3- سواد 73
4-6-2- صنايع دستي وتوسعه گردشگري ازديدگاه گردشگران 74
4-6-2-1- آشنايي با جاذبه هاي گردشگري قزوين 74
4-6-2-2 علاقمندي براي مسافرت مجدد به شهرستان قزوين 75
4-6-2-3 عوامل موثردرانگيزش گردشگران براي انتخاب شهرستان قزوين بعنوان مقصد گردشگري 76
4-6-2-4 تاثيرگذاري تنوع صنايع دستي برتمايل گردشگران به مسافرت مجدد 78
4-6-2-5 تاثيرتنوع صنايع دستي در انگيزه خريد 79
4-6-2-6:ميزان تبليغات درموردمعرفي صنايع دستي 80
4-6-2-7: تبليغات وفروش صنايع دستي 81
4-6-2-8: علاقمندي گردشگران براي خريد صنايع دستي ومحلي به جاي صنايع دستي خارجي 82
4-6- 2-9- علاقمندي گردشگران به خريد صنايع دستي قزوين بعنوان سوغات وهديه 83
4-6-2-10- علاقمندي گردشگران براي خريد صنايع دستي ازمناطق گردشگري شهرستان قزوين 84
4-6-2-11- هزينه کردگردشگران براي خريدصنايع دستي 85
4-6-2-12- صنايع دستي وتوسعه گردشگري 86
4-6-2-13- صنايع دستي خريداري شده گردشگران درهنگام سفر به اين شهرستان 88
4-6-2-14- نقش صنايع دستي داخلي به جاي صنايع دستي خارجي درتوسعه گردشگري 89
4-6-2-15- نمايشگاههاي بومي ومنطقه اي صنايع دستي وجذب گردشگران 90
4-6-2-16- کيفيت وزيبايي ظاهري صنايع دستي و توسعه گردشگري 91
4-6-2-17- نقش فرهنگي صنايع دستي درتوسعه گردشگري 92
4-6-2-18- انواع صنايع دستي مورد تقاضاي گردشگران 93
4-6-2-19-انواع صنايع دستي موردپسندگردشگران 94
4-6-2-20- راهکارهاي گردشگران براي توسعه گردشگري شهرستان قزوين 95
4-7-يافته هاي تحليلي 95
4-7-1-ترکيب مسئولين برحسب جنس 95
4-7-2-ترکيب مسئولين برحسب ميزان تحصيلات 96
4-7-3-ميزان شناخت وآگاهي مسئولين ازصنايع دستي شهرستان قزوين 97
4-7-4-اقدامات انجام شده براي معرفي صنايع دستي شهرستان قزوين 97
4-7-5- فعاليتهاي مسئولين صنايع دستي براي شناخت ومعرفي صنايع دستي قزوين 98
4-7-6-وجودقابليتهاومهارتهاي لازم براي رونق صنايع دستي شهرستان قزوين 99
4-7-7-قابليتهاي هنري ومهارتهاي لازم موجوددرشهرستان جهت رونق صنايع دستي 100
4-7-8- وجود نيروي ماهر ومتخصص براي توليدصنايع دستي درشهرستان قزوين 101
4-7-9-نقش نيروي ماهرومتخصص در زمينه توليدصنايع دستي شهرستان قزوين 101
4-7-10-وضيعت تمايل مردم به سرمايه گذاري در بخش گردشگري 102
4-7-11-تاثيرحضورگردشگران دررونق صنايع دستي شهرستان قزوين 104
4-7-12- آموزش افرادبومي براي معرفي وتوسعه صنايع دستي شهرستان قزوين 105
4-7-13-نقش صنايع دستي دراشتغالزايي وجذب گردشگر 106
4-7-14- نمايشگاهها،فروشگاههاوجشنواره هاي صنايع دستي درمناطق گردشگري و فروش صنايع دستي وجذب گردشگر 107
4-7-15- ارائه تسهيلات وتوسعه بخش صنايع دستي 109
4-7-16-پررونق ترين صنايع دستي شهرستان قروين از نگاه مسئولين 110
4-7-17-روند تغيير وضعيت توليد وعرضه صنايع دستي قزوين نسبت به سالهاي گذشته 111
4-7-18-روندتغييرتنوع توليدات صنايع دستي قزوين نسبت به سالهاي گذشته 112
4-7-19-راهکارهاي توسعه گردشگري شهرستان قزوين 113
4-7-20-تاثيررشدوشکوفايي صنايع دستي شهرستان قزوين برسطح درآمد مردم 114
فصل پنجم (بحث/نتيجه گيري/پيشنهادها) 115
5-1- بحث 116
5-2- نتيجه گيري 116
5-2-1- آزمون فرضيه ها 117
5-3- پيشنهادها 119
منابع ومآخذ 120
پيوست 120
جدول3-1:متوسط بارندگي سالانه شهرستان قزوين سال1390(ميلي متر) 40
جدول3-2:متوسط دماي ماهيانه ايستگاه قزوين سال1390(درجه سانتيگراد) 41
جدول3-3:متوسط رطوبت نسبي ماهيانه ايستگاه قزوين سال1381(درصد) 42
جدول3-4:روند تغييرات جمعيت شهرستان قزوين از 1355تا1390 45
جدول3-5:تعدادوبعدخانوارشهرستان قزوين(سال1390) 46
جدول3-6: ساخت جنسي جمعيت شهرستان قزوين(1385) 46
جدول3-7:ساخت سني جمعيت شهرستان قزوين(سال1390) 46
جدول3-8:تعدادکارگاههاي شهرستان قزوين(سال1381) 49
جدول3-9:تعدادونوع خدمات شهرستان قزوين(سال1391) 49
جدول3-10:طبقه بندي راههاي شهرستان قزوين(سال1390) 50
جدول4-1:رشته هاي صنايع دستي فعال 71
جدول42- -ترکيب پاسخ دهندگان برحسب جنس 72
جدول4-3- ترکيب پاسخگويان برحسب سن 73
جدول4-4-ترکيب پاسخ دهندگان برحسب ميزان تحصيلات 73
جدول4-5-آشنايي گردشگران باشهرستان قزوين 75
جدول4-6- ميزان علاقمندي گردشکران جهت مسافرت مجدد به شهرستان قزوين 76
جدول4-7- عوامل موثر درانتخاب قزوين بعنوان مقصدگردشگري 77
جدول4-8- تاثيرتنوع صنايع دستي درمسافرت مجدد 78
جدول4-9- تاثيرتنوع صنايع دستي درانگيزه خريد 79
جدول 4-10- نقش تبليغات درمعرفي صنايع دستي 80
جدول4-11- نقش تبليغات در فروش صنايع دستي شهرستان قزوين 81
جدول4-12- ميزان علاقمندي به خريدصنايع دستي محلي به جاي خارجي 82
جدول4-13- ميزان علاقمندي گردشگران به خريدصنايع دستي بعنوان سوغات 84
جدول4-14- تمايل گردشگران براي خريدصنايع دستي ازمناطق گردشگري الموت شرقي والموت غربي 85
جدول4-15- ميزان هزينه کرد گردشگران براي خريد صنايع دستي 86
جدول4-16- ميزان نقش صنايع دستي درتوسعه گردشگري 87
جدول4-17- انواع صنايع دستي خريداري شده توسط گردشگران 88
جدول4-18- ميزان نقش صنايع دستي داخلي به جاي صنايع دستي خارجي درتوسعه گردشگري 89
جدول4-19- ميزان نقش نمايشگاههاي بومي ومنطقه اي درجذب گردشگر 90
جدول4-20- ميزان تاثيرکيفيت وزيبايي صنايع دستي در توسعه گردشگري 91
جدول4-21- تامين خواسته هاي فرهنگي گردشگران ازطريق صنايع دستي قزوين 92
جدول4- 22- انواع صنايع دستي موردتقاضاي گردشگران 93
جدول:4-23- آشنايي گردشگران باانواع صنايع دستي 94
جدول4-24:ترکيب مسئولين برحسب جنس 95
جدول4-25ترکيب مسئولين برحسب ميزان تحصيلات 96
جدول4-26:ميزان آشنايي مسئولين شهرستان باصنايع دستي 97
جدول4-27:نظرمسئولين درخصوص انجام اقدامات براي معرفي صنايع دستي قزوين 98
جدول4-28:ميزان تاثيرفعاليتهاي مسئولين درشناساندن صنايع دستي قزوين 98
جدول4-29:ميزان موجودبودن قابليتها ومهارتهاي لازم براي رونق صنايع دستي 99
جدول4-30:درجه تاثيرقابليتهاي هنري ومهارتي مردم دررونق صنايع دستي 100
جدول4-31:ميزان وجودنيروي ماهر درتوليد صنايع دستي در قزوين 101
جدول4-32:ميزان تاثيرنقش مهارت وتخصص برتوليدصنايع دستي 102
جدول4-33:وضعيت تمايل مردم به سرمايه گذاري دربخش گردشگري 103
جدول4-34:ميزان تمايل مردم به سرمايه گذاري در بخش صنايع دستي 103
جدول4-35:ميزان تاثيرحضورگردشگران بررونق صنايع دستي 105
جدول4-36:ميزان نقش آموزش افرادبومي درمعرفي وتوسعه صنايع دستي 106
جدول4-37:ميزان تاثير صنايع دستي دراشتغالزايي 107
جدول4-38:ميزان تاثيربرگزاري جشنواره بر فروش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *