پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عوامل موثر

دکتر کوروش محمدي
استاد مشاور(استادان مشاور):
دکتر عبدالوهاب سماوي
نگارنده:
صديقه جلالي
سال تحصيل1392-1391
سپاسگزاري
حمد و سپاس يزدان پاک را که نعمت بودن ، باليدن و انديشيدن را بر من ارزاني داشت تا بتوانم با صرف فعل خواستن، در مسير علم تا چنين مرحله اي گام بردارم.
تشکر و قدرداني فراوان :
از جناب آقاي دکتر کوروش محمدي که با تجربه هاي ارزنده و اطلاعات تخصصي شان در و با توجه به مسئوليت هاي فراوان ، در اسرع وقت وبا برخوردهاي شايسته، بنده را در تهيه اين پايان نامه راهنمايي هاي ارزشمندي نمودند.
تتشکر و قدرداني فراوان :
از جناب آقاي عبدالوهاب سماوي که با ريزبيني، دقت و احاطه کامل جهت تدوين پايان نامه و رفع اشکالات آن بعنوان استاد مشاور، کمک هاي شاياني را از ايشان دريافت نمودم.
تشکر و قدرداني فراوان
از پدر بزرگوارم که زمينه و امکانات لازم را براي بنده در تمامي سطوح تحصيلي بدون هيچ کم و کاستي فراهم نمود و مشوق ارزشمندي جهت پيشرفت روزافزون من بوده است. همچنين سپاس بي پايان از مادر فداکارم که هر آنچه را که براي رشد و ارتقاي من در لحظه لحظه زندگي ام لازم بوده با جان و دل نثارم کرده است.
تقديم به
همسر عزيزم مهدي فکور زيبا که از هيچ کوششي جهت خوشبختي و موفقيت روزافزون من دريغ نداشته و با تحمل سختي ها و صبر و حوصله فراوان بهترين همسفرم در جاده هاي کار، تحصيل و زندگي ام بوده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده………………………………………………………………………………..1
فصل اول : کليات تحقيق
1-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2.بيان مساله……………………………………………………………………………………………………………………….4
1-3.اهميت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………..7
1-4.اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….10
1-4-1. هدف کلي ……………………………………………………………………………………………………………….10
1-4-2.اهداف اختصاصي ……………………………………………………………………………………………………..10.
1-5.فرضيه هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………..11
1-6.تعاريف نظري و عملياتي…………………………………………………………………………………………………11
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق و پيشينه تحقيق
2-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-2.نوجواني…………………………………………………………………………………………………………………………15
2-3.تاملي در معنا و مفهوم خود………………………………………………………………………………………………16
2-4.نظريه هاي مربوط به چگونگي تشكيل خود(با تاكيد بر ديدگاه كنش متقابل نمادي)………………17
2-4-1. چارلز هورتن كولي……………………………………………………………………………………………………18
2-4-2. جرج هربرت ميد……………………………………………………………………………………………………..18
2-5.تعريف هويت……………………………………………………………………………………………………………….19
2-6.نظريه پردازي هويت……………………………………………………………………………………………………….20.
2-6-1.اريكسون……………………………………………………………………………………………………………………20
2-6-2.لوينگر……………………………………………………………………………………………………………………….22
2-6-3.گلاسر……………………………………………………………………………………………………………………….22
2-6-4.برزونسكي…………………………………………………………………………………………………………………23.
2-6-5.كگان…………………………………………………………………………………………………………………………24
2-6-6.مارسيا……………………………………………………………………………………………………………………….24
2-6-7.فرويد………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-7.فرايند شكل گيري هويت…………………………………………………………………………………………………25
2-8.مشكلات نوجوانان در هويت يابي…………………………………………………………………………………….26
2-9. پايگاه هاي هويت از نظر مارسيا………………………………………………………………………………………27
2-10. تفاوتهاري جنسيتي و هويت …………………………………………………………………………………………29
2-11. ويژگي هاي هويت………………………………………………………………………………………………………30
2-12. انواع هويت………………………………………………………………………………………………………………..31
2-12-1.هويت شخصي…………………………………………………………………………………………………………31
2-12-2.هويت فيزيكي- جسماني…………………………………………………………………………………………..31
2-12-3.هويت مذهبي………………………………………………………………………………………………………….31
2-12-4.هويت قومي…………………………………………………………………………………………………………….31
2-12-5.هويت خانوادگي………………………………………………………………………………………………………31
2-12-6. هويت ملي……………………………………………………………………………………………………………..32
2-12-7. هويت جنسي………………………………………………………………………………………………………….32
2-12-8. هويت شغلي……………………………………………………………………………………………………………32
2-13. عوامل موثر در شكل گيري هويت………………………………………………………………………………….32
2-13-1.عوامل شناختي…………………………………………………………………………………………………………32
2-13-2. عوامل خانوادگي……………………………………………………………………………………………………..33
2-13-3. عوامل مربوط به نظام آموزشي………………………………………………………………………………….33
2-13-4. عوامل اجتماعي – فرهنگي……………………………………………………………………………………….34
2-13-5. رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي……………………………………………………………………………….34
2-14. بحران هويت………………………………………………………………………………………………………………35
2-15.پيامدهاي فقدان هويت…………………………………………………………………………………………………..36
2-16.راه هاي ايجاد هويت سالم در نوجوانان…………………………………………………………………………..36
2-17.تعاريف شادكامي …………………………………………………………………………………………………………37
2-18.ديدگاههاي نظري در مورد شادكامي………………………………………………………………………………..38
2-18-1.ديدگاه لذتي……………………………………………………………………………………………………………..38
2-18-2.ديدگاه سعادت گرا……………………………………………………………………………………………………39
2-19. نظريه هاي مختلف پيرامون شادکامي ……………………………………………………………………………..40
2-19-1. نظريه دنير و همكاران………………………………………………………………………………………………40
2-19-2. نظريه آرگايل و همكاران………………………………………………………………………………………….41
2-19-3. نظريه لازاروس و فلكمن …………………………………………………………………………………………41
2-19-4. نظريه ديان و دسي ………………………………………………………………………………………………….42
2-19-5.نظريه اسنادي وانير …………………………………………………………………………………………………..43
2-19-6. نظريه اريكسون ………………………………………………………………………………………………………43
2-19-7. نظريه مقايسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *