پایان نامه رایگان با موضوع مدل ریاضی، جنگ جهانی دوم، اعتبار سنجی

‏42 توان ورودی و خروجی به لامپ 39
شکل ‏51- نمای کناری خط شماره ی 1 47
شکل ‏52-نمای روبروی خط شماره ی 1 47
شکل ‏53- نمای کناری خط شماره 2 48
شکل ‏54- نمای روبرو از خط شماره 2 48
شکل ‏55-نمای روبرو از خط شماره 3 49
شکل ‏56- نمای سه بعدی از خط شماره 3 49
شکل ‏57- نمای کناری خط شماره 3 49
شکل ‏58- صفحه عرضی 50
شکل ‏59- صفحه طولی 50
شکل ‏510- محل برخورد الکترونها در کلکتور 900 وات با دیپرس 51
شکل ‏511- محل برخورد الکترونها در کلکتور 900 وات بدون دیپرس 51
شکل ‏512- محل برخورد الکترونها در کلکتور 3000 وات با دیپرس 52
شکل ‏513 توزیع دما در صفحه عرضی در حالت 1 54
شکل ‏514-توزیع دما در صفحه طولی در حالت 1 55
شکل ‏515 دمای پوسته داخلی در حالت 1 55
شکل ‏516 توزیع دما بر خط 1 در حالت 1 56
شکل ‏517 توزیع دما بر خط 3 در حالت 1 56
شکل ‏518توزیع دما در خطوط 1 و 3 در حالت 1 57
شکل ‏519 توزیع دما در صفحه طولی در حالت 2 57
شکل ‏520 توزیع دما در صفحه عرضی در حالت 2 58
شکل ‏521 توزیع دما در حالت 2 58
شکل ‏522 نمای سه گانه در حالت 2 59
شکل ‏523 نمودار های توزیع دما در خطوط 1 و 3 در حالت 2 60
شکل ‏524 توزیع دما بر صفحات عرضی در حالت 3 60
شکل ‏525- کانتور دما در صفحه عرضی در حالت 3 61
شکل ‏526 کانتور دما در صفحه طولی در حالت 3 61
شکل ‏527 توزیع دمای چهارکانه در حالت 3 62
شکل ‏528 توزیع دما بر روی خط شماره 1 در حالت 3 62
شکل ‏529 توزیع دما را بر روی خط شماره 3 در حالت 3 63
شکل ‏530 خط شماره 4 63
شکل ‏531 توزیع دما در خط شماره 4 در حالت 3 63
شکل ‏532 توزیع دما در خطوط 1 و 3 و 4 در حالت 3 64
شکل ‏533 توزیع دما در صفحه عرضی در حالت 4 65
شکل ‏534 کانتور دما در صفحه ی طولی کلکتور در حالت 4 65
شکل ‏535 کانتور سه نمای در حالت 4 66
شکل ‏536 توزیع دما در خط شماره 1 و 3 و 4 در حالت 4 66
شکل ‏537 توزیع دما در صفحه عرضی در حالت 5 67
شکل ‏538 توزیع دما بر خطوط 1و 3 و 4 در حالت 5 67
شکل ‏539 کانتور دما در صفحه عرضی در حالت 6 68
شکل ‏540 کانتور دما در صفحه عرضی در حالت 6 69
شکل ‏541 توزیع دما در پوسته خارجی در حالت 6 70
شکل ‏542 کانتور دمای پوسته ی داخلی و سطح پایین سرامیک بالایی در حالت 6 70
شکل ‏543 توزیع دما روی خط 1 در حالت 6 71
شکل ‏545 کانتور دما در صفحه ی عمود بر محور کلکتور در حالت 7 72
شکل ‏546 کانتور دما بر روی صفحه ی طولی در حالت 7 72
شکل‏547 توزیع دما در خط 1 در حالت 7 73
شکل ‏548 توزیع دما در خط شماره 3 در حالت 7 73
شکل ‏549 کانتور دما در صفحه ی عمود بر محور کلکتور در حالت 8 74
شکل ‏550 کانتور دما در راستای طولی در حالت 8 75
شکل ‏551 توزیع دما در خط 1 در حالت 8 75
شکل ‏552 توزیع دما در خط 3 در حالت 8 76
شکل ‏553 کانتور دما در صفحه ی عمود بر محور کلکتور در حالت 9 76
شکل ‏554 کانتور دما را راستای طول کلکتور در حالت 9 77
شکل ‏555 توزیع دما بر روی خط 1 در حالت 9 77
شکل ‏556 توزیع دما بر روی خط 3 در حالت 9 78
شکل ‏557 کانتور دما بر روی پوسته ی داخلی در حالت 9 78
شکل ‏558 کانتور دما در صفحه عرضی در حالت 10 79
شکل ‏559 کانتور دما در صفحه طولی در حالت 10 80
شکل ‏560 کانتور دما در پوسته ی داخلی در حالت 10 80
شکل ‏561 کانتور دما در پوسته ی خارجی در حالت 10 81
شکل ‏562 کانتور دما روی صفحه ی عرضی در حالت 11 82
شکل ‏563 کانتور دما در صفحه ی طولی در حالت 11 82
شکل ‏564 کانتور دما بر روی سطح بالایی سرامیک بالایی در حالت 11 83
شکل ‏565 توزیع دما در خط شماره 1 در حالت 11 83
شکل ‏566 کانتور دما در صفحه ی طولی در حالت 12 84
شکل ‏567 کانتور دما از نمای روبروی کلکتور و پوسته ی خارجی در حالت 12 84
شکل ‏568 کانتور دمای سرامیک بالایی (نمای بالا) در حالت 12 85
شکل ‏569 کانتور دما بر روی صفحه ی انتهایی کلکتور در حالت 12 85
شکل ‏570 نمودار توزیع دما بر روی خط شماره 1 در حالت 12 86
شکل ‏571 کانتور دما در صفحه ی طولی در حالت 13 86
شکل ‏572 توزیع دما بر روی قسمت شیب دار انتهایی کلکتور در حالت 13 87
شکل ‏573 کانتور های دمایی در حالت 13 87
شکل ‏574 کانتور دما در نمای بالا در حالت 13 88
شکل ‏575 کانتور دما بر روی پوسته ی خارجی و قسمت شیب دار در حالت 13 88
شکل ‏576 کانتورهای دما بر روی صفحات مختلف در حالت 14 89
شکل ‏577 کانتور دما در راستای طولی در حالت 14 89
شکل ‏578 کانتور دما بر روی پوسته ی داخلی در حالت 14 90
شکل ‏579 کانتور دما در پوسته ی خارجی در حالت 14 90
شکل ‏580 توزیع دما بر روی خطوط 1 و 3 در حالت 14 91
شکل ‏581 کانتور دما در صفحه ی عمود بر محور کلکتور در حالت 15 92
شکل ‏582 کانتور دما در صفحه ی طولی در حالت 15 92
شکل ‏583 کانتور دما بر روی صفحه ی مورب انتهایی کلکتور در حالت 15 93
شکل ‏584 کانتور دما در پوست ی خارجی در حالت 15 93
شکل ‏585 توزیع دما در خط شماره 1 در حالت 15 94
شکل ‏586 توزیع دما در خط شماره 2 (خط عمودی) در حالت 15 94
شکل ‏587 توزیع دما در خط شماره 3 در حالت 15 94
شکل ‏588 کانتور دما در صفحه طولی در حالت 16 95
شکل ‏589 کانتور دما در صفحه طولی در حالت 16 95
شکل ‏590نمای دوگانه در حالت 16 96
شکل ‏591 توزیع دما در خط شماره 3 (مورب) در حالت 16 97
شکل ‏592کانتور دمای حجمی در حالت 16 97
شکل ‏593 کانتور دما بر صفحه طولی در حالت 17 98
شکل ‏594 کانتور دما بر صفحه طولی در حالت 17 99
شکل ‏595 کانتور دما بر روی صفحات عرضی در حالت 17 99
شکل ‏596 کانتور دما در نمای بالا در حالت 17 100
شکل ‏597 نمودار توزیع دما در راستای طولی سرامیک بالایی در حالت 17 100
شکل ‏598 کانتور دما در صفحه عرضی در حالت 18 101
شکل ‏599 کانتور دما در صفحه طولی بدون دیپرس در حالت 18 101
شکل ‏5100 شرایط اولیه 103
شکل ‏5101 کانتور دما در صفحه طولی در 3.2 ثانیه 104
شکل ‏5102 کانتور دما در صفحه طولی در 12.8 ثانیه 104
شکل ‏5103 کانتور دما در صفحه طولی در 20.8 ثانیه 104
شکل ‏5104 کانتور دما در صفحه طولی در 35 ثانیه 105
شکل ‏5105 نمای سه بعدی از کلکتور و خط عبورکننده از سرامیک بالایی 105
شکل ‏5106 توزیع دما بر راستای طولی سرامیک بالایی 106
شکل ‏5107 اعتبار سنجی 106
شکل ‏5108 نمای سه بعدی خط ماکزیمم دما 107
شکل ‏5109 نمای روبروی خط ماکزیمم دما 107
شکل ‏5110 نمای کناری خط ماکزیمم دما 107
شکل ‏5111 کانتور دما در صفحه طولی در حالت 20 108
شکل ‏5112 کانتور دما در صفحه طولی در حالت 20 108
شکل ‏5113 کانتور دما در صفحه طولی در حالت 21 109
شکل ‏5114 کانتور دما در صفحه عرضی ماکزیمم دما در حالت 21 110
شکل ‏5115 توزیع دما بر روی خط ماکزیمم دما در حالت 21 110
شکل ‏5116 کانتور دما در صفحه طولی در حالت 22 111
شکل ‏5117 توزیع دما بر خط ماکزیمم دما در حالت 22 111
شکل ‏5118 کانتور دما در صفحه طولی در حالت 23 112
شکل ‏5119 توزیع دما در خط ماکزیمم دما در حالت 23 113
شکل ‏5120 کانتور دما در صفحه ماکزیمم دما در حالت 24 113
شکل ‏5121 کانتور دما در صفحه طولی در حالت 24 114
شکل ‏5122 کانتور دما در صفحه طولی در حالت 25 115
شکل ‏5123 توزیع دما بر خط ماکزیمم دما در حالت 25 115
شکل ‏5124 توزیع دما در پوسته داخلی، سرامیک ها و حلقه ی ابتدایی در حالت 25 116
شکل ‏5125 کانتور دما در صفحه طولی در حالت 26 116
شکل ‏5126 کانتور دما در صفحه ماکزیمم دما در حالت 26 117
شکل ‏5127 توزیع دما بر روی خط ماکزیمم دما در حالت 26 117
شکل ‏5128 کانتور دما در صفحه طولی در حالت 27 118
شکل ‏5129 کانتور دما در سرامیکها و پوسته داخلی در حالت 27 119
شکل ‏5130 کانتور دما در صفحه طولی با مبدل سه وجهی در حالت 28 120
شکل ‏5131 کانتور دما در سرامیکها، پوسته داخلی و حلقه ابتدایی در حالت 28 120
شکل ‏5132 کانتور دما در صفحه طولی با مقاومت تماسی اندک 121
شکل ‏5133 کانتور دما در راستای طولی کلکتور در حالت 30 122
شکل ‏5134 کانتور دما در صفحه ماکزیمم دما در حالت 30 122
شکل ‏5135 کانتور دما در صفحه ماکزیمم دما بدون تابش 124
شکل ‏5136 کانتور دما با در نظر گرفتن تابش 124
شکل ‏5137 کانتور دما با در نظر گرفتن پوشش نیکل(کوتینگ) 125
شکل ‏5138 کانتور دمای بهینه شده 126
شکل ‏5139 دمای ماکزیمم کلکتور در حالات مختلف 128
فصل اول
1- مقدمه
1-1-پیشگفتار
امروزه امواج مایکروویو علاوه بر اینکه بیشتر از 60% سیستمهای راداری را در بر میگیرد، در مواردی مانند ارتباطات هوانوردی، هواشناسی، دریا نوردی، ماهوارههای ارتباطی، ماهوارههای سنجش از راه دور، تشخیص پزشکی و وسایل صنعتی نقش عمدهای دارد ]1 .[
امواج مایکروویو پس از برخورد با یک ماده، یا منعکس میشوند، یا عبور میکنند، یا جذب ماده میشوند و یا ترکیبی از عبور و جذب و انعکاس امواج رخ میدهد. این امواج اگر به سطح فلزات برخورد کنند، منعکس خواهند شد، از شیشه و پلاستیک عبور میکنند و موادی که حاوی آب هستند، مانند غذاها و بدن انسان، انرژی این امواج را جذب و به حرارت تبدیل میکنند، لذا قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم امواج ماکروویو میتواند موجب سوختگیهای عمیق بافتی شود ]1 .[
 
1-2-آشنايي با لامپهاي مايكروويو
لامپ مایکروویو اصطلاحا به دستگاهی گفته میشود که جهت تقویت، یا تولید و تقویت امواج مایکروویو بکار میرود. اولین لامپ مایکروویو در دهه ۱۹۳۰ در انگلیس ساخته شد و سپس از آن در ساخت و توسعه سیستم رادار در خلال جنگ جهانی دوم استفاده شد. لامپ‌ها برای تولید توان‌های بسیار بالا (۱۰ کیلو وات تا ۱۰ مگا وات) و فرکانس‌های بالای امواج میلی متری (۱۰۰ گیگا هرتز و بالاتر) لازم و ضروری می‌باشند]1[.
لامپهای مایکروویو انواع مختلفی دارند که از جمله آنها میتوان، لامپ مگنترون(Magnetron)، لامپ کلایسترون (Klystron) و لامپ  موج رونده (Traveling Wave Tube) که به اختصار TWT نامیده میشود، را نام برد. برخي از لامپهاي مايكروويو فقط عمل تقويت را انجام ميدهند، مانند TWT و كلايسترون، و برخي ديگر مانند مگنترون، عمل توليد و تقويت سيگنال را همزمان به عهده دارند ]1 .[
3- روش انجام تحقیق
3-1- مقدمه
مطالعات نظری امکان بهرهگیری از نتایج مدل ریاضی را فراهم میکند و در مقایسه با مطالعات تجربی پراستفاده و پرکاربردتر است. مدل ریاضی مربوط به فرآیندهای فیزیکی مورد نظر در انتقال حرارت جابجایی آزاد و اجباری اصولا از یک سری معادلات دیفرانسیل تشکیل شده است و برای حل این معادلات، روشهای موجود در ریاضی کلاسیک در مورد بسیاری از پدیدهها به صورت کامل پاسخگو نیست زیرا اغلب پاسخها شامل سریهای نامحدود، توابع خاص، معادلات غیر جبری، مقادیر ویژه و … میباشند، به طوریکه بدست آوردن جواب از آن کار سادهای نیست. خوشبختانه، توسعه روشهای عددی و در دسترس بودن پردازشگرهای بزرگ این اطمینان را به وجود آورده است که تقریبا برای هر مسأله عملی میتوان از مفاهیم یک مدل ریاضی استفاده کرد.
3-2- امتیازات محاسبات تئوری
مهمترین شاخصه یک مطالعه عددی، کم هزینه بودن یک مطالعه است. در بیشتر موارد، هزینه استفاده از یک نرمافزار به مراتب کمتر از مخارج انجام آن مطالعه در آزمایشگاه میباشد. این عامل در هنگام پیچیدگی و گستردگ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *