پایان نامه ارشد رایگان با موضوع Education، آموزش مهارت، دانش آموزان

پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه الزهرا،تهران.
مظفري ، شهباز.(1382). همبسته هاي شخصيتي شادماني ذهني بر اساس الگوي پنج عاملي در ميان دانشجويان دانشگاه شيراز، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته روان شناسي باليني ،دانشگاه شيراز.
معين ، محمد .فرهنگ معين ، جلد چهارم .
ملايي نژاد ، اعظم (1382). تعميق هويت ملي از طريق درسي. مجله علوم تربيتي و روان شناسي ، جلد چهارم ، شماره 1.
موجمباري ، اديس کراسکيان .(1381). تدوين و هنجاريابي پرسش نامه هويت ديني نوجوانان . رساله کارشناسي ارشد سنجش و اندازه گيري. دانشگاه آزاد اسلامي تهران.
مينوچين ، سالوادور.(1375). خانواده و خانواده درماني. ترجمه باقر ثنايي . تهران :انتشارات اميرکبير.
نجفي ، محمود ؛ احدي ،حسن؛ دلاور ، علي.(1385).بررسي رابطه کارايي خانواده و ديداري با بحران هويت. ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه شاهد،سال سيزدهم ، شماره 16. صص 17-26.
نصوحي،محمود؛احمدي،سيد احمد و عابدي،محمدرضا،(1383). رابطه بين ميزان شادماني و عوامل آموزشگاهي دانش آموزان دبيرستاني،فصل نامه دانش و پژوهش در روان شناسي،شماره نوزدهم و بيستم،بهار،تابستان،50-33.
نصيري،اعلا،وخسروي،صدرالله،وقادري،زهرا،ووفائي،طيبه،واسماعيلي،مريم(1389).اثربخشي آموزش گروهي شيوه هاي حل مساله بر کاهش بحران هويت نوجوانان دختر،مجله علمي -پژوهشي طب جانباز،43-37.
نيلي احمد آبادي ، محمد رضا(1382). نقش رسانه هاي جمعي در شکل گيري هويت . مجله علوم تربيتي و روان شناسي ،جلد چهارم ، شماره 1.صص91-111.
ورنون ، آن . (2006). آموزش مهارت هاي زندگي براي دوره دبستان : رشد هيجاني،رشد اجتماعي ، شناختي و خود. ترجمه : مهرداد فيروزبخت (1387).تهران : دانژه.
هارتون ، كيت . سالكودس كسي، پال م.كرك ، جوان . كلارك، ديويوم.(1380).رفتار درماني شناختي.( ترجمه حبيب الله قاسم زاده).تهران: ارجمند(1989).
يوسف زاده ، محمدرضا ؛ فلاحي ، ويدا (1382). برنامه ريزي درسي و تشکيل هويت . مجله علوم تربيتي و روان شناسي ،جلد چهارم ، شماره 1.صص543-569.
منابع لاتين
Archer,S.L.(1982).The lower age boundaries of identity development.Child Development,53,1551-1556.
Archer,S.L.,&Waterman,A.S.(1994).Adolescent identity development:contextual perspectives.In C.B. Fisher & R.M.Lerner(Eds),Applied developmental psychology (pp.76-100).New York:McGraw-Hill.
Bernard, Michael E. (2010). Albert Ellis and The World Of Childre. Melbourne Graduate School Of Education, University of Melbourne.
Berzonsky, M.D.(2002). Identity Processing Styles, Selfconstruction, and Personaly epistemicassum Ptions: Asocial – Cognitive Perspective. Paper Presented in the Workshop ” Social Cognitive in Adolescence: Its Developmental Significance”.Groningen, The Netherlands.
Berzonsky, M.D. & Ferrari, J.R.(1996) Identity orientation and decisional strategies Journal of personality and Individuoal Differences, Volume 20 , pages: 597-606.
Burger, K. S (2007).The Developing Person Throgth Lifespan. New York : Worth Publishers.
Buss, D.(2000). The Evolution of Happiness. American Psychologist 55: 15-23.
Diener, E. and E.M. suh (1997 ) . subjective well-being and age : an international analysis. Annual Review of Gerontology and Geriatries . K.W.schaie and M.P. Lawton.17: 304-324.
Diener, E. and R. Biswas – Diener (2000).Income and subjective national quality of life. Social make us happy? University of lllinois , Unpublished.
Diener, E. , R .Lucas, et al. (2002) . subjective well – being. Handbook of psitive psychology.C.R.Snyder and S.Lopez . New York : Oxford University Press: (pp.63-73).
Diener, E. (1984). Subjective well – being. Psychological Bulletin 95 : 542 -575.
Diener, E. and R. Lucas (1999).Personality and subjective well – being. Well – being : The Foundation of Hedonic Psychology. E .Kahneman , D. E and S.N. New York : Russsel sage Foundation : (pp.213-229).
Dobson, Keith S . (2010) .Handbook of cognitive – behavioral therapies.The Guilford Press. A Division of Guilford Publication , Inc.
Dryden , Windy .(2009) . Rational Emotive behaviour Therapy . Routledge Taylor &Francis , London and New York.
Egbochuku , Elizabeth Omotunde ; Obodo , Beauty ;Obadan ,Ndidiamaka Oyedoyin (2008). Efficacy of Rational – Emotive Behaviour Therapy on the Reduction of Test Anxiety Among Adolescents in Secondary Schools. European Journal of Social Sciences Volume 6, Number 4 (2008)
Eliss , Albert ; E. Bernard, Michael . (2006) .Rational – Emotive – Behavioural Approaches to Childhood Disorders Theory , Practice and Research . Springer Science + Business Media , Inc.
Flanagan , Rosemary; Allen ,Korrie ; Henry. J, Donna . (2010). The Impact of Anger Management Treatmentand Rational Emotive Behaviour Therapy in a public School Setting on Social Skills , Anger Management and Depression . J Rat-Emo Cognitive – Behaviour Ther (2010) 28:87-99.DOI 10.1007/s 10942-009-0102-4.
Flanagan , Rosemary; Povall, Laura: Dellino, Mary Jo; Byme, Lisa. (1998). A Comparison of Problem Solving With And Without Rational Emotive Behaviour Therapy To Improre Children s Social Skills. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behaviour Therapy Volume 16, Number 2, Summer 1998.
Frisch, M. (2006).Quality of life Therapy.New Jersey; John Wiley & Sons.
Klapp. O (1969) collectivre search for identity, Helth, Reinehart and Winston , Inc.
Knaus , William J .(1974). Rational Emotive Education: Amanual for elementary school teachers. New York : Institute for Rational – Emotive Therapy.
Kroger , J . (1996), Identity in Adolescence , the Blance Between self and Others New York : Routledg.
Kumar , Venkatesh . G . (2009). Impact of Rational – Emotive Behaviour Therapy (REBT) on Adolescents With Conduct Disorder (CD). Journal of the india
Academy of Applied Psychology . October 2009, Vol . 35, Special Issue , 103-111.
Lyumbomirs ky , S. ,K. M. Sheldon, et al . (2005) . Pursuing Happiness : The Architecture of Sustainable Change . Review of General Psychology 9:111-131.
Marcia , James (1993). Ego Identity : A Handbook for Psychological Research Springer. Verlag, New York Inc.
McAdams.D.P.(2001).The Psychology Of Life Stories. Review Of General Psychology, 5.100-122.
Markstrom – adams, C; A scione, F.R ; Braegger , D. & Adams, J, R .(1993). Promotion of ego identity development : can shhortterm intervention facilitates growth ? . Journal of Adolescence.Vol .16; pp .217-224.
Academic success of psychology students in higher education.Personality and identity Dicerenc.Personality and individual Differences 29. pp. 1057-1068
Moshman,D.(1998).identity as a theory of oneself. Genetic Epistemologist,
26(3),1-9
Rosener , Richard. (2011) .Albert Ellis Rational – Emotive Behaviour Therapy. Adolescent Psychiatry , 2011,1,82-87.
Ryan ,R .and E. Deci (2001). on happiness and human potential. Annual Review of Psychology 51:141-166.
Ryff , C. D .(1989). Happiness is everything ,or is it? Explorations on the meaning of Psychological well-being . Journal of personality and social psychology 57:1069-1081.
Schwartz , S . J .(2001). The evolution of Eriksonian and neo Eriksonion identity theory and research . A review and integration identity ,1. 7-58.
Vleioras, G. ,& Bosma, H . A. (2005). Are identity stylesimportant for psychological well-being? Journal of Adolescence , 28 (3), 397-409.
Wilde , Jerry. (2002). Intervention for children With Anger Problems. Journal of Rational-Emotive & Cognitive – Behaviour therapy .Volume 19, Number 3, fall 2002.
Wilde , Jerry. (2008). Rational – Emotive Behavioural Interventions for Chilren With Anxiety Problem . Journal of Cognitive and Behavioural Psychotherapies , Vol .8 , No .1, March 2008, 133-141.
پرسشنامه شادکامي آکسفورد:
در اين پرسشنامه چندين گروه جمله وجود دارد، لطفاً جملات هر گروه را به دقت بخوانيد. سپس جمله اي را که بهتر از همه طرز احساس شما( در روز اخير) را مشخص مي کند، انتخاب کنيد در مورد هر جمله زياد فکر نکنيد، زيرا پاسخ صحيح يا غلط وجود ندارد و اولين حدسي را که مي زنيد بهترين پاسخ است. اگر چند جمله را وصف حال خود مي دانيد، حروف مقابل همه آنها را علامت بزنيد، لطفاً قبل از انتخاب گزينه مورد نظر همه گزينه ها را بخوانيد.
(قبلاً از همکاري شما صميمانه سپاسگزاري مي شود)
1
الف) من احساس خوشحالي نمي کنم
ب) من تا اندازه اي احساس خوشحالي مي کنم
ج) من خيلي خوشحالم
د) من فوق العاده خوشحالم.
8
الف) زندگي را تحمل مي کنم
ب) زندگي خوب است
ج) زندگي بسيار خوب است
د) من به زندگي عشق مي ورزم
2
الف) نسبت به آينده خوشبين نيستم
ب) احساس مي کنم تا حدي به آينده خوشبين هستم
ج) احساس مي کنم به آينده خوشبينم
د) احساس مي کمنم آينده سرشار از اميد و خوشحاليست
9
الف) علاقه اي به ديگران ندارم
ب) تا حدي به ديگران علاقمندم
ج) علاقه زيادي به ديگران دارم
د) به ديگران علاقه بسيار زيادي دارم
3
الف) از هيچ چيز در زندگي راضي نيستم
ب) از بعضي چيزها در زندگي ام راضي ام
ج) از بيشتر چيزهاي زندگي ام راضي ام
د) در مجموع از همه چيز زندگي ام راضيم
10
الف) تصميم گيري برايم آسان نيست
ب) احساس مي کنم تا حدي تصميم گيري برايم آسان است
ج) احساس مي کنم اغلب اوقات تصميم گيري برايم آسان است
د) هر نوع تصميم گيري برايم آسان است
4
الف) احساس مي کنم هيچ کنترلي بر زندگيم ندارم
ب) احساس مي کنم تا حدي بر زندگي ام کنترل دارم
ج) احساس مي کنم اغلب اوقات بر زندگي ام کنترل دارم
د) احساس مي کنم کلاً بر تمام جنبه هاي زندگي ام کنترل دارم
11
الف) شروع کارها برايم مشکل است
ب) شروع کارها تا حدي برايم آسان است
ج) احساس مي کنم انجام کارها برايم آسان است
د) احساس مي کنم توانايي انجام هر کاري را دارم
5
الف) احساس مي کنم که زندگي دلگرم کننده نيست
ب) احساس مي کنم که زندگي بسيار دلگرم کننده است
چ) احساس مي کنم که زندگي دلگرم کننده است
د) احساس مي کنم که زندگي سرشار از دلگرمي و تشويق است.
12
الف) به ندرت با احساس راحتي از خواب بيدار مي شوم
ب) گاهي با احساس راحتي از خواب بيدار مي شوم
ج) معمولاً با احساس راحتي از خواب بيدار مي شوم
د) همواره با احساس راحتي از خواب بيدار مي شوم
6
الف) از وضعي که در آن هستم احساس لذت نمي کنم
ب) از وضعي که در آن هستم تا حدي احساس لذت مي کنم
ج) از وضعي که در آن هستم لذت زيادي مي

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *