پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گروه کنترل، دانش آموز، دانش آموزان

آوري تکاليف جلسه قبل – آموزش تکنيکَ( اي. بي. سي) – درخواست مثال از اين تکنيک توسط اعضا – دادن تکليف خانگي – تمرين تکنيک آرامش عضلاني.
3-9-4. جلسه چهارم
مرور کلي جلسات قبل – بازخورد تصحيح تکاليف خانگي – پاسخ دادن به سوالات – آموزش شناخت عقايد منطقي و غيرمنطقي ، افکار ناسالم ، استبداد بايد ها و پيش فرض هاي ناسازگارانه از طريق مثال با هدف بکارگيري عملي تکنيک (اي. بي. سي) بطوري که توانستندهيجانات ناسازگارانه را بطور فعال مهار کنند – ارائه فرمهاي آماده شده به اعضا و درخواست ثبت لحظاتي که طي هفته آينده اش دچار هيجانات ناسازگارانه (منفي) شدند ، با توجه به تکنيک( اي.بي.سي) – تمرين آرام سازي عضلاني
3-9-5. جلسه پنجم
مرور کلي جلسه قبل – ارزيابي کلي از تاثيرات 4 جلسه گذشته با دانش آموزاني که ارتباط بهتري برقرار کردند- معرفي کتاب وارائه بروشور – براي جلسه بعد به عنوان تکليف خانگي ، به منظور ارزيابي بيشتر تحليل هاي اعضا يک کتاب را که خود درمانگر معرفي کرده بود ، مطالعه کنند و به بحث درباره آن بپردازند – از آنها خواسته شد که در صورت تمايل ، مشکلاتي را که طي هفته يا ماه اخير براي آنها ايجاد شده و به نوعي ناراحت کننده بوده است در کلاس مطرح کنند و ديگران براي آنها راهکار ارائه دهند.
3-9-6. جلسه ششم
بررسي تکاليف خانگي – آموزش تکنيک حل مسئله در پنج گام – خواندن تکه هايي از کتاب کودک خوش بين – تمرين 5 گام با دانش آموزان و درخواست ارائه مثال هايي – آرام سازي عضلات مطابق ساير جلسات.
3-9-7. جلسه هفتم
طي اين جلسه درمانگر خواستار استفاده ي عملي تر از تکنيک حل مسئله شد و به اين منظور از اعضا خواست که مثال هاي عملي تري ارائه دهند. همچنين براي آنها مثال هايي آورد و از آنها خواست که در برخورد با اين مشکل ، پنج گام حل مسئله را انجام دهند – تکنيک آرام سازي توسط خود اعضا.
3-9-8. جلسه هشتم
در انتهاي اين جلسه درمانگر بايد بتواند يک ارزيابي کلي از وضعيت اعضا به دست آورد و دريابد که آيا توانسته اند از دستورالعمل جلسات بهره ي لازم را ببرند و آموخته هايشان را بکار ببندند. به اين منظور درمانگر سئوالاتي را مطرح کرد و در صورت لزوم ، بطور خصوصي با تک تک افراد گروه به گفتگو پرداخت . در انتهاي جلسه از کليه دانش آموزان خواست که جلسه آينده در پس آزمون حضور داشته باشند.
3-9-9. جلسه نهم
از اعضاي گروه خواسته شد که تاثير جلسات را مرور کنند ، تجارب خود را در گروه مطرح سازند و متعهد شوند که از اين روش ها در زندگي روزمره خود استفاده کنند . به آنها اين اطمينان داده شد که در صورت استفاده از تکنيک هاي حاضر ، به تنهايي قادر به حل بسياري از مشکلات خود خواهند بود. سپس بر روي اعضا پس آزمون اجرا شد.
3-10.فضاي فيزيکي مناسب
فضايي که جلسات گروه درماني در آنجا برگزار مي شد، کارگاه کامپيوتر بود که از هر نظر داراي شرايط مناسب از جمله ، نور ، حرارت ، صندلي هاي دسته دار ، کامپيوتر، ديتا، اسپيکر جهت اجراي موسيقي، در نظر گرفته شده بود.صندلي ها با فاصله مناسب گذاشته شده بود تا رهبر گروه و دستيار به راحتي بين افراد قدم بزند و اشکالات افراد را رفع و راهنمايي کند.
صندلي ها به شکل نيم دايره چيده شده بود ، اين کار موجب مي شد که افراد گروه راحت تر با هم ارتباط بر قرار کنند و رهبر گروه و دستيار در راس گروه قرار داشت.در کلاس تخته وايت برد در دسترس بود همچنين امکان کپي برداري از مطالب نيز در کلاس وجود داشت.
3-11.نقش درمانگر در گروه درماني
درمانگر دو نقش مهم در اجراي برنامه بر عهده دارد:
1- نقش اول اينکه رئوس برنامه را ارائه دهد.ارائه دهنده کسي است که محتوا را براي شرکت کنندگان ارائه و تمرين ها را انجام مي دهد.
2- نقش ديگر درمانگر راهنمايي و نظارت بر شرکت کنندگان براي مرور تکاليف خانگي و انجام تمرين هاست.در بررسي تکاليف خانگي مهم است که درمانگر مثبت نگر باشد، درمانگر در اطراف گروه دور مي زند و به شرکت کنندگان براي انجام تکاليف درماني کمک مي کند در کمک به شرکت کنندگان درمانگر مي تواند از اصول رفتاري براي آموزش استفاده کند(فري،1999،ترجمه صاحبي و همکاران،1384).
3-12.روش آماري
در اين پژوهش از روشهاي آماري ،آمار توصيفي و استنباطي استفاده مي شود
. آمار توصيفي: براي طبقه بندي نمرات آزمودنيها ،نمودارها و همچنين محاسبه ميانگين انحراف استاندارد ،خطاي استاندارد و محاسبه تفاضل نمرات پيش آزمون با پس آزمون استفاده مي شود.
آمار استنباطي:براي پاسخ گويي به فرضيه هاي پژوهش از تحليل کواريانس چند متغيري استفاده شده است.
(4-1)مقدمه:
تعداد 40 نفر با توجه به مشخصات گفته شده در فصل سوم همين پژوهش وارد مطالعه شدند و نتايج به دست آمده در قالب جداول و نمودار هاي ذيل بيان خواهد شد.
(4-2)سن و جنس:
تمام شرکت کنندگان در مطالعه دختران نوجوان .15-18.. ساله ساکن خوابگاه بودند. بنابراين تمام مراجعين بر اساس جنسيت (sex) مؤنث (100%) و در يک گروه سني بودند
(4-3)هدف پژوهش حاضر :
بررسي اثربخشيآموزش گروهي به شيوه عقلاني هيجاني رفتاري بر کاهش بحران هويت و افزايش شادکامي دانش آموزان نوجوان خوابگاههاي شبانه روزي بود. يافته هاي پژوهش حاضر در سه بخش ارائه شده اند:الف: يافته هاي توصيفي ب: بررسي مفروضه هاي تحليل واريانس چند متغيري ج: يافته هاي مربوط به فرضيه ها:q
(4-4)يافته هاي توصيفي
جدول 1-4 ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي مورد مطالعه در کل گروه نمونه را ارائه کرده است.
جدول 1-4 ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي مورد مطالعه در گروه نمونه
متغير
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
پيش ازمون شادکامي
40
40/30
06/7
پيش ازمون هويت
40
10/17
89/4
پس ازمون شادکامي
40
80/33
58/6
پس ازمون هويت
40
42/13
54/3
چنانچه در جدول فوق مشاهده مي شود ميانگين و انحراف معيار کل گروه نمونه در پيش ازمون شادکامي به ترتيب عبارتند 40/30 و 06/7 و در پيش ازمون بحران هويت عبارتند از 10/17 و 89/4. پس ازمون متغيرها نيز در جدول ارائه شده است.
جدول 2-4 ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي مورد مطالعه به تفکيک گروه کنترل و ازمايش
متغير
گروه
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
پيش ازمون شادکامي
کنترل
20
55/31
20/6
ازمايش
20
25/29
58/6
پيش ازمون بحران هويت
کنترل
20
75/16
99/4
ازمايش
20
45/17
85/4
پس ازمون شادکامي
کنترل
20
45/30
94/5
ازمايش
20
15/37
58/6
پس ازمون بحران هويت
کنترل
20
35/16
32/4
ازمايش
20
50/10
54/3
چنانچه در جدول فوق مشاهده مي شود ميانگين و انحراف معيار شادکامي و بحران هويت به تفکيک گروه کنترل و ازمايش در پيش ازمون و پس ازمون ارائه شده است.
نمودار4-1 نمرات پيش ازمون و پس ازمون شادکامي به تفکيک گروه
چنانچه در نمودار فوق مشاهده مي شود ميانگين نمرات شادکامي گروه ازمايش در پس ازمون افزايش يافته است در حالي در گروه کنترل اين تغيير محسوسي مشاهده نمي شود.
نمودار4-2 نمرات پيش ازمون و پس ازمون بحران هويت به تفکيک گروه
چنانچه در نمودار در نمودار فوق مشاهده مي شود ميانگين نمرات بحران هويت در گروه ازمايش در پس ازمون کاهش يافته است در حالي در گروه کنترل تفاوت محسوسي بين پيش ازمون و پس ازمون وجود ندارد.
(4-5) بررسي مفروضه هاي تحليل کوواريانس چند متغيري:
قبل از تحليل داده هاي مربوط به فرضيه ها، براي اطمينان از اين كه داده هاي اين پژوهش مفروضه هاي زيربنايي تحليل کواريانس چند متغيري را برآورد مي كنند، به بررسي آن ها پرداخته شد. بدين منظور چهار مفروضه ي اين تحليل شامل نرمال بودن چند متغيري، مقادير پرت و گمشده، همگني واريانس و خطي بودن مورد بررسي قرار گرفتند، که به ترتيب بيان مي شوند.
4-5-1نرمال بودن چند متغيري:
يکي از شرايط استفاده از تحليلکواريانسچند متغيري، نرمال بودن چند متغيري متغيرهاي وابسته مي باشد.در صورت عدم برقراري اين فرض از روش هاي مختلف تبديل داده ها مختلف استفاده مي شود.
در پژوهش حاضر جهت بررسي نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسميرنف استفاده شد که نتايج اين تحليل در جدول 3-4 ارائه شده است.
جدول 3-4: مقادير z حاصل از آزمون کولموگروف-اسميرنف براي متغيرهاي وابسته در کل نمونه
متغير
مقدار z
سطح معني داري
شادکامي
56/0
911/0
بحران هويت
73/0
668/0
همان طور که در جدول 3-4 مشاهده مي شود سطح معني داري مقادير z براي متغيرهاي وابسته در در کل نمونه بالاتر از پنج صدم مي باشد که معني دار نمي باشد و در نتيجه نرمال بودن نمره هاي متغيرهاي وابسته تاييد مي گردد.
4-5-2همگني واريانس ها:
در اين پژوهش، قبل از تحليل داده ها براي بررسي همگني واريانس متغيرها از آزمون لوين استفاده شد. جدول 4-4 نتايج آزمون همگني واريانسمتغيرهاي وابستة پژوهش را نشان ميدهد.
جدول 4-4: آزمون لوين جهت بررسي همگني واريانس ها
متغير
F
درجه آزادي اول
درجه آزادي دوم
سطح معني داري
شادکامي
93/3
1
38
055/0
بحران هويت
45/0
1
38
51/0
همان طور که در جدول 4-4 ديده مي شود آزمون لوين هيچ يک از متغيرها معني دار نمي باشد در نتيجه فرض همگني واريانس ها تاييد مي گردد.
4-5-4خطي بودن:
در تحليل واريانس چندمتغيري فرض بر آن است که بين جفت متغيرهاي وابسته روابط خطي برقرار است. در صورت مشاهده روابط غيرخطي مي توان از تبديل هاي مناسب استفاده نمود. نمودار 5-4 خط رگرسيون و پراکنش نمره هاي متغيرهاي وابسته اميد و افسردگي را نشان مي دهد.
نمودار 5-4: خط رگرسيون و پراکنش نمره هاي متغيرهاي وابسته
همان طور که در نمودار 5-4 مشاهده مي شود خط رگرسيون ميان متغيرهاي وابسته خطي و مثبت است. بنابراين مفروضه خطي بودن بين با استفاده از نمودار پراکنش، تاييد مي شود.
(4-6) يافتههاي مربوط به فرضيه ها:
در اين قسمت، نتايج تحليل فرضيهها ارائه شده اند.
فرضيههاي پژوهش
فرضيه 1: آموزش گروهي به شيوه عقلاني – هيجاني – رفتاري موجب کاهش بحران هويت نوجوانان خوابگاهي دختر مي شود.
فرضيه 2: آموزش گروهي به شيوه عقلاني – هيجاني – رفتاري موجب افزايش شادکامي نوجوانان خوابگاهي دختر مي شود .
جهت بررسي اثر مداخله آزمايشي، آزمون تحليل کواريانس چند متغيري(MANCOVA) روي نمرههاي متغيرهاي وابسته پژوهشانجام گرفت. جدول 5-4 نتايج تحليل کواريانس چند متغيري را روي نمره هاي متغيرهاي وابستة پژوهش نشان ميدهد.
جدول 5-4. خلاصه نتايج تحليل کواريانس چند متغيري روي نمره هاي متغيرهاي وابسته پژوهش
اثر
آزمون
ارزش
F
df فرضيه
df خطا
سطح معني داري
پردازش
اثر پيلايي1
لمبداي ويلکز2
اثر هتلينگ3
بزرگترين ريشه ي روي4
17/0
83/0
19/0
19/0
45/3
45/3
45/3
45/3
2
2
2
2
35
35
35
35
0001/0
0001/0
0001/0
0001/0
مندرجات جدول 5-4 نشان ميدهد که بين دو گروه از لحاظ حداقل يکي از متغيرهاي وابسته تفاوت معني داري وجود دارد. براي بررسي بيشتر اين تفاوت، تحليل واريانس هاي يکراهه در متن مانکوا روي متغيرهاي وابسته انجام شد. نتايج اين تحليل در جدول 6-4 ارائه شده است. جدول 6-4 نتايج تحليل واريانس يکراهه در متن مانکوا را براي مقايسه نمرههاي متغيرهاي در دو گروه مختلف نشان مي دهد.
-1Pillai’s Trace
2- Wilks’ Lambda
3- Hoteling’s Trace
– Roy’s Largest Root4
جدول6-4. نتايج تحليل واريانس يکراهه در متن مانکوا روي نمره هاي متغيرهاي وابسته
اثر
متغير وابسته
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معني داري
اندازه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *