پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گذاري، اجراي، تحقيقات

اجتماعي …………………………………………………………………………………………….44
2-19-8. نظريه ميان فرهنگي لو و همكاران ……………………………………………………………………………..45
2-20. ويژگي هاي شادكامي و افراد شاد ………………………………………………………………………………….45
2-21. ويژگي افراد شاد …………………………………………………………………………………………………………46
2-22. تاريخچه كاربرد REBT براي كودكان و نوجوانان …………………………………………………………48
2-23. تحول رابطه درماني با كودكان و نوجوانان در گروه …………………………………………………………50
2-24. گروه درماني REBT با كودكان و نوجوانان ………………………………………………………………….52
2-25. ملاحظات عمومي در گروه در ماني با كودكان و نوجوانان…………………………………………………53
2-25-1. مزيت ها…………………………………………………………………………………………………………………53
2-26. برخي ويژگيهاي متمايز گروه هاي REBT…………………………………………………………………….54
2-27. راهنمايي هاي عمومي براي تشكيل گروه هاي REBT …………………………………………………..55
2-28. مضمون اصلي گروههاي REBT با كودكان و نوجوانان ………………………………………………….57
2-29. ضروريات رويكرد منطقي، هيجاني – رفتاري با كودكان و نوجوانان ………………………………….60
2-30. ميراث اليس ……………………………………………………………………………………………………………….61
2-30-1. خود پذيري …………………………………………………………………………………………………………..61
2-30-2. تحمل زياد ناكامي ………………………………………………………………………………………………….61
2-30-3. پذيرش ديگران ………………………………………………………………………………………………………62
2-31. مروري بر تحقيقات …………………………………………………………………………………………………….62
2-31-1. تحقيقات خارجي ……………………………………………………………………………………………………62
2-31-2. تحقيقات داخلي ……………………………………………………………………………………………………..64
فصل سوم : روش اجراي تحقيق
3-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..66
3-2.طرح تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………….67
3-3. جامعه آماري ………………………………………………………………………………………………………………..67
3-4. روش نمونه گيري ………………………………………………………………………………………………………..67
3-5. معيار هاي ورودي ……………………………………………………………………………………………………….67
3-6. معيارهاي خروج …………………………………………………………………………………………………………..67
3-7. ابزارهاي جمع آوري اطلاعات ……………………………………………………………………………………….67
3-7-1پرسشنامه شادکامي آکسفورد ………………………………………………………………………………………..67
3-7-1-1. اعتبار و روايي ………………………………………………………………………………………………………68
3-7-1-2 روش اجرا و نمره گذاري ……………………………………………………………………………………….68
3-7-1-3. تفسير نمرات ……………………………………………………………………………………………………….69
3-7-2. پرسشنامه هويت شخصي ………………………………………………………………………………………….69
3-7-2-1. اعتبار و روايي ………………………………………………………………………………………………………69
3-7-2-2. روش اجرا و نمره گذاري ………………………………………………………………………………………69
3-7-2-3. تفسير نمرات ……………………………………………………………………………………………………….70
3-8. مراحل انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………70
3-8-1. روش اجراي آزمون …………………………………………………………………………………………………..70
3-8-2. نمره گذاري …………………………………………………………………………………………………………….70
3-9. روش اجراي پژوهش …………………………………………………………………………………………………….71
3-9-1. جلسه اول ………………………………………………………………………………………………………………..71
3-9-2. جلسه دوم ………………………………………………………………………………………………………………71
3-9-3. جلسه سوم ……………………………………………………………………………………………………………..72
3-9-4.جلسه چهارم………………………………………………………………………………………………………………72
3-9-5. جلسه پنجم ……………………………………………………………………………………………………………..72
3-9-6. جلسه ششم………………………………………………………………………………………………………………72
3-9-7. جلسه هفتم ………………………………………………………………………………………………………………72
3-9-8. جلسه هشتم …………………………………………………………………………………………………………….73
3-9-9. جلسه نهم ………………………………………………………………………………………………………………..73
3-10.فضاي فيزيکي مناسب ………………………………………………………………………………………………….73
3-11.نقش درمانگر در گروه درماني ……………………………………………………………………………………….74
3-12.روش آماري ………………………………………………………………………………………………………………..74
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
4-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….75
4-2. سن وجنس ………………………………………………………………………………………………………………….75
4-3. هدف پژوهش …………. ………………………………………………………………………………………………..75
4-4. يافته هاي توصيفي ………………………………………………………………………………………………………..75
4-5. بررسي مفروضه هاي تحليل کواريانس چند متغيري…………………………………………………………..78.
4-5-1 نرمال بودن چند متغيري ……………………………………………………………………………………………..78
4-5-2 همگني واريانس…………………………………………………………………………………………………………78
4-5-4 خطي بودن………………………………………………………………………………………………………………..79
4-6 يافته هاي مربوط به فرضيه ها…………………………………………………………………………………………..81
فصل پنجم : نتيجه گيري ، پيشنهادات و محدوديت هاي تحقيق
5-1.بحث و نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………..83
5-2.محدوديت ها ……………………………………………………………………………………………………………….88
5-2-1.محدوديت ها ي خارج از کنترل محقق …………………………………………………………………………88
5-2-2. محدوديت هايي در کنترل محقق ………………………………………………………………………………..88
5-3.پيشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………88
منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………90
فهرست منابع فارسي ……………………………………………………………………………………………………………..90
فهرست منابع لاتين ………………………………………………………………………………………………………………96
ضمائم
پرسشنام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *