پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نرم افزار، Technology

of ICT use for African SMEs: Implications for rural South Africa, Paper prepared for TIPS Forum.
پيوست ها
پيوست شماره 1-پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات
بسمه تعالي
پاسخگوي گرامي: سلام عليکم
با سلام و آرزوي توفيق الهي در راستاي پاسخ به سؤالات طرح شده در اين پرسشنامه و تکميل آن به اطلاع مي رساند که هدف از نتيجه اين پرسشنامه انجام تحقيق علمي و استفاده از تجربيات و نظرات شما در مورد فناوري اطلاعات مي باشد. همانطور که ملاحظه خواهيد نمود براي هر سؤال5 پاسخ مشتمل بر کاملا موافقم، موافقم، بي نظرم، مخالفم، کاملا مخالف پيش بيني شده است که خواهشمندم فقط يکي از آنها را انتخاب و علامتگذاري فرماييد.
با تشکر و احترام- دانشجوي کارشناسي ارشد
سؤالات عمومي
1- جنسيت
مرد زن
2- سطح تحصيلات
ديپلم و پايين تر فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس به بالا
3- پست سازماني
مدير کارمند
4- سابقه کار
زير 5سال 5تا10 سال 10 تا 15 سال 15 تا 20 سال سال به بالا20
الف)
سيستم هاي پشتيباني مديريت ارشد
کاملا موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
کاملا مخالف
1
عمليات هاي مهم روزانه سازمان ثبت و اجرا مي شود.
2
جمع آوري و پردازش معاملات بخوبي انجام مي گيرد.
3
گزارشات چاپي و تصويري در سازمان بخوبي تهيه مي شود.
ب )
سيستم هاي اطلاعات مديريت
4
فرم ها و ليست ها در داخل سازمان بصورت مناسب تهيه مي شوند.
5
اطلاع رساني برنامه ها و اقدامات در دست انجام بخوبي انجام مي گيرد.
6
كيفيت سيستم هاي نرم افزاري مورد استفاده بالاخص سيستم MIS حوزه معاونت پشتيباني و توسعه منابع انساني در سطح بالايي مي باشد.
ج)
سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري
7
مديران بر امور مرتبط با فناوري اطلاعات اشراف و تسلط کافي دارند.
8
خدمات مشاوره اي در خصوص امور سخت افزار و شبكه ارائه مي شود.
9
سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري در سازمان وجود دارد.
د)
سيستم هاي خود کار کردن فعاليت هاي اداري
10
از نيروي انساني متخصص در زمينه سخت افزار و شبكه استفاده مي شود.
11
اقدامات و منابع مناسب جهت ايجاد تصميمات غير ساخته در سازمان وجود دارد.
12
مديران داراي قدرت خلاقيت براي ايجاد تصميمات غير مترقبه مي باشند.
ه)
سيستم هاي فرآيند کار
13
ابزارهاي تحليلي مناسب براي اتخاذ تصميمات غير ساخته وجود دارد.
14
يک سيستم مدون براي اتخاذ تصميمات استراتژيک در سازمان وجود دارد.
15
سيستم هاي خود کار بعضي فعاليت هاي روزانه در سازمان وجود دارد.
و)
سيستم هاي شبکه
16
سيستم هاي شبکه طراحي شده توسط مديران ارشد در سازمان وجود دارد.
17
مديران براي اتخاذ تصميمات استراتژيک از مشاوران کارآمدي استفاده مي کنند.
18
يک سيستم جمع آوري اطلاعات مناسب براي اتخاذ تصميمات استراتژيک اختيار مديران ارشد وجود دارد.
پيوست شماره2-پرسشنامه مديريت استراتژيک
بسمه تعالي
پاسخگوي گرامي: سلام عليکم
با سلام و آرزوي توفيق الهي در راستاي پاسخ به سؤالات طرح شده در اين پرسشنامه و تکميل آن به اطلاع مي رساند که هدف از نتيجه اين پرسشنامه انجام تحقيق علمي و استفاده از تجربيات و نظرات شما در مورد مديريت استراتژيک مي باشد. همانطور که ملاحظه خواهيد نمود براي هر سؤال5 پاسخ مشتمل بر خيلي کم، کم، متوسط، زياد، خيلي زياد پيش بيني شده است که خواهشمندم فقط يکي از آنها را انتخاب و علامتگذاري فرماييد.
با تشکر و احترام- دانشجوي کارشناسي ار شد
مشخصات فردي
1- جنسيت:
2- وضعيت تاهل:
3- سن:
4- سنوات خدمت در سازمان:
5- تحصيلات:
6- سمت شغلي:
الف)
مديريت استراتژيک
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
1
سازمان به دنبال تسلط رقابتي به کمک استراتژي هاي موفق است.
2
سازمان به دنبال رهبري و موفقيت در بازار رقابتي است.
3
امتداد سازمان به سمت برتري در ميدان رقابتي با توسل به روش هاي مديريت استراتژيک است.
4
تمرکزسازمان در اصل برنده شدن در بازار با به کارگيري استراتژي هاي موفق است.
5
برانگيختن رويكردي توأم با همكاري، پيوستگي و اشتياق در برخورد با مشكلات و فرصتها سازمان و سبقت جويي از رقبا در سطح مناسبي است.
6
ميزان وجود انگيزه و ايجاد مبنايي براي تبيين مسئوليت کارکنان در رقابت با ديگر سازمان ها در سطح مناسبي است.
7
تصميم ها و فعاليت يکپارچه در جهت رضايت مشتري صورت مي‌گيرد
8
کارکنان سازمان سطحي از تعهد را جهت خدمت به نيازهاي مشتريان دارند
9
استراتژي شرکت در درک نيازهاي مشتري استوار است
10
استراتژي شرکت توسط اعتقادات در مورد چگونگي ايجاد ارزش بيشتر براي مشتري هدايت مي شود
11
سازمان به صورت سيستماتيک رضايت مشتري را اندازه گيري مي کند
12
اجراي استراتژي تأثير مثبتي بر رضايت مشتريان دارد
13
توجه به نيازهاي مشتريان در اولويت قرار مي گيرد
14
سازمان قادر به لحاظ کردن نظريات مشتريان در موفقيت استراتژي خود دارد
15
استراتژي سازمان در زمينه ايجاد درک روشن و واضح از هزينه ها است.
16
استراتژي به کارکنان کمک مي کند تا هزينه ها در راستاي تحقق اهداف سازمان قرار گيرند
17
استراتژي برنامه ريزي هزينه ها تأثير مثبتي بر فعاليت سازمان دارد.
18
اثر بخشي استراتژي کم کردن هزينه ها به ميزان مناسبي است.
19
کارايي استراتژي در برنامه ريزي درست براي هزينه هاي سازمان به ميزان مناسبي است.
20
ميزان ايجاد درك روشن تر اعضاي سازمان (شرکت) نسبت به هزينه هاي سازمان با کمک استراتژي هاي مناسب صورت گرفته است.
21
مؤثرتر نمودن اختصاص هزينه و منابع به فرصتهاي شناسايي شده در سطح مناسبي است.
22
استراتژي سازمان براي مصرف بهينه هزينه ها است.
23
استراتژي سازمان در جهت ايجاد نو آوري است.
24
استراتژي سازمان در جهت ارتقاي روش هاي موجود و به کارگيري روش هاي جديد است.
25
استراتژي سازمان در جهت به روز شدن است.
26
سازمان ايده هايي نو و ابتکارات جديد براي آينده دارد
27
سازمان در جهت مجهز شدن به نرم افزارها و پيشرفت در جهت نو آوري است.
28
نو آوري براي سازمان يک ارزش محسوب مي شود.
پيوست شمار3: خروجي هاي نرم افزار
Abstract
This study aimed to investigate the impact of information and communication technology to improve the strategic management of executive agencies (Office of Tax and Finance and the Department of Telecom) was performed. The research method was descriptive. Library and field method was used for data collection. In the field of ICT questionnaire Zoe (2012) and the strategic management questionnaire Cohen (2014) was used. The study population included all staff and assets tax and city of Kermanshah’s Telecommunication Authority whose number was 145. In this study, due to the limited number of population of the entire population, for example, are selected. In other words, the sampling has been done and the census is used. Amos and Spss data with statistical software was analyzed. Results of the analysis showed hypothesis that senior management support systems, management information systems, decision support systems, office automation activities, process systems and network systems to improve the strategic management of executive agencies a significant and positive impact. The results showed that, between the tax administration and improve the strategic management of the Department of Telecommunications there are significant differences.
Keywords: senior management support, information management, decision-making, automate, process, network and strategic management.
Islamic Azad University
Kermanshah Branch
Faculty of Humanities Department of Executive Management
Orientation:Strategic
Title:
The Effect of ICT on Improving Strategic Management in Executive Agencies (Case Study: Department of Telecommunications and Finance Department of Kermanshah)
Thesis Advisor:
Kiomars Sohaili Ph.D
By:
Lobat Fozoni
Winter 2016
1 Kafi
2 Vecchio
3 Christopher
4 William
5 Information & Communication Technology
6 .Lal
7 Lee and Yougesh
8 Oliner and Daniel
9 .Paola
10 Wolf
11 Cohen, E. (2014), “An international study of quality improvement approach and firm performance. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 17 No. 9/10, pp. 842-73.
12 strategic management
13 Salmon
14 information technology & Communications
15 Senior management support systems
16 information management systems
17 Decision Support Systems
18 Automation of administrative processes
19 Network Systems
20 Band & Hinz
21 Strategos
22 Hart
23 Steven
24 Freedman
25 Lawrence
26 Janssen
27 Okemos
28 Fevzi
29 Peng
30 Raps
31 Part
32 Cook
33 Procter
34 Jain
35 Kandula
36 Miller
37 Osland
38 Rollinson
39 Ross
40 Cohen
41 Synge
42 Vecchio
43 Vokoun
44 Intracting Skill
45 Allocating Skill
46 Monitoring Skill
47 Organising skill
48- Prescriptive School
49- Descriptive School

50 Information & Communication Technology
51 Peng
52 Part
53 Cook
54 Procter
55 Ross
56 Cohen
57 De Dreu
58 Amason,
59 Alexander
60 Zhao
—————
————————————————————
—————
————————————————————
‌د
45

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *