پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نرم افزار، وجود رابط، وجود رابطه

(K-S) در هر متغير بزرگتر از 05/0 بود و نتيجه گرفته شد که در سطح اطمينان 95 درصد داده هاي پژوهش از توزيع نرمال پيروي مي کنند.
در نهايت نتايج در قالب دو بخش آمار توصيفي و آمار استباطي ارائه شدند. در بخش توصيفي از تحليلهاي توصيفي آمار مثل فراواني و درصدها استفاده شد. در واقع در اين تحقيق از جداول و نمودارها براي نشان دادن توزيع فراواني ويژگي هاي جمعيت شناسي افراد نمونه استفاده شده است. در بخش استنباطي به استنباط پارامترهاي جامعه آماري از روي نمونه آماري پرداخته شد. بدين منظور از آزمون هاي آماري مرتبط براي آزمون فرضيه‌هاي پژوهش استفاده شد و در پايان نتايج در قالب آمار توصيفي (فراواني، شاخص هاي توصيفي متغيرهاي اصلي) و آمار استنباطي (آزمون معادلات ساختاري، شاخص هاي برازش مدل رگرسيوني و شاخص هاي برازش مدل ساختاري ثانويه مبتني بر فرضيه هاي پژوهش،آز مون فرضيه هاي پژوهش) ارائه شدند.
3-9-جمع بندي
در اين فصل، روش پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه و روش نمونه گيري، روش جمع آوري داده ها، ابزار جمع آوري داده ها، روايي و پايايي ابزار و در نهايت شيوه تحليل داده ها بيان گرديد. در فصل بعدي به بيان تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش پرداخته مي شود.
فصل چهارم
يافته هاي پژوهش
4-1-مقدمه
تجزيه و تحليل داده ها براي بررسي صحت و سقم فرضيات براي هر نوع پژوهش از اهميت خاصي برخوردار است. امروزه در بيشتر تحقيقاتي که متکي بر اطلاعات جمع آوري شده از موضوع مورد تحقيق مي باشد، تجزيه و تحليل اطلاعات از اصلي ترين و مهمترين بخش هاي تحقيق محسوب مي شود. داده هاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختيار استفاده کنندگان قرار مي گيرند. اين فصل با توجه به هدف تحقيق و در راستاي فرض آماري در دو قسمت تهيه شده است.
در بخش توصيفي، داده ها در جداولي تنظيم و شاخص هاي توصيفي مانند درصد تراکمي، انحراف استاندارد و درصد فراواني، متغيرهاي اصلي پژوهش بيان و بررسي مي شود.سپس در بخش استنباطي با تجزيه و تحليل داده ها و استفاده از نرم افزار AMOS و تحليل مدل ساختاري به بررسي فرضيه هاي پژوهش پيش رو پرداخته شد. همچنين لازم به ذکر است که تعداد نمونه هاي معتبر براي انجام تحليل هاي اين پژوهش 145 نفر بوده است.
4-2-آمار توصيفي
4-2-1-آمار توصيفي متغيرهاي جمعيت شناختي
جدول 4-1-توزيع فراواني وضعيت تأهل پاسخگويان
گروه
فراواني
درصد
درصد تراکمي
وضعيت تأهل
مجرد
43
6/29
6/29
متأهل
102
4/70
0/100
جمع
145
100
مأخذ: يافته هاي پژوهش
جدول 4-1 توزيع فراواني وضعيت تأهل پاسخگويان را نشان مي دهد.تعداد مجردان شرکت کننده در اين پژوهش برابر 43 نفر يعني 6/29 درصد کل شرکت کنندگان و تعداد متأهلان شرکت کننده در اين پژوهش برابر 102 نفر يعني 4/70 درصد کل شرکت کنندگان مي باشند.
جدول 4-2-توزيع فراواني تحصيلات پاسخگويان
گروه
فراواني
درصد
درصد تراکمي
فوق ديپلم
66
51/45
51/45
ليسانس
63
44/43
95/88
فوق ليسانس و بالاتر
16
05/11
0/100
جمع
145
100
مأخذ: يافته هاي پژوهش
جدول 4-2 توزيع فراواني تحصيلات پاسخگويان را در سه رده تحصيلي نشان مي دهد. 66 نفر در رده تحصيلي فوق ديپلم (51/45 درصد شرکت کنندگان)، 63 نفر در رده تحصيلي ليسانس (44/43 درصد شرکت کنندگان) و 16 نفر در رده تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر ( 05/11 درصد شرکت کنندگان ) قرار دارند.
جدول 4-3-توزيع فراواني سنوات خدمت در سازمان پاسخگويان
گروه
فراواني
درصد
درصد تراکمي
سنوات خدمت در سازمان
زير 10 سال سابقه
48
10/33
10/33
10 – 20 سال سابقه
50
48/34
58/67
بالاي 20 سال سابقه
47
41/32
0/100
جمع
145
100
مأخذ: يافته هاي پژوهش
جدول 4-3 توزيع فراواني سنوات خدمت در سازمان پاسخگويان را در سه رده سنوات خدمتي نشان مي دهد.48 نفر در رده سنوات خدمتي زير 10 سال ( 10/33 درصد شرکت کنندگان)، 50 نفر در رده سنوات خدمتي 10 تا 20 سال ( 48/34 درصد شرکت کنندگان ) و 47 نفر در رده سنوات خدمتي بالاي 20 سال ( 41/32 درصد شرکت کنندکان ) قرار دارند.
جدول 4-4-توزيع فراواني سن پاسخگويان
گروه
فراواني
درصد
درصد تراکمي
سن
زير 26 سال
22
1/15
1/15
26 تا 30 سال
39
89/26
99/41
31 تا 40 سال
44
34/30
33/72
41 تا 50 سال
30
68/20
02/93
51 تا 60 سال
10
89/6
0/100
جمع
145
100
مأخذ: يافته هاي پژوهش
جدول 4-4 توزيع فراواني سن پاسخگويان را در شش رده سني نشان مي دهد.22 نفر در رده سني زير 26 سال (1/15 درصد شرکت کنندگان) ، 39 نفر در رده سني 26 تا 30 سال ( 89/26 درصد شرکت کنندگان) ، 44 نفر در رده سني 31 تا 40 سال (34/30 درصد شرکت کنندگان)، 30 نفر در رده سني 41 تا 50 سال (68/20 درصد شرکت کنندگان) و 10 نفر در رده سني 51 تا 60 سال ( 89/6 درصد شرکت کنندگان ) قرار دارند.
4-2-2-آزمون نرمال بودن داده ها
جدول 4-5-شاخص هاي توصيفي و بررسي نرمال بودن متغيرهاي اصلي
متغير
زيرمقياس
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
K-S
PK-S
فناوري اطلاعات
سيستم پشتيباني مديريت ارشد
145
05/16
672/2
969/0
345/0
سيستم هاي اطلاعات مديريت
145
18/15
845/1
774/0
587/0
سيستم پشتيباني تصميم گيري
145
41/15
809/4
096/1
181/0
سيستم خودکار کردن فعاليت اداري
145
47/15
777/4
235/1
095/0
مديريت استراتژيک
سيستم فرآيند کار
145
70/13
135/2
928/0
355/0
سيستم هاي شبکه
145
95/14
788/2
178/1
125/0
مديريت استراتژيک
145
61/14
294/2
009/1
260/0
مأخذ: يافته هاي پژوهش
جدول 4-5 شاخص هاي توصيفي ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي اصلي پژوهش را نشان مي دهد. همچنين در اين جدول بررسي نرمال بودن داده هاي هر متغير براي انجام آزمون فرض ها بررسي شده است. همانطور که جدول نشان مي دهد، مقادير معني داري ( PK-S) هر متغير بيشتر از مقدار 05/0 مي باشد ، لذا نتيجه مي شود داده هاي هر متغير در سطح اطمينان 95/0 از توزيع نرمال تبعيت مي کنند، لذا براي آزمون فرض ها از روش هاي آماري پارامتريک استفاده شد.
4-3-آمار استنباطي
4-3-1-مدل ساختاري
در بخش مدل ساختاري، رابطه بين زير مقياس هاي فناوري اطلاعات (سيستم هاي پشتيباني ، سيستم هاي اطلاعات، سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري، سيستم هاي خودکار کردن، سيستم هاي فرآيند کار فعاليت هاي اداري، سيستم هاي شبکه فعاليت هاي اداري) با بهبود مديريت استراتژيک آزمون شد و ميزان رابطه بين آنها مورد بررسي قرار مي گيرد. براي بررسي مدل ساختاري بر پايه فرضيات پژوهش در ابتدا نياز به ارائه تعاريف مي باشد. از آنجايي که هدف اين پژوهش بررسي وجود رابطه بين زير مقياس هاي فناوري اطلاعات با بهبود مديريت استراتژيک مي باشد، لذا اين متغيرها در يک مدل ساختاري بنا به فرضيات پژوهش قرار مي گيرند و سپس با بررسي نتايج بدست آمده وجود رابطه ميان اين متغيرها پذيرفته يا رد مي شود.جدول 4-6 نماد و نام متغيرهاي مدل ساختاري را نشان مي دهد.
جدول 4-6-نام و نماد متغيرهاي مدل ساختاري
رديف
نام متغير
نماد
1
سيستم پشتياني مديريت ارشد
Senior management support system
2
سيستم اطلاعات مديريت
Management Information System
3
سيستم پشتيباني تصميم گيري
Decision Support System
4
سيستم خودکارکردن فعايت هاي اداري
Automating system administration activities
5
سيستم فرآيند کار
Process system
6
سيستم هاي شبکه
Network Systems
7
بهبود مديريت استراتژيک
Strategic management development
8
خطاي سيستم پشيتباني مديريت ارشد
e 1
9
خطاي سيستم اطلاعات مديريت
e 2
10
خطاي سيستم پشتيباني تصميم گيري
e 3
11
خطاي سيستم خودکارکردن فعاليت اداري
e 4
12
خطاي سيستم فرآيند کار
e 5
13
خطاي سيستم هاي شبکه
e 6
14
خطاي بهبود مديريت استراتژيک
Z
مأخذ: يافته هاي پژوهش
مقادير عددي زير مقياس هاي فناوري اطلاعات(سيستم هاي پشتيباني مديريت ارشد، سيستم هاي اطلاعات مديريت، سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري، سيستم هاي خودکار کردن فعاليت هاي اداري، سيستم هاي فرآيند کار ، سيستم هاي شبکه) با بهبود مديريت استراتژيک با استفاده از نرم افزار SPSS و بکار بردن تحليل عامل اکتشافي بدست آمد، يعني براي هر متغير از ترکيب رگرسيوني گويه هاي مربوطه در پرسشنامه ، يک عامل ايجاد شد.مدل ساختاري مبني بر فرضيات پژوهش که يک مدل ساختاري ( رگرسيوني ) است به شکل زير مي باشد.
شکل 4-1-مدل رگرسيوني مبتني بر فرضيه هاي پژوهش
مأخذ: يافته هاي پژوهش
اگر چه بيشتر مقادير ضرايب همبستگي بين زير مقياس هاي فناوري اطلاعات (سيستم هاي پشتيباني مديريت ارشد، سيستم هاي اطلاعات مديريت، سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري، سيستم هاي خودکار کردن فعاليت هاي اداري، سيستم هاي فرآيند کار ، سيستم هاي شبکه) با بهبود مديريت استراتژيک قابل قبول و معني دار مي باشند ولي تعدادي از ضرايب نيز در سطح 05/0 P معني دار نمي باشند و با توجه خروجي نرم افزار Amos که در زير براي مدل مورد نظر آمده است و بررسي شاخص هاي مناسب بودن مدل ، مي توان نتيجه گرفت که مدل مورد نظر قابل تأييد نمي باشد و بايد در آن اصلاح ساختاري صورت گيرد.
جدول 4-7-شاخص هاي نيکويي برازش مدل ساختاري (رگرسيوني) مبتني بر فرضيه هاي پژوهش
شاخص
نتيجه
دامنه مطلوب
مقدار
عنوان شاخص
نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي
رد مدل
CMIN/DF 2
113/14
CMIN/DF
ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب
رد مدل
RMSEA<0.08 263/0 RMSEA شاخص نيکوئي برازش رد مدل GFI > 0.90
810/0
GFI
شاخص برازش هنجار شده (بنتلر-بونت)
رد مدل
NFI0.90
853/0
NFI
شاخص برازش تطبيقي
رد مدل
CFI0.90
756/0
CFI
شاخص برازش افزايشي
رد مدل
IFI0.90
757/0
IFI
مأخذ: يافته هاي پژوهش
با توجه به مقادير بدست آمده از جدول 4-7 و مقايسه آنها با شاخص هاي مناسب بودن مدل نتيجه مي شود که مدل اوليه مناسب نمي باشد و رد مي شود. لذا بايد مدلي رسم نمود که علاوه بر تأييد بوسيله شاخص هاي فوق بلکه بايد از نظر مفهومي نيز مناسب باشد.با ترسيم چند مدل و رسم روابط بين متغيرها، در نهايت مدل ساختاري شکل 2 حاصل شد که هم از نظر مفهومي و هم از نظر بررسي شاخص هاي مناسب بودن مدل بهتر و قوي تر از مدل اوليه مي باشد.
شکل 4-2-مدل ساختاري مبتني بر فرضيه هاي پژوهش با برآورد استاندارد
مأخذ: يافته هاي پژوهش
در مدل ساختاري فوق (شکل 2) نشان داده شده است که متغيرهاي سيستم هاي پشتيباني مديريت ارشد، سيستم هاي اطلاعات مديريت، سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري، سيستم هاي خودکار کردن فعاليت هاي اداري، سيستم هاي فرآيند کار، سيستم هاي شبکه، علاوه بر تأثير مستقيم بر بهبود مديريت استراتژيک از طريق خود متغيرها (زير مقياس ها) نيز بر بهبود مديريت استراتژيک تأثير غيرمستقيم نيز بر آن دارد. مشاهده مي شود که ضريب همبستگي بين متغير هاي سيستم هاي پشتيباني مديريت ارشد، سيستم هاي اطلاعات مديريت، سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري، سيستم هاي خودکار کردن فعاليت هاي اداري، سيستم هاي فرآيند کار و سيستم هاي شبکه، نشان از تأثير بالاي اين متغير در تبيين واريانس متغيرهاي فوق ذکر مي باشد. همچنين ضريب رگرسيوني (همبستگي) بين متغيرهاي سيستم هاي پشتيباني مديريت ارشد، سيستم هاي اطلاعات مديريت، سيستم هاي پشتيباني

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *