پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نرم افزار، کارشناسان، ابزار پژوهش

کارخانه ساربک، انجام داد، به اين نتايج رسيد که ايجاد راهکارهاي مديريت استراتژيک منجر به افزايش بازدهي در کارخانه خواهد شد. و يکي از اولويت ها استراتژي هاي موفقيت آميز رقيب مداري است که با به کارگيري رقيب مداري مي توان سازمان را ارتقا داد.
2-4-جمع بندي
در جمع بندي مطالب بيان شده، بايد مطرح نمود که کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهان معاصر با سرعت فزاينده اي درحال گسترش است و همه ابعاد زندگي از جمله تعليم و تربيت را در در شکل هاي متفاوت آن دچار دگرگون کرده است. توسعه فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطات در برنامه هاي هر سازماني، گامهاي موثر و ماندگاري است که مي تواند تحول کيفي اهداف،برنامه ها، روشها، شيوه ها و در نتيجه اثر بخشي برنامه هاي سازماني را به دنبال داشته باشد. فناوري اطلاعات به معني و مفهوم بسيار ساده يعني علم استفاده از يک سري ابزار که اين ابزار همان پردازش، نگهداري، جمع آوري، ذخيره، توزيع، انتقال، امنيت است که بر روي اطلاعات اعمال مي شود. اين تعريف براي کساني که بخواهد با فناوري اطلاعات IT آشنا شوند. تعريفي مناسب و کاملاً ساده و شفاف است. اطلاعات منشأ دانايي و بصيرت در انسان است و هدف از بکارگيري فناوري اطلاعات، افزايش آگاهي در انسان و نظم در اجراست. به طور کلي با پديد آمدن اين رشته ، رشته کامپيوتر با تحولي عظيم روبرو شد و اين در حالي است که فناوري اطلاعات سرآمد رشته کامپيوتر است و جايگاه کاملاً مستقل براي خود دارد. هم اکنون نيز فناوري اطلاعات با شتابي فزاينده در حال تغيير جهان است و اين تغييرات در کليه عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مشهود است.
از آنجايي که براي انسانها برقراري ارتباط با همنوع امري اجتناب ناپذير است و تعامل رکن اصلي حيات جمعي غالب مساعي انسانها در جهت تسهيل و تسريع ابزارها، شرايط و زمينه هاي برقراري ارتباطات و مناسبات متقابل با يکديگر است، پژوهش هاي بسياري نشان داده است که استفاده و کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات بر استراتژي هاي مديرت سازمان و به خصوص مديريت استراتژيک تأثيراتي مثبت دارد.
فصل سوم
روش‌شناسي پژوهش
3-1-مقدمه
در فرآيند انجام پژوهش، اين روش‌شناسي پژوهش است كه مبناي علمي دانش را به طور منطقي توضيح مي‌دهد و در تجزيه و تحليل و كشف روابط علت و معلولي، منطقي را رعايت مي‌كند كه قواعد آن مربوط به تعاريف، طبقه‌بندي و استنباط، تئوري احتمالات و نحوه اندازه‌گيري و سنجش مفاهيم مي‌باشد (دلاور، 1392: 23).
در اين راستا، در اين فصل به روش‌شناسي پژوهش حاضر پرداخته شده كه شامل نوع روش پژوهش، جامعه آماري، حجم نمونه و شيوه نمونه‌گيري، روش جمع‌آوري داده‌ها، ابزار جمع‌آوري داده‌ها، روايي و پايايي ابزار پژوهش، قلمرو پژوهش و شيوه تحليل داده‌ها است.
3-2-نوع روش پژوهش
انتخاب روش تحقيق با توجه به هدف و ماهيت موضوع و همچنين اتفاقاتي که در حين اجرا رخ مي‌دهد صورت مي‌پذيرد. پژوهشگر پس از تعيين و تنظيم موضوع تحقيق بايد در فکر انتخاب روش تحقيق باشد. مراد از انتخاب روش تحقيق اين است که مشخص گردد چه روشي براي بررسي موضوع لازم است. روش تحقيق به شيوه‌هاي طراحي مطالعات پژوهشي و رويه‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها اشاره دارد (پاشاشريفي، 1391: 48). پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از لحاظ ماهيت و روش توصيفي از نوع پيمايشي است. پژوهش حاضر از اين جهت توصيفي است که شامل مجموعه روش‌هايي است که هدف آن توصيف شرايط و يا پديده‌هاي مورد بررسي است که مربوط به وضعيت فعلي موضوع مورد مطالعه مي‌شود و همينطور از آنجايي که پژوهش بيشتر مبتني بر نظرسنجي خواهد بود، از نوع پژوهش هاي پيمايشي است و نيز پژوهش همبستگي است، چرا که به بررسي روابط بين متغيرها مي پردازد.
3-3-جامعه آماري
جامعه آماري پژوهش، مجموعه حقيقي يا فرضي است که نتايج تحقيق به آن انتقال داده مي‌شود. به عبارت ديگر مجموعه‌اي از افراد يا اشيايي که داراي ويژگيهاي همگون، مشترک و قابل اندازه‌گيري باشند و مبناي پژوهش محقق هستند را جامعه آماري مي‌گويند (دلاور، 1392: 48). جامعه آماري پژوهش حاضر، کليه کارشناسان اداره امور مالياتي و مخابرات شهر کرمانشاه است که تعداد کارشناسان مخابرات 80 نفر و کارشناسان اداره امور مالياتي 65 نفر است. به صورت کلي تعداد کليه کارشناسان 145 نفر است.
N= 145
3-4-حجم نمونه و شيوه نمونه‌گيري
نمونه آماري بخشي (زير مجموعه‌اي) از جامعه (يا مجموع مرجع) آماري است و تعريف آن به اين صورت است كه نمونه تعدادي از عناصر جامعه است كه به دلايل مختلف جهت آزمون انتخاب مي‌شود و بايد معرف جامعه باشد. يعني محقق بايد با توجه به مقتضيات روش تحقيق، ماهيت داده‌ها، نوع ابزارگردآوري داده‌ها و ساختار جامعه آماري، نمونه‌اي را که معرف کيفيت و کميت جامعه باشد انتخاب کند(پاشاشريفي، 1391: 62). در اين پژوهش به دليل محدود بودن تعداد جامعه آماري، کليه افراد جامعه، به عنوان نمونه انتخاب مي شوند. به عبارت ديگر نمونه گيري انجام نشده است و از تمام شماري استفاده شده است.
n= 145
3-5-روش جمع‌آوري داده‌ها
در اين پژوهش اطلاعات به دو روش کتابخانه‌اي و ميداني جمع‌آوري شده است. در واقع، در روش کتابخانه‌اي، از اطلاعات به منظور تدوين ادبيات موضوع و تنظيم چارچوب نظري پژوهش استفاده شده است. در روش ميداني نيز، محقق با استفاده از پرسشنامه به عنوان يکي از متداولترين طريق جمع‌آوري اطلاعات اقدام به گردآوري داده‌ها نموده است.
3-6-ابزار جمع ‌آوري داده‌ها
ابزارمورد استفاده اين پژوهش دو پرسشنامه است. شامل:
3-6-1-پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات
براي اين منظور از پرسشنامه سيستم هاي اطلاعات مديريت زائو60(2012) استفاده خواهد شد. اين پرسشنامه داراي 18 سئوال است. که پاسخ دهي به آن 5 گزينه اي از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم است. روش نمره گذاري آن بر اساس طيف ليکرت است. اعتبار و روايي پرسشنامه توسط زائو (2012) با آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد و 91/0 به دست آمد که در پژوهش حاضر اعتبار و روايي آن بر اساس آلفاي کرونباخ 92/0 به دست آمد. اين پرسشنامه داراي 6 بعد است که بعد هاي پرسشنامه در جدول 3-1 نشان داده شده است:
جدول 3-1-ابعاد (مؤلفه ها) پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات
رديف
ابعاد(مؤلفه هاي) پرسشنامه
سؤالات
1
سيستم هاي پشتيباني مديريت ارشد
1-3
2
سيستم هاي اطلاعات مديريت
4-6
3
سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري
7-9
4
سيستم هاي خودکار کردن فعاليت هاي اداري
10-12
5
سيستم هاي فرآيند کار
13-15
6
سيستم هاي شبکه
16-18
7
جمع
18
3-6-2-پرسشنامه مديريت استراتژيک
اين پرسشنامه توسط کوهن (2014) طراحي شده است که داراي 28سئوال و شامل دو بخش اصلي مي باشد. بخش اول، شامل سؤالات جمعيت شناختي مي باشد که متغييرهايي نظير سن، سنوات خدمت، سطح شغل و ميزان تحصيلات را مورد پرسش قرار داده است. بخش دوم سؤالات که سؤالات پرسشنامه را در بر مي گيرد. روايي پرسشنامه از دو جنبه روايي ظاهري و محتوايي به جهت روشن بودن و حذف ابهام گويه ها و همچنين کفايت کميت و کيفيت آنها توسط خبرگان و صاحب نظران و اساتيد دانشگاه تأييد شد. همچنين به جهت روايي سازه از فن تحليل عاملي استفاده شد. از اين شيوه براي تعيين بار عاملي هر يک از سؤالات پرسشنامه استفاده مي شود. به طور کلي با به کارگيري اين فن مي توان مربوط بودن سؤالاتي که براي سنجش يک مؤلفه يا عامل در نظر گرفته شده اند، تعيين نمود که در اين صورت به تحليل عاملي تأييد مي گويند. نتايج تحليل عاملي صورت گرفته بيانگر اين است که بار عاملي همه گويه ها بالاتر از 5/0 بوده است. بنابراين پرسشنامه از روايي بسيار خوبي برخوردار بوده است. نمره گذاري پرسشنامه بر اساس طيف ليکرت 5 گزينه اي است. اين پرسشنامه تک بعدي بوده و مؤلفه و بعد خاصي ندارد و داراي 28 سؤال است.
3-7-روايي و پايايي ابزار پژوهش
ابزار اندازه‌گيري تحقيق بايد قادر باشد اطلاعات و داده‌هاي لازم جهت تجزيه و تحليل و نتيجه‌گيري هاي نهايي را در اختيار محقق بگذارد و بدين منظور بايد از روايي و پايايي برخوردار باشد. روايي از واژه روا به معناي جايز و درست است و روايي به معني صحيح و درست بودن است. در پژوهش منظور از روايي آن است که وسيله اندازه‌گيري، بتواند خصيصه مورد نظر را اندازه بگيرد. اهميت روايي از آن جهت است که ابزار نامناسب مي‌تواند هر پژوهش علمي را بي‌ارزش و ناروا سازد. روايي ابزار در اصل به صحت اندازه‌گيري محقق بر مي‌گردد. يکي ديگر از ويژگي هاي ابزارهاي اندازه‌گيري، به ويژه پرسشنامه، پايايي يا اعتماد آن است. منظور از پايايي پرسشنامه اين است که پرسش ها باثبات باشند به عبارت ديگر ثبات و پايايي آنچه که به وسيله ابزار و يا روش تعيين مي‌شود (دلاور، 1391: 89). در اين پژوهش براي تعيين روايي پرسشنامه از روايي محتوايي استفاده شده است. بدين صورت که پرسشنامه در اختيار استاد راهنما و پنج تن از اساتيد رشته مديريت و همچنين کارشناساني از سازمان هاي مورد نظر در اين پژوهش (مخابرات و امور مالياتي) قرار گرفته است و پس از اعمال نظر آنها پرسشنامه نهايي تدوين شده است. همچنين در اين تحقيق به منظور کسب پايايي پرسشنامه از ميان روش هاي عمده برآورد ضريب پايايي از روش ضريب آلفاي کرونباخ استفاده مي شد. بدين صورت که در ابتدا سه برابر تعداد سئوال هاي هر پرسشنامه بين پاسخ دهندگان توزيع و پس از پاسخگويي جمع‌آوري مي گردد. سپس به کمک نرم افزار SPSS مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه مي شود. اگر اين مقدار براي پرسشنامه ها بالاي 7/0 به دست آمد، نشانه پايايي مناسب ابزار است. نتايج آلفاي کرونباخ مؤلفه هاي پرسشنامه ها و آلفاي کل در جداول زير نشان داده شده است:
جدول 3-2-آلفاي کرونباخ پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات
رديف
ابعاد(مؤلفه هاي) پرسشنامه
آلفاي کرونباخ
1
سيستم هاي پشتيباني مديريت ارشد
81/0
2
سيستم هاي اطلاعات مديريت
73/0
3
سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري
87/0
4
سيستم هاي خودکار کردن فعاليت هاي اداري
72/0
5
سيستم هاي فرآيند کار
76/0
6
سيستم هاي شبکه
74/0
7
آلفاي کل
77/0
جدول 3-3-آلفاي کرونباخ پرسشنامه مديريت استراتژيک
رديف
ابعاد(مؤلفه هاي) پرسشنامه
آلفاي کرونباخ
1
مديريت استراتژيک
81/0
2
آلفاي کل
81/0
همانگونه که جدول 3-2 و 3-3 نشان مي دهد، آلفاي کرونباخ هر دو پرسشنامه بالاتر از 7/0 به دست آمده است که نشان دهنده پايايي پرسشنامه است.
3-8-شيوه تحليل داده‌ها
محقق پس از آنکه روش تحقيق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب داده‌هاي مورد نياز را براي آزمون فرضيه‌هاي خود جمع آوري کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره‌گيري از تکنيک هاي مناسب که با روش تحقيق و نوع متغيرها سازگاري دارد، داده‌هاي جمع‌آوري شده را دسته‌بندي و تحليل نمايد. در اين تحقيق براي تحليل داده‌هاي تحقيق از نرم افزار spss و Amos استفاده مي شود و نتايج در قالب دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي ارائه مي شود. تحليل آماري با استفاده از نرم افزار AMOS که يکي از نرم افزارهاي آماري مناسب براي تحليل داده‌هاي پايان نامه مديريت و علوم انساني است. نرم افزار تحليل آماري آموس AMOS جهت محاسبات تحليل عامل و مدل معادلات ساختاري استفاده مي‌شود.
ابتدابه بررسي نرمال بودن داده ها پرداخته شد که در اين آزمون نرمال بودن و غير نرمال بودن فرضيه‌هاي آماري بررسي شدند. نتايج بررسي نرمال بودن داده ها بيانگر اين بود که مقدار معني داري براي آماره کلموگروف اسميرنوف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *