پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نرم افزار، انتقال اطلاعات، کارشناسان

توزيع و انهدام سيستم هاي مبتني بر اطلاعات به معني فراگير آن (شامل متن، صوت و تصوير) است و به مجموعه اي گفته مي شود. در فن آوري اطلاعات و ارتباطات 4 فرآيند نهفته ودروني است: اول: توليد، دوم ، پردازش ، سوم ذخيره ، چهارم بازيابي و پنجم انتقال اطلاعات که در ابتدا و قبل از حضور ارتباطات امروزين و با نبود مبحث انتقال اطلاعات تنها فن آوري به فن آوري اطلاعات موسوم بود (ابطهي و صلواتي، 1393: 25).
فناوري اطلاعات به معني و مفهوم بسيار ساده يعني علم استفاده از يک سري ابزار که اين ابزار همان پردازش، نگهداري، جمع آوري، ذخيره، توزيع، انتقال، امنيت است که بر روي اطلاعات اعمال ميشود. اين تعريف براي کساني که بخواهد با فناوري اطلاعات IT آشنا شوند؛ تعريفي مناسب و کاملاً ساده و شفاف است. اطلاعات منشأ دانايي و بصيرت در انسان است و هدف از بکارگيري فناوري اطلاعات ، افزايش آگاهي در انسان و نظم در اجراست. سه محور اصلي در فناوري اطلاعات سخت افزار ، نرم افزار و فکر افزار ( مديريت دانش ) مي باشد.به طور کلي با پديد آمدن اين رشته ، رشته کامپيوتر با تحولي عظيم روبرو شد و اين در حالي است که فناوري اطلاعات سرآمد رشته کامپيوتر است و جايگاه کاملاً مستقل براي خود دارد. هم اکنون نيز فناوري اطلاعات با شتابي فزاينده در حال تغيير جهان است و اين تغييرات در کليه عرصه هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مشهود است . با اين وجود فناوري اطلاعات هنوز در آغاز راه است (حسن زاده،1391 : 28).
فن آوري مربوط به سخت افزار و نرم افزار کامپيوتر براي پردازش ، ذخيره سازي و انتقال اطلاعات است.فن آوري اطلاعاتIT علم و مهارت هاي همه جنبه هاي محاسبات ، ذخيره سازي اطلاعات و ارتباطات است. ITمبحث جديدي است که به سرعت رشد کرده و تغييرات بنيادي در دنياي کنوني ايجاد مي کند، اين تغييرات ناشي از انجام روش هاي تجاري جديد ، ايجاد تنوعات و سرگرمي هاي جديد و به وجود آوردن هنرهاي جديد مي باشد. تکنولوژي اطلاعات شامل موضوعاتي است که به علم و تکنولوژي کامپيوتر، طراحي، توسعه، نصب و پياده سازي سيستم ها و نرم افزارهاي اطلاعاتي مربوط مي شود(حمدي، 1392: 82). فن آوري اطلاعات يکي از فاکتورهاي مهم پيشرفت در قرن بيست و يکم مي باشد.IT موجب ايجاد دگرگوني و تحول در روش هاي زندگي، آموزش، کار و بازي خواهد شد. پيشرفت هاي مربوط به محاسبات کامپيوتر و فن آوري ارتباطات، زير ساخت هاي جديدي براي تجارت، پژوهش هاي علمي و فعاليت هاي اجتماعي ايجاد مي کند. اين زير ساخت گسترش داده شده ابزارهاي جديدي را براي ارتباط داشتن با سراسر دنيا و کسب علم ودريافت اطلاعات به ما ارائه مي دهد . تکنولوژي اطلاعات به ما کمک خواهد که بدانيم چه طور محيط اطراف مان را تحت تأثير قرار دهيم و چطور از آن بهتر مراقبت کنيم.فناوري اطلاعات وسيله اي براي رشد اقتصاد است، محل کار را جذابتر، کيفيت مراقبتهاي پزشکي را بهبود و دولت را مسئوليت پذيرتر و در دسترس تر براي برآوردن نيازهاي شهروندان مي کند(رهنما ، 1387).
2-2-2-3-سيستم هاي اطلاعاتي
همانطوري که مي دانيد تعريف سيستم عبارت است از مجموعه اي از اجزاي به هم پيوسته که براي تحقق هدفي واحد، با هم در تعامل هستند. هر سيستم از ورودي ها، خروجي ها، فرايند، بازخورد و محيط تشکيل شده است. سيستم اطلاعاتي نيز به سيستمي گفته مي شود که براي کاربران سازمان به منظور حمايت و پشتيباني از تصميم گيري ها اطلاعات تهيه مي کند مثلاً يک سيستم حقوق و دستمزد (چه به صورت دستي و يا مکانيزه يک سيستم اطلاعاتي تلقي مي شود.
از انواع سيستم هاي اطلاعاتي مي توان سيستم هاي زير را نام برد:
سيستم پردازش داده ها
سيستم اطلاعات مديريت
سيستم پشتيباني تصميم گيري
طرح جامع فناوري اطلاعات
با توجه به رشد سريع فناوري اطلاعات در عرصه هاي مختلف و نياز و وابستگي روز افزون (به ويژه در سازمان هاي متوسط و بزرگ) به اين فناوري، يکي از وظايف مهم مديران فناوري اطلاعات در سازمانها، به هنگام کردن سازمان با اين تغييرات روز افزون است. به طوري که با حداقل هزينه، بهترين انتخاب را داشته باشند. طرح جامع فناوري اطلاعات سندي است که در آن پس از انجام بررسي هاي کارشناسانه ابتدا وضعيت موجود سازمان و سپس نيازها و برنامه هاي سازمان به منظور تامين کليه نيازهاي اطلاعاتي به صورت هماهنگي با ماموريت و چشم انداز کلي سازمان تبيين مي شود. با توجه به اينکه فناوري اطلاعات هزينه هاي زيادي را به سازمان تحميل مي کند مديران فناوري اطلاعات، بايستي در طرح جامع فناوري اطلاعات خود، مسائل اقتصادي را به دقت تشريح و عواقب آن را مورد بررسي قرار دهند تا در نهايت بتوانند بهترين گزينه را براي سازمان خود انتخاب کنند و هماهنگ با ساير برنامه هاي سازمان در راستاي ايجاد ارزش افزوده قرار گيرند(ظاهري، 1393).
2-2-2-4-مديريت فناوري هاي اطلاعات در سازمان
نگاه نوين به مسائل مديريتي ايجاب مي کند که مديران به سادگي از کنار نقش تأثير گدار فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي عبور نکنند. ورود گسترده رايانه و ابزارهاي جانبي آن به درون ساختار اجرايي و اداري سازمان ها و گسترش اقبال عمومي مديران به انجام اطلاع رساني در حيطه شبکه جهاني اينترنت حتي به صورت ظاهري امري است که بايد با توجه و درايت خاصي به آن نگاه کرد. و راهکارهاي مناسب را در بستر هاي موجود مشخص و به کاربست تا ابزارهاي موثر در پيشرفت شاخص هاي در سازمان به بهترين نحو ممکن، چه از نظر کمي و چه از جنبه کيفي مورد استفاده قرار گيرد. ضمن اينکه از تحميل هزينه هاي اقتصادي نامعقول بر دوش سازمان جلوگيري کند. گسترش و پيچيدگي علوم رايانه و فرآيندهاي توليد تا توزيع اطلاعات با توجه به تنوع تخصصهاي علمي و فني به حدي است که هرکس نمي تواند به تنهايي در تمام ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي صاحب دانش هاي لازم باشد. با اين وجود مدير يک سازمان بايد در حد لازم از اطلاعات تخصصي و پايه برخوردار باشد. اما امروزه در سازمان هاي بزرگ رسالت استقرار، توسعه و نظارت بر اين فناوري ها بر عهده واحدهاي فناوري اطلاعات مي باشد. که بر حسب تنوع و حجم کار از متخصصين مختلفي تشکيل مي شود ولي به هر حال مديريت فناوري اطلاعات در سازمان امري است که بايد با نظارت مستقيم مدير سازمان همرا باشد. تا هماهنگ و همسو با ساير برنامه ها و کارکردهاي سازمان گام بردارد. از جمله مهمترين گام ها و برنامه ها در مديريت و هدايت راهبردي فناوري اطلاعات در سازمان توجه به کاربران و افرادي است که بايد از اين فناوري استفاده کنند. برگزاري دوره هاي آموزشي مبتني بر نباز سنجي گروههاي کاري، ترغيب و تشويق کارمندان و کارشناسان به استفاده ازفناوري اطلاعات در ابعاد کاري و حتي خصوصي و همچنين طراحي مدل هاي کوچچک و آزمايشي براي گسترش آگاهي و تجربه افراد مي باشد(عزيزي و اسدنژاد، 1389).
2-2-2-5-کاربرد فناوري اطلاعات
2-2-2-5-1-دولتهاي الكترونيكي
كاربرد شبكه اينترنت توسط سازمانهاي دولتي جهت ارايه خدمات و اطلاعات به مردم، شركتها و ساير سازمانهاي دولتي يكي از تعاريف دولت الكترونيكي است. متخصصان و كارشناسان، دولت الكترونيكي را سازماني مجازي بدون ساختمان و ديوار توصيف مي‌كنند كه خدمات دولتي را بدون واسطه بصورت 24 ساعته و هفت روز هفته به مشتريان ارايه مي‌دهد. به عبارتي دولت الكترونيكي به مجموعه ارتباطات الكترونيكي ميان دولت، شركتها و شهروندان و كاركنان دولت كه از طريق شبكه اينترنت برقرار مي‌شود اطلاق مي‌گردد (گودرزي و ابوطرابي، 1392).
2-2-2-5-2-مزاياي دولت الكترونيكي
از جمله مزايايي كه براي دولت الكترونيكي برشمرده شده عبارت است از:
1- افزايش اختيارات شهروندان از طريق دسترسي به اطلاعات و اداره موثرتر امور دولتي .
2- بهبود ارتباطات ميان سازمانهاي دولتي با تجارت و صنعت و ساير سازمانهاي دولتي .
3- افزايش دقت و شفافيت در كارهاي دولتي .
4- رشد درآمدهاي دولت و كاهش هزينه‌هاي آن .
5- ارتقاء كارآيي سيستم‌هاي اقتصادي و ايجاد شفافيت براي جذب سرمايه‌گذاريهاي خارجي و پشتيباني در كشورهاي در حال توسعه
6- ايجاد احساس بهتر در مشاركت اجتماعي و اصلاح تصميم‌گيريها و پياده‌سازي برنامه‌هاي توسعه (محمدي، 1393: 85).
2-2-2-5-3-زمينه ‌هاي كاربرد دولت الكترونيكي
دولت الكترونيكي داراي كاربردهاي متفاوتي است كه مي‌توان آنها را در 4 گروه زير دسته‌بندي كرد:
ارتباط دولت با شهروندان (از اطلاع رساني به مردم تا پرداخت صورت حسابهايي مانند قبوض آب، برق، تلفن، و جريمه هاي ترافيكي از طريق شبكه اينترنتي را شامل مي شود)
ارتباط دولت با تجارت و صنعت(مانند صدور مجوز و گواهي نامه ها، انجام خريد و فروش كالا و خدمت از طريق اينترنت)
ارتباط دولت با كاركنان(هدف ارايه اطلاعات به كاركنان دولتي با استفاده از شبكه هاي داخلي دولتي – اينترانت- اطلاعاتي مانند اطلاعات پرسنلي، مزايا، بازنسشتگي پرسنل و آخرين اخبار مربوط به فعاليت ها و درخواستهاي ساير كاركنان انجام مي گيرد)
ارتباط دولت با دولت(ارتباط سازمانهاي دولتي با يكديگر از طريق شبكه هاي داخلي است) (الواني، 1389: 75).
2-2-2-6-شهرهاي الكترونيكي
در تعريف شهر الكترونيكي گفته شده: ارايه دسترسي الكترونيكي شهروندان به شهرداري و اماكن مختلف شهري به صورت شبانه روزي و هفت روز هفته به شيوه اي با ثبات، قابل اطمينان، امن و محرمانه شهر الكترونيكي نام دارد. با عملي شدن نظريه ايجاد شهرهاي الكترونيكي شهروندان مي‌توانند از طريق اينترنت هر زمان يا هر مكان به اطلاعات و يا خدمات آموزشي، تفريحي، تجاري، اداري و بهداشتي دسترسي پيدا كنند(آندرسون، 2014). شهر الكترونيكي داراي شرح وسيعي از عملكردها، قابليتها و مزايا مي‌باشد كه بصورت اختصار به موارد زير مي‌توان اشاره نمود:
1- فراهم آوردن خدمات اينترنت با كيفيت و سرعت بالا براي شهروندان و بهبود زندگي مردم با افزايش آگاهي آنان از فرايندهاي شهري و همچنين امكانات شهر و تسهيل انجام فعاليت هاي شهري.
2- دسترسي 24 ساعته مردم به خدمات شهري
3- كاهش ترافيك شهري و به تبع آن كاهش آلودگي هواي شهر به دليل كم شدن رفت و آمدها
4- صرفه جويي در وقت و انرژي
5- كاهش فساد اداري
مدتي است در كشور ما نيز به اين مهم توجه شده كه در اين زمينه مي توان به پروژه‌هاي شهرهاي الكترونيكي كيش و مشهد اشاره كرد. سند راهبردي شهر الكترونيكي مشهد در 500 صفحه تنظيم و تحويل شهرداري آن شده است. اين سند در راستاي اهداف سند توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات قرار دارد و از اين جهت كه زمينه اجراي عمليات شهر الكترونيكي مشهد را بر اساس اصول علمي جهان راهبردي مي كند حائز اهميت است. براي پياده سازي اصولي طرح شهر الكترونيكي و هوشمند كيش به عنوان پايلوت كشور، از يك شركت ايرلندي با تجربه براي تدوين طرح راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات كيش استفاده شده است. نمايندگان اين شركت تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري (1383) در جزيره مستقر خواهند شد و فعاليت خود را آغاز خواهد كرد. اين شركت ايرلندي تا شش ماه آينده طرحي بر اساس مطالعه و تحقيق و تحليل از وضعيت جغرافيايي، اقتصادي و اجتماعي كيش ارايه خواهد كرد(بايلور، 2012).
2-2-2-7-آموزش الكترونيكي
آموزش الكترونيكي نوع جديد از آموزش و مبتني بر فناوري است كه در آن نيازي به حضور دانشجويان در كلاسهاي برنامه ريزي شده نيست. به عبارتي اين نوع آموزش استفاده از اينترنت براي يادگيري مي باشد كه از طريق ارتباطات اينترنتي و مرورگر در هر زمان و يا مكاني مي توان به اين مقصود دست يافت. مفاد آموزشي در آموزش الكترونيكي با آموزش سنتي متفاوت است، بطوري كه در آموزش الكترونيكي

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *