پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عملکرد سازمان، شهر تهران

ري اطلاعات است. از دهه 1960 که جنبه هاي بيشتري از کاربرد و فعاليتهاي اداري و بازرگاني روبه گسترش گذاشت، وجود يک سيستم يکپارچه اداري مناسب که حجم عظيم اطلاعات، مکاتبات را دربرگيرد به وضوح احساس شد در عين حال، به کارگيري آن در سازمان تأثيرات مثبتي بر بهبود مديريت استراتژيک را به دنبال خواهد داشت.
در تبيين نتايج بايد گفت، با گسترش ارتباطات و پيدايش شکلهاي مختلف جريانات ارتباطي، شبکه هاي ارتباطي در همه امور زندگي افراد سايه افکنده است و تجارت هم که در تمام نقاط جهان به شيوه هاي مختلف ديده مي شود از اين قضيه دور نيست. با پيشرفته و پيچيده تر شدن ارتباطات تجاري، سازمانها براي از دست ندادن يکي از منابع ورودي به ايجاد سيستم هايي در درون خود زدند تا بتوانند از اطلاعات موجود در اطراف خود استفاده بهينه کنند و با پردازش مناسب اين اطلاعات را به مشتريان و درجهت جلب رضايت آنان، عرضه کنند. اين در حالي است که روزانه نزديک به چهارصد ميليون نفر در سراسر دنيا از فناوري اطلاعات استفاده مي کنند که يکي از کاربري هاي اصلي فناوري اطلاعات،در سازمان ها اين است که امکان برقراري ارتباط اجتماعي با ديگران را از راه دور فراهم مي کند. بنابراين اين ارتباطات از راه دور، امکان ارتباط نزديک براي مديران در سطح ارشد در سازمان ها را ايجاد کرده و منجر به بهبود مديريت استراتژيک مي شود.
5-1-6-نتايج فرضيه ششم
فرضيه ششم: سيستم هاي شبكه بر بهبود مديريت استراتژيک نهادهاي اجرايي کشور تأثير مثبت و معنادار دارد.
جدول 4-15 اثر رگرسيوني سيستم هاي شبكه بر بهبود مديريت استراتژيک را نشان داد. همانطور که مشاهده شد، مقدار برآورد استاندارد اثر رگرسيوني سيستم هاي شبكه بر بهبود مديريت استراتژيک، برابر 186/0 بوده و با توجه به مقدار ناحيه بحراني که برابر 503/5 و از مقدار ثابت 85/2 بزرگتر بوده است، لذا در سطح 01/0P معني دار مي باشد. بنابراين فرضيه صفر مبني بر عدم تأثير سيستم هاي شبكه بر بهبود مديريت استراتژيک رد و فرضيه پژوهش پذيرفته مي شود. يعني سيستم هاي شبکه بر بهبود مديريت استراتژيک تأثير مثبت و معنادار دارد. اين نتايج با يافته هاي اکبري (1381، 22) همخواني دارد که او در پژوهشي مطرح نمود، کاربرد سيستم هاي شبکه معايبي در بر دارد که عبارتند از: ايجاد تغييرات در محيط انساني، ناديده گرفته شدن برخي از روابط اجتماعي و انساني درکارها و به صورت مکانيزه درآمدن فعاليتها، پيچيده شدن و سختي کار با سيستم ها، بروز اخلاق توجيه اشتباهات صورت گرفته و نسبت دادن آنها به سيستم، مشکلات جسماني کارکنان در کار با رايانه، نپذيرفتن سيستم هاي مکانيزه توسط مديران و يا کارکنان، کم شدن امنيت اطلاعات هم ازنظر دسترسي و هم ازنظر تخريب. در عين حال کابرد سيستم هاي اطلاعاتي در سازمان تأثيراتي غير قابل انکار در بهبود مديريت استراتژيک دارد.
در تبيين نتايج بايد گفت، کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهان معاصر با سرعت فزاينده اي درحال گسترش است و همه ابعاد زندگي از جمله تعليم و تربيت را در شکل هاي متفاوت آن دچار دگرگون کرده است.توسعه فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطات در برنامه هاي هر سازماني، گامهاي موثر و ماندگاري است که مي تواند تحول کيفي اهداف، برنامه ها، روشها ، شيوه ها و در نتيجه اثر بخشي برنامه هاي سازماني را به دنبال داشته باشد. فناوري اطلاعات و ارتباطات به معني و مفهوم بسيار ساده يعني علم استفاده از يک سري ابزار که اين ابزار همان پردازش، نگهداري، جمع آوري، ذخيره، توزيع، انتقال، امنيت است که بر روي اطلاعات اعمال مي شود. از آنجايي که براي کارکنان در سازمان هاي برقراري ارتباط با سايرکارکنان، امري اجتناب ناپذير است و تعامل رکن اصلي حيات جمعي غالب مساعي انسانها در جهت تسهيل و تسريع ابزارها، شرايط و زمينه هاي برقراري ارتباطات و مناسبات متقابل با يکديگر است، پژوهش هاي بسياري نشان داده است که استفاده و کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات باعث کاهش ايجاد تأثيراتي مثبت در مديريت استراتژيک مي شود.
5-1-7-نتايج فرضيه هفتم
فرضيه هفتم: بين اداره امور مالياتي و اداره مخابرات از لحاظ بهبود مديريت استراتژيک تفاوت وجود دارد.
براي مقايسه ميانگين بهبود مديريت استراتژيک در دو گروه اداره امور مالياتي و اداره مخابرات، از آزمون T مستقل دو گروه استفاده شد. براي انجام اين تحليل ابتدا با استفاده از آزمون لوين بررسي شد که در سطح خطاي 05/0 مقادير واريانس دو گروه براي هر متغير همسان است.بنابراين همانطور که جدول شماره 12 نشان داد، از مقادير بدست آمده آزمون با فرض همساني واريانس دو گروه استفاده شده است. حال با توجه به جدول 12 براي مقايسه ميانگين بهبود مديريت استراتژيک در دو گروه مذکور مقدار 391/3t= مشاهده شده در سطح 05/0P معنادار مي باشد، بنابراين فرضيه صفر رد و فرضيه پژوهش مبني بر اختلاف معنادار بين ميانگين بهبود مديريت استراتژيک در دو گروه اداره امور مالياتي و مخابرات پذيرفته مي شود. بنابراين نتايج نشان داد که مقدار ميانگين بهبود مديريت استراتژيک در اداره امور مالياتي بيشتر از اداره مخابرات است.
5-2-پيشنهادهاي پژوهش
5-2-1-پيشنهادهاي کاربردي
* براي پيشنهاد مبني بر نتايج به دست آمده از تأييد فرضيه اول پژوهش، مي توان مطرح ساخت که با توجه به اينکه بسياري از صاحبنظران مديريت و سازمان پشتيباني را جوهر مديريت دانسته اند و موفقيت و شكست بسياري از سازمانها را در گرو پشتيباني مديران قلمداد كرده اند، سازمان بايد سعي کند، پشتيباني هاي متکي بر سيستم هاي اطلاعات را طوري سازمان دهي کند که بهبود مديريت استراتژيک را به دنبال داشته باشد.
* براي پيشنهاد مبني بر نتايج به دست آمده از تأييد فرضيه دوم پژوهش، مي توان بيان نمود که کنترل مديريتي نيازمند اطلاعاتي است که بخش قابل‌ ملاحظه‌اي از آنها توسط سيستم‌هاي پردازش مبادلات توليد مي‌شوند، سازمان بايد در جهت هماهنگي سيستم هاي اطلاعات مديريتي در جهت بهبود مديريت استراتژيک تلاش کند.
* براي پيشنهاد مبني بر نتايج به دست آمده از فرضيه سوم پژوهش، پيشنهاد مي شود که سازمان براي استفاده بهينه از سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري برنامه هاي کاربردي داشته باشد و اثرات مثبت آنها را بر بهبود مديريت استراتژيک افزايش دهند چرا که سيستمهاي پشتيبان تصميم يکپارچه، اطلاعات داخلي حاصل از زيرسيستمهاي نرم‌افزاري چندگانه، داده‌هاي داخلي استخراج‌ شده و داده‌هاي خارجي استخراج‌شده حاصل از ساير پايگاههاي داده مورد نظارت مستمر را جمع‌آوري و آنها را در شکلي بامعني، به‌منظور ارزيابي ريسک حسابرسي، يکپارچه مي‌کند.
* براي پيشنهاد مبني بر نتايج به دست آمده از فرضيه فرعي چهارم پژوهش پيشنهاد مي شود با توجه به اينکه، کاربرد فناوري اطلاعات، بهبود مديريت استراتژيک را در پي دارد، سازمان ها مي توانند با برنامه ريزي، نتايج مثبت کاربرد فناوري را اعتدال بخشند و در جهت استفاده بهينه از فناوري اطلاعات، برنامه هاي راهبردي داشته باشند.
* براي پيشنهاد مبني بر نتايج به دست آمده از فرضيه پنجم پژوهش، مي توان مطرح ساخت با توجه به اينکه فناوري اطلاعات، در سازمان هاي اجرايي کاربرد بالايي دارد و امکان برقراري ارتباط اجتماعي با ديگران را از راه دور فراهم مي کند از طرفي اين ارتباطات از راه دور، امکان ارتباط نزديک براي مديران در سطح ارشد در سازمان ها را ايجاد کرده و منجر به بهبود مديريت استراتژيک مي شود. بنابراين سازمان با آگاهي از اين اصل، مي تواند براي راهکارهاي عملي براي به کار گيري تأثيرات مثبت فناوري اطلاعات داشته باشد.
* براي پيشنهاد مبني بر نتايج به دست آمده از فرضيه ششم پژوهش، مي توان مطرح ساخت که بهبود مديريت استراتژيک سازماني از منابع اصلي موفقيت هر سازمان محسوب مي شود، لذا توجه به عوامل اثر گذار بر بهبود مديريت استراتژيک، مي تواند مزاياي بسياري به همراه داشته باشد.
* با توجه به فرضيه هفتم، پيشنهاد مي شود، در اداره مخابرات تلاش و برنامه ريزي هاي بيشتري براي بهبود مديريت استراتژيک و کاربرد بهتر فناوري اطلاعات صورت گيرد.
?5-2-2-پيشنهادهاي پژوهشي
– پيشنهاد مي‌شود محققان آينده در راستاي شناسايي عواملي ديگري جز فناوري اطلاعات که بتواند بر بهبود مديريت استراتژيک هر سازماني اثر گذار باشد، پژوهش انجام دهند.
– پيشنهاد مي‌شود در تحقيقات آينده به بررسي رابطه متغيرهاي ديگري چون عملکرد سازماني و بهره وري سازماني، با بهبود مديريت استراتژيک پرداخته شود.
– پيشنهاد مي‌شود در تحقيقات آينده به بررسي موضوع حاضر در سازمان هاي ديگري همانند بانک ها نيز پرداخته شود.
?5-3-محدوديت هاي پژوهش
به دليل محدوديت‌هايي که در هر تحقيقي وجود دارد از تعميم نتايج آن بايستي دوري كرد و پژوهش حاضر نيز از اين مطلب جدا نيست و محقق براي انجام آن با محدوديت‌هاي متعدد مواجه بوده است که مهمترين آن عبارت بود از :
– محدوديت مربوط به تعميم نتايج به دست آمده به سازمان هاي ديگر. چرا که اين پژوهش فقط در دو اداره اجرايي(مخابرات و امور مالياتي) انجام شده است و نمي توان با اطمينان صد در صد به جوامع ديگر نيز تعميم داد.
-ليست منابع و مأخذ
-منابع فارسي
اتابکي، حبيب اله و مظفري ، فاطمه . (1393) . بررسي رابطه بين مهارت هاي فردي ، يادگيري سازماني، نو آوري و عملکرد سازماني در صنايع کوچک و متوسط استان مرکزي . فصلنامه بصيرت ، سال شانزدهم ، شماره 44 ، 96-81 .
احمدي، ابوالفضل؛ فتح الهي، حسن وتاج الدين، آتنا. (1382). بررسي نقش استراتژي هاي منابع انساني و مديريت كيفيت جامع، فصلنامه مديريت صنعتي دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد واحد سنندج، سال پنجم، شماره12. 12-38.
اعرابي ، غلامرضا (1384) ، شناسايي استراتژي هاي موفق منابع انساني ، تهران : مركز پژوهشهاي علمي كشور ، انتشارات دراين ، سال دوم، شماره 9، 22-32.
اعرابي، غلامرضا و مورعي، محمد.(1382). فناوري اطلاعات و ارتباطات، يک گام به سوي توسعه اقتصادي، مجله تدبير، شماره ??? ، ص ???
اکبري، صديقه. (1381). مفاهيم و فلسفه مديريت منابع انساني ومديريت استراتژيک، مجله تدبير، شماره ???، ص 22-62
اکبري، مريم، قدسي، عرفان و عليزاده، صالح.، غلامرضا.(1392). مديريت استراتژي و عملکرد سازماني، يک گام به سوي توسعه اقتصادي، مجله تدبير، شماره ??? ، ص 24-32
اميرکبيري، عليرضا.(1392). رويکردهاي سازمان و مديريت و رفتار سازماني در کارکنان مخابرات شهر تهران. تهران: انتشارات نگاه دانش.
آقازاده ، محمد رضا .(1390) ، بهره وري سازماني و ارتباط آن با فناوري اطلاعات و ارتباطات، انتشارات شمس ، چاپ اول
حسن پور، مصطفي. (1392). ابزارهاي استراتژيک و فرهنگي مديريت کيفيت فراگير، تهران: رسا، چاپ اول، شماره3.
حمدي، احمد. (1392). بررسي و مطالعه رابطه بين دو متغير فرايند مديريت دانش و شاخص هاي فرهنگ سازماني از ديدگاه رابينز در سازمان مرکزي شهرداري مشهد ، مديريت دانش، سال سوم، شماره 8، 28-23
رحمان سرشت، فرجه اله.(1384)، عوامل مؤثر بر ارتقاي عملکرد سازمان هاي بخش دولتي ايران و به کارگيري استراتژي موفق سازماني، پژوهشنامه مديريت، سال هشتم، شماره ي 4(پياپي 31)،79-12.
رضاييان، اکرم.(1391). عوامل مؤثر بر ارتقاي عملکرد سازمان هاي بخش دولتي ايران، پژوهشنامه مديريت، سال دوم، شماره ي 4(پياپي 12).12-25.
زارع پورکليشم، حميد.(1392). بررسي مدلها و موانع اجراي استراتژي بر روي کارکنان شرکت هاي بيمه خصوصي شهر تهران. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبايي.
سرداري، علي.(1392) . بررسي مديريت استراتژيک صنايع روستايي، تهران: انتشارا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *