پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دانش آموزان، دانش آموز، دانشگاه تهران

اين مسئله شايد تا حدودي بر نتايج تحقيق تاثير گذاشته است.بنابراين زمان اجراي گروه درماني از محدوديت هاي پژوهش بود که خارج از کنترل پژوهش گر است.
2-ميزان بهره هوشي آزمودني ها، ميزان آمادگي ذهني و رواني آنها هنگام پاسخ دادن به پرسشنامه، ميزان پايبندي آنها در انجام تکاليف، وضعيت اقتصادي، اجتماعي، سابقه افسردگي و ساير اختلالات در آزمودني ها .
5-2-2. محدوديت هايي در کنترل محقق:
1-ميزان موفقيت محقق در امر جلب اعتماد و مشارکت.
2-محدود بودن جامعه آماري تنها به دانش آموزان دختر نوجوان شهرستان مشهد،که به دليلمحدوديت مالي ، زماني امکان گسترش آن نبود.
5-3.پيشنهادها
1- در نقاط مختلف کشور و همچنين در مقاطع مختلف تحصيلي نيزتحقيقاتي در اين زمينه انجام شود.
2-انجام پژوهش مشابه بر روي پسران.
3-به مسئولين آموزش و پرورش پيشنهاد مي شود که هسته مشاوره مدارس را فعال تر سازند و در زمينه هاي شادکامي و بحران هويت کارگاهها و مطالب جديد به مشاورين آموزش دهند.
4-به مشاورين مدارس پيشنهاد مي شود جهت کاهش اختلالات رواني و بالا بردن سطح سلامت روان دانش آموزان کارگاههاي آموزش گروهي را در طي سال تحصيلي در آموزشگاه برگزار نمايند.
5- مشاور در تمام ساعات شبانه روز در مدارس شبانه روزي حضور داشته باشد، تادانش آموزان خوابگاهها هر لحظه امکان دستيابي به خدمات مشاوره اي ، تحصيلي و عاطفي را داشته باشند.
6- کارگاههاي مشاوره اي جهت تمامي پرسنل آموزشگاه اعم از مدير ،معاونين ،دبيران و….برگزار شود و نحوه برخورد صحيح با دانش آموزان داراي مشکلات بحران هويت و شادکامي پايين به ايشان آموزش داده شود.
7- سرپرستان خوابگاههاي شبانه روزي حتي الامکان از ميان متخصصين روانشناسي ومشاوره انتخاب شوند ، و يا اينکه دوره هاي آموزشي در اين ديده باشند.
8-جهت بالابردن روحيه و سلامت روان ايشان برنامه هاي شاد و متنوع براي اوقات فراغتشان طراحي شود.
9- خوابگاهها به وسايل ورزشي مناسب سندانش آموزان تجهيز شود و در فضاي حياط خوابگاه با کاشت درخت هاي تزئيني و چمن محيط دلپذيريرا فراهم نمايند.
10-با توجه به يافته هاي اساسي تحقيق مبني بر افزايششادکامي وکاهش بحران هويت بر اثر درمان آموزش گروهي ضرورت ايجاب مي کند که مسئولين ذيربط ، اولياء و مربيان ، مشاوران و….تمامي تلاش خود را به برنامه ريزي وسبب شناسي مشکلات رواني معطوف نمايند.
11-آگاهي دادن به خانواده ها و آموزش نحوه رفتار و ارتباط با فرزندان نوجوانشان.
12- با نوجوانان داراي مشکلات رفتاري و اختلالات رواني نيز اين روش درماني انجام شود.
منابع فارسي
احدي ، حسن ؛جمهري ،فرهاد.(1385).روانشناسي رشد . تهران : انتشارات پرديس.
احمدي ، احمد ؛فولادگر ،فرزانه.(1381).تاثير مشاوره گروهي بر افسردگي پسران بي سرپرست کانون امام صادق شهرکرد.دانش و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ، شماره 11 و 12 بهار و تابستان 1381،صص 75-86.
آقا جاني ،محمد حسن ؛فرزاد ،ولي الله ؛ شهرآرا ،مهرناز(1387). مقايسه سبک هاي هويت دانشجويان دانشگاه هاي دولتي شهر تهران بر اساس جنسيت ،رشته تحصيلي و بومي و غير بومي بودن. دانش و دانش پژوهي در روانشناسي ،شماره سي و هشتم، صص135-164.
آقا جاني ،محمد حسن(1381).هنجاريابي مقدماتي پرسشنامه سبک هويت براي دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه تهران. پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي. دانشگاه تربيت معلم .
آقا محمديان،حميدرضا(1384).روانشناسي بلوغ ونوجواني.مشهد : انتشارات دانشگاه فردوسي.
آقا محمديان،حميدرضا ؛شيخ روحاني ، سعيد (1382). مفهوم و فرايند شکل گيري هويت ، تاثير عوامل اجتماعي و اصلاح و درمان مسائل هويت. مجله علوم تربيتي و روانشناسي ، جلد چهارم ، شماره 1.صص 199-221 .
اکبري ، بهمن(1387). بحران هويت و هويت ديني پيک نور ،سال ششم ،شماره چهارم ،صص 219-231.
امام جمعه کاشان ،طيبه(1382). نقش ساماندهي فعاليت هاي فوق برنامه در شکل دهي به هويت ملي دانش آموزان.مجله علوم تربيتي و روانشناسي .جلد چهارم. شماره 1.صص 633-642.
اميديان ، مرتضي(1388). هويت از ديدگاه روانشناسي. يزد : انتشارات دانشگاه يزد.
بابايي فرد ،اسدا… (1382). بررسي جامعه شناختي بحران هويت در جامعه معاصرايران. پايان نامه کارشناسي ارشد جامعه شناسي. دانشگاه تهران.
باچر،جيمز، و مينکا سوزان ،و هولي ،جيل.(1389).آسيب شناسي رواني،(ترجمه يحيي سيد محمدي). تهران:ارسباران.جلد دوم(تاريخ انتشار به زبان اصلي2007).
برقي ايراني، زيبا (1387). رشد نوجواني و مسايل آن .تهران : انتشارات کلک سيمين.
برک ،لورا اي (2001).روانشناسي رشد . ترجمه يحيي سيد محمدي . تهران :انتشارات ارسباران.
بشريه ، حسين (1379). توسعه سياسي و بحران هويت ملي. فصل نامه مطالعات ملي، سال دوم، شماره5.
بيابانگرد،اسماعيل.(1384). روش هاي افزايش عزت نفس در کودکان و نوجوانان .تهران: انجمن اوليا و مربيان.
بيريا ،ناصر (1385). روانشناسي رشد با نگرش به منابع اسلامي . تهران: انتشارات سمت.
پرويزي،،سرور،و احمدي،فضل الله،ونيکبخت نصرآبادي،عليرضا.(1384).از هويت تا سلامت:تبيين تئوريک مفهوم سلامتي از ديدگاه نوجوانان.طب و تزکيه،سال چهاردهم،شماره59،27-37.
پرهيزگار ،آذردخت ؛محمودنيا ،عليرضا؛ محمدي ،شهناز (1388).مقايسه کيفيت رابطه والد فرزند در دانش آموزان دختر دبيرستاني داراي بحران هويت و فاقد بحران هويت فصل نامه روانشناسي کاربردي، سال سوم ،شماره 2،صص 93-82 .
پوربختيار،حسين و گل محمديان، محسن.(1389).اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه REBT بر خودپنداره و افت تحصيلي دانشجويان كشور. يافته هاي نو در روانشناسي، زمستان، 96-81.
پورگنابادي،حميده (1390). بررسي اثربخشي آموزش گروهي مبتني بر رويکرد منطقي- عقلاني – هيجاني (REBT)در مديريت هيجانات منفي کودکان بي سرپرست و بد سرپرست. پايان نامه کارشناسي ارشد روان شناسي باليني. دانشگاه فردوسي مشهد.
تاج مزيناني ، علي اکبر(1384). هويت. انتشارات سازمان ملي جوانان.
چلبي ،مسعود (1378). ميزگرد وفاق اجتماعي . فصل نامه مطالعات علمي ،سال نخست ،شماره 1.
حاجي خياط ،علي رضا(1382). تبيين ابعاد هويت مجله علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد،جلد چهارم شماره 1.
حجازي ،الهه ؛ فرتاش ،سهيلا(1385). تفاوت هاي جنسيتي در سبک هاي هويت، تعهد هويت وکيفيت دوستي،مجله پژوهش زنان، دوره چهارم ،شماره 3.صص 61-79.
رايس،فليپ.(1387). رشد انسان:روان شناسي از تولد تا مرگ،(ترجمه مهشيد فروغان). تهران:ارجمند(تاريخ انتشار به زبان اصلي2001).
رايکمن ،ريچارد (1387).نظريه هاي شخصيت . ترجمه مهرداد فيروزبخت. تهران. نشر ارسباران.
رباني ، جعفر(1381) . هويت ملي. تهران :انتشارات انجمن اوليا و مربيان.
ربيعي ،علي (1387). رسانه هاي نوين و بحران هويت . فصل نامه مطالعات ملي ،سال نهم ،شماره 4،ص 149-176.
رفعت جاه ،مريم ؛شکوري ،علي .(1387). اينترنت و هويت اجتماعي. مجله جهاني رسانه،شماره 5 .
سعادت،حکمته (1390). بررسي ميزان شادکامي در دانش آموزان نوجوان دختر و تاثير مثبت درماني گروهي بر شادکامي آنان. پايان نامه کارشناسي ارشد روان شناسي باليني. دانشگاه فردوسي مشهد.
سياح سيار ،نيمتاج ؛ حسين شاهي، حميد رضا، رنجگر ،بايرامعلي(1389). رابطه بين هويت و حمايت هاي اجتماعي والدين. مجله انديشه و رفتار ،دوره چهارم ،شماره 16.صص67-74.
سيدنژاد ،صادق(1381). جوان و بحران هويت. مجله ديدار آشنا،شماره 24.
شجاعي ،محمد صادق(1388). نقش و کارکرد رسانه ها در جريان هويت يابي يا بحران هويت . مجله حديث زندگي. شماره 11 .
شرفي ،محمدرضا(1380). جوان و بحران هويت . تهران :انتشارات سروش.
شعباني،علي.(1383). بررسي مشاوره گروه با شيوه واقعيت درماني بر کاهش بحران هويت قربانيان بزه در زندان قصر.پايان نامه کارشناسي ارشد،دانشگاه تهران.
شفيع آبادي ،عبدا… ؛ ناصري ،غلام رضا(1377). نظريه هاي مشاوره و روان درماني، تهران : مرکز نشر.
شکري ، اميد ؛ شهر آراي ،مهرناز (1385). سبک هاي هويت و پيشرفت تحصيلي : نقش خودکارآمدي تحصيلي، فصل نامه پژوهش در سلامت روان شناختي ، دوره اول ، شماره 1.
شولتز، دوان. پي ؛ شولتز، سيدني ، الن (1387). تاريخ روان شناسي نوين. ترجمه : علي اکبر ، سيف ؛ حسن ،پاشا شريفي و خديجه علي آبادي . تهران : نشر دوران
شيخاوندي ، داور (1379). تکوين و تنفيذ هويت ايراني . تهران : انتشارات باز.
صداقتيان،مريم.(1389).آموزشاثربخشي مهارت هاي زنرگي (خودآگاهي،ابراز وجود، تفكر نقاد) بر بحران هويت دختران تحت پوشش كميته امداد شهرستان كلات نادر . پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد تربت جام.
طالبيان شريف ،جعفر ؛گودرزي ،حسنيه ؛ نيک فرجام ،معصومه (1382).بررسي رابطه پايگاه هويت و ويژگي هاي شخصيتي در دانشجويان دانشکده علوم تربيتي مشهد . مجله علوم تربيتي و روان شناسي،جلد چهارم ،شماره 1. صص397-417.
عبدالله زاده،حسن و ديانتي نيت، جواد.(1382). هويت جمعي و عوامل رواني اجتماعي . مجله علوم تربيتي . جلد چهارم،شماره اول، بهار و تابستان ،500-465.
عبدي زرين ،سهراب ؛اديب راد ، نسرين ؛يونسي ،سيد جلال ؛عسگري ،علي (1389). رابطه سبک هاي هويت با خود کارآمدي پنداري دانش آموزان پسر دبيرستاني ايراني و افغاني ساکن قم . فصل نامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال دهم ، شماره 39.
غرابي ، بنفشه.(1387). بحران هويت و مهارت هاي مقابله اي. تهران: نشر قطره.
فرانكن،رابرت.(1384).انگيزش و هيجان(ترجمه حسن شمس آبادي و غلامرضا محمودي و سوزان امامي پور).تهران:نشر ني.
فري،مايكل.(1382). شناخت درماني گروهي( ترجمه علي صاحبي ، حسن حميد پور و زهرا اندوز).مشهد:جهاد دانشگاهي(تاريخ انتشار به زبان اصلي 1999).
قطره اي ، فرشته . (1385). بررسي رابطه شادکامي و کيفيت عوامل آموزشي دوره ابتدايي مدارس تهران . پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت معلم تهران .
کار، آلن .(1385). روان شناسي مثبت . ترجمه پاشا شريفي و ديگران، چاپ اول ، تهران ،انتشارات سخن
کاکيا ، ليدا (1389). تاثير مشاوره گروهي مبتني بر واقعيت درماني بر بحران هويت در دانش آموزان دوره راهنمايي . مجله اصول بهداشت رواني ،سال دوازدهم ،شماره 1. صص 430-437.
کمالي اردکاني ، علي اکبر.(1383). بحران هويت و عوامل تشديد آن در ايران.تهرن : انتشارات جهاد دانشگاهي.
گودرزي ، محمد علي ؛ شاملي ، ليلا (1389). پيش بيني سبک هويت بر اساس حساسيت به پاداش و تنبيه . فصل نامه کاربردي،سال چهارم ،شماره 3، صص 91-85.
گيبسون ، رابرت ؛ ميشل ، ماريان . (1990). مباني مشاوره و راهنمايي . ترجمه باقر ثنايي (1373). تهران : پرستار.
لطف آبادي ، حسين (1387). روان شناسي رشد (2). تهران : انتشارات سمت .
لطف آبادي ، حسين (1380). عواطف و هويت نوجوانان و جوانان. تهران : انتشارات نسل سوم.
مجد آبادي فراهاني،زهره، و فرزاد،ولي الله،وشهرآراي،مهرناز،و مرادي، عليرضا.(1390). کنش ورزي خانوادگي ، هويت شخصي و رفتار مشکل آفرين در نوجواني. مجله روانشناسي تحولي : روانشناسان ايراني ، سال هفتم ، شماره 27 ، 214-207.
محسني،نيک چهره.(1384).نظريه ها در روانشناسي رشد.چاپ اول،تهران: پرديس.
محمدي،فاطمه (1390). رابطه سبک هاي هويتي و هويت علمي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه فردوسي مشهد. پايان نامه کارشناسي ارشد روان شناسي تربيتي . دانشگاه فردوسي مشهد.
مظاهري ، ناهيد . (1386). بررسي رابطه بين نگرش ديني ، سبک هاي مقابله اي و شادکامي دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي منطقه 9 شهر تهران.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *