پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، شهرستان مشهد

هويت،اعتماد به نفس و كاهش نارضايتي از زندگي نشان دادند.
شعباني(1383) در پژوهشي با رويکرد واقعيت درماني بر کاهش بحران هويت قربانيان بزه در زندان قصر انجام شده که نتايج حاصل از آن نشان مي دهد که مشاوره گروهي با رويکرد واقعيت درماني بر کاهش بحران هويت موثر بوده است.
3-1.مقدمه
هدف از تحقيق پاسخ به سئوالات به كمك روش هاي نظام مند و علمي است.اين نوع پاسخگويي ها در نهايت به كسب دانش و افزايش اطلاعات منجر مي شود.امروزه پژوهش از ابزارهاي مهم تصميم گيري در موقعيت هاي مختلف بويژه در علوم رفتاري و تعليم و تربيت به شمار مي رود.نتايج پژوهش ها در واقع تعيين كننده جهت سرمايه گذاريهاي ملي و منطقه اي محسوب مي شود( خويي نژاد، 1383).
براي رسيدن به اين هدف رعايت اصول علمي ، لازم وضروري است. در اين فصل به توصيف طرح تحقيق ، جامعه آماري ، حجم نمونه ، روش نمونه گيري ، روش جمع آوري اطلاعات ، ابزارهاي پژوهش ، روايي و پايايي ، روش هاي آماري پژوهش و نحوه اجراي پژوهش را مورد بررسي قرار مي دهيم.
3-2.طرح تحقيق
پژوهش حاضر يک نوع پژوهش کاربردي است که با روش تحقيق آزمايشي وطرح پيش آزمون و پس آزمون با دو گروه کنترل و آزمايش انجام مي گيرد.
دياگرام اين طرح به شكل زير مي باشد.
جدول (3-1) طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل:
گروه
پس آزمون
متغير مستقل
پيش آزمون
آزمايش
T2
X
T1
کنترل
T2
————
T1
متغير مستقل: در اين پژوهش روش آموزش گروهي به شيوه عقلاني هيجاني رفتاري متغير مستقل مي باشد.
3-3.جامعه آماري
جامعه آماري مورد بحث در اين پژوهش عبارتست از كليه دانش آموزان نوجوان دختر مقيم خوابگاه هاي شبانه روزي شهرستان مشهد( مقطع متوسطه) كه در سال تحصيلي 92-91 مشغول به تحصيل مي باشند
3-4. روش نمونه گيري
پس از اجراي پرسشنامه40 نفر از دانش آموزان خوابگاهي دختر كه بر طبق طبقه بندي پرسشنامه داراي نمره هاي بالاتر از 10 در بحران هويت و پايين تر از44 درشادکامي بودند به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند.آن گاه 20 نفر به صورت تصادفي ساده به عنوان گروه آزمايش و 20 نفر به طور تصادفي ساده به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند.
3-5. معيار هاي ورودي :
آزمودني ها در اين تحقيق با دامنه سني 15 تا 18 ساله و از کلاس هاي اول دبيرستان تا پيش دانشگاهي بودند. از آنان رضايت آگاهانه جهت شرکت در برنامه اخذ گرديد و همگي از دانش آموزان ساکن در خوابگاه شبانه روزي بودند.
3-6. معيارهاي خروج : عدم ابتلا به بيماري قبلي و فعلي رواني ، جسمي حاد و مصرف دارو.
3-7. ابزارهاي جمع آوري اطلاعات
به منظور گردآوري اطلاعات ابتدا براساس فرضيات مطرح شده در پژوهش در خصوص تهيه ابزار اقدام گرديد.بدين منظور پرسشنامه شادکامي آکسفورد و پرسشنامه هويت شخصي احمدي تهيه شد.
3-7-1پرسشنامه شادکامي آکسفورد:
پايه نظري اين پرسشنامه تعريف مارتين، آرگايل و کروسلند(1987)از شادکامي بوده است. به باور آرگايل و همکاران (1989) اين پرسش نامه نقطه ي مقابل پرسشنامه ي افسردگي بک است. اين پرسشنامه داراي 29 ماده ي چهار گزينه اي است گزينه هاي آن به ترتيب از صفر تا 3 نمره گذاري مي شوند و نمره ي هر آزموني صفر تا 87 قرار مي گيرد
3-7-1-1. اعتبار و روايي
آرگايل و همکاران (1989)پايايي پرسشنامه ي آکسفورد را به کمک ضريب آلفاي کرونباخ 90درصد و پايايي باز آزمايي آنرا طي هفت هفته 78صدم گزارش کرده اند. روايي همزمان اين پرسشنامه با استفاده از ارزيابي دوستان افراد درباره آن 43 درصد محاسبه شد. همچنين از آنجا که شادماني داراي سه بخش عاطفه ي مثبت، رضايت از زندگي و نبود عاطفه منفي داشته شده، همبستگي پرسشنامه شادکامي آکسفورد با مقياس عاطفه مثبت برادبرن 32.5 درصد با شاخص رضايت از زنگي آرگايل 57 درصد و با پرسشنامه افسردگي بک 52 درصد محاسبه شد (فرانسيس و همکاران ،1998). فرانسيس و همکاران (1998)در پژوهشي بين فرهنگي براي روايي وپايايي پرسشنامه شادکامي آکسفورد در دانشجويان انگليسي، آمريکايي، استراليايي و کانادايي ضريب آلفاي اين پرسشنامه را 89 تا 90 صدم گزارش دادند.
در ايرانپرسشنامه ي شادکامي آکسفورد توسط علي پور ونوربالا (1378)ترجمه شده و درستي برگردان آن به تاييد هشت متخصص رسيده است. روايي صعودي پرسشنامه با 110دانشجوي کارشناسي دانشگاههاي علامه طباطبايي و شاهد تهران آزمون شده است که آلفاي کرونباخ 98 درصد و پايايي دو نيمه کردن 92 درصد بوده است. همچنين، پايايي به دو روش باز آزمايي پس از سه هفته 79 درصد بدست آمد. در ايران عابدي ( 1381 و 1382) اين پرسشنامه را بر روي 727 نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان هنجاريابيکرد . او براي محاسبه پايايي چند روش بکار برد. و براي تعييين همساني دروني، با روش آلفاي کرونباخ، ضريب آلفاي 85 درصد را بدست داده است. پايايي پرسشنامه به روش اسپيرمن براون 79 درصد وبه روش گوتمن 78 درصد محاسبه شده است. همچنين براي تعيين پايايي به روش بازآزمايي، با فاصله دو ماه 73 درصد به دست آمده است.
3-7-1-2. روش اجرا و نمره گذاري
اين پرسشنامه به صورت پرسشنامه خود گزارشي است.در اين پرسشنامه چندين گروه سئوال وجود دارد و هر سئوال بيان كننده حالتي در فرد است.براي اجراي پرسشنامه از آزمودني ها خواسته مي شود تا سوال ها و گزينه ها را به دقت بخوانند و از هر سوال گزينه اي را انتخاب كنند كه بهتر از همه احساس فرد را نشان مي دهد،يعني آنچه درست در زمان اجراي پرسشنامه احساس مي كنند.
3-7-1-3. تفسير نمرات
نمره شادکامي فرد با جمع نمرات گزينه هاي انتخاب شده توسط فرد به دست مي آيد.با استفاده از اين نمرات مي توان ميزان شادکامي فرد را تعيين نمود.
3-7-2. پرسشنامه هويت شخصي :
آزمون هويت شخصي احمدي، پرسشنامه‌اي 10 سوالي(حاوي 4 قسمت) است. از مزاياي اين آزمون قابليت اجراي فردي و گروهي و پاسخدهي سريع به آن( زمان بين 5 تا 10 دقيقه) است. که مي‌توان از‌آن براي هر دو جنس استفاده نمود. حداکثر نمره آزمون که نشانه بالاترين ميزان بحران هويت است، برابر 30 و حداقل نمره بحران هويت برابر 10 و نمره پايين‌تر از 10 نشانه نداشتن بحران هويت مي‌باشد.
3-7-2-1. اعتبار و روايي
جهت تعيين اعتبار و روايي آزمون، احمدي آن را روي 60 نفر از دانش‌آموزان مدارس دورهراهنمايي شهر اصفهان اجرا نموده است که قابل فهم، ساده و روشن بودن سوالها و روايي صوري آن تاييد شده است. نمره‌هاي به دست آمده از اين دانش آموزان از طريق دو نيمه کردن(زوج و فرد) بررسيو ضريب اعتبار 78 درصد به دست آمده. سازنده مجددا پرسشنامه را در بين 30 دانشجو توزيع ضريب همبستگي 89 درصد به دست آورد. علاوه بر اين با استفاده از ضريب اعتبار اسپيرمن براون، ضرايب اعتبار آزمون شخصي معادل 92 درصد محاسبه گرديد. جراره و شعباني نيز با استفاده از اين پرسشنامه در پژوهش‌هاي خود اعتبار و روايي آن را تاييد کرده‌اند.
3-7-2-2. روش اجرا و نمره گذاري
اين پرسشنامه به صورت پرسشنامه خود گزارشي است.در اين پرسشنامه چندين گروه سئوال وجود دارد و هر سئوال بيان كننده حالتي در فرد است.براي اجراي پرسشنامه از آزمودني ها خواسته مي شود تا سوال ها و گزينه ها را به دقت بخوانند و از هر سوال گزينه اي را انتخاب كنند كه بهتر از همه احساس فرد را نشان مي دهد،يعني آنچه درست در زمان اجراي پرسشنامه احساس مي كنند.
3-7-2-3. تفسير نمرات
نمره بحران هويت فرد با جمع نمرات گزينه هاي انتخاب شده توسط فرد به دست مي آيد.با استفاده از اين نمرات مي توان ميزان بحران هويت فرد را تعيين نمود.
3-8. مراحل انجام پژوهش
ابتدا جهت اخذ مجوز براي انجام پژوهش به اداره آموزش و پرورش شهرستان مشهد مراجعه شد پس از توضيح اهداف و مراحل انجام پژوهش براي مسئولين مربوطه ، روند اداري گرفتن مجوز براي اجراي پژوهش در خوابگاه هاي دانش آموزي طي و مجوز هاي لازم اخذ گرديد.
سپس يک مدرسه از بين مدارس شبانه روزي دخترانه شهرستان مشهد به روش تصادفي ساده انتخاب شد و با هماهنگي مدير مدرسه شبانه روزي انتخاب شده اطلاعيه اي مبني بر انجام چنين پژوهشي در تابلوي اعلانات مدرسه و خوابگاه نصب گرديد . پس از آن اهداف پژوهش براي دانش آموزان خوابگاهي توضيح داده شد.
3-8-1.روش اجراي آزمون :
پس از برقراري رابطه مناسب با دانش آموزان ، آزمونگر پرسشنامه شادکامي را ، در اختيار دانش آموزان قرار داد و از آنها خواسته شد که مواد آزمون را بر حسب گزينه ها ، تکميل کنند . در ابتدا از محرمانه بودن نتايج آزمون براي دانش آموزان صحبت شد و از آنها خواسته شد که با نهايت صداقت به سوالات پاسخ دهند. پس از تحويل پرسشنامه شادکامي،پرسشنامه بحران هويت بين دانش آموزان توزيع شد و از آنها خواسته شد بر اساس توضيحات آزمونگر نسبت به تکميل برگه آزمون اقدام کنند. در همه حال تاکيد شد که پاسخ هاي آنها کاملا محرمانه خواهد ماند.
3-8-2. نمره گذاري
پس از اجراي آزمون، نمره نهايي و مولفه هاي بحران هويت و شادکامي آزمودني محاسبه شد.به اين منظور براي تعيين شادکامي کليه نمرات سئوالات شادکامي با هم جمع و محاسبه شد، سپس براي تعيين نمره بحران هويت مجموع نمرات کليه سوالات بحران هويت جمع و محاسبه شد ، سپس مجموع نمرات مربوط به هر مولفه به تفکيک محاسبه شد .
3-9.روش اجراي پژوهش
ابتدا از کليه دانش آموزان خوابگاهي مورد نظر آزمون شادکامي آکسفورد و هويت شخصي احمدي به عمل آمدپس از آن به روش نمونه گيري در دسترس 40 نفر از دانش آموزان خوابگاهي که داراي نمره هاي بالاتر از 10 در بحران هويت و پايين تر از 44 در شادکامي بودند انتخاب شدند. سپس از اين دانش آموزان رضايت نامه جهت شرکت در انجام پژوهش اخذ گرديد. آن گاه 20 نفر به روش تصادفي ساده در گروه آزمايش و 20 نفر به روش تصادفي ساده در گروه کنترل قرار گرفتند . جلسات درماني با توجه به راهنماي آموزش گروهي دکتر حسين سليمي بجستاني به تعداد 9 جلسه ،هر هفته يک جلسه و هر جلسه به مدت 1:30 ساعت توسط درمانگر انجام شد که شرح کامل جلسات درمان به شرح ذيل مي باشد:
3-9-1. جلسه اول
خوشامدگويي و معرفي درمانگر واعضا – ارائه توضيحات کافي درباره تشکيل گروه – ايجاد ارتباط موثر با شرکت کنندگان از طريق درگير کردن آنان در بحث گروهي که تحت عنوان ” انديشيدن درباره زندگي ” با رهبري درمانگر اجرا شد – با توجه به آموخته هاي جلسه از شرکت کنندگان خواسته شد آرزوها و خواسته هاي فعلي خود را با يک مديريت واقع بينانه و بالغ ، که شامل ديد جامعه شناختي آنها هم مي شد بنويسند و به عنوان تکليف خانگي ارائه دهند – توضيح در رابطه با ارزش تکاليف خانگي – تعريف برخي از مفاهيم روانشناختي که طي آن جلسات با آنها سروکار بيشتري بود.
3-9-2. جلسه دوم
مرور کلي از محتواي جلسه قبل – جمع آوري تکاليف خانگي و يک نظرسنجي کلي در رابطه با انجام دادن تکاليف – سخنراني آموزشي در زمينه ي نظريه هاي شناختي مطرح در هيجانات ناسازگارانه – توضيح مفهوم کنترل فعال هيجانات ناسازگارانه بطوريکه شرکت کنندگان توانستند در رابطه با تاثير شناخت در ايجاد هيجانات ناسازگارانه مثال هايي ارائه دهند – با توجه به شيوه انديشيدن ، اعضا شناخت هاي خود را به طور فعال بررسي کردند و مثال هايي از تاثير شناخت ها و افکار بر هيجانات به عنوان تکليف خانگي در جلسه بعد ارائه دادند – در پايان جلسه دوم و جلسات بعد اعضا تحت يک برنامه آرام سازي عضلات بدن قرار گرفتند ؛ ضمن آنکه اين تکنيک را آموزش ديدند.
3-9-3. جلسه سوم
مرور کلي محتواي جلسه قبل – جمع

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *