پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جنس مخالف، طرح و نقش

برم
د) از وضعي که در آن هستم لذت مي برم
13
الف) احساس مي کنم اصلاً انرژي ندارم
ب) احساس مي کنم تا حدي با انرژِي هستم
ج) احساس مي کنم بسيار با انرژي هستم
د) احساس مي کنم انرژي بي پاياني دارم
7
الف) هيچ گاه تاثير خوبي روي وقايع ندارم
ب) گاهي اوقات تاثير خوبي روي وقايع دارم
ج) اغلب اوقات تاثير خوبي روي وقايع دارم
د) هميشه تاثير خوبي روي وقايع دارم
14
الف) به نظرم همه چيز زيبا نيست
ب) بعضي چيزها به نظرم زيبا هستند
ج) به نظرم اغلب چيزها زيبا هستند
د) همه چيز ها به نظرم زيباست.
15
الف) احساس مي کنم هوشيار نيستم
ب) احساس مي کنم اندکي هوشيارم
ج) احساس مي کنم زياد هوشيارم
د) احساس مي کنم کاملاً هوشيارم
23
الف) هرگز تاثير خوبي بر ديگران ندارم
ب) گاهي اوقات روي ديگران تاثير خوبي دارم
ج) اغلب روي ديگران تاثير خوبي دارم
د) هميشه روي ديگران تاثير خوبي دارم
16
الف) احساس مي کنم از سلامتي برخوردار نيستم
ب) احساس مي کنم تا حدي از سلامتي برخوردارم
ج) احساس مي کنم سلامتي زيادي دارم
د) آنقدر سلامت هستم که گويي در نقطه اوج آسمان قرار دارم
24
الف) احساس مي کنم زندگي ام معني دار و هدفمند نيست
ب) احساس مي کنم زندگي ام تا حدي معني دار و هدفمند است
ج) احساس مي کنم زندگي ام بسيار معني دار و هدفمند است
د) زندگي ام کاملاً معني دار و هدفمند است
17
الف) احساسات صميمانه اي نسبت به ديگران ندارم
ب) تا حدي احساسات صميمانه اي نسبت به ديگران دارم
ج) احساسات صميمانه زيادي نسبت به ديگران دارم
د) من هر کسي را دوست دارم
25
الف) احساس مي کنم به چيزي متعهد و پايبند نيستم
ب) گاهي اوقات به بعضي چيز ها متعهد و پايبند هستم
ج) اغلب اوقات نسبت به امور متعهد و پايبند هستم
د) هميشه نسبت به امور متعهد و پايبند هستم
18
الف) من خاطرات خوشايندي از گذشته ندارم
ب) بعضي از خاطرات گذشته برايم ناخوشايند است
ج) بيشتر وقايع گذشته برايم خوشايند است
د) همه وقايع گذشته برايم خوشايند هستند
26
الف) فکر مي کنم دنيا جاي خوبي است
ب) فکر مي کنم دنيا جاي نسبتاً خوبي است
ج) فکر مي کنم دنيا جاي بسيار خوبي است
د) فکر مي کنم دنيا جاي عالي است
19
الف) هيچگاه شاد نبوده ام و از چيزي لذت نبرده ام
ب) گاهي اوقات حالت لذت و شادي را تجربه مي کنم
ج) اغلب اوقات لذت و شادي را تجربه مي کنم
د) هميشه شادي و لذت دارم
27
الف) به ندرت مي خندم
ب) گاهي اوقات مي خندم
ج) اغلب اوقات مي خندم
د) هميشه مي خندم
20
الف) آنچه خواسته ام و آنچه انجام داده ام با هم متفاوتند.
ب) بعضي از چيزهايي را که خواسته ام انجام داده ام.
ج) بسياري از چيزهايي را که خواسته ام انجام داده ام.
د) من هر چيزي را که خواسته ام انجام داده ام.
28
الف) فکر مي کنم جذاب نيستم
ب) فکر مي کنم تا حدي جذاب هستم
ج) فکر مي کنم جذاب به نظر مي رسم
د) فکر مي کنم بسيار جذاب هستم
21
الف) نمي توانم وقتم را به نحو مطلوب تنظيم کنم
ب) وقتم را خوب تنظيم مي کنم
ج) اکثراً وقتم را خوب تنظيم مي کنم
د) مي توانم هر کاري را به موقع انجام دهم
29
الف) چيزي برايم سرگرم کننده نيست
ب) بعضي چيزها برايم سرگرم کننده هستند
ج) با خيلي چيزها سرگرم مي شوم
د) با هر چيزي سرگرم مي شوم
پرسشنامه هويت شخصي احمدي
بخش اول 0 – آينده زندگي خود را روشن و اميدوارکننده مي بينم.
1- براي استقلال خود در آينده فکر نکردم.
2 – هيچ علاقه اي به فکر کردن در مورد آينده ندارم.
3 – طرح و نقشه خود را تيره و تاريک مي بينم.
بخش دوم 0- شغلي را براي آينده خود در نظر گرفتم.
1 – در بزرگسالي شغل مورد علاقه خود را نمي يابم.
2 – نمي توانم درباره شغل آينده خود تصميم بگيرم.
3 – علاقه اي به کار کردن ندارم.
بخش سوم 0 – دوستان زيادي دارم.
1 – با دوستان رفت و آمد نمي کنم.
2 – از همنشيني با دوستان لذت نمي برم.
3 – اصلا دوستي ندارم.
بخش چهارم 0 – از جنسيت خود کاملا راضي هستم.
1 – به نظر من جنسيت افراد باعث برتري آنهاست.
2 – دوست دارم لباس جنس مخالف را بپوشم.
3 – اگر تغيير جنسيت امکان پذير بود ، اين کار را مي کردم.
بخش پنجم 0- از شرکت کردن در مراسم مذهبي لذت مي برم.
1 – هر روز عقايد مذهبي در من ضعيف مي شود.
2 – فردي مذهبي نيستم.
3 – اصلا نمي دانم خدا چرا من را آفريده است.
بخش ششم 0 – از دروغ گفتن،بدم مي آيد.
1 – گاهي دروغ مي گويم.
2 – به بزرگترها در خانه احترام نمي گذارم.
3 – از انجام کارهاي خوب و شايسته فراري هستم.
بخش هفتم 0- دوست دارم با مردم داد و ستد داشته باشم.
1 – از کار کردن با ديگران لذت نمي برم.
2 – مشکلات خود را با ديگران درميان نمي گذارم.
3 – اگر کاري از من بخواهند انجام نمي دهم.
بخش هشتم 0 – زندگي براي من لذت بخش است.
1 – احساس امنيت خاطر نمي کنم.
2 – کار خود را با اعتماد به نفس انجام نمي دهم.
3 – احساس بي مصرفي و پوچي مي کنم.
بخش نهم 0 – به کار خود علاقه مندم و آن را با جديت انجام مي دهم.
1 – کاري را که شروع کرده ام تمام نمي کنم.
2 – در روحيه من تلاش و ابتکار وجود ندارد.
3 – انجام دادن کارها براي من فوق العاده سخت است.
بخش دهم 0 – از اوقات خود حداکثر استفاده را مي کنم.
1 – براي انجام دادن کارهايم برنامه ريزي نمي کنم.
2 – حوصله ام سر مي رود و سردر گم هستم.
3 – وقت خود را تلف مي کنم.
Abstract
The aim of present research is study of the effects of group education in rational , emotional and behavioral method on reducing identitycrisis and on increasing happiness among thejuvenile students in bording school dormitory. Research methods : by this reason , a male bording school dormitory of Mashhad chose by chance. Statistical populationOf this research was all of juvenile girl dormitory students in Mashhad city. The sample was include 40 juvenile students that chose by using of available taking sample, and they inserted in two kinds of groups by chance : test group (20 persons) and control group (20 persons) . the test group received rational, emotional, behavioral cure during 90 sessions ( every session about 90 minutes) .and the control group didn,t receive any interference.collect implement of inputs are happiness axford questionnaire and ahmadies, personal identity. The results of research analyzed by using of T test , and it shows that group education with rational , emotional, behavioral method has decreased in identity crisis and has increased in happiness.
Key words :group education with rational , emotional, behavioral method _ happiness _ identity crisis
supervisor:
koroosh Mohamadi Ph.D.
Advisor
Abdol vahabi Samavi Ph.D.
By:
Sedige jalali
2013septambr
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات (هرمزگان)
M.A.Thesis
Major :clinical psychology
Subject:
The study of the effects of group education (work shop)in rational, emotional ,and behavioral methods on reducing crisis identity and on increasing happiness among the female students in girls dormitory in academic year of 91-92 in Mashhad
supervisor:
koroosh Mohamadi Ph.D.
Advisor:
Abdol vahabi Samavi Ph.D.
By:
Sedige jalali
2013septamber
1 .Identity
1.Diener& biswas
2.Identitycrisis
1.Erich Fromm
2. Self-estrangement
3.Hall
5. Schwartz.
1. Rashid
2.Snider
1.Rice
1.Jersild
1.Josselson
2.Oو Connor
3.Sternberg
1.Buss
2.Subject Well- being
3.Lyumbomirs ky
1.Hobbes Eysenck
2. Frisch
3. Hedonic
10 . Eudaiminic
5.Ryan and Deci
2.Desade
3. Bentham
. Aristippas
4. Lucas
1.Self – determi
2. Compehence
3.Relatedness
1.Wiener
2.Attribuation
1. Lu l
2.shin
3. inidividulism
4. Collectivism
1. Momentary moods
2. Longer – termstates
3. Wilson
4. Compbell
5. Converse
1. Anderws
2.Withy
3.Ganoff
4 . Bulman
5. Dumont
6.Larson
7.Dember
1.Albert Ellis
2. Dobson
3. Egbochuku
4. Bernard
5. Dryden
6.Must
1.Psycho education
2.Ttherapeutic relationship
3. Digiuseppe و Linscott& Jilton
1. Elkin
2 .Contemplative
3 . Preparation
4 . Action
5 . Maintenance
1.Corey&corey
2 .universality
1. Modeling
1. psycho- educational
1. Cozy-nest syndrome
1.Roleplay
2. Hot seat
1. Vocab ulary
2.Happening
3 .Thinking
4. Feeling
5.Behavior
1. Self
2. High Frustration
1.Acceptance of others
1. Kumar
2 . Wild
3. Self- deating
1. Brody
2. Lmpulsivity
3. Meichenbaum& Goodman
4 . Black
5 . Mines
.1.Flanagan
.2 Allen& Henry 1
3 . Wild
—————
————————————————————
—————
————————————————————
1

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *