پایان نامه مدیریت:میزان رابطه ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

1پیچیدگی

به اندازه تفکیکی که درون سازمان هست دلالت می­کند که سه نوع تفکیک افقی، عمودی و تفکیک براساس مناطق جغرافیایی را مورد مطالعه قرار می­دهد که در این پژوهش به مطالعه پیچیدگی عمودی پرداخته شده می باشد.پیچیدگی یک سیستم مطلقاً مربوط به نوع نگاهی می باشد که به آن می گردد. و موضوعی می باشد که بایستی از منظر بیننده به آن پرداخته گردد. به نظر می‌رسد پیچیدگی ارتباطی بسیار قوی با درک ما از جهان دارد(فلود و کارسون[1]،1993) بعبارتی دیگر پیچیدگی یعنی دشواری فهم ما از جهان هستی. طبق اظهارات ایندر پیچیدگی یک خاصیت انتزاعی از جهان می باشد و می‌تواند بسیار گیج کننده باشد» عمق منطقی « پیچیدگی کیفیت فهم مردم از چیزهاست. مفهوم عبارت با این تفاصیل و با در نظر داشتن آن چیز که درمورد آن گفته گردید و بر مبنای ذهنی بودن ذات پیچیدگی می‌توان این تعریفات را ارائه نمود:

از آنجائیکه پیچیدگی مفهومی می باشد حاصل ادراک بیننده، همانند آن چیز که در یک سیستم دیده می گردد،می‌توان گفت پیچیدگی اندازه تأثیر ادراکی می باشد که جهت فهمیدن سیستم مورد نیاز می باشد. مزیت این توصیف اینست که به پیچیدگی یک موضوع اجازه میدهد تغییر کند بدون اینکه خود اصل موضوع تغییر نماید و این خود بخوبی با وضعیتی که شخص کوشش در ارتقاء ظرفیت مغزی خود یا دست یافتن به تخصصی دارد همخوانی دارد. به نظر، یات  (1987)  پیچیدگی زمانی رخ میدهد که بیشترین تعداد از این 4 جنبه حادث شوند:

1.اثرات متقابل با اهمیت

 1. وجود تعداد زیاد )قطعات، درجات آزادی، یا اثرات متقابل(
 2. غیرخطی بودن

4.تقارنهای شکسته

5.محدودیتهای ناکامل اقتصادی

میلر  (1995) ساختار یک سیستم را به این شکل تعریف نمود: ترتیب زیرسیستمها و اجزاء سازنده

در یک فضای سه بعدی در یک لحظۀ مشخص از زمان.

[1] Flood & Carson

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1سوالات پژوهش

1-3-1سوال اصلی

آیا بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران ارتباط مثبت و معنی داری  هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-1سوالات فرعی

 1. آیا بین پیچیدگی(عمودی) و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 2. آیا بین رسمیت و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 3. آیا بین تمرکز و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 4. اهداف پژوهش

  1-5-1هدف کلی

  مطالعه ارتباط­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران هدف اصلی این پژوهش می­باشد

  2-5-1اهداف جزئی

  1. مطالعه ارتباط پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  2. مطالعه ارتباط رسمیت با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  3. مطالعه ارتباط تمرکز با خلاقیت مدیران بیمه ایران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران با فرمت ورد