پایان نامه مدیریت:تعیین رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از میزان فروش شرکتهای متوسط وکوچک

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک

قسمتی از متن پایان نامه :

چهارچوب نظری

 

 

 

 

شکل (1-1) مدل تحلیل و مفهومی بر مبنای فرضیه های پژوهش

چهارچوب نظری یک الگوی مفهومی می باشد مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسئله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند و به ما کمک می کنند تا روابط خاصی رادر نظر بگیریم وآنهارا بیازماییم ودرک خود رادر زمینه پویایی های موقعیتی که قرار می باشد پژوهش در آن صورت گیرد بهبود بخشیم .ازآنجا که چهارچوب نظری چیزی نیست غیر از تعیین شبکه روابط موجود میان متغیرهای مرتبط با پژوهش) سکاران ، 1390( .

1-4-1)مکان

امروزه اهمیت بازاریابی بیشتر از این نظر قابل ملاحظه می باشد که قسمت زیادی از بهای فروش کالا را هزینه بازاریابی تشکیل می دهد. مطالعات نشان می دهد که مصرف کننده حدود 50 درصد پول پرداختی را برای هزینه های بازاریابی پرداخت می کند. به این ترتیب می توان اظهار داشت که اهمیت بازاریابی اگر از تولید بیشتر نباشد،قطعا کمتر از آن نخواهد بود. در هر کشوری بایستی سهم قابل توجهی از نیروی فعال در بخش بازاریابی فعالیت کنند. کارخانه داران، صاحبان صنایع و کشاورزان کالاهای گوناگون تولیدمی کنند. تولیدکنندگان بایستی از علم بازاریابی اطلاع داشته باشند تا بدانند چه کالایی را در چه محلی و در چه زمانی عرضه کنند و مشکل فروش نداشته باشند. از طرفی بازاریابی محل تبلور تمامی فعالیت­های یک تولیدکننده برای دریافت سود به دست آمده از تولیداست. در این راستا بازاریابی محصولات کشاورزی به دلیل ویژگیهای خاص این محصولات که در بر گیرنده فساد پذیری، فصلی بودن و تقاضا برای همه فصل­هاست، اهمیت خاصی پیدا می کند. عناصر مرتبط با مکان از این قرارند: کانالهای توزیع کالا، پوشش کالا، جور کردن کالا، مکانهای عرضه، موجودی و سطح آن و حمل ونقل. (کاتلر و آرمسترانگ، 1391، صص 87-86)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

فاکتورهای اصلی که مستقیما  می توانند بر اندازه خرید ونوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می باشد.(بلوریان تهرانی،17:1376). هدف اصلی این پژوهش ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی) میباشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی پژوهش نیز به صورت زیر اظهار می گردد:

  1. مطالعه ارتباط آمیخته قیمت بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  2. مطالعه ارتباط آمیخته محصول بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  3. مطالعه ارتباط آمیخته مکان بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  4. مطالعه ارتباط آمیخته ترفیع بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه

 

 

1-6)سوالات پژوهش

  1. آیا بین عناصر آمیخته بازاریابی و اندازه فروش شرکتهای نانویی ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  3. آیا بین آمیخته محصول و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  4. آیا بین آمیخته مکان و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  5. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟

 

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک  با فرمت ورد