پایان نامه بررسی سنجش میزان رضایت مشتریان بانک ملی

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر رضایت مشتریان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

)اهمیت مشتری

مشتری و رضایت او ضامن تداوم فعالیت سازمان در بازار پررقابت امروزی می گردد. پس جلب رضایت مشتری راز بقای سازمان می باشد. برای نشان دادن اهمیت مشتری و ضرورت حفظ او، توجه نکات زیر ضروری به نظر می رسد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-هزینه ی جلب یک مشتری جدی، بین پنج تا یازده برابر نگهداری یک مشتری قدیم می باشد.

2-برای افزایش دو درصدی مشتری، بایستی ده درصد هزینه نمود.

3-ضرر و زیان از دست دادن یک مشتری، در حکم فرار یکصد مشتری دیگر می باشد.

4-رضایت مشتری، پیش شرط تمام موفقیت های بعدی شرکت هاست.

5-رضایت مشتری، مهمترین اولویت مدیریتی پیش روی اهداف دیگری زیرا سودآوری، سهم بیشتر بازار و توسعه محصول می باشد.

6-ارزشمندترین دارایی هر سازمان، اعتماد و اطمینان مشتریان می باشد.

7-انتخاب مشتری همیشگی و وفادار، تنها شرط بقای همیشگی و استمرار فعالیت های کارآمد هر شرکتی می باشد.

8-مدیران ارشد بایستی شخصاً الگوی پایبندی در قبال رضایت مشتری باشند.

9-برای جلب اعتماد مشتریان کمتر از توان خود قول بدهید و بیشتر از قولی که داده اید اقدام کنید.

10-معادل 98 درصد مشتریان ناراضی، بدون شکایت به سمت رقبا می طریقه.

11-احتمال این که مشتریان کاملاًراضی(شاد) مجدداً ازشرکت شماخریدکنند،شش برابرمشتریان فقط راضی می باشد.

12-گوش دادن به شکایت مشتری 90 درصد کاراست وحل کردن آن هفت درصدوپی گیری برای اطلاع از راضی شدن مشتری سه درصد دیگر می باشد(دادخواه،1392، 43-42).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- سنجش اندازه ادراک مشتریان از بازاریابی ارتباط مند وابعادآن در بانک ملی شهرستان بندرانزلی.

2- سنجش اندازه رضایت مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی.

3-سنجش ارتباط بازاریابی ارتباط مند وابعاد آن (اعتماد، تعهد، ارتباط، ارزش مشترک، همدلی و روابط متقابل)بارضایت مشتریان در بانک ملی بندرانزلی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر رضایت مشتریان بانک ملی با فرمت ورد