مقاله فارسی پایان نامه ارشد :تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک ملی

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر رضایت مشتریان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

سئوال های پژوهش

1-آیااعتماد سازی توسط بانک بررضایت مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی تاثیردارد؟

2-آیاتعهد بانک درارائه خدمات بررضایت مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی تاثیردارد؟

3- آیاارتباطات بانک بررضایت مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی تاثیردارد؟

4-آیاارزش مشترک بانک بررضایت مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی تاثیردارد؟

5-آیاهمدلی بانک بررضایت مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی تاثیردارد؟

6-آیاروابط متقابل بانک بررضایت مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی تاثیردارد؟

1-7)فرضیه های پژوهش

باتوجه به مدل پژوهش،فرضیه های زیر قابل ارائه می باشد:

فرضیه اصلی :ادراک مشتریان از بازاریابی ارتباط مند بررضایت آن هادربانک ملی تاثیردارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه فرعی :

1-اعتماد سازی توسط بانک بررضایت مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی تاثیردارد.

2-تعهد بانک درارائه خدمات بررضایت مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی تاثیردارد.

3- ارتباطات بانک بررضایت مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی تاثیردارد.

4-ارزش مشترک بانک بررضایت مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی تاثیردارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- سنجش اندازه ادراک مشتریان از بازاریابی ارتباط مند وابعادآن در بانک ملی شهرستان بندرانزلی.

2- سنجش اندازه رضایت مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی.

3-سنجش ارتباط بازاریابی ارتباط مند وابعاد آن (اعتماد، تعهد، ارتباط، ارزش مشترک، همدلی و روابط متقابل)بارضایت مشتریان در بانک ملی بندرانزلی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر رضایت مشتریان بانک ملی با فرمت ورد