پایان نامه ارشد:بررسی رابطه ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1هدف کلی

مطالعه ارتباط­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران هدف اصلی این پژوهش می­باشد

2-5-1اهداف جزئی

 1. مطالعه ارتباط پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران
 2. مطالعه ارتباط رسمیت با خلاقیت مدیران بیمه ایران
 3. مطالعه ارتباط تمرکز با خلاقیت مدیران بیمه ایران

6-1چهارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری، بنیانی می باشد که تمامی‌پژوهش بر آن استوار می باشد. این چارچوب شبکه ای می باشد منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیند‌های زیرا مصاحبه، نظاره،  پرسشنامه، مطالعه پیشینه شناسایی شده اند. این متغیرها ناگزیر با مساله پژوهش مربوط اند. در همینجا این نکته عیان ‌می گردد که برای یافتن راه حل مساله، پژوهشگر آغاز بایستی مساله را به درستی شناسایی کند سپس به شناسایی  متغیرهایی که در مساله سهم دارند بپردازد. پس از شناسایی متغیرهای مناسب بایستی شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین گردد تا بتوان فرضیه‌های مرتبط با آن را پدید آورد وسپس آزمود. بر پایه نتایج  آزمون فرضیه‌ها( که متضمن تایید یا عدم تایید می باشد) درجه حل  شدن مشکل به یاری یافته‌های پژوهش عیان ‌می گردد. بدین ترتیب ، چاچوب نظری گام مهمی‌در فرآیند پژوهش به شمار می‌رود (سکاران،1388). مدل مفهومی پژوهش که در ادامه به آن تصریح می گردد بر اساس نظریات محقق ساخته شده می باشد .در این مدل متغیر مستقل ساختار سازمانی می باشد که به سه دسته تمرکز، رسمیت و پیچیدگی تقسیم می گردد.متغیر وابسته پژوهش خلاقیت می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1سوالات پژوهش

1-3-1سوال اصلی

آیا بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران ارتباط مثبت و معنی داری  هست؟

2-3-1سوالات فرعی

 1. آیا بین پیچیدگی(عمودی) و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 2. آیا بین رسمیت و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 3. آیا بین تمرکز و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 4. اهداف پژوهش

  1-5-1هدف کلی

  مطالعه ارتباط­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران هدف اصلی این پژوهش می­باشد

  2-5-1اهداف جزئی

  1. مطالعه ارتباط پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  2. مطالعه ارتباط رسمیت با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  3. مطالعه ارتباط تمرکز با خلاقیت مدیران بیمه ایران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران با فرمت ورد