میزان رابطه آمیخته مکان بر میزان فروش شرکتهای نانویی -پایان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک

قسمتی از متن پایان نامه :

) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

1-8-1) متغیر مستقل :دراین پژوهش عناصر آمیخته بازاریابی( که متشکل از چهار عنصر:محصول، قیمت، مکان و ترفیع (4p ) می باشد ) به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته میشوند.

– آمیخته بازاریابی[1]: کاتلر[2](1991) آمیخته بازاریابی را مجموعه ای از متغییر های (ابزارهای) قابل کنترل  بازار یابی می داند که شرکت ها از آنها برای بدست آوردن پاسخ مطلوب از بازار هدف بهره گیری میکنند.آمیخته بازاریابی در برگیرنده همه کارهایی می باشد که شرکت می تواند انجام دهد تا بر اندازه تقاضا برای محصولاتش اثر بگذارد.

پس از جنگ جهانی دوم بود که اهمیت بهره گیری از جهت گیری بازاریابی بیشتر شدواین امر بدلیل تحول در نحوه تفکر ورویکرد علمی نسبت به بازار یابی بود .به هر حال نهایتا شهرت و افتخار بهره گیری از آمیخته بازاریابی “”4p به مک کارتی رسید .ابزارهای آمیخته بازار یابی بستگی به مورد و زمینه مورد بهره گیری ممکن می باشد زیاد باشد که مک کارتی چهار ابزار از ابزارهای فوق را معرفی نموده می باشد ،این ابزارها به 4pمعروف میباشند.

بطور کلی آمیخته بازاریابی ابزاری می باشد که مدیران بازاریابی کوشش میکنند تا از طریق آن اهداف خود را در بازار هدف مححق سازند .این عناصر قابل کنترل عبارتند از: محصول ،قیمت ، توزیع وترفیع.

– محصول:ترکیبی از کالا  و خدماتی که شرکت به بازار مورد نظر ارائه می ‌کند.به بیانی دیگر هر چیزی که  جهت توجه،اکتساب ،کاربرد ویا مصرف بتوان به بازار عرضه نمود بطوری که بتواند نیاز یا خوی استه ای را ارضا نماید محصول گویند .بایستی دانست که محصول چیزی بیش از کالای قابل لمس می باشد .محصول شامل اشیای فیزیکی ، خدمات اشخاص ،مکان ها ،سازمان ها وفکرهای سازنده (ایده آل)یا آمیزه ای از این هاست (کاتلر و آرمسترانگ،1391)

– قیمت :مقدار پولی که برای کالا و خدمات هزینه میشود ،قیمت آن کالایا خدمات گویند،در عین حال قیمت مجموعه ارزشهایی می باشد که مصرف کنندگان برای منافع ناشی از داشتن یا بهره گیری از کالا یا خدمات مباده میکنند (عزیزی،1381)

قیمت تنها جزء آمیخته بازاریابی می باشد که درآمد ایجاد می ‌کند ،تمامی اجزای دیگر هزینه بر هستند (ونوس،1380)

– ترفیع : مقصود از ترفیع فعالیت هایی می باشد که شرکت انجام میدهد تا بتواند در مورد ارزش محصول خود اطلاعاتی خوب به خریدار بدهد و مشتریان را تشویق کند که محصول مذکور را بخرند. (کاتلر و آرمسترانگ، 1391) ترفیع شامل ترکیبی ویژه از فروش مستقیم اجرای پیشبرد فروش ،روابط عمومی ، بکارگیری روشهای خاص در بازاریابی میشود که شرکت میکوشد به آن وسیله به هدف های بازاریابی نایل آید.

– مکان :کانال توزیع باعث میشود کالا از تولید کننده به مصرف کننده برسد. تأثیر کانال توزیع این می باشد که فاصله ها بین انواع کالا و خدمات ومصرف کنندگان را کاهش داده و یا آنرا از بین ببرد.(محب علی ،1379)

[1] Marketing Mix

[2] Philip kotler

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

فاکتورهای اصلی که مستقیما  می توانند بر اندازه خرید ونوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می باشد.(بلوریان تهرانی،17:1376). هدف اصلی این پژوهش ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی) میباشد.

اهداف فرعی پژوهش نیز به صورت زیر اظهار می گردد:

  1. مطالعه ارتباط آمیخته قیمت بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  2. مطالعه ارتباط آمیخته محصول بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  3. مطالعه ارتباط آمیخته مکان بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  4. مطالعه ارتباط آمیخته ترفیع بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه

 

 

1-6)سوالات پژوهش

  1. آیا بین عناصر آمیخته بازاریابی و اندازه فروش شرکتهای نانویی ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  3. آیا بین آمیخته محصول و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  4. آیا بین آمیخته مکان و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  5. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک  با فرمت ورد