منبع پایان نامه ارشد درباره Technology، کارشناسی ارشد، ضریب همبستگی

(n=8)
4-4- 4 محاسبه‌ انحراف استاندارد نسبی
جهت تکرار پذیری نتایج روش پیشنهادی، مقدار انحراف استاندارد نسبی یا RSD برای دقت در روز51 و بین روز52 از نمونه‌ها اندازه‌گیری و محاسبه شد. برای اندازه‌گیری دقت در روز ، در یک روز ابتدا 4 محلول با غلظت µgmL-1 1 از دارو به حجم mL100 تهیه شد، سپس در شرایط بهینه استخراج و پیش تغلیظ دارو صورت گرفت. جذب هر یک از محلول‌ها پس از تصحیح خط پایه در طول موج nm290 با دستگاه UV-Vis خوانده شد. همچنین در یک روز دیگر، آنالیز همانند اندازه‌گیری دقت در روز بر روی 4 نمونه برای اندازه‌گیری دقت بین روز صورت گرفت. با استفاده از نتایج بدست آمده و رابطه زیر ، RSD روش محاسبه گردید.
که در این رابطه :
انحراف استاندارد S S
مقدار میانگین م X
جدول (4-10) دقت در روز برای غلظت µgmL-1 1 داروی پنتوپرازول
روز
مقدارجذب
غلظت
(µgmL-1)
X
S
RSD (%)
1
8535/0
9986/0
2
8793/0
031/1
0063/1
0149/0
48/1
3
8577/0
004/1
4
8479/0
9916/0
جدول (4-11) دقت بین روز برای غلظت µgmL-1 1 داروی پنتوپرازول
RSD (%)
S
X
غلظت
)µgmL-1(
مقدارجذب
روز
9754/0
835/0
1
76/1
0173/0
9841/0
96/0
8227/0
2
002/1
8562/0
3
999/0
8538/0
4
خلاصه محاسبات آماری داروی پنتوپرازول در جدول 4-12 نشان داده شده است.
آنالیت
LOD (µgmL-1)
LOQ (µgmL-1)
R2
معادله رگراسیون
فاکتور پیش‌تغلیظ
پنتوپرازول
012/0
04/0
9958/0
0569/0+x7977/0/ y
100
جدول (4-12) خلاصه محاسبات آماری داروی پنتوپرازول
4-5 آنالیز نمونه‌های حقیقی
به منظور بررسی کارایی روش پیشنهادی در نمونه‌های حقیقی، دو نمونه‌ آب و یک نمونه بیولوژیکی به عنوان نمونه‌های حقیقی در این تحقیق استفاده شده است. دو نمونه‌ی ‌آب، آب لوله کشی و آب چاه بوده است، و همچنین نمونه بیولوژیکی، پلاسما انسان می‌باشد. آنالیز روی نمونه‌های حقیقی به
طور کامل در بخش‌ 3-4-9 توضیح داده شده است. نتایج حاصل از آنالیز روی نمونه‌های حقیقی در جدول (4-13) و (4-14) نشان داده شده است.
RSD (%)
بازیابی (%)
مقدارافزوده شده
) µgmL-1(


5/4
2/84
5/0
87/3
7/87
1
جدول (4-13) اندازه‌گیری داروی پنتوپرازول توسط روش پیشنهادی در پلاسما انسان (3=n)
جدول (4-14) اندازه‌گیری داروی پنتوپرازول توسط روش پیشنهادی در نمونه‌های آب (3=n)
RSD (%)
بازیابی (%)
مقدار اسپایک شده
) µgmL-1(
نوع آب


آب لوله کشی
29/1
5/91
5/0
67/1
3/90
1


آب چاه
05/2
3/94
5/0
14/2
5/91
1
نتیجه‌گیری
روش استخراج فاز جامد با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن اصلاح شده با ستیل تری متیل امونیوم برماید ، روشی ساده و سریع می‌باشد. در این روش از نانو ذرات اکسید آهن پوشش داده شده توسط سورفاکتانت ستیل تری متیل امونیوم برماید به عنوان یک ماده جاذب، جهت استخراج و پیش‌تغلیظ داروی پنتوپرازول از نمونه‌های آبی و بیولوژیکی استفاده گردید. همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد نانو ذرات اکسید آهن به علت نسبت سطح به حجم بالا، خواص جذبی قوی، جمع‌آوری ذرات با اعمال میدان مغناطیسی خارجی و همچنین در دسترس بودن آن می تواند به‌عنوان ماده مناسبی برای استخراج و پیش‌تغلیظ در موارد مشابه استفاده شود. داروی پنتوپرازول را در شرایط بهینه می توان در زمان کوتاهی م10 دقیقه1 از محلول های آبی و بیولوژیکی استخراج نمود. محدوده‌ی خطی به‌دست آمده برای این روش بین دو غلظت 11g mL- 2/1-1/0 با ضریب همبستگی 9958/0 بوده و حد تشخیص بدست آمده برابر با /g mL-1012/0 است و همچنین RSD محاسبه شده نشان دهنده‌ی تکرار پذیری خوب روش پیشنهادی است .
پیشنهادات
-اندازه‌گیری داروی پنتوپرازول توسط روش پیشنهادی با دستگاه HPLC
-تعیین شرایط بهینه با استفاده از روش‌های کمومتریکس جهت پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری داروی پنتوپرازول با استفاده نانو ذرات Fe3O4
-پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری داروی پنتوپرازول با استفاده از سایر نانو جاذب‌ها مانند نانو تیوب و نانو گرافن
-پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری داروی پنتوپرازول با استفاده نانو ذرات Fe3O4 با پوشش‌های پلیمری
-اندازه‌گیری داروی پنتوپرازول توسط روش پیشنهادی در سایر نمونه‌های حقیقی مانند ادرار
-حذف داروی پنتوپرازول از پساب کارخانه‌های داروسازی با استفاده از نانو ذرات Fe3O4
مراجع
1) O. Katz Philip, B. Gerson lauren, F. Velo marcelo. “Guidelines for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease”. The American Journal of Gastroenterology 108 (3) (19 February 2013), 308–328
2) Pauli-Magnus C, Rekersbrink S, Klotz U, Fromm MF: Interaction of omeprazole, lansoprazole and pantoprazole with P-glycoprotein. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2001 364(6), 551-7
3) B. Prasanna kumarreddy, Y. Ramanjaneya reddy, D. Ramachandran: E-Journal of chemistry (2009) 6(2), 489-494
4) B. H. Patel, B. N. Suhagia, M. M. Patel, J. R. Patel: CHROMATOGRAPHIA (2007) 65, 743–748
5) O. Zenita Devi, K. Basavaiah: International Journal of ChemTech Research Vol.2, No.1( 2010), pp 624-632
6) B. Nigovi´c, S. B. Hocevar: Electrochimica Acta 109 (2013) 818– 822
7) K. Basavaiah, A. kumar, K. tharpa: Iran. J. Chem. Chem. Eng. No. 1 (2009), Vol. 28.
8) Q.B. Cass, A.L.G. Degani, N.M. Cassiano, J. Pedrazolli Jr: Journal of Chromatography B, 766 (2001), 153–160
9) N. Erk: Analytical Biochemistry 323 (2003), 48–53.
10) U. A. Anil Kumar, K. Basavaiah: Bull. Chem. Soc. Ethiop. 2008, 22(1), 135-141
11) K. Basavaiah, U. R. Anil Kumar: Indian Joural of Chemical Technology vol. 14 2007, 611-615
12)-رجبی، علی اصغر، استخراج برخی داروهای ضد افسردگی از نمونه های بیولوژیکی با استفاده از نانو ذرات مگنتیت، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، 1389
13) H. Bagheri, O. Zandi, A. Aghakhani; Analytica Chimica Acta 692 (2011), 80-84.
14) L. Zhu, D. Pan, L. Ding, F. Tang, Q.Zhang, Qian Liu, S.Yao; Talanta 80 (2010), 1873-1880.
15) M. Faraji, Y. Yamini, M. Rezaee; Talanta 81 (2010), 831-836.-[16] F .Wong, K. K. Peh, K. H. Yuen; Journal of Chromatography B 718 (1998), 205–210.
16) H. Parham, N. Rahbar; Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 50 (2009), 58-63.
17) A. Gupta, M. Gupta; Biomaterials 26 (2005), 3995-4021.
18) P. Xu, D.Cui, B. Pan, F. Gao, R. He, Q. Li, T. Huang, Ch. Bao, H. Yang; Applied Surface Science 254 (2008), 5236-5240
19) Y. Liu, H. Li, J . Lin; Talanta 77 (2009), 1037-1042.
20) RW. Kelsall, IW. Hamley, M. Geoghegan, Nanoscale science and technology. John Wiley and Sons. (2005).
21) JL. Salager, Surfactants, Types and Uses, Laboratory of formulation, Interfaces rheology and process, (2002).
22) D. Mobius, R. Miller, V. Fainerman, Surfactants: Chemistry, Interfacial Properties, Applications: Chemistry, Interfacial Properties, Applications. Elsevier, (2002). ISBN:0080542131
23) ID. Robb, Specialist Surfactants. Springer, (1997). ISBN: 0751403407
24)X. Zhoa, Y. shi, T. wang, Y. cai and G, Tiang. (2008).Journal of Chromatography A. 140
25)Lu AH, Salabas El, Schuth F. (2007). Magnetic nonopartiles: Synthesis, protection, function lization and application. Angew chem. Int Ed Egle; 46: 1222-44.
26) Berry CC, Curtis ASG. (2003). Functionalisation of magnetic nonoparticles for application in biomedicine. Journal of physics D: Appl. phs; 36:198-206.
27) R.M. Cornell, U. Schwertmann; The Iron Oxides: Structure, Properties, Reactions, Occurrences and Uses, second ed. Wiley-VCH, Weinheim (2003)
28) P. Majewski, B. Thierry; Critical Reviews in Solid State and Material Sciences 32 (3-4) (2007), 203-215.
29) -P. Majewski; Maghemite, Encyclopaedia Britannica Online, http://search.eb.com/eb/article-9049986, 2008.
30) S. Klotz, G. Steinle-Neumann, T. Strassle, J. Philippe, T. Hansen, M.J. Wenzel; Physical Review B 77 (1) (2008).
31) K. Haneda, A.H. Morrish; Solid State Communications 22 (12) (1977), 779-782.
32) T. Sugimoto, E. Matijevic; Journal of Colloid and Interface Science 74 (1) (1980), 227-242
33) P. Tartaj, M.D. Morales, S. Veintemillas-Verdaguer, T. Gonzalez-Carreno, C.J. Serna; Journal of Physics D:Applied Physics 36 (13) (2003), 182-197.
34) P. Tartaj, M.P. Morales, T. Gonzalez-Carreno, S. Veintemillas-Verdaguer, C.J. Serna; Journal of Magnetism and Magnetic Materials 290 (2005), 28-34.
35)Cabrera L, Gutierrez S, Menendz N, Morales M.P, P- Herrasti. (2008). Magnetite nonoparticles; electro chemical synthesisan characterization. Journal of Electrochemical Aota. 343.6-3447.
36) Cacilia Savii and etal. (2002). Solid state ionics. 219-227.
37) A. Tavakoli, M. Sohrabi, A. Kargari; Chemical Papers 61 (3) (2007), 151-170
38) I. Capek; Advances in Colloid and Interface Science 110 (1-2) (2004), 49-74
39) Y.L. Hao, A.S. Teja; Journal of Materials Research 18 (2) (2003), 415-422
40) C.A. Eckert, B.L. Knutson, P.G. Debenedetti; Nature 383 (6598) (1996), 313-318
41) H.O. Pierson; Handbook of Chemical Vapor Deposition: Principles, Technology, and Applications, William Andrew Inc, 1999
42) U.T. Lam, R. Mammucari, K. Suzuki, N.R. Foster; Industrial & Engineering Chemistry Research 47 (3) (2008), 599-614
43) C. ,Suryanarayana, M. Grant Nortonک X-Ray Diffraction: A Practical Approach, New york, Plenum press (1998).
44) Guozhong cao, Ying wang. (2011). Nanostructure and nanomaterials: synthesis, properties and applications. Edition. World Scientific Publishing co. pte. Ltd.
45)Dr. A. K. Singh, Advanced X-Ray Techniques in Research and Industry, IOS Press (2005).
46( کرباسی، محمد، میکروسکوپ الکترونی روبشی و کاربردهای آن در علوم مختلف و فناوری نانو، چاپ اول، اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان،(1388).
47( مرعشی، کاویانی ، اصول و کاربرد میکروسکوپ-های الکترونی و روش¬های نوین آنالیز – ابزار شناسایی دنیای نانو، ویرایش دوم. چاپ دوم، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، (1389).
48) پور صابری طاهره، حسنی سعدی مصطفی، رضاپور مرتضی، ترکستانی سید کامران. (1391). عامل کردن نانوذرات .JARC از طریق پیوند زنی مرکاپتو بنروییک اسید برای حذف مؤثر جیوه از آب های آلوده سال ششم، شماره 1.. Fe3O4
49) سلیمانی مجید، رضایی مرضیه، خانی اعظم. (1389). سنتز و تعیین ساختار نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 با روکش SiO2 و کاربرد آنها برای استخراج و پیش تغلیظ نمونه های

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *