منبع پایان نامه ارشد درباره اندازه گیری، طبقه بندی، نام تجاری

89
پیشنهادات 90
مراجع 91
فهرست جداول
عنوان صفحه
برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دارو پنتو پرازول 5
2-1 اختلاف بین نوع نمک آمین و نوع نمک آمونیوم چهار جزئی 23
2-2 طبقه بندی سورفکتانت های آنیونی 24
2-3 طبیعت محلول آبی سورفکتانت های آنیونی و کاتیونی 25
2-4 طبقه بندی سورفکتانت های آمفوتریک 26
2-5 ساختار و فرمول شیمیایی ستیل تری متیل آمونیوم برماید 29
2-6 عنوان مقالات کار شده با Fe3O4 40
3-1 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ستیل تری متیل آمونیوم برماید 51
3-2 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانو ذرات Fe3O4 52
3-3 سایر مواد شیمیایی مورد استفاده در این تحقیق 52
4-1 منحنی کالیبراسیون 67
4-2 اثر pH 69
4-3 اثر مقدار CTAB 71
4-4 اثر زمان استخراج 73
4-5 اثر مقدار جاذب 75
4-6 اثر نوع حلال واجذبی 77
4-7 اثر حجم حلال 78
4-8 اثر زمان واجذبی 80
4-9 اثر حجم محلول 81
4-10 دقت در روز برای غلظت µgmL-1 1 داروی پنتوپرازول 86
4-11 دقت بین روز برای غلظت µgmL-1 1 داروی پنتوپرازول 86
4-12 خلاصه محاسبات آماری داروی پنتوپرازول 87
4-13 اندازه گیری داروی پنتوپرازول توسط روش پیشنهادی در پلاسما انسان 87
4-14 اندازه گیری داروی پنتوپرازول توسط روش پیشنهادی در نمونه های آب 88
فهرست اشکال
عنوان صفحه
ساختار داروی پنتو پرازول 4
2-1 مدلی برای تشریح خاصیت دوگانه سورفکتانت ها 21
2-2 اثر میدان مغناطیسی بر ذرات مغناطیسی 30
2-3 تصویر میکروسکوپ الکترونی رویشی 37
2-4 شماتیک دستگاه SEM 38
2-5 مراحل استخراج با فاز جامد 46
2-6 انواع قالب بندی های رایج جاذب برای استخراج فاز جامد 48
3-1 طیف UV-vis محلول آبی µgmL-1 1 داروی پنتوپرازول سسکو هیدرات سدیم 53
3-2 تصویر SEM مربوط به نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 خالص 54
با بزرگنمایی 20000 برابر
3-3 تصویر SEM مربوط به نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 بهبود یافته 55
با CTAB با بزرگنمایی 20000 برابر
3-4 تصویر SEM مربوط به نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن خالص 55
با بزرگنمایی 40000 برابر
3-5 تصویر SEM مربوط به نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود یافته 56
با CTAB با بزرگنمایی 40000 برابر
3-6 تصویر SEM مربوط به نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن خالص 56
با اندازه ذرات مارک دار شده
3-7 تصویر SEM مربوط به نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود یافته 57
با CTAB با اندازه ذرات مارک دار شده
3-8 طیف XRD مربوط به نانو ذرات اکسید آهن خالص 58
3-9 طیف XRD مربوط به نانو ذرات اکسید آهن بهبود یافته با CTAB 58
4-1 جذب محلول 1 ppm دارو پنتوپرازول بعد از بهینه سازی 83
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
4-1 منحنی کالیبراسیون 68
4-2 تغییرات جذب محلول دارو بر حسب pH 69
4-3 تغییرات جذب محلول مقدار بهینه CTAB 72
4-4 تغییرات جذب محلول دارو بر حسب زمان استخراج 74
4-5 تغییرات جذب دارو بر حسب مقدار جاذب 76
4-6 تغییرات جذب محلول دارو بر حسب نوع حلال واجذبی 77
4-7 تغییرات جذب محلول دارو بر حسب حجم حلال 79
4-8 تغییرات جذب محلول دارو بر حسب زمان واجذبی 80
4-9 تغییرات جذب محلول دارو بر حسب حجم محلول 82
فصل اول
داروی پنتوپرازول
1-1 پنتوپرازول
پنتو پرازول 1با نام تجاری پروتونیکس2 در گروهی از دارو ها به نام مهار کننده های پمپ پروتون قرار می گیرد این دارو مقدار اسید تولید شده در معده را کاهش می دهد. پنتو پرازول برای درمان زخم معده، زخم اثني عشر،ازوفاژیت فرسایشی(اسیب به مری از اسید معده)، سندرم زولينگر3 استفاده می شود. [1].
1-2داروهای مهار کننده پمپ پروتون
مهار کننده های پمپ پروتون گروهی از دارو های هستند که وظیفه اصلی شان در بدن کاهش پایدار اسید معده است. اختراع این گونه از داروها در اوایل 1970 میلادی و با کشف وجود پروتئین های غشائی حامل پروتون در دیواره معده و تاثیر آنها بر ترشح اسید در معده حاصل شد. تحقیقات اخیر نشان داده افراد سالمندی که از دارو های متداول برای کنترل سوء هاضمه و سوزش سر دل استفاده می کنند در معرض شکستگی های استخوانی هستند مصرف طولانی مدت مهار کننده پمپ پروتون باعث افزایش 35 تا 50 درصد خطر شکستگی می شود. از جمله از دارو های مهار کننده پمپ پروتون می توان به امپرازول4 و پنتو پرازول اشاره کرد.
1-2-1 توضیحات دارو
نام ژنریک: پنتو پرازول
نام تجاری: پروتونیکس
کلاس درمانی: باز دارنده ترشح اسید معده
کلاس دارویی: پمپ باز دارنده پروتون
رده بندی بارداری: گروه B
1-2-2 مکانیسم اثر پنتوپرازول
اثر مهار پمپ پروتوني:
پنتوپرازول فعاليت پمپ پروتوني را از طريق اتصال به هيدروژن پتاسيم آدنوزين تري فسفاتاز (در سطح سلول‌هاي پارشال معده)، مهار مي‌نمايد و از اين طريق باعث سرکوب ترشح اسيد معده مي‌گردد.
1-2-3 مصرف در دوران بارداری و شیر دهی
رده بندی بارداری: گروه B
انتظار نمی رود که مصرف این دارو برای جنین مضر باشد اما افرادی که باردار هستند و قصد مصرف پنتو پرازول را دارند قبل از مصرف این دارو باید با پزشک متخصص مشورت کنند.
پنتو پرازول می تواند به شیر مادر وارد شود و به کودک آسیب برساند، افرادی که کودک شیر خوار دارند قبل از مصرف پنتو پرازول باید با دکتر خود مشورت کنند.
1-2-4 اشکال دارویی پنتوپرازول
پنتوپرازول به شکل قرص و آمپول ساخته می‌شود. قرص 20، 40 میلی‌گرم و ویال تزریقی 40 میلی گرم در دسترس مصرف کنندگان است.
1-2-5 تداخل دارویی
پنتوپرازول می‌تواند جذب آمپی سيلين، نمک‌های آهن و کتوکونازول را کاهش دهد.
سوکرالفيت مي‌تواند جذب پنتوپرازول را به تأخير بيندازد و فراهمی زيستی آن را نيز کاهش دهد. توصيه می شود پنتوپرازول 30 دقيقه قبل از سوکرالفيت مصرف شود.
غذا جذب دارو را تا 2 ساعت به تأخير می‌اندازد اما باعث کاهش ميزان جذب نمی‌گردد.
1-2-6 عوارض جانبي
اختلالات گوارشی به صورت درد ناحيه شكمی، تهوع، يبوست، اسهال، واكنشهای حساسيتی به صورت كهير، راش، آنژيوادم، خارش، افسردگی، تب و خستگی [2].
1-2-7 ساختار, نام ایوپاک و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پنتوپرازول [3،5،6].
نام ایوپاک:
(RS)-6-(Difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzo[d]imidazole)
ساختار داروی پنتو پرازول در شکل (1-2) نشان داده شده است.
شکل (1-1): ساختار داروی پنتو پرازول
برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی داروی پنتو پرازول در جدول 1-1 نشان داده شده است
.
جدول (1-1): برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دارو یپنتو پرازول
شکل ظاهری
حلالیت در آب )mg/mL(
وزن مولکولی
)g/mole(
نقطه ذوب
فرمول شیمیایی
پودرسفید رنگ
48
383.37
139-140°C
C16 H15 F2 N3 O4 S
1-3 تاریخچه روش های اندازه‌گیری‌ که روی داروی پنتوپرازول صورت گرفته است
اندازه گیری پنتاپرازول سدیم و لانزوپرازول در دوز فرد به شکل قرص توسط RP-HP LC با استفاده از فاز متحرک:
روش کروماتوگرافی مایع روشی ساده، حساس، دقیق و با کارایی بالا است که برای آنالیز پنتاپرازول سدیم و لانزو پرازول توسعه داده شده است و برای تعیین ترکیبات در محصولات دارویی تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. ردی5 و همکارانش از این روش استفاده کردند.
ترکیبات به خوبی در روی ستون C18 از هم جدا شده اند با استفاده از یک فاز متحرک متشکل از استونیتریل: بافر فسفات (pH V. O و V/V 40: 60) در سرعت جریان 1 میلی لیتر بر دقیقه با تشخیص UV در 230 نانومتر است.
زمان باز داری پنتاپرازول سدیم و لانزوپرازول 017/2 و 538/2 دقیقه شد و ضریب همبستگی برابر با 999/0 مطالعه نشان می دهد که کروماتوگرافی فاز مایع معکوس حساس و انتخابی برای تشخیص پنتاپرازول سدیم و لانزوپرازل با استفاده فاز متحرک تنها است. ]3 [.
اندازه گیری پنتاپرازول، راب پرازول6، اسوم پرازول7، دومپریدون8 در محصولات دارویی توسط کروماتوگرافی معکوس با استفاده از یک فاز متحرک :
روش کروماتوگرافی مایع یک روش ساده- حساس- دقیق با کارایی بالا برای آنالیز
تشخی
نانو ذرات مغناطیسی به دلیل داشتن یک سری ویژگی های خاص، می‌توانند به عنوان جاذبی در جداسازی، استخراج و حذف گونه‌های مختلف آلی و معدنی به ویژه آلاینده‌های محیطی به کار گرفته شوند.
مواد نانو نسبت به جاذب های دیگر و قدیمی شامل مزایایی است:
– آنها به دلیل داشتن ابعاد نانومتری، به طور قابل توجهی نسبت سطح به حجم بالاتری دارند و مسیر انتشار و مساحت نفوذ کوتاهتری دارند؛ در نتیجه ظرفیت استخراج بالاتر، استخراج سریع‌تر، بازده استخراج بالاتر است و جداسازی برای نمونه‌هایی با حجم زیاد با استفاده از یک میدان مغناطیسی خارجی قوی آسان است.
– سهولت سنتز نانو ذرات.
– سطح آنها می‌تواند به سادگی اصلاح شود و امکان استخراج گزینشی را دارا هستند.
– با استفاده از ذرات سوپر پارامغناطیس مانند زمان آنالیز کوتاهتری را می توان به‌دست آورد.
– مزیت دیگری که استفاده از نانو ذرات مغناطیسی فراهم می کند، خاصیت سوپر پارامغناطیسی است؛ نانو ذرات مغناطیسی با استفاده از یک میدان مغناطیسی خارجی جذب می‌شوند، نانو ذرات به میدان مغناطیسی متصل می‌شوند، اما بار مغناطیسی بعد از حذف میدان باقی نمی‌ماند؛ این خاصیت آنها را برای آماده‌سازی و استخراج نمونه در آنالیز شیمیایی مفید می‌سازد، زیرا در مقایسه با جاذب های غیرمغناطیسی نیازی به سانتریفیوژ و فیلتراسیون نمونه بعد از استخراج نیست. شاید این مهم‌ترین مزیت نانو ذرات مغناطیسی نسبت به نانو ذرات دیگر باشد [12، 14، 15].
2-3 کاربردهای نانو ذرات مغناطیسی اکسیدآهن
– ذخيره اطلاعات:
نانوذرات مغناطيسي با اندازه 2 تا 20 نانومتر مي‌توانند به عنوان ابزاري براي ذخيره اطلاعات در کارت‌هاي مغناطيسي استفاده شوند
– فروسيال‌ها (محلول‌هاي مغناطيسي):
فروسيال‌ها، محلول‌هايي هستند که در آن نانوذرات مغناطيسي (مانند: آهن و کبالت)، به صورت کلوئيد در مايعي معلق مي‌باشند و به آن خاصيت مغناطيسي مي‌بخشند. هر چه اندازه‌ي نانوذرات مغناطيسي کوچک‌تر باشد، محلول خاصيت مغناطيسي بيشتري از خود نشان مي‌دهد
از جمله کاربردهاي فروسيال‌ها مي‌توان به عنوان خنک‌ کننده نام برد. هم‌چنين از اين محلول‌ها براي به حرکت در‌آوردن سيال‌ها در چيپ‌ها به وسيله‌ي نيروي مغناطيسي استفاده مي‌شود
-نانوکامپوزيت‌هاي مغناطيسي:
با توزيع و اندازه دانه‌ي مناسب نانوذرات مغناطيسي در بستر مواد پليمري مي‌توان نانوکامپوزيت‌هايي با خاصيت مغناطيسي به دست آورد. ميزان و نوع نانوذرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *