تحقیق شناسایی رابطه ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران-پایان نامه مدیریت گرایش بیمه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

1سوالات پژوهش

1-3-1سوال اصلی

آیا بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران ارتباط مثبت و معنی داری  هست؟

2-3-1سوالات فرعی

 1. آیا بین پیچیدگی(عمودی) و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 2. آیا بین رسمیت و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 3. آیا بین تمرکز و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟

4-1اهمیت و ضرورت پژوهش

می توان بیان نمود که آگاهی مدیران و کارکنان از خلاقیت الزامی می باشد تا بتوانند با زمینه ای از آگاهی­های مورد نیاز و نو وارد عرصه کار و فعالیت شوند و در آنجا با آفرینندگی، تأثیر مؤثری در تحقق هدف­ها و پیشرفت سازمان­های خود داشته باشند. خلاقیت برای ماندگاری هر سازمانی لازم می باشد و در طی زمان، سازمان­های غیر خلاق از صحنه محو می­شوند و اگر چه چنین سازمانی ممکن می باشد در عملیاتی که در یک مقطع از عمر خود درگیر آن می باشد، موفق باشد اما سرانجام مجبور به تعطیل یا تغییر سیستم خواهد گردید(آگهی، 1391). پس برای ماندگاری سازمان­ها و اینکه بتوانند در عصر تغییرات به رقابت بپردازند، بر طبق یافته­ها، نشان می­دهد که متغیر­های ساختار سازمانی مانند تمرکز ،رسمیت و پیچیدگی بر خلاقیت مدیران سازمان تاثیر می­گذارند و در نهایت می‌توان ساختار سازمانی را به عنوان اصلی­ترین عامل تاثیر گذار بر خلاقیت سازمان ها برشمرد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این مهم و با اتکا به تحقیقات پیشین در مورد ساختار  سازمان و خلاقیت سازمانی در پی مطالعه ارتباط­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران می­باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1سوالات پژوهش

1-3-1سوال اصلی

آیا بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران ارتباط مثبت و معنی داری  هست؟

2-3-1سوالات فرعی

 1. آیا بین پیچیدگی(عمودی) و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 2. آیا بین رسمیت و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 3. آیا بین تمرکز و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 4. اهداف پژوهش

  1-5-1هدف کلی

  مطالعه ارتباط­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران هدف اصلی این پژوهش می­باشد

  2-5-1اهداف جزئی

  1. مطالعه ارتباط پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  2. مطالعه ارتباط رسمیت با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  3. مطالعه ارتباط تمرکز با خلاقیت مدیران بیمه ایران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران با فرمت ورد