رابطه ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران-پایان نامه ارشد مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

جدول ‏3‑1 برآورد حجم یا اندازه نمونه از جامعه……………….. 41

جدول ‏3‑2  تعداد سوالات پرسشنامه………………………………………….. 43

جدول ‏3‑3 مقیاس لیکرت……………………………………………………………… 43

جدول ‏3‑4 پایایی سنجی……………………………………………………………… 45

جدول ‏4‑1 توزیع فراوانی جنسیت………………………………………………. 48

جدول ‏4‑2 توزیع فراوانی سن……………………………………………………. 49

جدول ‏4‑3 توزیع فراوانی سابقه خدمت…………………………………….. 50

جدول ‏4‑4  توزیع فراوانی اندازه تحصیلات………………………………. 51

جدول ‏4‑5 توصیف متغیر پیجیدگی………………………………………………. 52

جدول ‏4‑6 توصیف متغیر رسمیت………………………………………………….. 53

جدول ‏4‑7 توصیف متغیر نمرکز………………………………………………….. 54

جدول ‏4‑8 توصیف متغیر خلاقیت مدیران…………………………………….. 55

جدول 4‑9 نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای مطالعه نرمال بودن توزیع نمرات………………………………………………………………………………. 57

جدول ‏4‑10 آزمون همبستگی اسپیرمن برای ارتباط بین پیچیدگی با خلاقیت مدیران………………………………………………………………………………………… 57

جدول4‑11 آزمون همبستگی پیرسون برای ارتباط بین رسمیت با خلاقیت مدیران……………………………………………………………………………………………………. 58

جدول ‏4‑12  آزمون همبستگی پیرسون برای تمرکز و خلاقیت مدیران            59

 

 

 


فهرست نمودارها:

نمودار ‏1‑1 مدل مفهومی پژوهش(کرامتی و جهانی،1388)………….. 8

نمودار ‏4‑1  توزیع فراوانی تفکیک بر حسب جنسیت……………….. 49

نمودار 4‑2   توزیع فراوانی تفکیک سنی………………………………. 50

نمودار ‏4‑3 توزیع فراوانی سابقه استخدام…………………………… 51

نمودار ‏4‑4 توزیع فراوانی تحصیلات………………………………………… 52

نمودار ‏4-5ر هیستوگرام متغیر پیچیدگی…………………………………. 53

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمودار ‏4‑6 نمودار هیستوگرام متغیر رسمیت…………………………. 54

نمودار4-7 هیستوگرام متغیر تمرکز……………………………………….. 55

نمودار ‏4-8نمودار هیستوگرام متغیر خلاقیت مدیران……………… 56

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1سوالات پژوهش

1-3-1سوال اصلی

آیا بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران ارتباط مثبت و معنی داری  هست؟

2-3-1سوالات فرعی

 1. آیا بین پیچیدگی(عمودی) و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 2. آیا بین رسمیت و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 3. آیا بین تمرکز و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 4. اهداف پژوهش

  1-5-1هدف کلی

  مطالعه ارتباط­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران هدف اصلی این پژوهش می­باشد

  2-5-1اهداف جزئی

  1. مطالعه ارتباط پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  2. مطالعه ارتباط رسمیت با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  3. مطالعه ارتباط تمرکز با خلاقیت مدیران بیمه ایران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران با فرمت ورد