رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از میزان فروش شرکتهای متوسط وکوچک-دانلود پایان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

چکیده…………………………………. 1

فصل اول :کلیات

1-1)مقدمه……………………………… 3

1-2) تعریف و اظهار مساله پژوهش………………. 4

1-3) اهمیت و ضرورت  پژوهش……………….. 6

1-4) چهارچوب نظری………………………. 8

1-5) اهداف پژوهش……………………….. 11

1-6)سوالات پژوهش………………………… 12

1-7) فرضیه های پژوهش……………………. 13

1-8) تعریف واژه ها و متغیرهای پژوهش………. 13

1-9) قلمرو پژوهش……………………….. 16

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه…………………………….. 18

2-2) محصول…………………………….. 26

2-3) قیمت……………………………… 28

2-4) توزیع…………………………….. 28

2-5) ترویج…………………………….. 29

2-6) چهار پی(P) ترکیب عناصر بازار یابی……. 30

2-7) تجزیه و تحلیل آمیزه بازاریابی……….. 31

2-8) شرکتهای دانش بنیان…………………. 32

2-9)فناوری نانو………………………… 34

2-10) ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎیﻛﻮﭼﻚو ﻣﺘﻮﺳﻂ……………….. 36

2-11) شرکت فناوران نانومقیاس…………….. 36

2-12) پیشینه پژوهش……………………… 38

فصل سوّم : روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه ……………………………. 42

3-2) روش پژوهش…………………………. 43

3-3) متغیرهای پژوهش…………………….. 45

3-4) جامعه آماری و نمونه آماری…………… 46

الف )  جامعه آماری ………………….. 46

ب ) نمونه آماری …………………… 48

3-5)  روش گردآوری اطلاعات………………… 52

3-6)  اعتبار پرسشنامه…………………… 54

3-7)  روش پژوهش………………………… 55

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1)مقدمه……………………………… 58

4-2) بخش اول آمار توصیفی………………… 59

4-2-1) توصیف متغیر جنسیت………………… 59

4-2-2) توصیف متغیر سن مشتریان……………. 61

4-2-3) توصیف متغیر تحصیلات……………….. 63

4-2-4) توصیف متغیر عامل محصول……………. 65

4-2-5) توصیف متغیر عامل قیمت…………….. 66

4-2-6) توصیف متغیر عامل توزیع (مکان)……… 67

4-2-7) توصیف متغیر ترفیع………………… 68

4-2-8) آماره های توصیفی متغیرهای به کار رفته در پژوهش  70

4-2-9) توصیف اندازه فروش شرکت های نانوئی…… 70

4-3 ) بخش دوم: آمار استنباطی…………….. 73

4-3-1)تجزیه و تحلیل داده ها……………… 73

4-3-2)آزمون نرمال بودن داده ها…………… 74

4-4)آزمون فرضیات……………………….. 75

4-4-1)فرضیه1…………………………… 75

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-4-2)فرضیه 2………………………….. 76

4-4-3)فرضیه 3………………………….. 77

4-4-4)فرضیه 4………………………….. 78

4-5) مقایسه فروش شرکت ها………………… 79

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)مقدمه …………………………….. 82

نتایج آمار توصیفی و استنباطی

5-2) تحلیل مشخصات دموگرافیک پاسخ دهندگان….. 83

5-2-1) متغیر جنسیت……………………… 83

5-2-2) متغیر سن………………………… 84

5-2-3) متغیر تحصیلات…………………….. 84

5-3) اندازه فروش………………………… 86

5-4) عامل قیمت…………………………. 87

5-5) عامل توزیع (مکان)………………….. 88

5-6) عامل ترفیع………………………… 89

پیشنهاد براساس یافته های پژوهش…………… 90

5-7) پیشنهادات تحقیقات آتی………………. 93

5-8) محدودیت های پژوهش………………….. 95

چکیده به زبان انگلیسی…………………… 97

منابع و مأخذ…………………………… 98

پیوست ها ……………………………… 105

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

فاکتورهای اصلی که مستقیما  می توانند بر اندازه خرید ونوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می باشد.(بلوریان تهرانی،17:1376). هدف اصلی این پژوهش ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی) میباشد.

اهداف فرعی پژوهش نیز به صورت زیر اظهار می گردد:

  1. مطالعه ارتباط آمیخته قیمت بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  2. مطالعه ارتباط آمیخته محصول بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  3. مطالعه ارتباط آمیخته مکان بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  4. مطالعه ارتباط آمیخته ترفیع بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه

 

 

1-6)سوالات پژوهش

  1. آیا بین عناصر آمیخته بازاریابی و اندازه فروش شرکتهای نانویی ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  3. آیا بین آمیخته محصول و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  4. آیا بین آمیخته مکان و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  5. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟

 

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک  با فرمت ورد