تحقیق رایگان دانلود پایان نامه مدیریت:سنجش رابطه آمیخته مکان بر میزان فروش شرکتهای نانویی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی «دامنه تغییراتی می باشد، که توسط شرکت‌ها به مقصود بازاریابی کالاهایشان به خریداران بهره گیری می گردد (سی پس و دیگران، 2002).

آمیخته بازاریابی «دامنه‌ای از تصمیمات تکمیلی که توسط مدیر بازاریابی اتخاذ می گردد، تا از موفقیت بازاریابی خود اطمینان حاصل نماید» (گروهی از نویسندگان[1]، 2003).

آمیخته بازاریابی «آمیزه‌ای از ابزارها، تکنیک‌ها و واسطه‌هایی می باشد که عموماً در برنامه ریزی اقدامات بازاریابی بهره گیری می گردد» (یادین[2]، 2002).

«بردن»[3] ادعا می کند نخستین فردی می باشد که عبارت «آمیخته بازاریابی»[4] را مورد بهره گیری قرار داده می باشد. وی مدعی می باشد، که عبارت آمیخته بازاریابی از توصیف کسب و کار اجرائیِ «کلیتون»[5]در سال 1948 به عنوان «آمیزه‌ای از ترکیبات»[6] الهام گرفته شده می باشد. اگرچه بردن به گونه رسمی آمیخته بازاریابی را تعریف نکرد. در حقیقت تعریف وی شامل ترکیب کردن عناصر و عوامل مهم برای ایجاد یک برنامه بازاریابی بود (بردن، 1965). «مک کارتی»[7] در سال 1964 این تعریف را بهبود بخشید و آمیخته بازاریابی را به عنوان ترکیبی از همه عوامل در اختیار مدیران بازاریابی برای ارضا بازار هدف، تعریف نمود. بعدها «مک کارتی و پرالت»[8] در سال 1987 آمیخته بازاریابی را به عنوان متغیرهای قابل کنترلی که یک سازمان می‌تواند برای ارضا بازار هدف خود متناسب نماید، تعریف نمودند. این تعریف با تغییرات اندکی همانطور که از تعریف «کاتلر و آرمسترانگ»[9] از آمیخته بازاریابی دیده می گردد از پذیرش زیادی برخوردار می‌باشد:

آمیخته بازاریابی به عنوان مجموعه‌ای از متغیرهای بازاریابی قابل کنترل می باشد، که یک شرکت در هم می‌آمیزد تا پاسخگوی نیازهای بازار هدف باشد (کاتلر و آرمسترانگ، 1989).

[1]  The group of translators, editors and proofreaders, dictionary of business and management UK, Bloomsbury publishing, 2003.

[2] Yadin

[3] Borden

[4] Marketing mix

[5] Culliton

[6] Mixer of ingredients

[7] McCarthy

[8] Perreault

[9] Kotler and Armstrong

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

فاکتورهای اصلی که مستقیما  می توانند بر اندازه خرید ونوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می باشد.(بلوریان تهرانی،17:1376). هدف اصلی این پژوهش ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی) میباشد.

اهداف فرعی پژوهش نیز به صورت زیر اظهار می گردد:

  1. مطالعه ارتباط آمیخته قیمت بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  2. مطالعه ارتباط آمیخته محصول بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  3. مطالعه ارتباط آمیخته مکان بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  4. مطالعه ارتباط آمیخته ترفیع بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-6)سوالات پژوهش

  1. آیا بین عناصر آمیخته بازاریابی و اندازه فروش شرکتهای نانویی ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  3. آیا بین آمیخته محصول و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  4. آیا بین آمیخته مکان و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  5. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟

 

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک  با فرمت ورد