دانلود مقاله فارسی دانلود پایان نامه : رابطه ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

1فرضیات پژوهش

1-7-1فرضیه اصلی

بین ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران ارتباط معنی دار هست.

2-7-1فرضیات فرعی

 1. بین پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران ارتباط­ای هست.
 2. بین رسمیت با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران ارتباط­ هست.
 3. بین تمرکز با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران ارتباط­ هست.

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

8-1تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

1-8-1متغیر مستقل

ساختار سازمانی به عنوان متغیر مستقلی می باشد که دفت(2002؛ به نقل از) در تعریف ساختار سازمانی اظهار می‌دارد که ساختار سازمانی در نمودار سازمان نمایان می­گردد، نمودار سازمانی یک نماد قابل رویت از کل فعالیت­ها و فرایند­های سازمان می باشد. ساختار سازمان نمایانگر روابط واحدهای موجود و نشان ­دهنده انعطاف­پذیری این واحدها می­باشد. نظریه­پردازان مختلف دوازده متغییر اساسی را که مورد قبول همه آن­ها می باشد برای تعریف ابعاد ساختاری به کار برده­اند این ابعاد عبارتند از (پارسیان و اعرابی، 1384)

1- اجزا اداری 2- استقلال 3- تمرکز 4- پیچیدگی 5- تفویض اختیار 7- رسمیت 8- ترکیب 9- حرفه­گرایی 10- حیطه کنترل 11- تخصص­گرایی 12- استاندارد کردن. پس جهت سنجش و تعیین ساختار سازمان ابعاد متفاوتی را می­توان در نظر داشت که پژوهش حاضر با تاکید بر سه بعد پیچیدگی[1]، رسمیت[2] و تمرکز[3] که مهمتر از بقیه هستند به سنجش ساختار سازمان­های آموزشی پرداخته می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1سوالات پژوهش

1-3-1سوال اصلی

آیا بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران ارتباط مثبت و معنی داری  هست؟

2-3-1سوالات فرعی

 1. آیا بین پیچیدگی(عمودی) و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 2. آیا بین رسمیت و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 3. آیا بین تمرکز و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 4. اهداف پژوهش

  1-5-1هدف کلی

  مطالعه ارتباط­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران هدف اصلی این پژوهش می­باشد

  2-5-1اهداف جزئی

  1. مطالعه ارتباط پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  2. مطالعه ارتباط رسمیت با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  3. مطالعه ارتباط تمرکز با خلاقیت مدیران بیمه ایران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران با فرمت ورد