دانلود پایان نامه با موضوع:سنجش تاثیر علاقه بر تمایل بیمه گذاران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ابزار ترفیعی بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

نمونه آماری و روش نمونه گیری

نمونه مجموعه ای می باشد از آزمودنی ها که تمام صفات آن جامعه در آن لحاظ شده باشد. (خلیلی شورینی، 1390). از آنجایی که در این پژوهش جامعه نامحدود می باشد و تعداد مراجعه کنندگان به نمایندگی های بیمه پارسیان در سطح استان گیلان مشخص نیست، پس در محاسبه ی حجم نمونه آغاز 30 عدد پرسشنامه در جامع هدف توزیع گردید و انحراف معیار آن محاسبه گردید که برابر با 0. 4975 می باشد سپس از فرمول زیر تعدادنمونه به دست آمده می باشد:

: سطح خطا

Sx : انحراف معیار

: دقت برآورد
حجم نمونه بدست آمده برابر با 368 می باشد. برای نمونه گیری  از روش خوشه ای در دسترس بهره گیری شده می باشد.

 


3-5-  قلمرو پژوهش

3-5-1- قلمروزمانی

قلمرو زمانی این پژوهش نیمه اول سال 1393 می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

3-5-2- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش شامل نمایندگی های بیمه پارسیان در سطح استان گیلان می باشد.

 

3-5-3- قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش مبحث بکارگیری و اثربخشی ابزار تبلیغات در بازاریابی می باشد.

 

3-6- ابزارهای جمع آوری داده ها

در هر روش پژوهش، در دو نوبت گرد آوری اطلاعات انجام می گردد. در مورد اول که مطالعات اکتشافی[1] نامیده می گردد، پژوهشگر به گردآوری اطلاعاتی می پردازد که حاصل آن تدوین فرضیه با در نظر داشتن اهداف پژوهش می باشد و در نوبت دوم به گردآوری اطلاعاتی می پردازد که حاصل آن آزمون فرضیه ها می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در هر دو نوبت بایستی تراز باشد. (خلیلی شورینی، 1390) پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار ها جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارتی می باشد از مجموعه ای از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد. در ساختن یک پرسشنامه بایستی به چهار جنبه توجه گردد( خاکی، 1382) :

  • انتخاب موضوع سوالها
  • محتوای سوال
  • جمله بندی پرسش ها
  • انتخاب نوع سوال

در این پژوهش به دلیل نوع پژوهش و همچنین گستردگی جامعه آماری و به تبع آن پیچیدگی نمونه آماری و برای دسترسی سریعتر به نظرات پرسش شوندگان بهترین روش جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه درنظر گرفته گردید. به مقصود دستیابی به نتایج مورد نظر و انجام شایسته روش پژوهش از روشهای زیر بهره گرفته گردید :

[1] – Exploratory Study

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1-7-1- اهداف علمی

مطالعه تاثیر ابزار  ترفیعی( تبلیغات ) بر خرید بیمه نامه های اتومبیل در شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان

1-7-2- اهداف کاربردی

هدف بکار گیری نتایج حاصل از پژوهش در شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان می باشد.

 

1-7-3- اهداف ویژه

  • سنجش اندازه تاثیر تبلیغات تلوبزیونی و رادیویی و جاده ای و روزنامه و مجلات و اینترنتی از طریق آگاهی بر فرآیند اقدام به خرید بیمه نامه های اتومبیل از سوی بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر آگاهی بر علاقه بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر علاقه بر تمایل بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر تمایل براقدام به خرید بیمه گذاران
  • الویت بندی ابزارهای ترفیعی تبلیغات بر اقدام خرید بیمه نامه اتومبیل از سوی بیمه گذاران
  • ارائه راهکارهای مناسب برای بکار گیری رسانه های تبلیغاتی در جهت افزایش فروش بیمه نامه ها

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ابزار ترفیعی بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل  با فرمت ورد