دانلود پایان نامه ارشد مدیریت:بررسی رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از میزان فروش شرکتهای متوسط وکوچک

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات پژوهش

 1. آیا بین عناصر آمیخته بازاریابی و اندازه فروش شرکتهای نانویی ارتباط معناداری هست؟
 2. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
 3. آیا بین آمیخته محصول و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
 4. آیا بین آمیخته مکان و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
 5. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟

 

1-7) فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی:

بین عناصر آمیخته بازاریابی و اندازه فروش شرکتهای نانویی موردپژوهش ارتباط معناداری هست.

فرضیه فرعی:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. بین آمیخته محصول و اندازه فروش ارتباط هست.
 2. بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط هست.
 3. بین آمیخته مکان و اندازه فروش ارتباط هست .
 4. بین آمیخته ترفیع و اندازه فروش ارتباط هست.

 

1-8) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

1-8-1) متغیر مستقل :دراین پژوهش عناصر آمیخته بازاریابی( که متشکل از چهار عنصر:محصول، قیمت، مکان و ترفیع (4p ) می باشد ) به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته میشوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

فاکتورهای اصلی که مستقیما  می توانند بر اندازه خرید ونوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می باشد.(بلوریان تهرانی،17:1376). هدف اصلی این پژوهش ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی) میباشد.

اهداف فرعی پژوهش نیز به صورت زیر اظهار می گردد:

 1. مطالعه ارتباط آمیخته قیمت بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
 2. مطالعه ارتباط آمیخته محصول بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
 3. مطالعه ارتباط آمیخته مکان بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
 4. مطالعه ارتباط آمیخته ترفیع بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه

 

 

1-6)سوالات پژوهش

 1. آیا بین عناصر آمیخته بازاریابی و اندازه فروش شرکتهای نانویی ارتباط معناداری هست؟
 2. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
 3. آیا بین آمیخته محصول و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
 4. آیا بین آمیخته مکان و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
 5. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟

 

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک  با فرمت ورد