دانلود تحقیق با موضوع کارشناسان

تسهيلات ومواداوليه وآموزش تقويت شود وهمچنين حمايت بخش خصوصي درزمينه بازاريابي نيازاست.
جدول4-33:وضعيت تمايل مردم به سرمايه گذاري دربخش گردشگري
شرح
بلي
خير
بدون پاسخ
جمع
تعداد
15
12
3
30
درصد
50.0
40.0
10.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-49:وضعيت تمايل به سرمايه گذاري
جدول4-34:ميزان تمايل مردم به سرمايه گذاري در بخش صنايع دستي
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
3
3
18
3
3
30
درصد
10.0
10.0
60.0
10.0
0.0
10.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-50:ميزان تمايل مردم به سرمايه گذاري در بخش صنايع دستي
4-7-11-تاثيرحضورگردشگران دررونق صنايع دستي شهرستان قزوين
هنگامي که گردشگربه مناطق باستاني،تاريخي،طبيعي وديدني سفرمي کند معمولاازصنايع دستي به عنوان هديه خريداري مي کند که با توجه به اينکه ايران ازمتنوع ترين توليدات صنايع دستي برخورداراست اين ظرفيت مي تواند به رشد اشتغال ودرآمدزايي در اين مناطق کمک کند.گردشگروتوريسم درتوليد صنايع دستي نقش مستقيمي دارد وهرجا گردشگرباشد توليد رونق مي گيرد وبايدبه جذب گردشگربيشتربراي رونق مناطق توجه کرد.
وجودبازارعرضه وتقاضا يکي ازعوامل رونق يک صنعت محسوب مي شود درصورتيکه گردشگران واردشده به شهرستان ،خريداران صنايع دستي باشند اين امريکي ازعوامل رونق اين صنعت خواهدبودوازطرف ديگر بر گردشگري شهرستان تاثيرمثبت خواهدداشت.
ازديدگاه 60درصد مسئولين،ميزان تاثير حضورگردشگران بررونق صنايع دستي،خيلي زياداست و30درصد ازآنان اين تاثيررا زياد مي دانند.
جدول4-35:ميزان تاثيرحضورگردشگران بررونق صنايع دستي
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
18
9
3
30
درصد
60.0
30.0
10.0
0.0
0.0
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-51:ميزان تاثيرحضورگردشگران بررونق صنايع دستي
4-7-12- آموزش افرادبومي براي معرفي وتوسعه صنايع دستي شهرستان قزوين
درحوزه صنايع دستي آموزش مناسب بسيارتاثيرگذاربوده وهنرمندان درخلق آثار هنري هرچه به علم روزآشنايي داشته باشند مي توانندآثار متنوع ومطلوبي براي جذب وجلب نظرمردم خلق نمايند.هنرهاي سنتي وصنايع دستي هم فرصت است وهم تهديد به شمار مي رود،اگرازفرصت هاي آن استفاده نگردد به تهديد منجرشده وروبه زوال وفراموشي خواهد رفت.
ازنظر60 درصد مسئولين افراداموزش ديده،تاثيرخيلي زيادي برتوسعه صنايع دستي دارندو30 درصدازمسئولين تاثير اين امررازياددانسته و10درصدآنان نيز درحدمتوسط اعتقاددارندکه افرادآموزش ديده موجب توسعه صنايع دستي مي شوند. توجه به موضوع آموزش وبرنامه ريزي آموزشي،واستفاده ازمهارتها دراين بخش مي تواند به رونق و توسعه صنايع دستي و به تبع آن گسترش گردشگري کمک فراواني نمايد.
جدول4-36:ميزان نقش آموزش افرادبومي درمعرفي وتوسعه صنايع دستي
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
18
9
3
30
درصد
60.0
30.0
10.0
0.0
0.0
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-52:ميزان نقش آموزش افرادبومي درمعرفي وتوسعه صنايع دستي
4-7-13-نقش صنايع دستي دراشتغالزايي وجذب گردشگر
هنرهاي سنتي وصنايع دستي با ايجاد اشتغال ودرآمددراقتصاد نقش موثردارد که با ساماندهي وبرنامه ريزي وسرمايه گذاري در اين حوزه مي توانيم به تقويت اين صنعت کمک کرده وبا عرضه توليدات مناسب دربازارهاي جهاني وبازاريابي مطلوب ازمزاياي آن بهره مند شويم.با احياي صنايع دستي ومشاغل بومي درايجاد اشتغال مي توانيم ازمهاجرت جوانان به شهرجلوگيري کنيم.
به نظرمي رسد،مسئولين امر بايد با به کارگيري روشهاي نوين در توليد صنايع دستي ونيزايجادبسترهاي مناسب زمينه لازم براي توليد دست ساختهاي زيباتر و با کيفيت ترفراهم نموده و بدين طريق ياعث شکوفايي بيشترصنايع دستي و پيرو آن جذب هرچه بيشترگردشگران به شهرستان گردند.افزايش ميزان ورودگردشگر با افزايش ضريب اشتغال نسبت مستقيم دارد.
جدول4-37:ميزان تاثير صنايع دستي دراشتغالزايي
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
12
12
6
30
درصد
40.0
40.0
20.0
0.0
0.0
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-53:ميزان تاثير صنايع دستي دراشتغالزايي
4-7-14- نمايشگاهها،فروشگاههاوجشنواره هاي صنايع دستي درمناطق گردشگري و فروش صنايع دستي وجذب گردشگر
بطور کلي نحوه عرضه محصولات بر ميزان فروش وجذب مشتري موثراست. برپايي نمايشگاه و فروشگاه عرضه صنايع دستي درمکانهاي هدف بازديدگردشگران مي تواند ضمن معرفي توانمنديهاي قزوين دربخش صنايع دستي ميزان فروش اين محصولات را به طورچشمگيري افزايش دهد.
براي حمايت ازهنرمندان وصنعتگران صنايع دستي وهنرهاي سنتي وايجاد بازارهاي فروش اين محصولات بايد فروشگاه هاي صنايع دستي ايجاد شود.
جشنواره صنايع دستي که همراه بابرنامه هاي جانبي جذاب نظيرموسيقي بومي وياورزشهاي سنتي برگزارمي شود معمولا تاثير بيشتري درجذب مخاطب داشته واغلب باعث توصيه بازديدکنندگان به سايرين براي مسافرت به اين شهرستان مي شود. 60درصد از مسئولين اعتقاد دارند که برگزاري جشنواره هاي صنايع دستي در مکانهاي گردشگري قزوين مي تواند تاثير زيادي بررونق اين صنعت گردد.40 درصد نيز اين مقدار را خيلي زياد مي دانند.
دريک نمونه مطالعه موردي نگارنده،دراغلب غرفه هاي عرضه صنايع دستي،فردسازنده صنايع موردعرضه حضورداشت وشخصا ضمن ارائه توضيخات درموردهردست ساخت مشغول ساخت محصول ديده مي شد.
شکل4-54-جشنواره صنايع دستي سراي سعدالسلطنه
جدول4-38:ميزان تاثيربرگزاري جشنواره بر فروش صنايع دستي
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
12
18
30
درصد
40.0
60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-55:ميزان تاثيربرگزاري جشنواره بر فروش صنايع دستي
4-7-15- ارائه تسهيلات وتوسعه بخش صنايع دستي
حمايت هاي هرچه بيشتر دولت به ويژه درخصوص تامين واختصاص يارانه سوخت براي کارگاههاي توليد صنايع دستي وپرداخت آسان تسهيلات بانکي تا حدود زيادي موانع پيش روي فعالان اين عرصه را رفع خواهد کرد.همه مسئولين براين باورندکه ارائه تسهيلات کم بهره بانکي به علاقمندان حوزه توليد صنايع دستي، باعث افزايش توليد وکاهش بيکاري درشهرستان مي گردد.ازنظر60درصدمسئولين،تسهيلات تاثيرزياد وازنگاه 40 درصد آنان،تاثيرخيلي زيادي درتوليد صنايع دستي مي تواند داشته باشد.
جدول4-39:تاثيرتسهيلات وتوسعه صنايع دستي
شرح
بلي
خير
بدون پاسخ
جمع
تعداد
30
30
درصد
100.0
0.0
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
جدول4-40:ميزان تاثيرتسهيلات درتوسعه صنايع دستي
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
9
18
3
30
درصد
30.0
60.0
10.0
0.0
0.0
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-56:ميزان تاثيرتسهيلات درتوسعه صنايع دستي
4-7-16-پررونق ترين صنايع دستي شهرستان قروين از نگاه مسئولين
درشهرستان قزوين صنايع دستي متعددي توليد مي شود که به عمده ترين ومهمترين آنها درجدول زيراشاره شده است.ازنگاه20درصدمسئولين،صنعت گليم بافي،براساس ديدگاه 16.7 درصدپاسخگويان منبت کاري پررونق ترين صنايع دستي قزوين مي باشند.13.3 درصد،موج بافي و10 درصد نيز سفالگري را حائزرتبه نخست صنعت دستي قزوين مي دانند
جدول4-41:صنايع دستي پررونق شهرستان قزوين
شرح
جواهرسازي
گچ بري
سرمه دوزي
سفالگري
قاليبافي
گليم
منبت کاري
نقاشي روي شيشه
چرم دوزي
نمدمالي
موج بافي
پن بافي
بدون پاسخ
جمع
تعداد
1
1
1
3
2
6
5
1
2
1
4
1
2
30
درصد
3.3
3.3
3.3
10.0
6.7
20.0
16.7
3.3
6.7
3.3
13.3
3.3
6.7
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-57:صنايع دستي پررونق شهرستان قزوين
4-7-17-روند تغيير وضعيت توليد وعرضه صنايع دستي قزوين نسبت به سالهاي گذشته
درسال هاي اخير،توليد صنايع دستي درشهرستان قزوين رشد چشمگيري داشته است.به خصوص تراش روي شيشه،نقاشي روي شيشه،سرمه دوزي،سراجي سنتي،گليم بافي،گره چيني،مشبک کاري روي چوب ودراين شهرستان براي توسعه وترويج هنرهاي صنايع دستي،مراکزآموزشي متعددي تاسيس شده اند که دررشته هاي مختلف صنايع دستي فعاليت مي کنند.شصت درصدمسئولين معتقدند وضعيت توليد وعرضه مصنوعات دستي قزوين نسبت به سالهاي قبل بهترشده است.ومابقي عقيده دارند نسبت به گذشته تغييرچنداني نداشته است.
جدول4-42:روندتغييرات وضعيت صنايع دستي
شرح
فرقي نکرده است
کمترشده است
بيشترشده است
جمع
تعداد
12
18
30
درصد
40.0
0.0
60.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-58:روندتغييرات وضعيت صنايع دستي
4-7-18-روندتغييرتنوع توليدات صنايع دستي قزوين نسبت به سالهاي گذشته
بايد زمينه اي فراهم شود تا اينکه ازسوي مسئولين امکاناتي براي توليد کنندگان صنايع دستي درنظرگرفته شود تا به هر طريق ممکن تنوع درتوليدات صنايع دستي بيشتر شود که اين امر تاثير بسزايي درفروش صنايع دستي جذب گردشگر خواهد داشت.ازنظر40 درصدمسئولين،تنوع توليدات صنايع دستي شهرستان بيشترازگذشته است ونيمي ازمسئولين معتقدند که تنوع صنايع دستي قزوين نسبت به سنوات گذشته،تغييري نداشته وثابت مانده است.افراد محلي با توجه به بازار وميزان شناخت ازسليقه خريداران تا حدودي درتوليد محصولات خود تفاوت هايي را ايجاد کرده اند. در حالي که اگر اين شناسايها کارشناسانه باشد مي تواند به رونق گردشگري کمک زيادي نمايد.
جدول4-43:روندتغييرتنوع صنايع دستي
شرح
فرقي نکرده است
کمترشده است
بيشترشده است
جمع
تعداد
15
3
12
30
درصد
50.0
10.0
40.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-59:روندتغييرتنوع صنايع دستي
4-7-19-راهکارهاي توسعه گردشگري شهرستان قزوين
براي توسعه گردشگري راههاي متعددي وجوددارد.ازيين اين راهها،چهارراهکار انتخاب وميزان تاثيرگذاري آنها
ازنظرمسئولين صنايع دستي استان درجدول زير درج گرديده است.30 درصدمسئولين،تبليغات گسترده باتوجه به توانمنديهاي گردشگري را مهمترين وموثرترين راهکار پيشنهادمي کنند.
جدول4-44:راهکارهاي توسعه گردشگري
شرح
تبليغات گسترده باتوجه به توانمنديهاي گردشگري شهرستان قزوين
ايجادنمايشگاههاي استانگردي
ايجاد تجهيزات وتاسيسات گردشگري
تغييرالگوي گذراندن اوقات فراقت
بدون پاسخ
جمع
تعداد
9
9
6
3
3
30
درصد
30.0
30.0
20.0
10.0
10.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-60:راهکارهاي توسعه گردشگري
4-7-20-تاثيررشدوشکوفايي صنايع دستي شهرستان قزوين برسطح درآمد مردم
بي ترديد صنايع دستي به دليل نيازبه سرمايه اندک،فراگيري آسان مهارت ها وويژگي استقرار خانگي يک ظرفيت فوق

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *