دانلود تحقیق با موضوع نرخ رشد، سازمان ملل متحد، استان مازندران

حاضر،وسعت مراتع شهرستان قزوين حدود 360581 هکتاراست .
که گونه هاي غالب آن شامل درمنه،خارشتر،گون،اسفناج وحشي،بومادران،بابونه و…است.
3- 5- ويژگي هاي انساني
3-5-1-ويژگي هاي جمعيتي واجتماعي
3-5-1-1- تعداد،توزيع وتراکم جمعيت
شهرستان قزوين داراي 5570 کيلومترمربع مساحت بوده که معادل35.8 درصدازکل مساحت استان است.اين شهرستان براساس تقسيمات کشوري درسال1390 داراي5 بخش مرکزي،رودبارالموت شرقي،رودبارالموت غربي،طارم سفلي وکوهين مي باشد.اين شهرستان7 شهرو14 دهستان دارد.مجموع آباديهاي شهرستان قزوين595 آبادي است که ازاين تعداد402 آبادي داراي سکنه و193 آبادي فاقد سکنه است.جمعيت شهرستان قزوين درسال1390 برابربا566773 نفربوده است.سهم جمعيت شهرستان درسال 1390 ازجمعيت استان معادل 47.2 درصد بوده است.درسال 1390 تعداد 464323 نفردرمناطق شهري ومابقي درمناطق روستايي مي زيسته اند.شهرستان قزوين ازنظرسرشماري جمعيتي درطول اين چند سال رتبه اول استان را دارا بوده است.تراکم نسبي جمعيت شهرستان قزوين 101.8 نفردرهرکيلومترمربع مي باشد.
جدول3-4:روند تغييرات جمعيت شهرستان قزوين از 1355تا1390
سال
1355
1365
1375
1385
1390
نرخ رشد(درصد)
4/06
1/94
1/67
1
شکل3-4:روند نرخ رشدجمعيت شهرستان قزوين از1355 تا1390
3-5-1-2- تعداد و بعد خانوار
براساس آمارارائه شده درسال1391 کل جمعيت شهرستان قزوين در169164 خانوار مشمول مي باشد.که به اين ترتيب هرخانوار درشهرستان قزوين از 3.35 نفرتشکيل مي شود.بعد خانوار درنقاط شهري 3.37 ودرنقاط روستايي 3.25 نفر مي باشد.
جدول3-5:تعدادوبعدخانوارشهرستان قزوين(سال1390)
ساکن نقا
ط شهري
ساکن نقا
ط روستايي
غير
ساکن
جمع
کل
خانوار
جمعيت
خانوار
جمعيت
خانوار
جمعيت
خانوار
جمعيت
137630
464323
31338
101913
196
537
169164
566773
منبع:سالنامه آماري استان قزوين1390
3-5-1-3- ساخت جنسي وسني جمعيت
ازمجموع جمعيت ساکن درشهرستان قزوين،سهم مردان51.1 درصدو بيشترازسهم زنان است.علت اصلي اين تفاوت،صنعتي بودن قزوين وبه تبع آن مهاجرت ازسايرنقاط کشور جهت اشتغال درواحدهاي صنعتي مي باشد.
جدول3-6: ساخت جنسي جمعيت شهرستان قزوين(1385)
جنس
مرد
زن
جمعيت
تعداد(نفر)
276070
264117
540187
ترکيب(درصد)
51/1
48/9
100
منبع:سالنامه آماري استان قزوين(1385)
جدول3-7:ساخت سني جمعيت شهرستان قزوين(سال1390)
شرح
کمتراز15 سال
15-65سال
65سال وبيشتر
جمع
جمعيت(نفر)
126704
407463
32606
566773
ترکيب(درصد)
22/4
71/9
5/8
100
منبع:سالنامه آماري استان قزوين1390
3-5-1-4- وضعيت سواد
درسال 1385 جمعيت 6 ساله وبيشترشهرستان قزوين 495828 نفربوده است که 88.3 درصد معادل (437724نفر)آنها با سواد و11.7 درصدمعادل (58104 نفر) بي سواد بوده اند.اين امرنشانگر وضعيت نسبتا مطلوب شهرستان قزوين درزمينه باسوادي جمعيت مي باشد.
نرخ باسوادي براي مردان درشهرستان قزوين 91.7 درصد معادل(232097نفر)وبراي زنان 84.4 درصد معادل (205627نفر) مي باشد.
3-6-ويژگي فرهنگي
3-6-1-زبان ومذهب
زبان: زبان رايج مردم شهرقزوين ” فارسي”است.درمحله هاي بافت قديم شهر،سه گويش (راري اي) ، (مغلواکي)و(گوي ميداني) درميان مردم رايج است.دربخش الموت شرقي به دليل همجواري اين ناحيه با استان مازندران،زبان ساکنين اين منطقه با اصطلاحات “طبري” همراه است.زبان مردم قسمت غربي الموت به علت همجواري با استان گيلان داراي اصطلاحات گيلکي است.
زبان هاي رايج درشهرستان قزوين عبارتند از: فارسي،تاتي،مراغي،کردي،لري،ترکي ورومانلويي.
مذهب :قبل ازورود اسلام ،دين مردم شهرستان قزوين،زرتشتي بوده است.تاجايي که گفته مي شود بناي اوليه نخستين مساجد قزوين،برروي آتشکده ساخته شده است.بعد ازاسلام تا زمان ورود صفويه به قزوين،مذهب سني درشهر،مذهب غالب بوده ولي با آغازحکومت صفويه،مذهب شيعه به سرعت روبه گسترش نهاد وامروزه مذهب مردم قزوين شيعه دوازده امامي مي باشد.درحال حاضرچند خانواده آشوري،ارمني،وزرتشتي نيزدرقزوين ساکن مي باشند.ومسيحيان درقزوين داراي سه کليسا مي باشند.
3-7- ويژگي هاي اقتصادي
شهرستان قزوين به دليل برخورداي ازموقعيت ممتازجغرافيايي،تنوع شرايط آب وهوايي،وجود اراضي مستعد،وجود امکانات زيربنايي،بالابودن سطح سواد ووجود نيروهاي متخصص وماهردربخش هاي اقتصادي،وجود جاذبه هاي متعدد ومتنوع طبيعي وتاريخي براي توسعه گردشگري،همجواري با تهران وقرارگرفتن درمحورترانزيتي شمال-جنوب،داراي شرايط مطلوب اقتصادي بوده ومي تواند روزبه روزبه شرايط مناسب تراقتصادي نيزدست يابد.
شهرستان قزوين درامربازرگاني موقعيت ممتازي دارد ودرامرواردات وصادرات ازاهميت زيادي برخورداراست.انواع خشکبار،ميوه،سيب زميني،پودرهاي شوينده ومحصولات فلزي ازجمله صادرات اين شهرستان هستند.درضمن مواد اوليه کارخانه هاي محصولات غدايي وساختماني ازخارج ازشهرستان وارد مي شود.
3-7-1- کشاورزي
تنوع اقليمي، ميزان بارندگي مناسب، قابليت‌هاي آب و خاک، زمينه مساعدي را براي انجام امور کشاروزي در شهرستان قزوين به وجود آورده است. همچنين استفاده از ماشين‌آلات کشاورزي از قبيل تراکتور، کمباين، بکار گرفتن سموم دفع آفات نباتي و کودهاي شيميايي، بهره‌گيري از بذرهاي اصلاح شده و روش‌هاي جديد آبياري در امور کاشت، داشت و برداشت به نحو قابل توجهي توسعه يافته است.فرآورده هاي کشاورزي قزوين شامل:گندم،جو،يونجه،عدس،لوبيا،سيب زميني،تره بار،سيب درختي،گردو،انگور،هندوانه وذرت علوفه اي مي باشد.
3-7-2- زراعت وباغداري
زراعت:شرايط مساعد طبيعي وانساني درشهرستان قزوين باعث ايجاد زمينه مناسب براي کشت محصولات زراعي گشته است.ازنظرسطح زيرکشت محصولات زراعي،گندم رتبه اول راداشته پس ازآن نباتات علوفه اي،جوومحصولات جاليزي دررتبه هاي بعدي قرار دارند.
باغداري:درشهرستان قزوين باغداري به دوشکل سنتي ومدرن انجام مي پذيرد وانواع متنوعي ازمحصولات باغي از اراضي زيزکشت باغات برداشت مي شود.مهم ترين محصولات باغي شهرستان قزوين انگور ، سيب ، هلو ، گردو ، گيلاس،زيتون،بادام،زغال اخته وفندوق مي باشد.دومحصول آخرفقط درمنطقه الموت کاشته وبرداشت مي شود.
3-7-3- صنعت ومعدن
صنايع شهرستان قزوين شامل دودسته صنايع ماشيني وصنايع دستي مي شود.صنايع دستي مردم قزوين زيبا،هنرمندانه وجالب توجه است.کاشي سازي،صنعت منبت کاري،گچ پزي،قالي بافي،سنگ تراشي،حکاکي وخطاطي،و…ازجمله هنرهاي دستي شهرستان قزوين هستند.صنايع ماشيني دراين شهرستان ازشکوفايي خاصي برخوردار است.استقرار شهرصنعتي البرز در11کيلومتري جنوب خاوري شهرقزوين درزميني به مساحت900هکتار که347کارخانه وحدود 70کارگاه صنعتي وتوليدي را در خود جاي داده براهميت صنعتي شهرستان قزوين افزوده است. صنايع فلزي،شيميايي،نساجي وغذايي ازجمله مهمترين صنايع شهرستان قزوين هستند.
معادني چون:مس،سرب،منگنز،سيليس،آلونيت وکائولن نيز باعث شکوفايي اقتصادي اين شهرستان شده است.
جدول3-8:تعدادکارگاههاي شهرستان قزوين(سال1381)
محل
استقرار
نوع
مالکيت
شرح
نقاط شهري
نقاط روستايي
عمومي
خصوصي
تعدادکل
تعداد
3087
1125
50
4162
4212
منبع:سالنامه آماري استان قزوين1381
3-8- ويژگي هاي کالبدي
3-8-1- خدمات
دراين شهرستان تعداد يک باب هتل سه ستاره، دوهتل دوستاره، يک باب هتل يک ستاره ونيز يک هتل ورزشي فعال است .
از ده مهمانپذيرفعال شش باب درجه دو،دوباب درجه يک ودوباب نيز ممتاز مي باشند.
جدول3-9:تعدادونوع خدمات شهرستان قزوين(سال1391)
نوع
هتل
مهمانپذير
رستوران
ميان راهي
قنادي
اغذيه
فروشي
چلوکبابي
وغذاخوري
خواروبارفروشي
وعطاري
کبابي
ميوه و
تره بار
مشاور
املاک
محصولات
فرهنگي
تعداد
5
10
14
207
272
255
1391
183
213
998
151
منبع :اتحاديه اصناف استان قزوين
3-8-2 -شبکه راهها:
شهرستان قزوين بامساحتي معادل 5570 کيلومتر مربع (35.8درصدمساحت استان)داراي2104کيلومترراه مي باشدکه ازاين مقدار730 کيلومتر(معادل34.7درصد)شامل410کيلومترراه اصلي و320کيلومترراه فرعي شهري و1374کيلومتر (معادل65.3درصد)نيز راه روستايي مي باشد. دراين شهرستان 183کيلومترآزادراه وبزرگراه وجوددارد
جدول3-10:طبقه بندي راههاي شهرستان قزوين(سال1390)
اصلي
فرعي آسفالته
بزرگراه
عريض
معمولي
عريض
درجه1
درجه2
جمع کل(کيلومتر)
64/2
52/21
9/7
241/87
486/71
شهري
روستايي
فرعي
جمع شهري
آسفالته
شوسه
جمع روستايي
جمع کل(کيلومتر)
320
730
1070
304
1374
2104
منبع:سالنامه آماري استان قزوين1390
4-1- گردشگري در شهرستان قزوين
شهرستان قزوين به دليل موقعيت جغرافيايي ممتازودارابودن جاذبه هاي طبيعي وتاريخي-فرهنگي مي تواند به عنوان يکي ازقطب هاي مهم گردشگري درسطح کشورمطرح باشد.
قله هاوغارهاي مشهوروزيبا،قديمي ترين مسجد ها وعمارت ها،درياچه هاي زيباي طبيعي،زيباترين کاروانسراها،جاذبه هاي غني ژئوتوريستي به منظورگردشگري علمي،قديمي ترين قلعه ها وپل هاي عمراني،رودخانه هاي متعدد و پر آب ، چشمه هاي متعددآب گرم جهت توريسم درماني وتفريحي وده ها جاذبه اجتماعي وفرهنگي ديگرازجاذبه هاي گردشگري شهرستان قزوين است که درکناررونق تاريخي،اقتصادي وتجاري منطقه يکي ازمهم ترين شهرستان هاي ايران را به وجود آورده است.
انتخاب شهرقزوين به عنوان پايگاه والگوي معماري وشهرسازي ازسوي اداره اسکان سازمان ملل متحد موجب توسعه اقتصادي واجتماعي استان قزوين خواهد شد.
شهرستان قزوين درزمينه گردشگري ازتوانايي هاي بالقوه بسياري بهرمند است.ازجمله:
-همجواري با استانهاي متعدد.
-چهارراه ارتباطي مرکز،شمال،شمال غرب وغرب کشور.
– برخورداري ازراه هاي ارتباطي مناسب.
-قرارگرفتن درمرکزمحورگردشگري شرق-غرب وشمال-جنوب کشور.
-شريني هاي سنتي به ويژه،بالقوا،نان برنجي،پادرازي.
– وجود هنرمنداني درزمينه هاي خطاطي،معرق کاري،نقاشي،گچ بري…
-جاذبه هاي مذهبي- تاريخي- تجاري.
ذکراين نکته ضروري است که درعين دست يابي به رشد بيشتر صنعت گردشگري درسطح شهرستان،بايد ازمحيط زيست ومنابع فرهنگي وميراث بشري آن نيزمحافظت شودواين هدف،تنها درچارچوب توسعه ي پايداربه دست مي آيد.
4-2- جاذبه هاي گردشگري درشهرستان قزوين
شهرستان قزوين، جاذبه هاي گردشگري فراواني دارد.دراين شهرستان،تقريبا جايي نمي توان يافت که براي گردشگران،خالي ازلطف وجذابيت باشد.
جهت سهولت درشناخت جاذبه هاي گردشگري شهرستان قزوين مي توان آنها را به شرح زيرطبقه بندي کرد:
1جاذبه هاي طبيعي 2جاذبه هاي انساني 3جاذبه هاي تاريخي وفرهنگي
1-2-4-جاذبه هاي طبيعي
جاذبه هاي طبيعي يعني جاذبه هايي که بدون دخالت انسان بوجود آمده اند.اين جاذبه ها درشهرستان قزوين عبارتنداز:کوهستان ها،دره ها،رودخانه ها،درياچه ها،مراتع،جنگل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *