دانلود تحقیق با موضوع عوامل موثر

جنبه ي تزئيني و شناسنامه اي که در برگيرنده ي اقليم و جامعه ي پديد آورنده اش است در بعضي از اوقات بخاطر عقايد مذهبي بر روي البسه جلوه گري مي کرد. در قبل از اسلام بجز جنبه ي تزئيني، جنبه ي طلسم گونه ي آن نيز مطرح بوده است.عصر صفوي مثل بسياري از هنرها، انواع رودوزيها نيز به اوج خود رسيد و پيشرفت زيادي نمود تا حدي که باعث قطع نفوذ هنر چيني شد. از نقوش رايج اين دوره ميتوان به انواع بته جقه (قهر و آشتي، گل بادامي، مادر و بچه، بته ترمه، سه قلو، سه سر، درخت زندگي دوقلو، بته جقه شاخ گوزني، انواع گلهاي اسليمي و ختايي، شاه عباسي پيچکي، گل اناري، برگي و . . . ) را نام برد.
در عصر شاه عباس از تمام هنرمندان از جمله هنرمنداني که به امر رودوزيهاي سنتي مشغولند براي راه اندازي هنرهاي سنتي و قديمي به اصفهان دعوت شدند و صاحبان اين مشاغل داراي اعتبار و شهرت اجتماعي بودند و حتي در آن زمان محله اي به نام مطرکاران يعني قلابدوزها معروف بوده است.
شکل4-14- بازاچه دائمي صنايع دستي قزوين1393
4-4-8- مسگري
مسگري يکي از حرفه‌هاي سنتي است که در آن صنعتگر با چکش‌کاري روي مس با ابزارهاي مختلف، ظروف متنوعي همچون سيني، ديگ، پارچ و … مي‌سازد. بر اساس کشفيات باستان‌شناسي در منطقه قزوين و اشياي فلزي بدست آمده در گنج تپه واقع در خوروين در نزديکي قزوين و تپه‌هاي باستاني بويين زهرا، سابقه صنايع فلزي را مي‌توان به هزاران سال قبل نسبت داد. با توجه به اين که قزوين در دوره صفويه يکي از پايگاه‌هاي حکومتي (پايتخت) به شمار مي‌آمده، اين هنر نيز همانند ديگر صنايع دستي در اين منطقه شکوفا شده و يکي از مراکز اصلي توليدمسگري در ايران تا مدت‌ها شهر قزوين بوده است.
شکل4-15-بازار قزوين
4-4-9-نقاشي و تذهيب
در قزوين نقاشي معمول بوده است. روي درها، ارسي‌ها، ديوار و سقف اطاق‌ها را نقاشي کرده و روي آن را رنگ جلا از روغن کمان مي‌زدند و اين روغن را با دستور خاصي تهيه مي‌کردند. رنگ‌هاي بکار رفته در نقاشي‌ها کاملاً طبيعي (معدني و گياهي) و داراي ثبات و جلاي ويژه‌اي بوده است.
شکل4-16-بازارچه دائمي صنايع دستي 1393
4-4-10- گره چيني
گره‌چيني اجراي گره‌هاي هندسي توسط چوب است. گره‌ها تزئين معماري ايراني هستند و بر اساس قاعده معيني که براي هريک وجود دارد، با استفاده از خطوط مستقيم شکل مي‌گيرند و آلت‌هاي گره را به وجود مي‌آورند. اجراي اين هنر با مشخص کردن کلاف يا چهارچوبي که قرار است درون آن هنر گره‌چيني انجام گيرد، آغاز مي‌شود. چوب با توجه به طرح گره به صورت قطعه قطعه برش داده مي‌شود و براي چفت کردن هر دو قطعه چوب به يکديگر، بدون استفاده از چسب و ميخ، از اتصالات کام و زبانه استفاده مي‌شود. از چفت شدن همه قطعات در کنار هم فضاهااي خالي ايجاد مي‌شود که کل گره را به صورت شبکه شبکه درمي‌آورد. براي زيبايي بيشتر اين فضاها با شيشه‌هاي رنگي يا آينه پر مي‌شوند.
شکل4-17-گره چيني حسينيه اميني ها
4-4-11-شيريني هاي سنتي قزوين
نان چايي؛ يکي از انواع شيريني‌هاي سنتي قزوين است. متداول ترين شيريني‌هاي شهرستان قزوين عبارتند از:نان برنجي، نان نخودي، نان قندي، نان بادامي، نان گردويي، پادرازي، نان نازک، نان چرخي، نان چايي، اتابکي،وليعهدي، حاج کريمي، باقلواي پيچ، باقلواي لوزي.
شکل4-18-باقلوا
4-4-12غذا هاي سنتي قزوين
شهرستان قزوين نيز مانند سايرشهرستان‌هاي کشور داراي انواع غذاهاي سنتي است که برخي از آنها در مناسبت‌هاي ويژه و تعداد بسياري نيز به شکل عادي در طي سال تهيه مي‌شود. برخي از انواع غذاهاي سنتي قزوين عبارتند از:قيمه نثار، شيرين پلو و کوکوي شيرين، آش دوغ، آش دندان کشه، يتيمچه، ماش پيازو، اشکنه و ديماج نام برد.
شکل4-19-قيمه نثار
4-5- رشته هاي صنايع دستي فعال در شهرستان قزوين
قزوين،محل پرورش هنروهنرمندان بسياري است،بنابراين حاصل دست هنرمندان رشته هاي هنروصنايع دستي که دراين شهر فعاليت دارند،يادگاروسوغات مناسب وارزشمندي خواهد بود.
درحال حاضردرشهرستان قزوين صنايع دستي دررشته هاي زيرفعال مي باشند وتعدادي ازافرادوخانوارها دراين رشته مشغول به کارمي باشند.وازاين طريق براي خودوخانواده خود ايجاددرآمدواشتغال زايي مي کنند.
جدول4-1:رشته هاي صنايع دستي فعال
رودوزي هاي سنتي
خوشنويسي
منبت چوب
معرق چوب
سراجي سنتي
سفال وسراميک
قلمزني
زيورآلات سنتي
تراش سنگ هاي قيمتي
گليم بافي
پن بافي
موج بافي
گره چيني
نگارگري
تذهيب
نقاشي روي شيشه
هم جوشي شيشه
تراش شيشه
آينه کاري
پاپيه ماشه
مشبک روي چوب
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
4-6- يافته هاي ميداني تحقيق
براي بدست آوردن اطلاعات موردنيازانجام پژوهش،درمجموع از384نفرگردشگردرقالب پرسشنامه با20 پرسش ،استعلام بعمل آمد.
4-6-1-ويژگيهاي فردي وعمومي پاسخگويان
4-6-1-1- جنس
نتايج حاصل از يافته هاي پرسشنامه نشان مي دهدازمجموع پاسخگويان37.2 درصد مرد و62.8 درصد نيززن بوده اند.
جدول42- -ترکيب پاسخ دهندگان برحسب جنس
شرح
مرد
زن
جمع کل
تعداد
143
241
384
درصد
37.2
62.8
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-20 ترکيب پاسخ دهندگان برحسب جنس
4-6-1-2- سن
ازجمع 384 نفرپاسخگو، 41.1 درصدکمتر ازبيست سال و1.6 درصد ازآنان کهنسال بوده ومابقي يعني57.3 درصد بين بيست تا شصت سال سن داشته اند.
جدول4-3- ترکيب پاسخگويان برحسب سن
سن
کمتراز20سال
20تا40سال
40تا60سال
60سال وبالاتر
تعداد
158
172
48
6
384
درصد
41.1
44.8
12.5
1.6
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-21 ترکيب پاسخگويان برحسب سن
4-6-1-3- سواد
بررسي وضعيت سواد پاسخگويان نشان مي دهد که ازنظرسطح تحصيلات افراد پاسخگو 43.2درصدديپلم وزيرديپلم بوده اند.11.5 درصدازآنها نيز داراي مدرک کارداني ،27.6 درصد کارشناسي و16.7 درصد مدرک کارشناسي ارشد وبالاترداشته اند.1درصدازپاسخگويان نيزميزان تحصيلات خود را درج نکرده اند.
جدول4-4-ترکيب پاسخ دهندگان برحسب ميزان تحصيلات
شرح
ديپلم وپايين تر
کارداني
کارشناسي
کارشناسي ارشد و بالاتر
بدون پاسخ
جمع
تعداد
166
44
106
64
4
384
درصد
43.2
11.5
27.6
16.7
1.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-22 ترکيب پاسخ دهندگان برحسب ميزان تحصيلات
4-6-2- صنايع دستي وتوسعه گردشگري ازديدگاه گردشگران
4-6-2-1- آشنايي با جاذبه هاي گردشگري قزوين
شهرستان قزوين داراي جاذبه هاي تاريخي،طبيعي ومذهبي متعددي است که موجب شده است تا اين شهرستان از طرق مختلف مورد توجه گردشگران واقع گردد.هرچند جاذبه هاي اکوتوريستي اين شهرستان رانبايستي از نظردور داشت.
سازمان گردشگري استان قزوين هرساله به منظورآشنايي بيشترمسافران نوروزي با جاذبه هاي گردشگري قزوين،کتابچه ها،بروشورها،نقشه هاوسي دي هايي که حاوي اطلات گردشگري است دربناهاي تاريخي،مبادي ورودي شهر،هتل ها،محل هاي اسکان وساير مراکز اقامتي،مراکز اطلاع رساني گردشگري،واحدهاي بين راهي ومکان هاي درنظرگرفته شده براي خدمات جمعيت هلال احمربين گردشگران توزيع مي کند.
براين اساس ازمجموع گردشگراني که از اين شهرستان بازديد کرده اند22.9 درصد،ميزان شناخت خودرا “خيلي زياد” و28.6 درصد نيز”زياد”عنوان کرده اند.به عبارتي ديگر بيش از 50 درصد از گردشگران ،شناخت کافي ازاين شهرستان داشته اند.39.6 درصد داراي شناخت”متوسط”،7.3 درصد شناخت “کم”و1.6 درصد شناخت “خيلي کم”ازشهرستان قزوين داشته اند.مجموع نتايج بيانگر اين مطلب است که گردشگران،شهرستان قزوين را مي شناسندوميزان شناخت91.1 درصدازگردشگران،متوسط وبالاتربوده است.
جدول4-5-آشنايي گردشگران باشهرستان قزوين
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
88
110
152
28
6
384
درصد
22/9
28/6
39/6
7/3
1/6
0/0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-23 ميزان آشنايي گردشگران با شهرستان قزوين
4-6-2-2 علاقمندي براي مسافرت مجدد به شهرستان قزوين
قابليت هاي گردشگري وميزان جذابيت هرمنطقه وهمچنين وجودامکانات زيربنايي،رفاهي واقامتي مناسب ومکانهاي تفريحي،ازجمله عواملي هستند که مي تواندگردشگران رابيش ازيکباربه يک منطقه جذب نموده وموجب بازديدهاي مکررگردشگران ازمنطقه گردند.
شهرستان قزوين ازبابت تسهيلات اقامتي ورفاهي به ويژه هتل ومهمانسراازوضعيت مطلوبي برخوردارنيست.عدم وجودفرودگاه،عليرغم اينکه مرکزاستان رايدک مي کشدازديگرکمبودهاي اين شهرستان است.فقدان امکانات فوق،باعث شده است بيتوته هاي شبانه گردشگران کم باشدواغلب گردشگران برنامه سفرخودرا يکروزه طرح ريزي مي کنندتااقامت شبانه خودرادرتهران،رشت و…انجام دهند.
25.5 درصد از گردشگران تمايل خود به مسافرت مجدد به شهرستان قزوين را “خيلي زياد”،43.8درصد”زياد”، 24.5 درصد”متوسط”،5.2درصد”کم” وفقط 1.0 درصد”خيلي کم”عنوان نمودند.
جدول4-6- ميزان علاقمندي گردشکران جهت مسافرت مجدد به شهرستان قزوين
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
98
168
94
20
4
384
درصد
25.5
43.8
24.5
5.2
1.0
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-24 ميزان علاقمندي گردشگران جهت مسافرت مجدد به شهرستان قزوين
4-6-2-3 عوامل موثردرانگيزش گردشگران براي انتخاب شهرستان قزوين بعنوان مقصد گردشگري
تقويت کادر قوي با تحصيلات مرتبط با گردشگري وصنايع دستي،آگاه سازي ومشارکت دادن جوامع محلي دربرنامه ريزي ها،حفظ واحياي ارزش ها به لحاظ اينکه گردشگران جهت بازديد از ارزشهاي طبيعي،سنتي وبومي مبادرت به سفر مي کنند مي توانند ازعوامل تاثيرگذار درانتخاب مقصد گردشگري باشند.
صنايع دستي وهنرهاي سنتي همواره يکي ازانگيزه هاي سفر جهانگردان بوده وآنان براي ديدن وخريد آن به کشورها عزيمت مي کردند که اين رفت وآمد به رونق صنايع دستي وگردشگري کشوريا منطقه مقصد کمک مي کند.
موثرترين عامل جهت سفر گردشگران به اين شهرستان،وجودآثارتاريخي مي باشد که منشا انتخاب 45.8 درصد ازگردشگران بوده است.عامل موثر درجه دوم،وجود جاذبه هاي طبيعي واکوتوريسم منطقه با فراواني 21.9 درصد مي باشد . نکته قابل توجه اين است که صنايع دستي سومين عامل موثر در ايجادانگيزه در گردشگران جهت مسافرت به شهرستان قزوين بوده است که 15.1 درصد را به خود اختصاص داده است واين امر نشان مي دهد که درجه اهميت صنايع دستي درجذب گردشگر بسيارزياداست.بنابراين توجه وحمايت مسئولين امرازصنايع دستي قزوين مي تواند بررشد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *