دانلود تحقیق با موضوع عوامل موثر، بهره بردار، مصرف کننده

جذب گردشگربه اين شهرستان اثرمثبت بگذارد.
جدول4-7- عوامل موثر درانتخاب قزوين بعنوان مقصدگردشگري
شرح
آثارتاريخي
جاذبه هاي طبيعي
صنايع دستي
هنرهاي سنتي وبومي
ساير
بدون پاسخ
جمع
تعداد
176
84
58
24
38
4
384
درصد
45.8
21.9
15.1
6.3
9.9
1.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-25: عوامل موثر درانتخاب قزوين بعنوان مقصدگردشگري
4-6-2-4 تاثيرگذاري تنوع صنايع دستي برتمايل گردشگران به مسافرت مجدد
توليدات صنايع دستي اغلب بازگوکننده خصوصيات تاريخي،اجتماعي وفرهنگي هرکشور بوده وعامل مهمي درشناساندن فرهنگ وتمدن ملل مختلف محسوب مي شود وبه عنوان يکي از جاذبه هاي جهانگردي به حساب مي آيد.
بعبارتي ديگر،صنايع دستي تاثيرمستقيم درصنعت گردشگري،هم به عنوان قابليت گردشگري وهم به عنوان جاذبه گردشگري دارد . بررسيهاي صورت گرفته در خصوص تاثيرگذاري تنوع صنايع دستي به تمايل گردشگران به مسافرت مجدد نشان مي دهدکه از مجموع پاسخگويان،63.5درصدداراي تمايل زيادوبسيارزيادبوده اند.ميزان تمايل24درصددر حدمتوسط و4.1درصددرحدکم وخيلي کم بوده است.
63.5 درصد ازبازديدکنندگان،تاثيرتنوع صنايع دستي شهرستان قزوين،بر تمايلشان به مسافرت مجدد به اين شهرستان را”خيلي زياد”و”زياد” مي دانند.
جدول4-8- تاثيرتنوع صنايع دستي درمسافرت مجدد
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
50
194
92
32
12
4
384
درصد
13.0
50.5
24.0
8.3
3.1
1.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-26:تاثيرتنوع صنايع دستي درمسافرت مجدد
4-6-2-5 تاثيرتنوع صنايع دستي در انگيزه خريد
وجود انواع صنايع دستي با تنوع بيشتر مي تواند موجب معرفي وشناساندن فرهنگ اصيل،غني اين مرزوبوم باشد.وجايگاه ويژه اي ازتاريخ گذشته اين مردم،آداب ورسوم ودرمجموع فرهنگ غني آنان را به گردشگران ارائه نمايد.
باتوجه به بازديدهاي ميداني ومصاحبه با گردشگران،اين نتيجه حاصل شدکه گردشگران حاضر در شهرستان قزوين علاوه بر علاقمندي به جاذبه هاي تاريخي وطبيعي،اشتياق وافري به خريددست ساختهاي مردم ازخود نشان مي دهند.
حدود 70درصد از گردشگران،ميزان تاثير تنوع صنايع دستي برانگيزه خريد خودرا”خيلي زياد”و”زياد” مي دانند.
فقط 4.7 درصد از پاسخگويان اين تاثير را”خيلي کم” عنوان نموده اند. اين امرنشان مي دهدکه درزمينه تنوع محصولات صنايع دستي بايد بيشترتوجه شود وتوليد محصولات صنايع دستي متنوع، متناسب با نياز واقعي بازاروسليقه مصرف کننده انگيزه خريد گردشگران راافزايش مي دهد.
جدول4-9- تاثيرتنوع صنايع دستي درانگيزه خريد
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
62
202
70
32
18
384
درصد
16.1
52.6
18.2
8.3
4.7
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-27:تاثيرتنوع صنايع دستي درانگيزه خريد
4-6-2-6:ميزان تبليغات درموردمعرفي صنايع دستي
امروزه درصنايع دستي بايدازتبليغات به عنوان مهمترين ابزاربه صورت حرفه اي استفاده کرد.زيرا تبليغات نوعي سرمايه گذاري بنيادي واصولي براي پيشبرد اهداف سازماني وملي است که هرگونه بي توجهي وعدم بهره برداري صحيح ازاين ابزار،نه تنها عدم موفقيت را درپي داشته،بلکه موجب عقب ماندگي وخروج ازبازارصنايع دستي خواهدبود.
رسانه ها درکشور نقش مهمي در معرفي وشناخت مردم دارند وصداوسيما بايد با اجراي برنامه هاي قوي وجذاب ازپتانسيل هاي هنري استفاده وبه معرفي اين صنعت کمک نمايد.64.6 درصد از پاسخ دهندگان،تبليغات مرتبط با صنايع دستي قزوين را مشاهده کرده اند.نگارنده اعتقاد دارد که اگر اين امکان فراهم گردد که بتوان بخوبي صنايع دستي را به مردم وگردشگران معرفي کرد آنهانيزعلاقمند مي شوندخريد بيشتري ازصنايع دستي داشته باشند.
جدول 4-10- نقش تبليغات درمعرفي صنايع دستي
شرح
بلي
خير
بدون پاسخ
جمع
تعداد
248
112
24
384
درصد
64.6
29.2
6.3
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-28:نقش تبليغات درمعرفي صنايع دستي
4-6-2-7: تبليغات وفروش صنايع دستي
تبليغات دررسانه ها ي داخلي وخارجي ومديريت هاي دقيق وکارآمد مي تواند زمينه را براي رشد وتوليدات صنايع دستي وصادرات آن فراهم آورد.تبليغات گسترده وترويج مصرف کالاي دستي درداخل وخارج مرزهاي کشور مهمترين ابزار براي حفظ وهمچنين قوام صنايع دستي ايران محسوب مي شود.
درجهان امروز،تبليغات در همه ارکان زندگي افراد جامعه تاثيربسيارمهمي دارد.به اعتقاد متخصصان امر،هرکسي بتواند براي تبليغات بيشتر هزينه کند،سود بيشتري خواهدبرد.
ازبين پاسخ دهندگان،47.9 درصد نقش تبليغات درمعرفي وفروش صنايع دستي،”خيلي زياد” ،34.4 درصد”زياد”،13.5 درصد”متوسط”،2.1 درصد”کم”،و1 درصد”خيلي کم” ارزيابي مي کنند.
مجموع نتايج نشان مي دهد که نقش تبليعات در فروش صنايع دستي زياداست.
جدول4-11- نقش تبليغات در فروش صنايع دستي شهرستان قزوين
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
184
132
52
8
4
4
384
درصد
47.9
34.4
13.5
2.1
1.0
1.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-29:نقش تبليغات در فروش صنايع دستي شهرستان قزوين
4-6-2-8: علاقمندي گردشگران براي خريد صنايع دستي ومحلي به جاي صنايع دستي خارجي
هنرمندان عرصه صنايع دستي درشهرستان قزوين باتوجه به ميزان دسترسي به مواداوليه،اقدام به توليد انواع صنايع دستي ازقبيل:رودوزيهاي سنتي مانندگلابتون دوزي،نم نم دوزي وبافته هاي داري وزيراندازها مانند گليم بافي،قاليبافي،نمدمالي و….نموده وآنها رابه بازار عرضه مي نمايند.
فعالان عرصه صنايع دستي شهرستان به اين نکته بايستي توجه داشته باشند که استان قزوين وبه تبع آن شهرستان قزوين يکي از قطبهاي مهم توريستي کشور بوده وسالانه هزاران نفر از گردشگران داخلي وخارجي به استان قزوين سفر مي کنندو نيز ساکنان اين سامان هم به نقاط مختلف کشور مي روند،لذا بيشترين رقم ارسالي صنايع دستي شهرستان ازطريق گردشگران به عنوان ارمغان وسوغات سفرصورت مي گيرد.
شهرستان قزوين به دليل شرايط جغرافيايي خاص خود،قابليت طبيعي وانساني ودسترسي به مواداوليه مصرفي،شرايط لازم براي توسعه برخي ازمصنوعات چوبي نظير (نقاشي روي چوب،گره چيني،ارسي سازي،مشبک کاري،منبت چوب)، انواع پوشاک سنتي ( البسه محلي، گيوه دوزي، چارق دوزي، عروسک بافي ) ، انواع نساجي سنتي نظيرموج بافي، جاجيم بافي چادرشب بافي،پن بافيرادارامي باشدکه تحقق اين امرتاثيربه سزايي بررونق توريسم فرهنگي شهرستان خواهدداشت.
باتوجه به يافته هاي حاصل از مطالعات ميداني تحقيق،40.1 درصدازگردشگران در حد خيلي زياد علاقمند به خريد صنايع دستي بومي هستند.34.9 درصد نيز درحدزياد،18.8درصددرحدمتوسط،4.7 درصد درحدکم و1.6 درصد درحد خيلي کم علاقمند به خريد صنايع دستي بومي هستند .
مجموع نتايج نشان مي دهد صنايع دستي هنوز خريداران زيادي دارد ومي تواند به عنوان يکي از قابليتهاي بخش گردشگري باشد.
جدول4-12- ميزان علاقمندي به خريدصنايع دستي محلي به جاي خارجي
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
154
134
72
18
6
384
درصد
40.1
34.9
18.8
4.7
1.6
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-30:ميزان علاقمندي به خريدصنايع دستي محلي به جاي خارجي
4-6- 2-9- علاقمندي گردشگران به خريد صنايع دستي قزوين بعنوان سوغات وهديه
صنايع دستي به عنوان”يک هنر صنعت”که ريشه درآداب ورسوم وسنت هاي مردم ايران زمين دارد همواره طي قرون متمادي براي اکثريت مردم خاصه روستائيان وعشايرمنبع کارو درآمد بوده وازنظر اقتصادي داراي جايگاه بسيار خوبي بوده است.وسعت سرزمين،تنوع اقليمي،اعتقاد به دين وباورهاي ديني ودرکنارآنها ذوق وسليقه بالاي ايرانيان باعث شده است که درجاي جاي اين کشورمتمدن بتوان به آساني نشانه هايي ازصنايع دستي يافت. بدليل ارتباط تنگاتنگ صنايع دستي با صنعت توريسم،توجه به اين بخش مي تواند براي جلب وجذب گردشگران به کشورسودمند باشد.استقبال گردشگران داخلي وخارجي براي خريد يکي ازآثارهنري يا صنايع دستي هرشهرواستان نشان مي دهد قابليت بهره برداري اقتصادي ازصنايع دستي کشورمان يکي ازاصلي ترين مزاياي پرداختن به صنعت گردشگري وتقويت آن است .
براساس يافته ها، ميزان تمايل 94.8 درصد از پاسخ گويان به خريد صنايع دستي شهرستان قزوين به عنوان سوغات، درحدمتوسط وبالاتراست.واين به آن معناست که اکثريت قريب به اتفاق گردشگران،نسبت به تهيه سوغاتي از ميان صنايع گوناگون دستي قزوين اقدام مي نمايند.واين يعني بازار گسترده براي فروش صنايع دستي قزوين.
جدول4-13- ميزان علاقمندي گردشگران به خريدصنايع دستي بعنوان سوغات
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
102
186
76
8
10
2
384
درصد
26.6
48.4
19.8
2.1
2.6
0.5
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-31:ميزان علاقمندي گردشگران به خريدصنايع دستي بعنوان سوغات
4-6-2-10- علاقمندي گردشگران براي خريد صنايع دستي ازمناطق گردشگري شهرستان قزوين
شهرستان قزوين غني ترين منطقه استان ازنظرصنايع دستي محسوب مي شود وبخش هاي الموت شرقي والموت غربي ازقطب هاي صنايع دستي اين شهرستان به شمار مي آيند. همچنين اين مناطق جزء مناطق اکوتوريستي اين شهرستان مي باشند. اين مناطق در امر گردشگري منطقه به دليل قلعه الموت وقلعه لمبسراز اهميت زيادي برخوردارند.که درآنها صنايع دستي شهرستان جهت عرضه به گردشگران موجود مي باشد.گردشگراني که ازشهرستان قزوين بازديد کرده اند.7/80 درصد علاقمند هستند که ازمناطق تاريخي وطبيعي الموت شرقي والموت غربي صنايع دستي خريداري نمايند.اين نتيجه مي تواند کمک فراواني براي توسعه صنعت گردشگري وتوسعه صنايع دستي شهرستان باشد.
جدول4-14- تمايل گردشگران براي خريدصنايع دستي ازمناطق گردشگري الموت شرقي والموت غربي
شرح
بلي
خير
بدون پاسخ
جمع
تعداد
310
74
384
درصد
80.7
19.3
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-32:تمايل گردشگران براي خريدصنايع دستي ازمناطق گردشگري الموت شرقي والموت غربي
4-6-2-11- هزينه کردگردشگران براي خريدصنايع دستي
ميزان پولي که گردشگران براي خريد دست ساخته ها هزينه مي کنند،نشان دهنده علاقه مندي آنها به صنايع دستي است که درچهارچوب فرهنگ وبينش هاي فلسفي،ذوق وهنرانسان هاي هرمنطقه با توجه به ميراث قومي آنان ساخته وپرداخته مي شود. به نظرمي رسد که گاهي گردشگران با اولويت خريد صنايع دستي شهر و دياري خاص، به مسافرت مبادرت مي ورزند لذا درکنار پيش بيني سايرهزينه هاي سفر، از قبل مقاديري پول براي اين هدف درنظرمي گيرند.
بعنوان مثال،مسافرقزوين معمولا قبل از حرکت ازمبدا،تصميم به خريداري شيريني هاي سنتي قزوين وبويژه باقلوا براي خودو نيز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *