دانلود تحقیق با موضوع دانشگاه ها

براي اهدابه دوستان وآشنايان مي نمايد.
نتايج جدول نشان مي دهد که 7/54 درصدازگردشگران درحد متوسط تمايل دارند که پول خودرا براي خريد صنايع دستي هزينه نمايند.0/26 درصد ازگردشگران درحد زياد،9/10 درصد درحدکم،7/4 درصددرحد خيلي زيادو6/3 درصد ازگردشگران تمايل خيلي کمي براي خريد صنايع دستي دارند.
جدول4-15- ميزان هزينه کرد گردشگران براي خريد صنايع دستي
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
18
100
210
42
14
384
درصد
4.7
26.0
54.7
10.9
3.6
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-33:ميزان هزينه کرد گردشگران براي خريد صنايع دستي
4-6-2-12- صنايع دستي وتوسعه گردشگري
دربرخي ازکشورها که مهد صنايع دستي محسوب مي شوند،درکنار مراکز توليد عمده محصولات دستي،امکانات گردشگري نيز فراهم شده است تا جهانگردان ضمن اقامت دراين گونه مراکز،ازنزديک با چگونگي توليد مصنوعات دست ساخته آشنا شوند.به اين ترتيب مي بينيم که صنايع دستي وصنعت گردشگري بريکديگراثر متقابل دارند ومي توانند موجبات رشدوتوسعه يکديگررا فراهم آورند.
براي بهره گيري ازصنايع دستي درتوسعه گردشگري،حفظ واحياء ميراث فرهنگي به صورت پايدار،نبايد فقط به گنجاندن آن درقالب سوغات دربرنامه جهانگردي بسنده نمود بلکه بايدآن را وسيله اي براي معرفي فرهنگ،تمدن،زيبايي شناختي وسنن مردم بومي به شمارآورد.
صنايع دستي وتعامل آن با صنعت گردشگري وحفظ ميراث وتمدن فرهنگي مي تواند ابزاري براي گفتگوي تمدن،اقوام وملل در جامعه جهاني آينده باشد.در واقع صنايع دستي مکمل تجربه گردشگري وميراث فرهنگي براي گردشگران بين المللي است. غناي صنايع دستي نه تنها باعث ايجاد فرصتهاي مالي براي صنعتگران واستاد کاران محلي وفرهنگشان مي شود بلکه به طور عام زمينه سازپتانسيل هاي فراواني براي توسعه گردشگري وحفظ ميراث فرهنگي مي شود.ازآنجائيکه
صنايع دستي وصنعت گردشگري بريکديگراثرمتقابل دارندومي توانند موجبات رشدوتوسعه يکديگررا فراهم سازند،دست ساخته هاي مردم شهرستان قزوين مي تواند درتوسعه گردشگري منطقه تاثيرگذار باشد.نتايج نشان مي دهدکه به نظر1/52 درصد ازگردشگران صنايع دستي نقش زيادي مي تواند درتوسعه گردشگري منطقه داشته باشد.6/26 درصداين نقش رادرحد خيلي زياد،2/17 درصد متوسط ونيز6/3 درصد درحد کم صنايع دستي را در جذب گردشگر موثر مي دانند.
جدول4-16- ميزان نقش صنايع دستي درتوسعه گردشگري
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
102
200
66
14
2
384
درصد
26.6
52.1
17.2
3.6
0.0
0.5
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-34:ميزان نقش صنايع دستي درتوسعه گردشگري
4-6-2-13- صنايع دستي خريداري شده گردشگران درهنگام سفر به اين شهرستان
صنايع دستي که توسط گردشگران خريداري مي شود مي تواند درآينده درميزان توليد آن تاثيرزيادي داشته باشد.هرکدام از محصولات صنايع دستي که پرفروش تر باشد و طرافدار بيشتري داشته باشد، قطعا توليد همان صنعت نيز افزايش پيدا خواهد کرد. نتايج حاصل ازجدول زيرنشان مي دهد که بيشترين صنايع دستي خريداري شده توسط گردشگران در شهر
توسط گردشگران در شهرستان قزوين انواع شيريني و غذا با 5/31 درصد بوده و خريد سفال توسط گردشگران با5/11 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
جدول4-17- انواع صنايع دستي خريداري شده توسط گردشگران
شرح
صنايع چوبي
شيريني وغدا
خوشنويسي
سفالگري
قاليبافي
جاجيم
گليم
ترمه
منبت کاري
قلم زني
مسگري
نمدمالي
جمع
تعداد
16
121
15
44
33
5
35
22
30
12
42
9
384
درصد
4/2
31/5
3/9
11/5
8/6
1/3
9/1
5/7
7/8
3/1
10/9
2/3
100
شکل4-35:انواع صنايع دستي خريداري شده توسط گردشگران
4-6-2-14- نقش صنايع دستي داخلي به جاي صنايع دستي خارجي درتوسعه گردشگري
مهم ترين نقش هاي صنايع دستي داخلي اشتغال زايي،ايجاد درآمد،جلوگيري ازمهاجرت روستائيان، کاهش بيکاري مي باشد.با خريد صنايع دستي بي کيفيت ونامرغوب خارجي شاهد تعطيلي بسياري ازکارگاه ها،خانه نشيني هنرمندان چيره دست وازبين رفتن بعضي ازشاخه هاي صنايع دستي درکشورمان خواهيم شد.
براساس مشاهدات ميداني نگارنده گردشگراني که از مناطق گردشگري قزوين بازديد مي کردند تمايل بيشتري به خريد از صنايع دستي را داشتند که در منطقه توليد مي شد،وعلاقه اي به خريد صنايع دستي خارجي که با قيمت ارزان تردراغلب فروشگاه هاي موجود بود را نداشتند.همين عامل مي تواند آينده خوبي براي صنايع دستي بومي و محلي داشته باشند. برطبق جدول42.7 درصد ازگردشگران درحد خيلي زياد،34.9 درصددرحدزيادو15.1درصد نيزدرحد متوسط معتقدند که صنايع دستي داخلي درصورتي که مورد توجه قرار گيرد مي تواند بعنوان يک نقطه قوت در توسعه گردشگري شهرستان قزوين باشد.
جدول4-18- ميزان نقش صنايع دستي داخلي به جاي صنايع دستي خارجي درتوسعه گردشگري
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
164
134
58
14
12
2
384
درصد
42.7
34.9
15.1
3.6
3.1
0.5
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل 4-36 – ميزان نقش صنايع دستي داخلي بجاي صنايع دستي خارجي در توسعه گردشگري
4-6-2-15- نمايشگاههاي بومي ومنطقه اي صنايع دستي وجذب گردشگران
يکي از راهکارهاي معرفي،توسعه وترويج هنرهاي سنتي وصنايع دستي ايجاد نمايشگاه ها با رويکرد هاي متنوع است که مي تواند به ابتکار و نوآوري در اين صنعت کمک نموده و گردشگران بسياري را جهت بازديد و خريد از نمايشگاه ها ترغيب کند.
ايجاد بازارچه هاي دائمي وبرگزاري نمايشگاههاي محلي،ناحيه اي،منطقه اي وملي ازطريق کانون هاي توسعه صنايع دستي وهمچنين ايجاد کارگاههاي زنده درکنار نمايشگاهها براي جذب گردشگر مي تواند تاثير زيادي درفروش صنايع دستي در مناطق گردشگرپذير داشته باشد وباعث توسعه ورونق صنعت گردشگري گردد.بنظر43.2 درصدازگردشگران نمايشگاههاي بومي ومنطقه اي درمناطق گردشگري تاثيرخيلي زيادوزياد در جذب گردشگر دارد . ازنظر11.5 درصدازگردشگران نيز نقش نمايشگاههاي بومي درجذب گردشگرمتوسط و2.1 درصد نيز تاثيرآن را خيلي کم مي دانند.براساس نتايج بدست آمده ايجاد نمايشگاههاي دائمي صنايع دستي مي تواند عاملي مهم در جذب توريسم درشهرستان قزوين باشد.
جدول4-19- ميزان نقش نمايشگاههاي بومي ومنطقه اي درجذب گردشگر
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
166
166
44
8
384
درصد
43.2
43.2
11.5
2.1
0.0
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-37:ميزان نقش نمايشگاههاي بومي ومنطقه اي درجذب گردشگر
4-6-2-16- کيفيت وزيبايي ظاهري صنايع دستي و توسعه گردشگري
افزايش ميزان تنوع وزمينه هاي کاربردي آثارصنايع دستي وبالطبع بالابردن کيفيت وافزايش ميزان دوام هنرهاي صنايعي، ارائه محصولات با بسته بندي مناسب،زيبايي ظاهري،بازاريابي وتعامل شايسته با دانشگاه ها ،عرضه درست وبجاي محصولات دراماکن مناسب وارائه ارزان ورايگان صنايع دستي درمقصد گردشگران مي تواند دررشد اين صنعت موثرباشد.توجه به کيفيت ومحتواي آثارصنايع دستي بسيار مهم مي باشد به نحوي که نبايد کيفيت فداي کميت گردد.وقتي صنايع دستي با کيفيت ومرغوب توليد شود گردشگران براي تهيه وخريد آن مشتاق مي شوند که اين عامل باعث رشد اقتصاد مقصد گردشگري خواهد شد.
ازنظر45.3 درصدازگردشگران توجه به کيفيت صنايع دستي زياد مي تواند به توسعه گردشگري شهرستان کمک کند
35.9 درصد اين تاثيررا خيلي زياد،15.6 درصد متوسط،2.1 درصد کم و1.0 درصد خيلي کم مي دانند.
جدول4-20- ميزان تاثيرکيفيت وزيبايي صنايع دستي در توسعه گردشگري
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
138
174
60
8
4
384
درصد
35.9
45.3
15.6
2.1
1.0
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-38:ميزان تاثيرکيفيت وزيبايي صنايع دستي در توسعه گردشگري
4-6-2-17- نقش فرهنگي صنايع دستي درتوسعه گردشگري
صنايع دستي يکي ازمظاهرهنري وفرهنگي هرکشور محسوب مي شود وبه همين دليل نيزبازگوکننده خصوصيات تاريخي،اجتماعي وفرهنگي کشورمحل توليد خود مي باشدبطوريکه مي تواند هم عامل مهمي درشناساندن فرهنگ وتمدن به حساب آيد هم آنکه موجبي براي جلب وجذب گردشگران وجهانگردان خارجي قلمداد گردد.
يکي ازمهم ترين کاربردهاي فرهنگي صنايع دستي موضوع هويت شناسي است.صنايع دستي درکشورمان اين نقش ها وکارکردها را دارد.صنايع دستي به عنوان نماد ملي وبومي،عامل توسعه گردشگري ومبادلات فرهنگي،نقش فرهنگ شناسي وقوم نگاري ازطريق تمرکز برمشخصه هاي موجود درصنايع دستي وويژگي هاي اقوام وجوامع توليد کننده را نشان مي دهند.
و براساس نتايج بدست آمده 43.3 درصدازگردشگران بيان نمودند که خواسته هاي فرهنگي گردشگران ازطريق خريد صنايع دستي منطقه برآورده شده است.35.4 درصد درحد متوسط و5.2 درصدازگردشگران اعلام کرده اند خواسته هاي فرهنگي شان از طريق خريد صنايع دستي درحد کم برآورده شده است.
جدول4-21- تامين خواسته هاي فرهنگي گردشگران ازطريق صنايع دستي قزوين
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
50
174
136
20
4
384
درصد
13.0
45.3
35.4
5.2
0.0
1.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-39:تامين خواسته هاي فرهنگي گردشگران ازطريق صنايع دستي قزوين
4-6-2-18- انواع صنايع دستي مورد تقاضاي گردشگران
گردشگران معمولا به دنبال صنايع دستي هستند که داراي بسته بندي مناسب،کيفيت بالا،شماره پروانه تجاري،آدرس کالا،استاندارد توليدات وآثارصنايع دستي وقيمت گذاري باشند.تمامي اين موارد موجب افزايش رغبت گردشگران براي خريد مي شود.
صنايع دستي مورد تقاضاي گردشگران مي تواند موجب شناسايي نقاط ضعف صنايع دستي فعلي گردد و بعنوان کمکي جهت توسعه اين صنعت وهمچنين نقش آن درتوسعه گردشگري منطقه باشد.26.6 درصد ازگردشگران به صنايع بافتني علاقمند هستند.24.0 درصد به صنايع چوبي،22.4 درصد به مينياتور،21.9 درصد به سفال و4.7 درصد نيز به ساير صنايع علاقمند هستند.از مجموع نتايج مي توان دريافت که اگر درمرحله اول به صنايع بافتني ودرمرتبه به دوم صنايع چوبي شهرستان توجه لازم شود مي تواند بعنوان راهکاري جهت توسعه گردشگري شهرستان ارائه گردد.
جدول4- 22- انواع صنايع دستي

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *