دانلود تحقیق با موضوع توسعه صادرات، اوقات فراغت، کارشناسان

موردتقاضاي گردشگران
شرح
بافتني
چوبي
سفالي
مينياتور
ساير
بدون پاسخ
جمع
تعداد
102
92
84
86
18
2
384
درصد
26/6
24/0
21/9
22/4
4/7
0/5
100
شکل4-40:انواع صنايع دستي موردتقاضاي گردشگران
4-6-2-19-انواع صنايع دستي موردپسندگردشگران
بسته بندي زيبا وشکيل محصولات صنايع دستي تاثير شگرفي براي فروش خواهد داشت چرا که مشتري خواهان هنر،به نخستين چيزي که نگاه مي کند ظاهرشکيل يک اثرهنري است.
معمولا فرآيند خريد صنايع دستي توسط گردشگر ورودي، موقعي صورت مي پذيرد که گردشگر مواجه با عرضه صنايع دستي به شيوه مناسب وجذاب مي گردد دراينصورت است که گردشگر اقدام به خريد احتمالي مي نمايد، لذا لازم است مسولين ذيربط صنايع دستي وگردشگري شهرستان،با اتخاذ تدابير لازم وبرنامه ريزي درست،روند عرضه صنايع دستي شهرستان را سروسامان دهند.طبق نتايج جدول زير9.4 درصد با مسگري و4.9 درصد با قلم زني منطقه آشنايي کامل دارند.
جدول:4-23- آشنايي گردشگران باانواع صنايع دستي
شيريني وغدا
خوشنويسي
سفالگري
قاليبافي
گليم
ترمه
منبت کاري
قلم زني
مسگري
جوراب بافي
مشبک
چرم
نمدمالي
موج بافي
جمع
54
10
61
41
40
25
34
19
36
17
20
14
8
5
384
14/1
2/6
15/9
10/7
10/4
6/5
8/9
4/9
9/4
4/4
5/2
3/6
2/1
1/3
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل:4-41:آشنايي گردشگران باانواع صنايع دستي
4-6-2-20- راهکارهاي گردشگران براي توسعه گردشگري شهرستان قزوين
بهبود زير ساختارها ومسيرهاي توريستي ومسافرتي. (
ايجاد تجهيزات وتاسيسات گردشگري. (
بهره گيري از نيروهاي انساني ماهر وکارآزموده.(
تبليغات گسترده با توجه به توانمندي هاي گردشگري شهرستان قزوين.(
سرمايه گذاري دربخش هاي مختلف.(
ايجاد نمايشگاه هاي استانگردي.(
تغيير الگوي گذراندن اوقات فراغت.(
جذب مسافران عبوري وافزايش مدت اقامت آنها درشهرستان قزوين.(
توسعه ي اقامتگاه،هتل،مسافرخانه،مهمان پذير.(
4-7-يافته هاي تحليلي
براي بدست آوردن اطلاعات موردنيازانجام پژوهش،درمجموع از30نفرازمسئولين سازمان صنايع دستي در
قالب پرسشنامه با20پرسش،استعلام بعمل آمد.
4-7-1-ترکيب مسئولين برحسب جنس
نتايج حاصل ازيافته هاي پرسشنامه ،ترکيب 50درصدي مسئولين از نظرجنس رانشان مي دهد.
جدول4-24:ترکيب مسئولين برحسب جنس
شرح
مرد
زن
جمع کل
تعداد
15
15
30
درصد
50.0
50.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-42:ترکيب مسئولين برحسب جنس
4-7-2-ترکيب مسئولين برحسب ميزان تحصيلات
ازنظرسطح تحصيلات،50درصدازمسئولين داراي مدرک تحصيلي کارشناسي ومابقي کارشناسي ارشد و بالاتر هستند .
جدول4-25ترکيب مسئولين برحسب ميزان تحصيلات
شرح
ديپلم وپايين تر
کارداني
کارشناسي
کارشناسي ارشد وبالاتر
بدون پاسخ
جمع
تعداد
15
15
30
درصد
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-43: ترکيب مسئولين برحسب ميزان تحصيلات
4-7-3-ميزان شناخت وآگاهي مسئولين ازصنايع دستي شهرستان قزوين
با بررسي نظر مسولين درزمينه شناخت صنايع دستي 60 درصدازمسولين باصنايع دستي درحد متوسط آشنايي دارند.و40 درصد ازمسولين درزمينه شناخت صنايع دستي اطلاعات زيادي دارند.ازمجموع نتايج مشخص مي گردد که مسئولين امر با صنايع دستي شهرستان آشنايي دارند.
جدول4-26:ميزان آشنايي مسئولين شهرستان باصنايع دستي
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
12
18
30
درصد
0.0
40.0
60.0
0.0
0.0
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-44:ميزان آشنايي مسئولين شهرستان باصنايع دستي
4-7-4-اقدامات انجام شده براي معرفي صنايع دستي شهرستان قزوين
براي معرفي صنايع دستي مي توان اقدامات زيادي انجام دادازجمله:تهيه وارائه طرحهاي مورد نياز به منظور ارتقاء کيفيت وتوسعه اين صنايع،تهيه وتدوين مقررات ودستورالعمل هاي لازم درجهت توسعه وترويج اين صنايع،ساخت فيلم هاي مستندآموزشي وترويجي،چاپ تمبرهنرهاي سنتي وصنايع دستي،همکاري درتهيه وساخت برنامه هاي راديويي وتلويزني درمورد صنايع دستي،ساخت بازي هاي رايانه اي منطبق با استانداردهاي جهاني با محوريت صنايع دستي.
همه مسئولين مورد پرسش ،عنوان نموده اند که به زعم ايشان،اقدامات مفيد وموثري درراستاي معرفي هر چه بيشتر صنايع دستي شهرستان قزوين انجام گرديده است.
جدول4-27:نظرمسئولين درخصوص انجام اقدامات براي معرفي صنايع دستي قزوين
شرح
بلي
خير
بدون پاسخ
جمع
تعداد
30
30
درصد
100.0
0.0
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
4-7-5- فعاليتهاي مسئولين صنايع دستي براي شناخت ومعرفي صنايع دستي قزوين
صنايع دستي جزئي ازهويت،تاريخ وفرهنگ اين مرزوبوم به شمار مي رود که مي توانيم با توسعه،معرفي وآموزش آن گامي موثر درحفظ هويت وفرهنگ اصيل ايراني برداريم.
مسئولان شهرستان جهت شناساندن صنايع دستي به مناطق مختلف اقدامات متعددي راانجام داده اندازقبيل معرفي رشته هاي صنايع دستي،تهيه اقلام تبليغاتي نظير انواع بروشور،کتابچه،عکس وفيلم از مراحل تهيه اين محصولات، ازبين فعاليتهاي صورت گرفته،40درصد درحدمتوسط،موجب شناساندن ومعرفي صنايع دستي شده اند.
همچنين،30درصد در حدخيلي زياد ونيز 30 درصد درحد زياد در شناساندن اين صنايع موثر بوده اند.
اماآنچه مي تواند بيش ازهمه موجب رونق صنايع دستي شهرستان گردد اين است که،ازنظرقيمت وتنوع صنايع دستي،باب سليقه گردشگران باشد.دراين صورت بطورحتم ازمناطق مختلف خريداران خود راخواهدداشت.
جدول4-28:ميزان تاثيرفعاليتهاي مسئولين درشناساندن صنايع دستي قزوين
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
9
9
12
30
درصد
30.0
30.0
40.0
0.0
0.0
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-45:ميزان تاثيرفعاليتهاي مسئولين درشناساندن صنايع دستي قزوين
4-7-6-وجودقابليتهاومهارتهاي لازم براي رونق صنايع دستي شهرستان قزوين
درصنايع دستي قابليت انتقال تجربيات ورموزوفنون توليدي به صورت سينه به سينه وهم چنين طبق روش استاد وشاگردي ونيز به شيوه هاي آموزش مدون ونهايتا به صورت آموزش آکادميک ودانشگاهي است.صنايع دستي بخشي ازهنرهاي سنتي است که با بهره گيري ازفنون ومهارت هاي متناسب وبا قابليت تکثيرغيرماشيني درمتن زندگي فردي وجمعي عرضه مي شود. اکثريت قريب به اتفاق مسئولين صنايع دستي(نوددرصدآنان)معتقدند براي رونق صنايع دستي شهرستان قزوين امکانات بالقوه ومهارتهاي موردنياز درحيطه شهرستان وجوددارد.
جدول4-29:ميزان موجودبودن قابليتها ومهارتهاي لازم براي رونق صنايع دستي
شرح
بلي
خير
بدون پاسخ
جمع
تعداد
27
3
30
درصد
90.0
10.0
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-46:ميزان موجودبودن قابليتها ومهارتهاي لازم براي رونق صنايع دستي
4-7-7-قابليتهاي هنري ومهارتهاي لازم موجوددرشهرستان جهت رونق صنايع دستي
دست ساخته هاي هنرمندان وصنعتگران که با بهره گيري ازمواد اوليه طبيعي وبومي وبا توجه خاص به ميراث فرهنگي وقومي ايجاد مي شود درحقيقت بيانگرقابليت هنري،مهارت وابتکاروهمچنين هويت تارخي وملي يک منطقه است.صنايع دستي مي تواند پل ارتباطي ميان ما با گذشتگان وآيندگان باشد.
صنايع دستي، باتوجه به وضعيت فعلي خود به عنوان يکي از قابليتهاي مهم واساسي در توسعه گردشگري شهرستان قزوين مطرح مي باشد.80 درصد مسئوليت معتقدند که صنايع دستي شهرستان مي تواندبه ميزان زياد موجب توسعه گردشگري قزوين گردد.
جدول4-30:درجه تاثيرقابليتهاي هنري ومهارتي مردم دررونق صنايع دستي شکل4-28:درجه تاثيرقابليتهاي هنري ومهارتي مردم دررونق صنايع دستي
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
6
24
30
درصد
20.0
80.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-47:ميزان وجودقابليتهاومهارتهابراي رونق صنايع دسني
4-7-8- وجود نيروي ماهر ومتخصص براي توليدصنايع دستي درشهرستان قزوين
حضورکارشناسان ماهر دررشته هاي صنايع دستي مي تواند به جهش اين صنعت منجرشود.مهارت وتخصص کافي درزمينه توليد هريک ازدست ساختها،عامل بسيارمهم درتامين کيفيت مورد نظروحتي قيمت تمام شده آنها خواهد بود. همه مسئولين پاسخگو دراين تحقيق،ابرازمي دارند که نيروي کافي ماهرومتخصص براي توليد انواع صنايع دستي دراين شهرستان وجوددارد.
جدول4-31:ميزان وجودنيروي ماهر درتوليد صنايع دستي در قزوين
شرح
بلي
خير
بدون پاسخ
جمع
تعداد
30
30
درصد
100.0
0.0
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
4-7-9-نقش نيروي ماهرومتخصص در زمينه توليدصنايع دستي شهرستان قزوين
تجربه نشان مي دهد که نوآوري وبهبود درزمينه هاي مختلف درمحيط سنتي خود به خود توسعه واشاعه پيدا نمي کند وتنها به ياري تعليم وتربيت امکان پذير است وچنين کاري نيزاز عهده متخصصان رشته صنايع دستي برمي آيد که با دايرکردن کارگاههاي صنايع دستي درنقاط مختلف کشورمان به مردم که اين صنايع را نسل درنسل فرا گرفته اند،راه وروشهاي جديد وطرحهاي نورا بياموزند.
باتوجه به صحبتهايي که درمورد تاثيرصنايع دستي برگردشگري مطرح شد،سوال اصلي اين است که تاچه حد افرادماهردرتوليد صنايع دستي سهيم هستند وتاچه حدي مي توانند موجب افزايش توليدصنايع دستي گردند60 درصدازمسئولين اين نقش رازياد و40 درصد ازآنان، نقش نيروي ماهر در توليد صنايع دستي راخيلي زياد مي دانند.
اماازآنجاييکه شناسايي وبرنامه ريزي براي توليددرسطح صادرات نيازبه افزايش نيروي متخصص داردازاين بابت درشهرستان قزوين کمبودهايي احساس مي شود.
جدول4-32:ميزان تاثيرنقش مهارت وتخصص برتوليدصنايع دستي
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
12
18
30
درصد
40.0
60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-48:ميزان تاثيرنقش مهارت وتخصص برتوليدصنايع دستي
4-7-10-وضيعت تمايل مردم به سرمايه گذاري در بخش گردشگري
سرمايه گذاري درعرصه صنايع دستي وتوسعه بخشيدن به آن،درواقع سرمايه گذاري درتوسعه فرهنگي جامعه است. هرچند اشتغال زايي ودرآمد زايي با توسعه صادرات صنايع دستي محقق مي شود ولي درکنارآن صادرات فرهنگي کشور ايران بيشتر با توسعه صادرات صنايع دستي است که محقق خواهد شد.
نيمي از مسئولين معتقدند مردم شهرستان قزوين به سرمايه گذاري دراين بخش تمايل دارندو60درصد آنان ميزان اين تمايل را متوسط مي دانند.
اين درحاليست که تمايل مردم بايد با برنامه ريزي وحمايت بخش دولتي درجهت ارائه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *