دانلود تحقیق با موضوع اوقات فراغت

کم(
18-به عنوان يک گردشگر کدام يک از صنايع دستي زير را بيشتر مي پسنديد؟
الف) صنايع بافتني ( ب) صنايع چوبي ( ج) صنايع سفالي( د) صنايع مينياتور ( ه)ساير(
19- با کداميک از صنايع دستي قزوين آشنايي داريد؟
1-…………………… 2-…………………… 3-…………………………….. 4-………………………………. 5-……………..
20-کداميک از راهکارها را براي توسعه گردشگري شهرستان قزوين پيشنهاد مي کنيد ؟
الف) تبليغات گسترده با توجه به توانمندي هاي گردشگري شهرستان قزوين (
ب) ايجاد نمايشگاه هاي استانگردي (
ج) ايجاد تجهيزات و تاسيسات گردشگري(
د) تغيير الگوي گذراندن اوقات فراغت(
ه) بهره گيري از نيروهاي انساني ماهر وکارآزموده(
بسمه تعالي پرسشنامه شماره 2(مديران و مسئولين )
دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
عنوان پژوهش: نقش صنايع دستي در توسعه گردشگري شهرستان قزوين
ضمن عرض سلام، هدف از تکميل اين پرسشنامه جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نياز جهت تدوين پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد رشته جغرافيا و برنامهريزي توريسم با عنوان: “نقش صنايع دستي در توسعه گردشگري شهرستان قزوين” ميباشد. از زحمتي که بابت تکميل اين پرسشنامه متحمل ميشويد سپاسگذارم.
الف: مشخصات فردي و عمومي پاسخگويان
نام و نام خانوادگي(اختياري ): جنسيت:مرد ( زن(
ميزان تحصيلات : ديپلم و زير ديپلم ( کارداني (ليسانس( کارشناسي ارشد و بالاتر(
مدت مسئوليت به سال: تاريخ تکميل پرسشنامه: محل تکميل پرسشنامه:
ب) سوالات پرسشنامه
1. ميزان آشنايي شما با صنايع دستي شهرستان قزوين در چه حدي است ؟
الف) خيلي زياد ( زياد (متوسط( کم ( خيلي کم(
2.آيا اقداماتي در زمينه معرفي صنايع دستي شهرستان قزوين انجام شده است ؟
بلي( خير(
3. فعاليتهاي که در زمينه معرفي صنايع دستي شهرستان قزوين انجام شده است تا چه حد در شناسايي آن موثر بوده است؟
الف) خيلي زياد ( ب)زياد( ج) متوسطه ( د)کم ( ه) خيلي کم(
4.آيا در شهرستان قزوين قابليت و مهارتهاي لازم براي رونق صنايع دستي وجود دارد؟
بلي( خير(
5. قابليتهاي هنري و مهارت مردم شهرستان قزوين تا چه حد ميتواند عاملي در رونق صنايع دستي باشد؟
الف) خيلي زياد ( ب)زياد ( ج) متوسط ( د)کم ( ه)خيلي کم(
6. آيا نيروي ماهر و متخصص در زمينه توليد صنايع دستي در شهرستان قزوين وجود دارد؟
بلي ( خير(
7. وجود نيروي ماهر و متخصص تا چه حد ميتواند در توليد صنايع دستي نقش داشته باشد؟
الف) خيلي زياد ( ب) زياد ( ج) متوسط ( د) کم ( ه) خيلي کم(
8. به نظرشما مردم شهرستان قزوين تمايل به سرمايه گذاري در بخش گردشگري دارند ؟
بلي ( خير(
9.تمايل مردم درشهرستان قزوين براي سرمايه گذاري در بخش گردشگري تا چه حد است؟
الف) خيلي زياد ( ب)زياد ( ج)متوسط( د) کم ( ه) خيلي کم(
10. به نظر شما حضور گردشگر تا چه حد ميتواند موجبات رونق صنايع دستي را در شهرستان قزوين فراهم آورد؟
الف) خيلي زياد ( ب) زياد ( ج) متوسط( د) کم ( ه) خيلي کم(
11. نقش آموزش افراد بومي در بخش صنايع دستي براي معرفي و توسعه آن را تا چه حد ميدانيد؟
الف)خيلي زياد ( ب) زياد ( ج) متوسط( د) کم( ه) خيلي کم(
12. به نظر شما وجود صنايع دستي در ميزان اشتغالزايي و جذب گردشگر تا چه حد ميتواند موثر باشد؟
الف)خيلي زياد( ب) زياد ( ج) متوسط ( د) کم ( ه) خيلي کم(
13. برگزاري جشنوارههاي صنايع دستي در مکانهاي گردشگري تا چه حد ميتواند در فروش صنايع دستي وجذب گردشگر نقش داشته باشد؟
الف)خيلي زياد( ب) زياد ( ج) متوسط ( د) کم ( ه) خيلي کم(
14. آيا پرداخت وام به بخش صنايع دستي مي تواند در توسعه اين فعاليت نقش داشته باشد؟
بلي ( خير(
15. پرداخت وام به بخش صنايع دستي تا چه حد ميتواند در توسعه آن موثر باشد؟
الف)خيلي زياد ( ب) زياد ( ج) متوسط ( د) کم ( ه) خيلي کم((
16. پررونق ترين صنايع دستي شهرستان قزوين رابه ترتيب اولويت نام ببريد.
1. ………………………. 2. ………………………. 3. ………………………. 4. …………………………….
17. وضعيت توليد و عرضه صنايع دستي نسبت به سالهاي گذشته چگونه بوده است؟
الف) فرقي نکرده است( ب) کمتر شده است( ج) بيشتر شده است (
18. تنوع توليدات صنايع دستي نسبت به سنوات گذشته چه تغييري کرده است؟
الف) فرقي نکرده است ( ب)کمتر شده است ( ج)بيشتر شده است(
19.کداميک از راهکارها را براي توسعه گردشگري شهرستان قزوين پيشنهاد ميکنيد ؟
الف) تبليغات گسترده با توجه به توانمنديهاي گردشگري شهرستان قزوين (
ب) ايجاد نمايشگاههاي استانگردي (
ج) ايجاد تجهيزات و تاسيسات گردشگري(
د) تغيير الگوي گذراندن اوقات فراغت(
20.تاثير رشد وشکوفايي صنايع دستي شهرستان قزوين بر سطح درآمد مردم را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
الف) خيلي زياد ( ب) زياد ( ج) متوسط( د) کم ( ه) خيلي کم(
Abstract:
Handicrafts are the visible reflect of culture and art,which could be considered as public applied arts.
Each handicraft demonstrates the historical,social and cultural properties of it’s origin place of production,therefore can act as an important factor for attracting local and foreign tourists.
The objective of this research,is analysing the role of handicrafts on tourism development in Qazvin township.
The reserach uses a descriptive -analytic method,also documentary and field study is applied for data collecting.
Statistical society of the research containes the tourists who visited Qazvin in Nowrooz1393 period as well as officials of handicrafts organization of Qazvin.
The sample size is extracted from Morgan standard table which determines 384 person for torists society as well as 30 person for officials population.
The obtained result in the study shows that 95.9 percent of interviewed people believed the role of handicrafts on the tourism development in Qazvin area is high.
Also,81.2percent of inerviewed officials,emphasize that diversity of handicrafts increases tourists
visit to Qazvin township.
Key words:Handicrafts,Tourism,developement,Qazvin,Traditional Arts
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Rasht Branch
Presented in partial fulfillment of the requirements for (M.A.) degree
Faculty of Human Sciences
Department of Geography
Title:
The role of handicrafts on tourism developement in Qazvin township
Advisor:
Dr.Issa Poorramezan
Author:
Fahimeh Rostampoor Vajari
Date:
August 2014
فهرست مطالب
عنوان صفحه
_____________________________________________________________________________________
‌ث
فهرست اشکال
عنوان صفحه
_____________________________________________________________________________________
3
132

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *