دانلود تحقیق با موضوع اطلاعات مربوط، توسعه روستا

العاده براي حل معضل پيچيده بيکاري محسوب مي شود.الگو هاي موفق آن درکشورهاي توليد کننده صنايع دستي نشان داده که اين هنر-صنعت علاوه برجايگاه مهم درآمد زايي وايجاد شغل،سفير فرهنگي واصالت هويتي قوميت ها وجوامع نيزمحسوب مي شود.
هشتاددرصدمسئولان،متاثرشدن درآمد مردم از شکوفايي صنايع دستي را متوسط ارزيابي مي نمايند.
جدول4-45:تاثيررشدصنايع دستي بردرآمد
شرح
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
بدون پاسخ
جمع
تعداد
3
24
3
30
درصد
0.0
10.0
80.0
10.0
0.0
0.0
100
منبع:يافته هاي تحقيق،1393
شکل4-61:تاثيررشدصنايع دستي بردرآمد
5-1- بحث
پژوهش حاضربرمبناي هدف کاربردي،برمبناي روش توصيفي-تحليلي مي باشد.براي رسيدن به نتايج،بعدازجمع آوري اطلاعات مربوط به ادبيات پژوهش ومباحث نظري ازمطالعه کتب،مقالات،پايان نامه ها،گزارش هاي سازماني وبازديد ميداني جهت شناسايي اهداف پژوهش استفاده شده است.
صنايع دستي،حاصل روح ملت ها ودستاوردهنرهاي آموخته ازنسلي به نسل ديگراست.بنابراين،صنايع دستي تنها کالائ براي مبادله نيست،بلکه خصوصيات فرهنگي وويژگي هاي قومي،ازطريق اين کالامبادله مي شودونوعي ارتباط فرهنگي درميان جامعه ها پديدمي آورد.وهمچنين عاملي براي جذب گردشگران داخلي وخارجي است.براين اساس مي توانيم با خريد يک اثرهنري اصيل،صنايع دستي کشورمان راابتدا درسبدخريدخانوارها قرار دهيم.سپس با استانداردسازي آن،مسيررا براي توليد صنايع دستي اصيل هموارنموده ودرنهايت گام هاي موثري درجهت ازبين بردن موانع ومشکلات صادرات ان برداريم.
5-2- نتيجه گيري
بارزترين نتيجه حاصله ازتحقيق حاضررا مي توان به اينصورت عنوان نمود که رشد صنايع دستي وتوسعه گردشگري درقزوين داراي تاثيرمتقابل ودوسويه بريکديگرهستند.بارشد وگسترش کمي وکيفي توليد صنايع دستي،استقبال گردشگران ازمسافرت به شهرستان افزايش مي يابدوافزايش حضورگردشگران خود بررونق هرچه بيشترصنايع دستي اثر مي گذارد.شايد به جرات بتوان تاثيرمتغيرتوسعه گردشگري برمتغيررونق صنايع دستي را حتي بيشترازاثرمتقابل صنايع دستي برتوسعه گردشگري دانست.(رونق صنايع دستي درمنطقه مورد مطالعه،مي تواندآثارمثبتي دربهبودوضعيت اقتصادي ساکنان اين منطقه،کاهش مهاجرت،توسعه روستاها،افزايش سطح اشتغال،مشارکت دادن زنان درتوليد،متنوع کردن منابع درآمدخانواروبه طورکلي رونق وتوسعه گردشگري منطقه را به دنبال داشته باشد). شهرستان قزوين درزمينه رونق صنايع دستي با معضلات وکمبودهايي روبروست که درصورت رفع،اين مشکلات يا تقويت زيرساختهاي موجود فعلي،سرعت رشد صنايع دستي قزوين افزايش خواهد يافت.آموزش هاي لازم به هنرمندان رشته هاي مختلف صنايع دستي جهت توليد با کيفيت مناسب،آموزش هاي بازاريابي وبازارسنجي،طراحي محصولات بومي وبالفعل درآوردن خلاقيت هاي هنري ونوآوري هاي هنرمندان حوزه صنايع دستي مي تواند با ارتقاي سطح کيفي محصولات،موجبات اقبال هرچه بيشترگردشگران جهت خريد صنايع دستي قزوين رافراهم آورد.
دربازديدهاي متعددومصاحبه هاي ميداني،اين نتيجه حاصل گرديدکه دربعضي موارد عليرغم کيفيت خوب وقيمت بسيارمناسب دست ساختها،نحوه ارائه به مشتري درخورنبوده وهمچنين بسته بندي محصولات اغلب عدم رضايت گردشگران رابدنبال داشت.اغلب نتايج بدست آمده ازتحقيق حاضر،بانتايج حاصله ازمطالعات محققان ديگر،مشابه مي باشند.
اينک به نتايج بدست آمده توسط تعدادي ازمحققان که درزمينه هاي مشابه فعاليت داشته اند اشاره مي کنم:رستمي(1383)به اين نتيجه رسيدکه رشدقابل توجه صنعت گردشگري درميزان فروش ودرآمدصنايع دستي تاثيردارد.حسيني(1387)به اين نتيجه رسيد که توجه به صنايع دستي مي تواند اثرات مثبتي درجذب گردشگرداشته باشد.اردستاني(1387)به اين نتيجه رسيد که گردشگران ازصنايع دستي مکان هاي موردبازديد خودخريداري مي کنندواين موضوع مي تواند موجبات رشد وتوسعه گردشگري وصنايع دستي رافراهم کند.ميرکتولي ومصدق(1389)به اين نتيجه رسيدندکه رونق گردشگري وصنايع دستي ازمهاجرت جلوگيري مي کند.باعث افزايش سطح اشتغال وافزايش ميزان فروش محصولات صنايع دستي مي شود.
5-2-1- آزمون فرضيه ها
با توجه به ويژگي هاي منحصربه فرد صنايع دستي که ازاهم آن کاربربودن،بي نيازي به کارشناس ومتخصص خارجي،امکان ايجادوتوسعه اين صنعت دراقصي نقاط کشور،به ويژه مناطقي که گردشگرپذيرهستند مانند شهرستان قزوين که ازجاذبه هاي طبيعي،تاريخي،مذهبي وفرهنگي ازجمله صنايع دستي متنوع برخوردار است مي تواند درتوسعه گردشگري شهرستان قزوين نقش قابل ملاحظه اي داشته باشد.
فرضيه اول:صنايع دستي مي تواند درتوسعه گردشگري شهرستان قزوين نقش داشته باشد.
شهرستان قزوين ازصنايع دستي متنوعي شامل صنايع چوبي،خوشنويسي،سفالگري،قاليبافي،جاجيم،گليم،ترمه،منبت کاري،قلم زني مسگري،نمدمالي،شيريني وغذاو…برخورداراست.
گردشگراني که ازنقاط ديدني شهرستان قزوين بازديد مي نمايندودراين پژوهش مورد مصاحبه قرارگرفته اند عمدتا معتقدند که وجود صنايع دستي دراين شهرستان درتوسعه گردشگري قزوين نقش موثروبسزايي ايفا مي نمايد.براساس جدول(4-16)، حدود95.9 درصد ازاين گردشگران برتاثير مثبت وجود صنايع دستي برتوسعه گردشگري شهرستان قزوين صحه مي گذارند.
همچنين تنوع درصنايع دستي شهرستان قزوين بنا به اذعان87.5درصد ازمصاحبه شوندگان،مطابق جدول(4-8)انگيزش گردشگران جهت مسافرت مجدد به اين شهرستان مي گردد.برطبق جدول(4-20)حدود45.3درصدازگردشگران نقش کيفيت وزيبايي ظاهري صنايع دستي را درتوسعه گردشگري،درحد”زياد”مي دانند.
باتوجه به نتايج حاصله ازيافته هاي موجود مي توان گفت که انواع صنايع دستي هم مي تواند درجذب گردشگر نقش داشته باشدوهم اينکه باعث توسعه آن شود.فرضيه فوق اثبات مي گردد.
جدول5-1:مولفه هاي مورداستفاده جهت آزمون فرضيه اول
رديف
گويه ها
نظر پاسخگويان(درصد)
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
1
به نظرشما صنايع دستي موجوددرشهرستان قزوين چقدر
3.6
17.2
52.1
26.6
مي توانددرتوسعه گردشگري نقش داشته باشد؟
2
تنوع درصنايع دستي شهرستان قزوين چقدرمي تواند در
3.1
8.3
24.0
50.5
13.0
شما انگيزه ايجادکندتايک بارديگربه اين شهرستان سفرکنيد؟
3
توسعه صنايع دستي ازنظرتنوع وکيفيت وزيبايي ظاهري
1.0
2.1
15.6
45.3
35.9
تاچه حدمي توانددرتوسعه گردشگري قزوين نقش داشته باشد؟
H1= صنايع دستي درتوسعه گردشگري شهرستان قزوين وجذب بيشترگردشگران نقش دارد
H0= صنايع دستي درتوسعه گردشگري شهرستان قزوين وجذب بيشترگردشگران نقش ندارد
براي بررسي تاثيرصنايع دستي درتوسعه گردشگري ازآزمون آماري خي دوتک متغيره استفاده شد.سطح معنا داري آزمون 001/0 است که ازمقدارآلفا(05/0 )کمتراست. بنابراين H1 تائيدو H0رد مي گرددونشان دهنده تاثيرصنايع دستي برتوسعه گردشگري است.
فرضيه دوم:تنوع صنايع دستي وعرضه مناسب آن مي تواند موجب افزايش تعداد گردشگران درشهرستان قزوين گردد
تنوع صنايع دستي وعرضه مناسب آن موجب افزايش تعداد گردشگران درشهرستان قزوين خواهد شد.يافته هاي پژوهش نمايا نگراين مطلب است که حدود 94 درصد ازگردشگران طبق جدول(4-6)،به مسافرت مجدد به شهرستان قزوين علاقمند هستند.همچنين ازنظرحدود 87 درصد ازگردشگران طبق جدول(4-9)،تنوع صنايع دستي درشهرستان قزوين را انگيزه اي قوي براي خريد بيشترآن مي دانند.براساس جدول(4-12)،93.8 درصد ازگردشگران خريداري صنايع دستي بومي ومحلي قزوين را برخريد صنايع دستي خارجي وغيربومي ترجيح مي دهند.برپايه همين يافته ها،بيش از80 درصدازگردشگران طبق جدول(4-14)،علاقمند به خريدصنايع دستي ازمناطق گردشگري شهرستان قزوين چون الموت غربي والموت شرقي مي باشند.بنابرنتايج حاصله،صنايع دستي شهرستان قزوين درجذب وافزايش گردشگرنقش داشته وباعث توسعه گردشگري دراين شهرستان مي شود.
جدول5-2:مولفه هاي مورداستفاده جهت آزمون فرضيه دوم
گويه ها
نظر
پاسخگويان
(درصد)
رديف
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
1
ميزان علاقمندي شماجهت مسافرت مجددبه شهرستان قزوين
1.0
5/2
24/5
43/8
25/5
چقدراست؟
2
تنوع درصنايع دستي قزوين چقدرمي تواندانگيزه شمارابراي
4/7
8/3
18/2
52/6
16/1
خريداين صنايع افزايش دهد؟
3
درمسافرت به شهرستان قزوين چقدرترجيح مي دهيدازصنايع
40/1
34/9
18/8
4/7
1/6
دستي بومي به جاي صنايع دستي خارجي خريداري کنيد؟
4
آياعلاقه داريدصنايع دستي موردنيازخودرادرمناطق گردشگري
19/3
80/7
اين شهرستان خريداري کنيد؟
H1=تنوع صنايع دستي وعرضه مناسب آن موجب افزايش تعدادگردشگران درشهرستان قزوين خواهدشد H0= تنوع صنايع دستي وعرضه مناسب آن موجب افزايش تعدادگردشگران درشهرستان قزوين نخواهدشد
براي بررسي تاثيرتنوع صنايع دستي وعرضه مناسب آن که موجب افزايش تعداد گردشگران درشهرستان قزوين خواهدشدازآزمون آماري خي دوتک متغيره استفاده شد.سطح معنا داري آزمون 001/0 است که ازمقدارآلفا(05/0) کمتراست. بنابراين H1 تائيدو H0 رد مي گرددونشان دهنده تاثيرتنوع صنايع دستي بر گردشگري است.
5-3- پيشنهادها
براساس مطالعات انجام شده ونتايج فوق مي توان پيشنهادهاي ذيل درجهت افزايش نقش صنايع دستي درتوسعه گردشگري بيان نمود:
– توسعه دوره هاي آموزشي دررشته هاي مختلف صنايع دستي وجذب جوانان علاقمند به اين رشته ها.
– معرفي وتبليغ ازطريق رسانه ها به منظورشناسايي رشته هاي متنوع صنايع دستي.
-ارائه تسهيلات بانکي به شاغلان رشته هاي صنايع دستي.
– اصلاح ساختارمديريت گردشگري وبه تبع آن صنايع دستي.
-شرکت درنمايشگاه هاي صنايع دستي داخلي وبين المللي.
– تقويت کادر قوي با تحصيلات مرتبط با گردشگري وصنايع دستي.
-آگاه سازي ومشارکت دادن جوامع محلي دربرنامه ريزي ها.
– بسته بندي مناسب محصولات صنايع دستي.
– برنامه ريزي براي کاهش فصلي بودن مقاصد گردشگري .
– ارائه آموزش هاي لازم به مهيمان وميزبان ازطريق رسانه هاي گروهي وروزنامه ها.
– پيشنهاد به سايرمحققان:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *