دانلود تحقیق با موضوع استان زنجان، امواج سرما، درجه حرارت

به سوالات ورسيد ن به اهداف وفرضيه هاي مورد نظردر تحقيق تعداد 384 پرسشنامه براساس جدول استاندارد مورگان در بين گردشگران (شهرستان قزوين در نوروز93)که از نواحي مختلف ايران بودند وهمچنين تعداد30 پرشسنامه در بين افراد مسئول در صنايع دستي وگردشگري توزيع وجمع اوري اطلاعات گرديد.
هدف تحقيق حاضر اين است که نقش صنايع دستي درتوسعه گردشگري شهرستان قزوين را بررسي نمايد.بنابراين متغيرمستقل آن،صنايع دستي وانواع فعاليت هاي وابسته به آن درشهرستان قزوين است ومتغيروابسته آن توسعه گردشگري درشهرستان قزوين است.
3-2- ويژگي هاي طبيعي
3-2-1- محدوده مورد مطالعه
شهرستان قزوين بين مدار35 درجه و50 دقيقه تا 36 درجه و50 دقيقه عرض شمالي ازخط استوا و48 درجه و55 دقيقه تا 51 درجه و55 دقيقه طول شرقي ازنصف النهارگرينويج قرار دارد.اين شهرستان ازشمال به استانهاي گيلان ومازندران،ازجنوب به شهرستانهاي بويين زهراوتاکستان،ازشرق به شهرستان آبيک وازغرب به استان زنجان محدود مي شود.
3-2-2 – توپوگرافي
توپوگرافي شهرستان قزوين دونوع عارضه طبيعي را آشکار مي سازد.
ارتفاعات شمال وشمالغربي که دردامنه هاي جنوبي رشته کوه البرزواقع شده وبلند ترين نقطه آن درخط الراس ارتفاعات شمالي 4056 مترازسطح دريا بالاتر است.
دشت شوردرجنوب شهرستان که با ارتفاع 1130 مترازسطح دريا پايين ترين سطح را به خود اختصاص داده است هرچند درشمالغرب شهرستان دربخش طارم سفلي ودرکناردرياچه سد سفيد رود نقطه اي با ارتفاع 300 مترازسطح دريا وجود دارد که موردي استثنا محسوب مي شود.
ازارتفاعات مهم اين شهرستان درشمال وشمالغرب مي توان ازکوههاي سيالان،کي جگين،عرشه کوه،سفيد کوه،کوه سلطان پير،کوه قزجلر،کوه شمسه دشت وگردنه يان بلاغ نام برد.ازپديده هاي زيباي طبيعي شهرستان قزوين مي توان به درياچه اوان دربخش رود بارالموت ودردامنه کوههاي لارک،کي جکين وخشچال اشاره کرد که درنوع خود ازمناطق زيبا وکم نظير بوده وعلاقمندان به طبيعت را به سوي خود جذ ب مي کند (رحماني،1379،75).
3-2-3- اقليم
اقليم درهرمنطقه متاثرازعوامل متعددي چون عرض جغرافيايي،ارتفاع ازسطح دريا،وضعيت توپوگرافي،تغييرات عناصرجوي وخصوصيات آنها و…درطي زمان شکل مي گيرد.
درشکل گيري اقليم شهرستان قزوين نيزهمه عوامل ذکرشده دخيل بوده وتنوع اقليمي ويژه اي را ايجاد نموده اند.
شهرستان قزوين داراي آب وهواي نيمه خشک وسرد مي باشد وتوده هاي هواي مديترانه اي اين شهرستان را تحت تاثير قرارمي دهند،متوسط بارندگي ساليانه دراين شهرستان325.2ميلي متروميانگين درجه حرارت ساليانه آن نيز13.7 درجه سانتي گراد است.
اين شهرستان به علت داشتن آب کافي ازپوشش گياهي مناسب برخوردار مي باشد که همين مسله موجب تبديل آن به يکي ازقطب هاي کشاورزي شده است.(رحماني1379،77).
3-2-3-1- بارش
ميانگين بارندگي ماهانه فصل بهاردرشهرستان قزوين35.2 ،درتابستان2.3 ،درپاييز30.6 ،ودرزمستان40.3 ميلي متراست.درطول فصل تابستان ريزش هاي جوي به کمترين مقدار خودرسيده ومقدار بارندگي شهرستان قزوين درتيرماه به 2.5 ،درمرداد به1.3 ودرشهريورماه به 3.1 ميلي متر مي رسد.که بافرارسيدن فصل پاييزسيرافزايش بارش هاي شهرستان مجدا آغازمي گردد.ميانگين سالانه بارندگي درشهرستان قزوين 325.2 ميلي متراست.
جدول3-1:متوسط بارندگي سالانه شهرستان قزوين سال1390(ميلي متر)
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
50.5
44.3
10.9
2.5
1.3
3.1
10.2
38.5
43
37.7
42.8
40.4
منبع:اداره کل هواشناسي استان قزوين
شکل3-1: متوسط بارندگي سالانه شهرستان قزوين سال1390(ميلي متر)
3-2-3-2- دما
ميانگين دماي فصل بهاردرشهرستان قزوين17.2،درتابستان.25.1 ،درپاييز10.5 ودرزمستان 3.1درجه سانتي گراد است.شهرستان قزوين ازاواسط بهارتا اوايل فصل پاييز يعني مهرماه داراي شرايط دمايي مساعد جهت اهداف گردشگري مي باشد وزمينه جهت کشت محصولات مختلف وسايرفعاليت هاي استاني فراهم مي گردد.تغييرفصل اززمستان به بهارمحسوس بوده وبا توجه به ميانگين فصلي دما درزمستان وبهاراين تغييرونوسان دمائي درطول دوفصل قابل ذکراست.ميانگين فصلي دما طي تابستان اين شهرستان رادرزمره شهرستان هاي نسبتا معتدل قرارداده است که با شروع فصل پاييز وکاهش ميانگين دماي هوا،سرماي هوا را درطول اين فصل وبه دنبال آن درفصل زمستان درپي خواهد داشت.
حداقل مطلق دماي ثبت شده درشهرستان قزوين(24-) درجه سانتي گراد مي باشد.حداکثردماي شهرستان قزوين43 درجه سانتي گراد مي باشد.ميانگين سالانه دماي هوا درشهرستان قزوين13.7 مي باشد.
جدول3-2:متوسط دماي ماهيانه ايستگاه قزوين سال1390(درجه سانتيگراد)
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
12.3
16.8
22.4
26.1
26.2
22.9
17
10.6
4
1.4
1.6
6.3
منبع:اداره کل هواشناسي استان قزوين
شکل3-2:متوسط دماي ماهيانه ايستگاه قزوين سال1390(درجه سانتيگراد)
3-2-3-3- رطوبت
بررسي آماروداده هاي ميانگين ماهيانه وميانگين حداقل ها وحداکثرهاي رطوبت نسبي شهرستان قزوين،حاکي ازآن است که نفوذ وتاثيرتوده هاي هواي باران زا به استان به همراه تاثيرارتفاعات موجب گرديده که توزيع رطوبت هوا شهرستان قزوين ازشرايط مناسبي برخوردار باشد دراکثر ماه هاي سال ازشرايط رطوبت مناسبي ومساعدي برخودار مي باشد وخشکي هوا حتي درماههاي گرم تابستان آنچنان نيست که منطقه را دچار محدوديت هايي ازنقطه نظرزيست اقليمي،گردشگري وفعاليت هاي کشاورزي بنمايد.
بررسي رطوبت نسبي هوا درشهرستان قزوين بيانگرآن است که ميانگين رطوبت نسبي درطول ماههاي زمستان به بالاترين مقدارممکن مي رسدوسيرکاهش تدريجي آن به سمت ماههاي بهاروتابستان ادامه يافته ودر ماههاي فصل تابستان به پايين ترين مقدار مي رسد ودرواقع خشک ترين ماهها را شامل مي شوند.با آغاز پاييزوتاثير توده هواي سردازسمت شمالغربي وشمال ونفوذ کم فشارمديترانه اي ازجانب غرب وامواج سرمايي حاصل از هجوم توده هاي هواي مهاجرازمرکزپرفشارسيبري که همزمان با کاهش دماي استان است.بررطوبت هواي شهرستان قزوين افزوده مي يابد.
ميانگين سالانه نم نسبي درشهرستان قزوين51 درصداست.افزايش رطوبت نسبي درشبانه روز معمولا دراوايل صبح وکاهش آن دربعدازظهررخ مي دهد.ميا نگين حداقل ها وميانگين حداکثررطوبت نسبي نيز همانند ميانگين سالانه درماه هاي سرد سال ازمقدار بيشتري برخورداراست.
جدول3-3:متوسط رطوبت نسبي ماهيانه ايستگاه قزوين سال1381(درصد)
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
55.5
47
38
39.5
39.5
40.3
47
57.5
65.3
66
63.5
56.3
منبع:اداره کل هواشناسي استان قزوين
شکل3-3:متوسط رطوبت نسبي ماهيانه ايستگاه قزوين سال1381(درصد)
3-3-منابع آب
منابع آب شهرستان قزوين دردوگروه سطحي وزيرزميني دسته بندي مي شوند.
3-3- 1-منابع آب سطحي
شهرستان قزوين دردوحوزه آبريزشاهرود ورود شورقرارگرفته است عمده ترين منابع آب سطحي استان دراين شهرستان قراردارد. آبهاي سطحي شامل رودخانه هاي طالقان ،الموت رود وشاخه هاي فرعي شاهرود ورودخانه هاي فصلي بعنوان منابع آبهاي سطحي ورودي با حجم سالانه 1177 ميليون مترمکعب ورودخانه هاي شاهرود،بعنوان منابع سطحي خروجي با حجم سالانه 900 ميليون مترمکعب مي باشند.
شاهرود ازدوشاخه اصلي طالقان رود والموت رود تشکيل مي شود.اين دوشاخه درغرب روستاي شيرکوه(دوآب) به يکديگرمتصل شده وبا نام شاهرود،موازي ارتفاعات البرزبه سمت غرب جريان مي يابد.ميزان آبدهي شاهرود دررجايي دشت 482.5 ميليون مترمکعب برآورده شده است(سال آبي 85-84 ) اين روخانه پس ازطي 160 کيلومتردرلوشان وارد درياچه سد منجيل مي شود .
3- 3-2-منابع آبهاي زيرزميني
منابع آبهاي زيرزميني شامل 1038 حلقه چاه عميق،608 حلقه چاه نيمه عميق،101 رشته قنات و12 چشمه مجموع تخليه سالانه 581 ميليون مترمکعب درشهرستان قزوين مي باشد.ميزان مصرف آب دربخش هاي کشاورزي،شرب وصنعت به ترتيب 486.3 ،68.5 ،26 ميليون مترمکعب مي باشد.
با توجه به ورودي منابع آب،دشت قزوين درحال حاضربا کاهش سطح ايستايي آب هاي زيرزميني مواجه بوده ويکي ازدشت هاي ممنوعه کشوردرزمينه برداشت ازمنابع آب زيرزميني محسوب مي شود.(رحماني1379،76).
3-4- پوشش گياهي
پوشش گياهي شهرستان قزوين را مي توان به دوبخش عمده جنگل ومرتع تقسيم کرد.
جنگل : شامل جنگل انبوه،نيمه انبوه ،تنک ودست کاشت است.عمده ترين عرصه هاي جنگلي شهرستان قزوين درمناطق کوهستاني شمال،شمال شرقي وشما لغربي به صورت توده هاي انبوه ونيمه انبوه ازدرختان ارس (سروکوهي)،بلوط وبنه (پسته وحشي) ديده مي شود.
شش تيپ غالب درجنگل هاي شهرستان قزوين به شرح زيروجود دارد که ازميان آنها گونه هاي جنگلي بلوط وارس ازاهميت قابل ملاحظه اي برخورداراست.
1- جنگل بلوط:اين جنگل با مساحت 7500 هکتاربزرگترين گونه جنگلي شهرستان قزوين محسوب مي شود که اغلب دربخش طارم سفلي ديده مي شود وگونه هايي نظيرافرا،ازگيل،آلبالووزالزالک درکنارآنها ديده مي شود.
2- جنگل ارس:اين گونه با مساحت 5100 هکتاردرارتفاعات مرزي با استان هاي گيلان ومازندران دربخش هاي الموت غربي والموت شرقي وبرخي ازمناطق طارم ديده مي شود.مهم ترين گونه هاي همراه آن سيب،اناروگلابي جنگلي است.
3- جنگل تاغ:اين جنگل ها درشوره زارهاي دشت قزوين وجود دارد.
4- جنگل بادام:اين جنگل با وسعت 940 هکتاردرمناطق شمالي شهرستان قزوين دربخش هاي الموت غربي وطارم سفلي وجود دارد.
5-جنگل بنه(پسته وحشي):دربخش هاي مرکزي شهرستان قزوين با مساحت حدود 270 هکتارجنگل بنه وجود دارد.
6- جنگل سياه تلو(نوعي درختچه تيغ دار):درالموت شرقي درمحدوه اي با وسعت 730 هکتارانبوهي ازاين جنگل وجود دارد.
مراتع:درحال

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *