دانلود تحقیق با موضوع ارزش افزوده، عوامل موثر، کاروانسرا

صنايع دستي 108
جدول4-39:تاثيرتسهيلات وتوسعه صنايع دستي 109
جدول4-40:ميزان تاثيرتسهيلات درتوسعه صنايع دستي 109
جدول4-41:صنايع دستي پررونق شهرستان قزوين 110
جدول4-42:روندتغييرات وضعيت صنايع دستي 111
جدول4-43:روندتغييرتنوع صنايع دستي 112
جدول4-44:راهکارهاي توسعه گردشگري 113
جدول4-45:تاثيررشدصنايع دستي بردرآمد 114
جدول5-1:مولفه هاي مورداستفاده جهت آزمون فرضيه اول 118
جدول5-2:مولفه هاي مورداستفاده جهت آزمون فرضيه دوم 119
شکل1-1-نقشه موقعيت جغرافيايي شهرستان قزوين 9
شکل3-1: متوسط بارندگي سالانه شهرستان قزوين سال1390(ميلي متر) 40
شکل3-2:متوسط دماي ماهيانه ايستگاه قزوين سال1390(درجه سانتيگراد) 41
شکل3-3:متوسط رطوبت نسبي ماهيانه ايستگاه قزوين سال1381(درصد) 42
شکل3-4:روند نرخ رشدجمعيت شهرستان قزوين از1355 تا1390 45
شکل4-1:جاذبه هاي طبيعي شهرستان قزوين 54
شکل4-2:نمايي از شاهزاده حسين(ع) 55
شکل4-3: خانه اميني ها 56
شکل4-4-سراي سعدالسلطنه 57
شکل4-5-قلعه الموت در شهرستان قزوين 59
شکل4-6- نقشه پراکندگي صنايع دستي شهرستان قزوين 62
شکل4-7 – بازارچه دائمي صنايع دستي قزوين1393 62
شکل4-8-خوشنويسي هنرمندان قزوين 63
شکل4-9- هنر موج بافي توسط احمد بامشاد1393 64
شکل4-10- بازارچه دائمي صنايع دستي قزوين 1393 64
شکل4-11- بازارچه دائمي صنايع دستي 1393 65
شکل4-12-هنرپن بافي 66
شکل4-13-هنرنگارگري 66
شکل4-14- بازاچه دائمي صنايع دستي قزوين1393 67
شکل4-15-بازار قزوين 68
شکل4-16-بازارچه دائمي صنايع دستي 1393 69
شکل4-17-گره چيني حسينيه اميني ها 69
شکل4-18-باقلوا 70
شکل4-19-قيمه نثار 70
شکل4-20 ترکيب پاسخ دهندگان برحسب جنس 72
شکل4-21 ترکيب پاسخگويان برحسب سن 73
شکل4-22 ترکيب پاسخ دهندگان برحسب ميزان تحصيلات 74
شکل4-23 ميزان آشنايي گردشگران با شهرستان قزوين 75
شکل4-24 ميزان علاقمندي گردشگران جهت مسافرت مجدد به شهرستان قزوين 76
شکل4-25: عوامل موثر درانتخاب قزوين بعنوان مقصدگردشگري 77
شکل4-26:تاثيرتنوع صنايع دستي درمسافرت مجدد 78
شکل4-27:تاثيرتنوع صنايع دستي درانگيزه خريد 79
شکل4-28:نقش تبليغات درمعرفي صنايع دستي 80
شکل4-29:نقش تبليغات در فروش صنايع دستي شهرستان قزوين 81
شکل4-30:ميزان علاقمندي به خريدصنايع دستي محلي به جاي خارجي 83
شکل4-31:ميزان علاقمندي گردشگران به خريدصنايع دستي بعنوان سوغات 84
شکل4-32:تمايل گردشگران براي خريدصنايع دستي ازمناطق گردشگري الموت شرقي والموت غربي 85
شکل4-33:ميزان هزينه کرد گردشگران براي خريد صنايع دستي 86
شکل4-34:ميزان نقش صنايع دستي درتوسعه گردشگري 87
شکل4-35:انواع صنايع دستي خريداري شده توسط گردشگران 88
شکل 4-36 – ميزان نقش صنايع دستي داخلي بجاي صنايع دستي خارجي در توسعه گردشگري 89
شکل4-37:ميزان نقش نمايشگاههاي بومي ومنطقه اي درجذب گردشگر 90
شکل4-38:ميزان تاثيرکيفيت وزيبايي صنايع دستي در توسعه گردشگري 91
شکل4-39:تامين خواسته هاي فرهنگي گردشگران ازطريق صنايع دستي قزوين 92
شکل4-40:انواع صنايع دستي موردتقاضاي گردشگران 93
شکل:4-41:آشنايي گردشگران باانواع صنايع دستي 94
شکل4-42:ترکيب مسئولين برحسب جنس 96
شکل4-43: ترکيب مسئولين برحسب ميزان تحصيلات 96
شکل4-44:ميزان آشنايي مسئولين شهرستان باصنايع دستي 97
شکل4-45:ميزان تاثيرفعاليتهاي مسئولين درشناساندن صنايع دستي قزوين 99
شکل4-46:ميزان موجودبودن قابليتها ومهارتهاي لازم براي رونق صنايع دستي 100
شکل4-47:ميزان وجودقابليتهاومهارتهابراي رونق صنايع دسني 101
شکل4-48:ميزان تاثيرنقش مهارت وتخصص برتوليدصنايع دستي 102
شکل4-49:وضعيت تمايل به سرمايه گذاري 103
شکل4-50:ميزان تمايل مردم به سرمايه گذاري در بخش صنايع دستي 104
شکل4-51:ميزان تاثيرحضورگردشگران بررونق صنايع دستي 105
شکل4-52:ميزان نقش آموزش افرادبومي درمعرفي وتوسعه صنايع دستي 106
شکل4-53:ميزان تاثير صنايع دستي دراشتغالزايي 107
شکل4-54-جشنواره صنايع دستي سراي سعدالسلطنه 108
شکل4-55:ميزان تاثيربرگزاري جشنواره بر فروش صنايع دستي 108
شکل4-56:ميزان تاثيرتسهيلات درتوسعه صنايع دستي 109
شکل4-57:صنايع دستي پررونق شهرستان قزوين 110
شکل4-58:روندتغييرات وضعيت صنايع دستي 111
شکل4-59:روندتغييرتنوع صنايع دستي 112
شکل4-60:راهکارهاي توسعه گردشگري 113
شکل4-61:تاثيررشدصنايع دستي بردرآمد 114
چکيده:
صنايع دستي تبلورعيني فرهنگ ومظاهرهنري وازنوع هنرهاي کاربردي ومردمي به حساب مي آيد وازآنجا که هرفرآورده دستي بازگوکننده خصوصيات تاريخي،اجتماعي وفرهنگي محل توليد خود است،مي تواند عامل مهمي درشناساندن فرهنگ وتمدن وهمچنين عاملي براي جذب گردشگران داخلي وخارجي محسوب شود.هدف ازانجام اين تحقيق، بررسي نقش صنايع دستي درتوسعه گردشگري مي باشد که درشهرستان قزوين انجام شد.روش تحقيق به کاررفته،توصيفي-تحليلي بوده وروش جمع آوري اطلاعات،اسنادي وميداني بوده است.جامعه آماري اين تحقيق راگردشگران بازديدکننده ازشهرستان قزوين درايام تعطيلات نوروز1393وهمچنين مسولين سازمان صنايع دستي قزوين تشکيل مي دهند.حجم نمونه بااستفاده ازجدول استاندارد مورگان 384 نفربراي جامعه آماري گردشگران و30 نفربراي جامعه مسولين سازمان صنايع دستي قزوين مشخص گرديد.نتايج حاصله ازبررسي نشان مي دهدکه حدود95.9 درصدنمونه مورد مطالعه،نقش صنايع دستي درتوسعه گردشگري شهرستان قزوين را زيادوخيلي زياد مي دانند.81.2درصدنيزبرتاثيربالاي تنوع صنايع دستي درافزايش تعدادگردشگران شهرستان قزوين صحه مي گذارند.
واژگان کليدي:صنايع دستي،گردشگري،توسعه،قزوين،هنرهاي سنتي
مقدمه
امروزه توليدصنايع دستي که مزين به نقش آثارتاريخي،باستاني ويادمانهاي ويژه هرکشوراست دردستورکارصنعتگران جهان قرارداردوتلاش مي شود که حتي بخشي ازاين گونه آثارکه ازسنگ،چوب،فلزويابرروي سراميک وپارچه پديد مي آيدباقيمت هاي ارزان دراختيارگردشگران قرارگيرد.بايدتوجه نمود که تمامي ممالک جهان،اعتقادبه تاثيرمتقابل صنايع دستي وگردشگري دارند.چرا که درعمل وتجربه دريافته اند که هنرهاي صناعي يکي ازعوامل بسيارموثردرجلب وجذب گردشگردرتمامي گرايش هاي ملي،منطقه اي وداخلي است ومتقابلا به اين نتيجه هم رسيده اند که صنعت گردشگري مي تواند به رشد،توسعه وگسترش صنايع دستي وبهبود کيفيت آن کمک کند.برپايه اين اعتقاد وتجربيات حاصله تشکيلات صنايع دستي وگردشگري دربسياري ازکشورها درهم ادغام ويا دررابطه اي هماهنگ ومنسجم باهم ديده شده اند که خوشبختانه درکشورمانيزگامهائ دراين زمينه برداشته شده است.اين تحقيق درمحدوده جغرافيايي شهرستان قزوين انجام گرفته که داراي جاذبه هاي طبيعي،تاريخي،مذهبي وفرهنگي بيشماري مي باشدبرخي ازاين آثارمانندامامزاده حسين(ع)وقلعه هاي تاريخي الموت ولمبسرازجايگاه ويژه اي درگردشگري برخوردارند.وبه علت تعددآثارتاريخي قزوين جزءده شهرتاريخي ايران به شمارمي آيد.دراين تحقيق سعي شده است نقش صنايع دستي درتوسعه گردشگري شهرستان قزوين موردمطالعه وبررسي قرارگيردوهمچنين با معرفي صنايع دستي وتاکيدآن به رونق وتوسعه گردشگري شهرستان قزوين کمک شودتاازرکودآن درفصول کم رونق سال جلوگيري شود.
اين پايان نامه در5فصل تدوين شده است که:
مي توان گفت صنايع چيزي جززندگي روبه روال گذ شتگان نبوده است.سابقه تاريخي قزوين وبررسيهاي باستان شناختي استان به ويژه دردشت قزوين ازتمدن طولاني خبرمي دهد واستمرارسکونت مردمان دراين مناطق،روند روبه رشد ابزارهاي معيشتي اين ساکنين را اثبات مي کند.با دنبال کردن مسير تپه هاي تاريخي بويژه دردوران ساساني مي توان به ااهميت نقش اين مناطق در تجارت ايران درآن دوران پي برد،چراکه عبورراه تجاري ابريشم ازدشت قزوين محرزاست.وجود کاروانسراها،قلعه ها،تپه هاي تاريخي،پلهاو…حتي دردوران اخيربه سابقه آمد وشد ازآن مسير درادوارمختلف تلقي مي شود ويک شهر با يک منطقه يايک مسير نمي تواند به يکباره داراي اهميت گردد.درنهايت سوابق تاريخي استان قزوين نشان مي دهد که شهرستانهاي تاکستان وبويين زهرا درآن دوران درمسيراين راه تجاري قرار داشته واين منطقه به عنوان منطقه اي که عبورازآن به سمت همدان يا آذربايجان قطعي است شناخته شده است.
صنايع دستي دراين مناطق درگذشته وحال همچنان زنده است ودرمواردي ازديربازتاکنون حتي کوچکترين تغييري درروش کار يا ابزارمشاهده نمي شود.امروزه آنچه به عنوان صنايع دستي شناخته مي شود دراين مناطق نه تامين کننده معيشت خانواده بلکه به عنوان سرگرمي وهنرآن روستا يا شهر شناخته مي شود ومتاسفانه صنعت دست روستايي با روند روبه رشد شهرنشيني درحال فراموشي است.(سايت صنايع دستي استان قزوين).
2-2-3-صنايع دستي درقزوين
صنعتگران هنرمند قزويني ازديربازبه نوآوري،خلاقيت وظرافت درکارشهرت داشته اند.ناصرخسروپژوهشگرو جهانگرد پرآوازه ايراني قريب به هزارسال پيش از فراواني صنايع دربازارقزوين به اين شرح ياد کرده است:به قزوين رسيدم،باغستان بسيارداشت بي ديواروخاروهيچ مانعي ازدخول درباغات نبود.وقزوين را شهري نيکو ديدم.بارويي حصين وکنگره برآن نهاده وبازارهايي خوب،مگرآنکه آب دروي اندک بود ومنحصربه کاريزها درزمين…وازهمه صناع ها که در درآن شهربود کفشگربيشتربود.ديگران نيزبه صادرات صنايع دستي قزوين همچون کمان،پوشاک و…به شهرهاي همجواراشاره کرده اند.عليرغم آنکه بسياري ازاستادکاران قويدست وتوانا هم اينک روي در نقاب خاک کشيده اند وهجوم سيل آساي تجد د،انبوهي ازصنايع دستي را درنورديده بازهم مي توان درپيدا ونهان اين شهررد پايي ازآن بزرگان يافت وچشم وجان را به تماشاي آثاربازماندگان و شاگردانشان روشني وصفا بخشيد دراين عصربه بعضي ازصنايع دستي متداول درقزوين اشاره مي شود.سوزن دوزي،گلابتون دوزي،ابريشم دوزي ومليله دوزي ،آينه کاري،حکاکي،قلمزني،گليم،جاجيم وچادرشب،فرش، سفالگري وچوب ساخته ها ازهنرهايي است که براي گردشگران بسيارجذاب است.
بدون اغراق قزوين را پايتخت خوشنويسي کشور نام نهاده اند.مکتب نگارگري ومينياتورقزوين مرزهاي جغرافيايي را درنورديده وبه افقهاي جهاني دست يافته است.کاشي سازي،معرق وخشتي هفت رنگ قزوين پيشينه اي بس درخشان دارد.نقاشي روي چوب وپشت شيشه ازويژگيهاي ممتازصنايع دستي قزوين است.خاتم کاري،مينا کاري،حجاري وسنگ تراشي،گچبري و…نيزاز هنرهاي ديگري است که براي گردشگران بسيار جذاب است.(سايت صنايع دستي استان قزوين).
2-3-اهميت صنايع دستي
بدون شک يکي ازافتخارات هرملت وکشوري،صنايع بومي ودستي آن کشوراست.چراکه اين صنعت وبه عبارتي اين هنر-صنعت بي بديل وبي رقيب حاصل ذوق وهنر،سليقه وابتکاروخلاقيت هنرمندان وصنعتگران عزيزي است که صبورانه آداب،سنن ورسوم ودريک کلام پيام فرهنگي نسل ها رادرمحصولات توليدي شان متجلي کرده وازآن پاسداري مي نمايد.
ويژگي هاي ارزنده ي ديگري که دراين گونه صنايع موجودند ازقبيل:ملي،غيروابسته،قابليت ايجادوتوسعه درکليه مناطق شهري،روستايي،وعشايري،عدم نيازبه کارشناسان خارجي،دسترسي آسان به مواداوليه وابزارکار مختصروارزان،ارزش افزوده بالا،عدم نيازبه سرمايه گذاري زياد،بسترسازصنعت گردشگري،عدم آثارمخرب زيست محيطي،ايجاد درآمد مکمل،قدرت اشتغال زايي و….مسولين ودست اندرکاران رابرآن داشته تا با عزمي جدي زمينه رشدواعتلاي اين صنعت را آماده نمايند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *