تحقیق رایگان تاثیر رابطه ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران -پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

همه سازمانها برای بقا نیازمند اندیشه‌های نو و نظرات بدیع و تازه اند. افکار و نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می گردد و آن را از نیستی و فنا نجات می دهد . برای آنکه بتوان در دنیای متلاطم و متغیر به حیات ادامه داد ، بایستی به خلاقیت روی آورد و ضمن شناخت تغییرات و تحولات محیط برای رویارویی با آنها پاسخ های بدیع و تازه تدارک دید و همراه تاثیرپذیری از این تحولات بر آنها تأثیر نهاد و بدانها شکل دلخواه داد(الوانی، 1383).

امروزه مفاهیم ذهنی بشر مملو از طرح های تکامل یافته ای می باشد که مدت ها پیشدر قالب های خام و ابتدایی، در ذهن بسیاری از افراد اندیشمند و خلاق جوانه زده و بتدریج توسط بشر های متوالی تکامل یافته می باشد. خلاقیت به عنوان نیاز عالیه بشری در تمام زندگی او مطرح بوده و عبارت می باشد از تحولات دامنه دار و جهشی در فکر و اندیشه بشر، به طوری که حایز یک توانایی در ترکیب عوامل قبلی در طرح جدید می گردد(فیشانی،1377). پدیده خلاقیت و نوآوری مثل بشر از خصیصه های انسانی، در آحاد نوع بشر پیدا نمود می گردد و این انگیزش‌ها و شرایط محیطی و فردی می باشد که عامل خلاقیت را عیان می کند.  خلاقیت به عنوان یک حالت روانی و ذهنی که در قلمرو علم روانشناسی می باشد، عیان می گردد و از آن جا که عمده کار و فعالیت بشر در سازمان ها انجام می گردد، عامل ایجاد و پرورش خلاقیت در محدوده علم و هنر مدیریت قرار می گیرد و مدیران می توانند پیدایش خلاقیت را در سازمان ها با ایجاد زمینه ها وبستر مناسب همچون ساختار سازمانی مناسب، تسریع یا با ایجاد فضای نامناسب آن را خنثی کنند(فیشانی، 1377). عوامل متعددی در درون یک سازمان بر توان خلاقیت افراد تأثیر می گذارند. یکی از مهم ترین عوامل، تسهیل و تقویت توان خلاقیت در سازمان، ساختار مناسب و تشکیلات مناسب با اهداف مورد نظر می باشد(صمدآقایی، 1378).

خلاقیت در درون یک سازمان در خلاء به وجود نمی آید، بلکه ساختار سازمانی به عنوان یک بستر، زمینه را برای پیدایش خلاقیت آماده می کند.  ساختار سازمان نمایانگر روابط واحدهای آن و نشان دهنده انعطاف پذیری آن می باشد. سازمان‌هایی که دارای ساختار غیرمنعطف باشند، برای ایجاد همکاری و وحدت در دوران بحران دچار آشفتگی می شوند. در حالی که سازمان‌هایی که امکان مستقر کردن ارتباط، بویژه ارتباط غیررسمی و انعطاف پذیر را در ساختار خود پیشبینی می کنند، عوامل مثبت و مؤثری را برای ترغیب و رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان خود به وجود می آورند(صمدآقایی،1378).

در این فصل کلیات پژوهش تدوین و ارائه شده می باشد. در فصل حاضر آغاز، مساله اصلی پژوهش اظهار شده می باشد. سپس فرضیات پژوهش مطرح و مطالبی در خصوص روش و قلمرو پژوهش ارائه شده می باشد. همچنین در خصوص نحوه آزمون فرضیات توضیحاتی به صورت کلی داده شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1سوالات پژوهش

1-3-1سوال اصلی

آیا بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران ارتباط مثبت و معنی داری  هست؟

2-3-1سوالات فرعی

 1. آیا بین پیچیدگی(عمودی) و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 2. آیا بین رسمیت و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 3. آیا بین تمرکز و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 4. اهداف پژوهش

  1-5-1هدف کلی

  مطالعه ارتباط­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران هدف اصلی این پژوهش می­باشد

  2-5-1اهداف جزئی

  1. مطالعه ارتباط پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  2. مطالعه ارتباط رسمیت با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  3. مطالعه ارتباط تمرکز با خلاقیت مدیران بیمه ایران

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران با فرمت ورد