مقاله تاثیر رابطه آمیخته مکان بر میزان فروش شرکتهای نانویی -پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

پژوهش عبارت می باشد از مجموعه فعالیت‌های منطقی، منظم، منسجم و هدفمند که در پی دست‌یابی به یکی از خواسته‌ها (پژوهش بنیادی، پژوهش پیمایشی و پژوهش کاربردی) به صورت فردی یا گروهی صورت می‌گیرد. در طی فرآیند پژوهش با به کارگیری ابزارهای جمع‌آوری، داده‌ها به گونه عینی و معتبر، نظاره مطالعه و استخراج می شوند و سپس با بهره گیری از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی به گونه کمی و غیر کمی کوشش می گردد که ادعاها و حدس‌های علمی اولیه (فرضیه‌ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه‌ها رد یا پذیرفته می شوند و نتیجه‌گیری نهایی شکل میگیرد. (خاکی، 1382)

. تحقیقات علمی بر اساس هدف پژوهش به سه دسته تقسیم می­شوند:

 • پژوهش بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه­ها، تبیین روابط میان پدیده­ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص می باشد. تحقیقات بنیادی، نظریه­ها را مطالعه کرده، آن‌ها را تایید، تعدیل یا رد می­نماید.
 • تحقیقات کاربردی: هدف از تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. به بیانی دیگر این تحقیقات تحقیقاتی هستند که با بهره گیری از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی‌های بشر مورد بهره گیری قرار می­گیرند.
 • پژوهش و توسعه: فرآیندی می باشد که به مقصود تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده انجام می­گردد.

پژوهش حاضر از حیث هدف، تحقیقی کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می­گردد. از مشخصه­های تحقیقات کاربردی می­توان به موارد زیر تصریح نمود:

 • از نظر زمانی زودتر از تحقیقات بنیادی انجام می­پذیرد.
 • درآمد زا هستند به همین دلیل طرفداران بیشتری دارند.
 • اکثراً توسط سازمان‌های دولتی و خصوصی انجام می­پذیرند، اما دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نیز به این پژوهش روی می­آورند (فرهنگی، 1390، 271).
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از طرفی تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی بدست آوردن داده­های مورد نیاز (طرح پژوهش) می-توان به دو دسته تقسیم نمود:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

فاکتورهای اصلی که مستقیما  می توانند بر اندازه خرید ونوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می باشد.(بلوریان تهرانی،17:1376). هدف اصلی این پژوهش ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی) میباشد.

اهداف فرعی پژوهش نیز به صورت زیر اظهار می گردد:

 1. مطالعه ارتباط آمیخته قیمت بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
 2. مطالعه ارتباط آمیخته محصول بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
 3. مطالعه ارتباط آمیخته مکان بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
 4. مطالعه ارتباط آمیخته ترفیع بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه

 

 

1-6)سوالات پژوهش

 1. آیا بین عناصر آمیخته بازاریابی و اندازه فروش شرکتهای نانویی ارتباط معناداری هست؟
 2. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
 3. آیا بین آمیخته محصول و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
 4. آیا بین آمیخته مکان و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
 5. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟

 

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک  با فرمت ورد