مقاله فارسی رایگان سنجش تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک ملی-پایان نامه ارشد مدیریت

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر رضایت مشتریان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                         صفحه

جدول (2-1)تعاریف بازاریابی ارتباط مند…………… 22

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول (2-2)مقایسه­ی بازاریابی ارتباط مند و بازاریابی سنتی   24

جدول(2-3) محیط بازاریابی ارتباط مند بر اساس نظریه­ی پالمر  28

جدول (3-1) تعداد متغیرها و گویته های پرسشنامه…… 78

جدول(3-2) آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش…………. 80

جدول (3-3 ) نمونه آزمون کولمورگروف- اسمیرنوف……. 81

جدول (3-4 ) آزمون کولموگروف – اسمیر نوف………… 82

جدول (4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان……………. 85

جدول (4-2) توصیف و وضعیت تاهل پاسخ دهندگان……… 86

جدول (4-3 ) سن پاسخ دهندگان…………………… 87

جدول (4-4 ) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان………….. 88

جدول (4-5 ) توصیف متغیر اعتماد………………… 89

جدول (4-6 ) توصیف متغیر تعهد………………….. 90

جدول  (4-7 ) توصیف متغیر برقراری ارتباط………… 91

جدول (4-8 ) توصیف متغیر ارزش مشترک…………….. 91

جدول (4-9 ) توصیف متغیر همدلی ………………………………………………………………………………………..92

جدول (4-10) توصیف متغیر روابط متقابل ……………………………………………………………………………….93

جدول (4-11) توصیف متغیر بازاریابی ارتباط مند ………………………………………………………………………..94

جدول (4- 12) توصیف متغیر رضایت مشتری ……………………………………………………………………………95

جدول (4-13 ) آزمون رگرسیون بین بازاریابی ارتباط مند و رضایت مشتریان ……………………………………96

جدول (4-14 ) آزمون رگرسیون بین اعتماد سازی و رضایت مشتریان …………………………………………..97

جدول (4-15 ) آزمون رگرسیون بین تعهد و رضایت مشتریان ……………………………………………………..98

جدول (4-16 ) آزمون رگرسیون بین ارتباطات و رضایت مشتریان ……………………………………………….99

جدول (4-17 ) آزمون رگرسیون بین ارزش مشترک و رضایت مشتریان ……………………………………….100

جدول (4-18 ) آزمون رگرسیون بین همدلی و رضایت مشتریان ………………………………………………….101

جدول (4- 19 ) آزمون رگرسیون بین روابط متقابل و رضایت مشتریان …………………………………………101

جدول (4-20 ) آزمون تی تست متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………..102

 

 


فهرست نمودارها/ اشکال

عنوان                                                                                                                         صفحه

نمودار (2-2) سیرتاریخی بازاریابی ارتباط مند……… 20

نمودار (2-1-1 ) بازاریابی سنتی پیش روی بازاریابی ارتباط مند  25

نمودار (4-1 ) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان ………………………………………………………………..85

نمودار (4-2) نمودار دایره ای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان …………………………………………………………86

نمودار (4-3 ) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………….87

نمودار (4-4 ) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان ……………………………………………………………..88

نمودار (4-5 ) هیتوگرام متغیر اعتماد…………………………………………………………………………………………89

نمودار (4-6 ) هیتوگرام متغیر تعهد ………………………………………………………………………………………….90

نمودار (4-7 ) هیتوگرام متغیر برقرای ارتباط ……………………………………………………………………………..91

نمودار (4-8 ) هیتوگرام متغیر ارزش مشترک……………………………………………………………………………..92

نمودار (4-9 )هیتوگرام متغیر همدلی………………………………………………………………………………………..93

نمودار ( 4-10 ) هیتوگرام متغیر روابط متقابل…………………………………………………………………………….94

نمودار (4-11 ) هیتوگرام متغیر بازاریابی ارتباط مند……………………………………………………………………..95

نمودار (4-12) هیتوگرام متغیر رضایت مشتری…………………………………………………………………………..96

نمودار (4-13) نمودار راداری متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………103

1-1)مدل نظری پژوهش…………………………… 11

2-1)تغییر در توجه بازاریابی…………………… 18

2-3)تفاوت بازاریابی ارتباط مند و سنتی…………… 25

2-4)عوامل موثر بر ضرورت توسعه­ی روابط…………… 28

2-5)بازارهای شش گانه…………………………. 29

2-6)مدل اصلاح شده بازارهای شش گانه بازاریابی ارتباط مند    30

2-7)آخرین مدل ارائه شده از بازارهای شش گانه تا سال 1999  31

2-8) مدل بازاریابی ارتباط مند در بخش خرده فروشی….. 32

2-9) مدل اجرائی و کاربردی بازاریابی ارتباط مند…… 33

2-10) مدل بازاریابی ارتباط مند میان سازمان های صنعتی 34

2-11) مدل بازاریابی مورگان و هانت……………… 35

2-12) مدل پنج سطحی بازاریابی ارتباط مند کاتلر……. 38

2-13) نتیجه­ی رضایت مشتری……………………… 50

2-14 ) مدل شاخص رضایت مشتری آمریکا ACSI ……….. 54

2-15) مدل رضایت مندی مشتری در اروپا ECSI ………. 55

2-16) مدل شاخص رضایت مشتری کریسسنن و مارتنسن……. 56

2-17 ) مدل علی معلولی پیشنهادی اسکیلدش…………. 57

2-18 ) گزینه های پیش روی مشتری ناراضی …………………………………………………………………………….62

2-19) ارتباط رضایت مشتری با وفاداری و سودآوری سازمان …………………………………………………….

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- سنجش اندازه ادراک مشتریان از بازاریابی ارتباط مند وابعادآن در بانک ملی شهرستان بندرانزلی.

2- سنجش اندازه رضایت مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی.

3-سنجش ارتباط بازاریابی ارتباط مند وابعاد آن (اعتماد، تعهد، ارتباط، ارزش مشترک، همدلی و روابط متقابل)بارضایت مشتریان در بانک ملی بندرانزلی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر رضایت مشتریان بانک ملی با فرمت ورد