بررسی رابطه ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران-دانلود پایان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

چکیده:………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………… 2

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………… 3

2-1 اظهار مسئله………………………………………………………………………………. 4

3-1سوالات پژوهش………………………………………………………………………………. 6

1-3-1سوال اصلی…………………………………………………………………………….. 6

2-3-1سوالات فرعی………………………………………………………………………….. 6

4-1اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………….. 6

5-اهداف پژوهش………………………………………………………………………………… 7

1-5-1هدف کلی………………………………………………………………………………… 7

2-5-1اهداف جزئی………………………………………………………………………….. 7

6-1چهارچوب نظری پژوهش…………………………………………………………………. 7

7-1فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………….. 8

1-7-1فرضیه اصلی………………………………………………………………………….. 8

2-7-1فرضیات فرعی………………………………………………………………………… 8

8-1تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………… 9

1-8-1متغیر مستقل………………………………………………………………………… 9

1-1-8-1پیچیدگی…………………………………………………………………………….. 9

2-1-8-1 رسمیت…………………………………………………………………………….. 10

3-1-8-1 تمرکز…………………………………………………………………………….. 11

2-8-1متغیر وابسته…………………………………………………………………….. 11

1-2-8-1خلاقیت مدیران…………………………………………………………………. 11

9-1قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………….. 12

1-9-1قلمرو موضوعی…………………………………………………………………….. 12

2-9-1قلمرو مکانی………………………………………………………………………. 13

3-9-1قلمرو زمانی………………………………………………………………………. 13

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش……………………………………………….. 14

1-2مقدمه…………………………………………………………………………………………. 15

2-2تعریف بیمه و عقد قرارداد آن……………………………………………… 15

1-2-2ریشه لغوی بیمه…………………………………………………………………. 15

2-2-2تعاریف بیمه………………………………………………………………………. 16

3-2 ساختار سازمان……………………………………………………………………….. 17

1-3-2پیچیدگی………………………………………………………………………………. 18

2-3-2تفکیک افقی؛………………………………………………………………………. 18

3-3-2تفکیک عمودی؛…………………………………………………………………….. 19

4-3-2 تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی…………………………………… 19

5-3-2رسمیّت ………………………………………………………………………………… 20

6-3-2تمرکز………………………………………………………………………………….. 21

4-2  ارتباط درجه تمرکز و ارتفاع ساخت سازمانی با حیطه نظارت 23

5-2ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیّت………………………………………….. 23

6-2ارکان ساختار سازمانی……………………………………………………………. 24

7-2خلاقیت مدیران…………………………………………………………………………… 24

1-7-2تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی……………………………….. 24

1-1-7-2تفکر همگرا…………………………………………………………………….. 25

2-1-7-2تفکر واگرا…………………………………………………………………….. 25

2-7-2تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی……………………………………. 25

3-7-2فرصت‌های خلاقیت…………………………………………………………………… 26

1-3-7-2فرصت‌های داخلی……………………………………………………………….. 27

2-3-7-2فرصت‌های خارجی(در محیط علمی و اجتماعی سازمان)….. 27

4-7-2موانع بروز خلاقیت…………………………………………………………….. 27

5-7-2ویژگی‌های سازمان خلاق……………………………………………………….. 28

1-5-7-2برخی از ویژگی‌های سازمان خلاق عبارتند از:……………. 28

2-5-7-2رقابت………………………………………………………………………………. 28

3-5-7-2فرهنگ………………………………………………………………………………. 28

4-5-7-2دسترسی به مدیران…………………………………………………………. 28

5-5-7-2احترام به افراد…………………………………………………………… 28

6-5-7-2ارائه خدمات مردمی……………………………………………………….. 28

7-5-7-2تخصص………………………………………………………………………………… 29

8-5-7-2کارگروهی…………………………………………………………………………. 29

9-5-7-2رابطه کارکنان با سازمان……………………………………………. 29

10-5-7-2استقبال مدیران از عامل تغییر………………………………… 29

6-7-2نظریه های خلاقیت………………………………………………………………. 29

1-6-7-2نظریه تداعی گرایی……………………………………………………….. 29

2-6-7-2نظریه گشتالت…………………………………………………………………. 30

3-6-7-2نظریه روانکاوی…………………………………………………………….. 30

4-6-7-2نظریه انسانگرایی کارل راجرز وآبراهام مازل………… 31

5-6-7-2نظریه تحلیل عوامل گیلفورد……………………………………….. 32

7-7-2پیشینه پژوهش…………………………………………………………………….. 33

8-7-2تحقیقات داخلی…………………………………………………………………… 33

9-7-2تحقیقات خارجی…………………………………………………………………… 36

8-2خلاصه ی فصل………………………………………………………………………………… 37

فصل سوم:روش اجرای پژوهش…………………………………………………………… 38

1-3مقدمه…………………………………………………………………………………………. 39

2-3 روش پژوهش……………………………………………………………………………….. 39

3-3جامعه آماری…………………………………………………………………………….. 40

4-3نمونه آماری…………………………………………………………………………….. 41

5-3روش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها……………………………………………….. 42

6-3روایی (اعتبار ابزار پژوهش)……………………………………………….. 43

7-3پایایی (اعتماد به ابزار اندازه گیری)……………………………. 44

8-3روش آزمون فرضیه ها……………………………………………………………….. 45

1-8-3آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S)……………………………. 45

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-8-3آزمون همبستگی…………………………………………………………………… 46

9-3خلاصه فصل…………………………………………………………………………………… 46

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………. 47

1-4مقدمه…………………………………………………………………………………………. 48

2-4یافته های حاصل از آمار توصیفی………………………………………….. 48

1-2-4توزیع فراوانی…………………………………………………………………… 48

2-2-4توزیع فراوانی جنسیت……………………………………………………….. 48

3-2-4توزیع فراوانی سن…………………………………………………………….. 49

4-2-4توزیع فراوانی سابقه خدمت……………………………………………… 50

5-2-4توزیع فراوانی اندازه تحصیلات…………………………………………. 51

3-4توصیف متغیرها…………………………………………………………………………. 52

1-3-4متغیر ساختار سازمانی…………………………………………………….. 52

1-1-3-4پیچیدگی…………………………………………………………………………… 52

2-1-3-4 رسمیت…………………………………………………………………………….. 53

3-1-3-4تمرکز………………………………………………………………………………. 54

4-1-3-4متغیر خلاقیت مدیران……………………………………………………… 55

4-4بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها……………………………. 56

5-4آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………… 57

6-4آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………… 58

7-4آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………… 58

8-4خلاصه ی فصل………………………………………………………………………………… 59

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………. 60

مقدمه………………………………………………………………………………………………. 61

1-5روشهای آماری…………………………………………………………………………… 61

2-5یافته های توصیفی…………………………………………………………………… 61

1-2-5متغیر خلاقیت………………………………………………………………………. 61

2-2-5متغیر پیچیدگی…………………………………………………………………… 61

3-2-5متغیر تمرکز………………………………………………………………………. 62

4-2-5متغیررسمیت………………………………………………………………………… 62

3-5آمار استباطی…………………………………………………………………………… 62

1-3-5فرضیه اول…………………………………………………………………………… 62

2-3-5فرضیه دوم…………………………………………………………………………… 63

3-3-5فرضیه سوم…………………………………………………………………………… 63

4-5پیشنهادات…………………………………………………………………………………. 64

5-5پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………………….. 64

6-5محدودیت های تعمیم نتایج……………………………………………………… 65

7-5خلاصه فصل…………………………………………………………………………………… 65

منابع:…………………………………………………………………………………………….. 67

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1سوالات پژوهش

1-3-1سوال اصلی

آیا بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران ارتباط مثبت و معنی داری  هست؟

2-3-1سوالات فرعی

 1. آیا بین پیچیدگی(عمودی) و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 2. آیا بین رسمیت و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 3. آیا بین تمرکز و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 4. اهداف پژوهش

  1-5-1هدف کلی

  مطالعه ارتباط­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران هدف اصلی این پژوهش می­باشد

  2-5-1اهداف جزئی

  1. مطالعه ارتباط پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  2. مطالعه ارتباط رسمیت با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  3. مطالعه ارتباط تمرکز با خلاقیت مدیران بیمه ایران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران با فرمت ورد