بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری-دانلود پایان نامه ارشد

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست                                   صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………….  1

فصل یک: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….                                                3

1-2-اظهار مسأله………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………….             7

1-4-اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….  8

1-5-چهارچوب نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………           9

1-6-فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………… 10

1-7-متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 10

1-8-تعریف نظری و عملیاتی…………………………………………………………………………………………..      10

1-9-قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………….  11

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..                                              13

2-2- مدل اثربخشی…………………………………………………………………………………………………………. 14

2-3- دو تئوری درمورد اثربخشی تبلیغات…………………………………………………………………………….                      15

2-4- برای تعیین اثربخشی تبلیغات چه چیزی را بایستی اندازه گیری کنیم؟…………………………………     19

2-5- تأثیر برنامه ریزی صحیح رسانه ها در اثربخشی…………………………………………………………..                                          20

2-6- تغییر مداوم  دنیای رسانه ها……………………………………………………………………………………..                 20

2-7- ماموریت و هدف…………………………………………………………………………………………………… 25

2-8- تصمیم درمورد بودجه تبلیغات……………………………………………………………………………………              25

2-9- ارزیابی و انتخاب پیام………………………………………………………………………………………………     26

2-10- تصمیم درمورد رسانه……………………………………………………………………………………………….   26

2-11- ارزیابی اثربخشی تبلیغات……………………………………………………………………………………….          27

2-12- اثربخشی تبلیغات………………………………………………………………………………………………….. 28

2-13- ابعاد آثار مثبت منفی………………………………………………………………………………………………     28

2-14-تحلیل نظریه اثربخشی تبلیغات…………………………………………………………………………………                 29

2-15- حوزه های اثربخشی تبلیغات………………………………………………………………………………….                30

2-16- ابعاد اعتمادسازی در رسانه تبلیغی…………………………………………………………………………..                         31

2-17- مدل های اعتمادسازی در رسانه های تبلیغی- تجاری………………………………………………..    35

2-18- مدل اعتماد دیویس، مایِر و شورمن………………………………………………………………………….                           36

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-19- مدل TAM ………………………………………………………………………………………………………… 38

2-20- مطالعه نظریه ناهماهنگی شناختی از لئون فستینگر و کاربرد آن در تبلیغات…………………..                   40

2-21- کاربرد نظریه های ارتباطات: اقناع و تبلیغ…………………………………………………………………                                     51

2-22- اقناع و توجه………………………………………………………………………………………………………. 53

2-23- پروپاگاندا……………………………………………………………………………………………………………..                                                 54

2-24- پژوهش های انجام شده در جهان……………………………………………………………………………                          70

2-25- پژوهش های انجام شده…………………………………………………………………………………………            71

فصل سوم: روش پژوهش                                

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….                                               77

3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..  77

3-3- روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………             77

3-4- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………    78

3-5- روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………….. 78

3-6- روائی پژوهش………………………………………………………………………………………………………….   78

3-7- روش های تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………..                       79

فصل چهار: تجزیه و تحلیل داده ها                   

آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………….                                              81

آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………..                                              82

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..   87

5-2- پیشنهاد پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 90

5-3- محدودیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 90

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….                                   91

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش:

1-4-1- هدف اصلی: هدف اصلی از این پژوهش سنجش اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان می باشد.

1-4-2- هدف فرعی: هدف فرعی سنجش اثربخشی رسانه­های تبلیغاتی (رادیو، تلویزیون، روزنامه­ها، بیلبوردهای تبلیغاتی و تبلیغات زبان به زبان) بر اساس مدل آیدا (آگاهی، علاقه به محصول، ایجاد تمایل به خرید و اقدام به خرید)[1] در شرکت نادری لاهیجان می­باشد.

[1] Priyanka Rawal. Ms. (2013) AIDA Marketing Communication Model: Stimulating a purchase decision in the minds of the consumers through a linear progression of steps. IRC’S INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SOCIAL & MANAGEMENT SCIENCES. P5

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان  با فرمت ورد