پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مديريت، سيستم، استراتژيک

تصميم گيري، سيستم هاي خودکار کردن فعاليت هاي اداري، سيستم هاي فرآيند کار، سيستم هاي شبکه با بهبود مديريت استراتژيک، در مدل ثانويه، نشان از تأثير بالاي اين متغيرهاي مستقل در تبيين پراکندگي داده هاي متغير در افزايش بهبود مديريت استراتژيک مي باشد.
جدول 4-8-شاخص هاي نيکويي برازش مدل ساختاري با برآورد استاندارد (رگرسيوني) مبتني بر فرضيه هاي پژوهش
شاخص
نتيجه
دامنه مطلوب
مقدار
عنوان شاخص
نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي
تأييد مدل
CMIN/DF 2
312/1
CMIN/DF
ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب
تأييد مدل
RMSEA<0.08 041/0 RMSEA شاخص نيکوئي برازش تأييد مدل GFI > 0.90
989/0
GFI
شاخص برازش هنجار شده (بنتلر-بونت)
تأييد مدل
NFI0.90
995/0
NFI
شاخص برازش تطبيقي
تأييد مدل
CFI0.90
999/0
CFI
شاخص برازش افزايشي
تأييد مدل
IFI0.90
999/0
IFI
مأخذ: يافته هاي پژوهش
همانطور که در جدول 4-8 مشاهده مي شود، همه شاخص ها با برهان قوي دلالت بر تأييد مدل دارند. شاخص نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي يا همان CMIN/DF با مقدار بدست آمده 312/1 از 2 کوچکتر (اولمن ، 2001:48) ، شاخص ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب (RMSEA) با مقدار بدست آمده 041/0 از معيار 08/0 کوچکتر (اشتايگر ، 1990) ، شاخص نيکويي برازش (GFI) با مقدار بدست آمده 989/0 از حد معين 9/0 بزرگتر ، شاخص برازش هنجار شده بنتلر- بونت (NFI) با مقدار بدست آمده 995/0 از معيار 9/0 بزرگتر (بنتلر-بونت ، 1980) ، شاخص برازش تطبيقي (CFI) با مقدار بدست آمده 999/0 از معيار 9/0 برزگتر و همچنين شاخص برازش افزايشي (IFI) نيز با مقدار بدست آمده 999/0 از حد معين 9/0 بزرگتر (بولن ، 1989) بوده و در نتيجه همه شاخص ها دلالت بر تأييد مدل ساختاري براي متغيرهاي پژوهش دارند. بنا به اينکه مدل ساختاري مورد نظر بر اساس شاخص هاي معتبر مورد تأييد قرار گرفت ، لذا مي توان نتيجه گرفت که بر اساس مدل شکل 2 بين زير مقياس هاي فناوري اطلاعات(سيستم هاي پشتيباني ، سيستم هاي اطلاعات، سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري، سيستم هاي خودکار کردن، سيستم هاي فرآيند کار فعاليت هاي اداري، سيستم هاي شبکه فعاليت هاي اداري) با بهبود مديريت استراتژيک روابط معني داري در سطح 05/0 P برقرار است.
جدول 4-9-وزن رگرسيوني متغيرهاي اثر گذار بر متغيرهاي اثر پذير
متغير اثر گذار
جهت اثر
متغير اثر پذير
برآورد
سيستم پشتيباني مديريت ارشد

مديريت استراتژيک
188/0
سيستم اطلاعات مديريت

مديريت استراتژيک
185/0
سيستم پشتيباني تصميم گيري

مديريت استراتژيک
430/0
سيستم خودکار کردن فعاليت هاي اداري

مديريت استراتژيک
140/0
سيستم فرآيند کار

مديريت استراتژيک
347/0
سيستم هاي شبکه

مديريت استراتژيک
186/0
مأخذ: يافته هاي پژوهش
جدول 4-9 وزن رگرسيوني استاندارد متغيرهاي اثر گذار بر متغيرهاي اثر پذير در مدل را نشان مي دهد.همانطور که مشاهده مي شود متغير سيستم پشتيباني تصميم گيري بيشترين اثر را روي مديريت استراتژيک دارد.
4-3-2-آزمون فرضيه هاي پژوهش
4-3-2-1-آزمون فرضيه اول
فرضيه اول: سيستم هاي پشتيباني مديريت ارشد بر بهبود مديريت استراتژيک نهادهاي اجرايي کشور تأثير مثبت و معنادار دارد.
جدول 4-10-اثر رگرسيوني سيستم هاي پشتيباني مديريت ارشد بر بهبود مديريت استراتژيک
جهت اثرگذاري
برآورد غير استاندارد
خطاي معيار
برآورد استاندارد
ناحيه بحراني
معني داري
سيستم پشتيباني مديريت ارشد— بهبود مديريت استراتژيک
310/0
107/0
188/0
889/2
004/0
مأخذ: يافته هاي پژوهش
جدول 4-10 اثر رگرسيوني سيستم هاي پشتيباني مديريت ارشد بر بهبود مديريت استراتژيک را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، مقدار برآورد استاندارد اثر رگرسيوني سيستم هاي پشتيباني مديريت ارشد، بر بهبود مديريت استراتژيک، برابر 188/0 بوده و با توجه به مقدار ناحيه بحراني که برابر 889/2 و از مقدار ثابت 85/2 بزرگتر بوده ، لذا در سطح 01/0P معني دار مي باشد. بنابراين فرض صفر مبني بر عدم تأثير سيستم پشتيباني مديريت ارشد بر بهبود مديريت استراتژيک رد و فرض پژوهش پذيرفته مي شود. يعني سيستم پشتيباني مديريت ارشد بر بهبود مديريت استراتژيک تأثير مثبت و معنا دار دارد.
4-3-2-2-آزمون فرضيه دوم
فرضيه دوم: سيستم هاي اطلاعات مديريت بر بهبود مديريت استراتژيک نهادهاي اجرايي کشور تأثير مثبت و معنادار دارد.
جدول 4-11-اثر رگرسيوني سيستم هاي اطلاعات مديريت بر بهبود مديريت استراتژيک
جهت اثرگذاري
برآورد غير استاندارد
خطاي معيار
برآورد استاندارد
ناحيه بحراني
معني داري
سيستم هاي اطلاعات مديريت—بهبود مديريت استراتژيک
329/0
119/0
185/0
877/2
005/0
مأخذ: يافته هاي پژوهش
جدول 4-11 اثر رگرسيوني سيستم هاي اطلاعات مديريت بر بهبود مديريت استراتژيک را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، مقدار برآورد استاندارد اثر رگرسيوني سيستم هاي اطلاعات مديريت بر بهبود مديريت استراتژيک برابر 185/0 بوده و با توجه به مقدار ناحيه بحراني که برابر 877/2 و از مقدار ثابت 85/2 بزرگتر بوده ، لذا در سطح 01/0P معني دار مي باشد. بنابراين فرض صفر مبني بر عدم تأثير سيستم هاي اطلاعات مديريت بر بهبود مديريت استراتژيک رد و فرضيه پژوهش پذيرفته مي شود. يعني سيستم هاي اطلاعات مديريت بر بهبود مديريت استراتژيک تأثير مثبت و معنادار دارد.
4-3-2-3-آزمون فرضيه سوم
فرضيه سوم: سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري بر بهبود مديريت استراتژيک نهادهاي اجرايي کشور تأثير مثبت و معنادار دارد.
جدول 4-12-اثر رگرسيوني سيستم هاي پشتباني تصميم گيري بر بهبود مديريت استراتژيک
جهت اثرگذاري
برآورد غير استاندارد
خطاي معيار
برآورد استاندارد
ناحيه بحراني
معني داري
سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري—بهبود مديريت استراتژيک
768/0
110/0
430/0
963/6
001/0
مأخذ: يافته هاي پژوهش
جدول 4-12 اثر رگرسيوني سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري بر بهبود مديريت استراتژيک را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، مقدار برآورد استاندارد اثر رگرسيوني سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري بر بهبود مديريت استراتژيک، برابر 430/0 بوده و با توجه به مقدار ناحيه بحراني که برابر 963/6 و از مقدار ثابت 85/2 بزرگتر بوده ، لذا در سطح 01/0P معني دار مي باشد. بنابراين فرضيه صفر مبني بر عدم تأثير سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري بر بهبود مديريت استراتژيک رد و فرضيه پژوهش پذيرفته مي شود. يعني سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري بر بهبود مديريت استراتژيک تأثير مثبت و معنادار دارد.
4-3-2-4-آزمون فرضيه چهارم
فرضيه چهارم: سيستم هاي خودكار كردن فعاليت هاي اداري بر بهبود مديريت استراتژيک نهادهاي اجرايي کشور تأثير مثبت و معنادار دارد.
4-13-اثر رگرسيوني سيستم هاي خودکار کرن فعاليت هاي اداري بر بهبود مديريت استراتژيک
جهت اثرگذاري
برآورد غير استاندارد
خطاي معيار
برآورد استاندارد
ناحيه بحراني
معني داري
سيستم هاي خودکار کردن فعاليت هاي اداري—بهبود مديريت استراتژيک
233/0
106/0
140/0
189/2
029/0
مأخذ: يافته هاي پژوهش
جدول 4-13 اثر رگرسيوني سيستم هاي خودكار كردن فعاليت هاي اداري بر بهبود مديريت استراتژيک را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، مقدار برآورد استاندارد اثر رگرسيوني سيستم هاي خودكار كردن فعاليت هاي اداري بر بهبود مديريت استراتژيک، برابر 140/0 بوده و با توجه به مقدار ناحيه بحراني که برابر 189/2 و از مقدار ثابت 96/1 بزرگتر بوده ، لذا در سطح 05/0P معني دار مي باشد. بنابراين فرضيه صفر مبني بر عدم تأثير سيستم هاي خودكار كردن فعاليت هاي اداري بر بهبود مديريت استراتژيک رد و فرضيه پژوهش پذيرفته مي شود. يعني سيستم هاي خودكار كردن فعاليت هاي اداري بر بهبود مديريت استراتژيک تأثير مثبت و معنادار دارد.
4-3-2-5-آزمون فرضيه پنجم
فرضيه پنجم: سيستم هاي فرآيند كار بر بهبود مديريت استراتژيک نهادهاي اجرايي کشور تأثير مثبت و معنادار دارد.
4-14-اثر رگرسيوني سيستم هاي فرآيند كار بر بهبود مديريت استراتژيک
جهت اثرگذاري
برآورد غير استاندارد
خطاي معيار
برآورد استاندارد
ناحيه بحراني
معني داري
سيستم هاي فرآيند کار—بهبود مديريت استراتژيک
640/0
116/0
347/0
505/5
001/0
مأخذ: يافته هاي پژوهش
جدول 4-16 اثر رگرسيوني سيستم هاي فرآيند كار بر بهبود مديريت را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، مقدار برآورد استاندارد اثر رگرسيوني سيستم هاي فرآيند كار بر بهبود مديريت استراتژيک، برابر 347/0 بوده و با توجه به مقدار ناحيه بحراني که برابر 505/5 و از مقدار ثابت 85/2 بزرگتر بوده ، لذا در سطح 01/0P معني دار مي باشد. بنابراين فرضيه صفر مبني بر عدم تأثير سيستم هاي فرآيند كار بر بهبود مديريت استراتژيک رد و فرضيه پژوهش پذيرفته مي شود. يعني سيستم هاي فرآيند كار بر بهبود مديريت استراتژيک تأثير مثبت و معنادار دارد.
4-3-2-6-آزمون فرضيه ششم
فرضيه ششم: سيستم هاي شبكه بر بهبود مديريت استراتژيک نهادهاي اجرايي کشور تأثير مثبت و معنادار دارد.
4-15-اثر رگرسيوني سيستم هاي شبکه بر بهبود مديريت استراتژيک
جهت اثرگذاري
برآورد غير استاندارد
خطاي معيار
برآورد استاندارد
ناحيه بحراني
معني داري
سيستم هاي شبکه—بهبود مديريت استراتژيک
589/0
121/0
186/0
503/5
001/0
مأخذ: يافته هاي پژوهش
جدول 4-15 اثر رگرسيوني سيستم هاي شبكه بر بهبود مديريت استراتژيک را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، مقدار برآورد استاندارد اثر رگرسيوني سيستم هاي شبكه بر بهبود مديريت استراتژيک، برابر 186/0 بوده و با توجه به مقدار ناحيه بحراني که برابر 503/5 و از مقدار ثابت 85/2 بزرگتر بوده است، لذا در سطح 01/0P معني دار مي باشد. بنابراين فرضيه صفر مبني بر عدم تأثير سيستم هاي شبكه بر بهبود مديريت استراتژيک رد و فرضيه پژوهش پذيرفته مي شود. يعني سيستم هاي شبکه بر بهبود مديريت استراتژيک تأثير مثبت و معنادار دارد.
4-3-2-7-آزمون فرضيه هفتم
فرضيه هفتم: بين اداره امور مالياتي و اداره مخابرات از لحاظ بهبود مديريت استراتژيک تفاوت وجود دارد.
براي مقايسه ميانگين بهبود مديريت استراتژيک در دو گروه اداره امور مالياتي و اداره مخابرات، از آزمون T مستقل دو گروه استفاده شد.براي انجام اين تحليل ابتدا با استفاده از آزمون لوين بررسي شد که در سطح خطاي 05/0 مقادير واريانس دو گروه براي هر متغير همسان است.بنابراين همانطور که در جدول شماره 4-16 نشان داده شده است از مقادير بدست آمده آزمون با فرض همساني واريانس دو گروه استفاده شده است.
جدول 4-16-مقايسه ميانگين بهبود مديريت استراتژيک دو گروه اداره امور مالياتي و اداره مخابرات
معناداري
درجه آزادي
t
انحراف استاندارد
ميانگين
تعداد
گروه
متغير
001/0
145
391/3
842/3
27/67
80
مخابرات
بهبود مديريت استراتژيک
048/3
13/75
65
امور مالياتي
مأخذ: يافته هاي پژوهش
حال با توجه به جدول 4-16 براي مقايسه ميانگين بهبود مديريت استراتژيک در دو گروه مذکور مقدار 391/3t= مشاهده شده در سطح 05/0P معنادار مي باشد، بنابراين فرضيه صفر رد و فرضيه پژوهش مبني بر اختلاف معنادار بين ميانگين بهبود مديريت استراتژيک در دو گروه اداره امور مالياتي و مخابرات پذيرفته مي شود. با توجه جدول فوق معلوم مي شود که مقدار ميانگين بهبود مديريت استراتژيک در اداره امور مالياتي بيشتر از ادار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *