اين مسئله شايد تا حدودي بر نتايج تحقيق تاثير گذاشته است.بنابراين زمان اجراي گروه درماني از محدوديت هاي پژوهش بود که خارج از کنترل پژوهش گر است.
2-ميزان بهره هوشي آزمودني ها، ميزان آمادگي ذهني و رواني آنها هنگام پاسخ دادن به پرسشنامه، ميزان پايبندي آنها در انجام تکاليف، وضعيت اقتصادي، اجتماعي، سابقه افسردگي و ساير اختلالات در آزمودني ها .
5-2-2. محدوديت هايي در کنترل محقق:
1-ميزان موفقيت محقق در امر جلب اعتماد و مشارکت.
2-محدود بودن جامعه آماري تنها به دانش آموزان دختر نوجوان شهرستان مشهد،که به دليلمحدوديت مالي ، زماني امکان گسترش آن نبود.
5-3.پيشنهادها
1- در نقاط مختلف کشور و همچنين در مقاطع مختلف تحصيلي نيزتحقيقاتي در اين زمينه انجام شود.
2-انجام پژوهش مشابه بر روي پسران.
3-به مسئولين آموزش و پرورش پيشنهاد مي شود که هسته مشاوره مدارس را فعال تر سازند و در زمينه هاي شادکامي و بحران هويت کارگاهها و مطالب جديد به مشاورين آموزش دهند.
4-به مشاورين مدارس پيشنهاد مي شود جهت کاهش اختلالات رواني و بالا بردن سطح سلامت روان دانش آموزان کارگاههاي آموزش گروهي را در طي سال تحصيلي در آموزشگاه برگزار نمايند.
5- مشاور در تمام ساعات شبانه روز در مدارس شبانه روزي حضور داشته باشد، تادانش آموزان خوابگاهها هر لحظه امکان دستيابي به خدمات مشاوره اي ، تحصيلي و عاطفي را داشته باشند.
6- کارگاههاي مشاوره اي جهت تمامي پرسنل آموزشگاه اعم از مدير ،معاونين ،دبيران و….برگزار شود و نحوه برخورد صحيح با دانش آموزان داراي مشکلات بحران هويت و شادکامي پايين به ايشان آموزش داده شود.
7- سرپرستان خوابگاههاي شبانه روزي حتي الامکان از ميان متخصصين روانشناسي ومشاوره انتخاب شوند ، و يا اينکه دوره هاي آموزشي در اين ديده باشند.
8-جهت بالابردن روحيه و سلامت روان ايشان برنامه هاي شاد و متنوع براي اوقات فراغتشان طراحي شود.
9- خوابگاهها به وسايل ورزشي مناسب سندانش آموزان تجهيز شود و در فضاي حياط خوابگاه با کاشت درخت هاي تزئيني و چمن محيط دلپذيريرا فراهم نمايند.
10-با توجه به يافته هاي اساسي تحقيق مبني بر افزايششادکامي وکاهش بحران هويت بر اثر درمان آموزش گروهي ضرورت ايجاب مي کند که مسئولين ذيربط ، اولياء و مربيان ، مشاوران و….تمامي تلاش خود را به برنامه ريزي وسبب شناسي مشکلات رواني معطوف نمايند.
11-آگاهي دادن به خانواده ها و آموزش نحوه رفتار و ارتباط با فرزندان نوجوانشان.
12- با نوجوانان داراي مشکلات رفتاري و اختلالات رواني نيز اين روش درماني انجام شود.
منابع فارسي
احدي ، حسن ؛جمهري ،فرهاد.(1385).روانشناسي رشد . تهران : انتشارات پرديس.
احمدي ، احمد ؛فولادگر ،فرزانه.(1381).تاثير مشاوره گروهي بر افسردگي پسران بي سرپرست کانون امام صادق شهرکرد.دانش و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ، شماره 11 و 12 بهار و تابستان 1381،صص 75-86.
آقا جاني ،محمد حسن ؛فرزاد ،ولي الله ؛ شهرآرا ،مهرناز(1387). مقايسه سبک هاي هويت دانشجويان دانشگاه هاي دولتي شهر تهران بر اساس جنسيت ،رشته تحصيلي و بومي و غير بومي بودن. دانش و دانش پژوهي در روانشناسي ،شماره سي و هشتم، صص135-164.
آقا جاني ،محمد حسن(1381).هنجاريابي مقدماتي پرسشنامه سبک هويت براي دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه تهران. پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي. دانشگاه تربيت معلم .
آقا محمديان،حميدرضا(1384).روانشناسي بلوغ ونوجواني.مشهد : انتشارات دانشگاه فردوسي.
آقا محمديان،حميدرضا ؛شيخ روحاني ، سعيد (1382). مفهوم و فرايند شکل گيري هويت ، تاثير عوامل اجتماعي و اصلاح و درمان مسائل هويت. مجله علوم تربيتي و روانشناسي ، جلد چهارم ، شماره 1.صص 199-221 .
اکبري ، بهمن(1387). بحران هويت و هويت ديني پيک نور ،سال ششم ،شماره چهارم ،صص 219-231.
امام جمعه کاشان ،طيبه(1382). نقش ساماندهي فعاليت هاي فوق برنامه در شکل دهي به هويت ملي دانش آموزان.مجله علوم تربيتي و روانشناسي .جلد چهارم. شماره 1.صص 633-642.
اميديان ، مرتضي(1388). هويت از ديدگاه روانشناسي. يزد : انتشارات دانشگاه يزد.
بابايي فرد ،اسدا… (1382). بررسي جامعه شناختي بحران هويت در جامعه معاصرايران. پايان نامه کارشناسي ارشد جامعه شناسي. دانشگاه تهران.
باچر،جيمز، و مينکا سوزان ،و هولي ،جيل.(1389).آسيب شناسي رواني،(ترجمه يحيي سيد محمدي). تهران:ارسباران.جلد دوم(تاريخ انتشار به زبان اصلي2007).
برقي ايراني، زيبا (1387). رشد نوجواني و مسايل آن .تهران : انتشارات کلک سيمين.
برک ،لورا اي (2001).روانشناسي رشد . ترجمه يحيي سيد محمدي . تهران :انتشارات ارسباران.
بشريه ، حسين (1379). توسعه سياسي و بحران هويت ملي. فصل نامه مطالعات ملي، سال دوم، شماره5.
بيابانگرد،اسماعيل.(1384). روش هاي افزايش عزت نفس در کودکان و نوجوانان .تهران: انجمن اوليا و مربيان.
بيريا ،ناصر (1385). روانشناسي رشد با نگرش به منابع اسلامي . تهران: انتشارات سمت.
پرويزي،،سرور،و احمدي،فضل الله،ونيکبخت نصرآبادي،عليرضا.(1384).از هويت تا سلامت:تبيين تئوريک مفهوم سلامتي از ديدگاه نوجوانان.طب و تزکيه،سال چهاردهم،شماره59،27-37.
پرهيزگار ،آذردخت ؛محمودنيا ،عليرضا؛ محمدي ،شهناز (1388).مقايسه کيفيت رابطه والد فرزند در دانش آموزان دختر دبيرستاني داراي بحران هويت و فاقد بحران هويت فصل نامه روانشناسي کاربردي، سال سوم ،شماره 2،صص 93-82 .
پوربختيار،حسين و گل محمديان، محسن.(1389).اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه REBT بر خودپنداره و افت تحصيلي دانشجويان كشور. يافته هاي نو در روانشناسي، زمستان، 96-81.
پورگنابادي،حميده (1390). بررسي اثربخشي آموزش گروهي مبتني بر رويکرد منطقي- عقلاني – هيجاني (REBT)در مديريت هيجانات منفي کودکان بي سرپرست و بد سرپرست. پايان نامه کارشناسي ارشد روان شناسي باليني. دانشگاه فردوسي مشهد.
تاج مزيناني ، علي اکبر(1384). هويت. انتشارات سازمان ملي جوانان.
چلبي ،مسعود (1378). ميزگرد وفاق اجتماعي . فصل نامه مطالعات علمي ،سال نخست ،شماره 1.
حاجي خياط ،علي رضا(1382). تبيين ابعاد هويت مجله علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد،جلد چهارم شماره 1.
حجازي ،الهه ؛ فرتاش ،سهيلا(1385). تفاوت هاي جنسيتي در سبک هاي هويت، تعهد هويت وکيفيت دوستي،مجله پژوهش زنان، دوره چهارم ،شماره 3.صص 61-79.
رايس،فليپ.(1387). رشد انسان:روان شناسي از تولد تا مرگ،(ترجمه مهشيد فروغان). تهران:ارجمند(تاريخ انتشار به زبان اصلي2001).
رايکمن ،ريچارد (1387).نظريه هاي شخصيت . ترجمه مهرداد فيروزبخت. تهران. نشر ارسباران.
رباني ، جعفر(1381) . هويت ملي. تهران :انتشارات انجمن اوليا و مربيان.
ربيعي ،علي (1387). رسانه هاي نوين و بحران هويت . فصل نامه مطالعات ملي ،سال نهم ،شماره 4،ص 149-176.
رفعت جاه ،مريم ؛شکوري ،علي .(1387). اينترنت و هويت اجتماعي. مجله جهاني رسانه،شماره 5 .
سعادت،حکمته (1390). بررسي ميزان شادکامي در دانش آموزان نوجوان دختر و تاثير مثبت درماني گروهي بر شادکامي آنان. پايان نامه کارشناسي ارشد روان شناسي باليني. دانشگاه فردوسي مشهد.
سياح سيار ،نيمتاج ؛ حسين شاهي، حميد رضا، رنجگر ،بايرامعلي(1389). رابطه بين هويت و حمايت هاي اجتماعي والدين. مجله انديشه و رفتار ،دوره چهارم ،شماره 16.صص67-74.
سيدنژاد ،صادق(1381). جوان و بحران هويت. مجله ديدار آشنا،شماره 24.
شجاعي ،محمد صادق(1388). نقش و کارکرد رسانه ها در جريان هويت يابي يا بحران هويت . مجله حديث زندگي. شماره 11 .
شرفي ،محمدرضا(1380). جوان و بحران هويت . تهران :انتشارات سروش.
شعباني،علي.(1383). بررسي مشاوره گروه با شيوه واقعيت درماني بر کاهش بحران هويت قربانيان بزه در زندان قصر.پايان نامه کارشناسي ارشد،دانشگاه تهران.
شفيع آبادي ،عبدا… ؛ ناصري ،غلام رضا(1377). نظريه هاي مشاوره و روان درماني، تهران : مرکز نشر.
شکري ، اميد ؛ شهر آراي ،مهرناز (1385). سبک هاي هويت و پيشرفت تحصيلي : نقش خودکارآمدي تحصيلي، فصل نامه پژوهش در سلامت روان شناختي ، دوره اول ، شماره 1.
شولتز، دوان. پي ؛ شولتز، سيدني ، الن (1387). تاريخ روان شناسي نوين. ترجمه : علي اکبر ، سيف ؛ حسن ،پاشا شريفي و خديجه علي آبادي . تهران : نشر دوران
شيخاوندي ، داور (1379). تکوين و تنفيذ هويت ايراني . تهران : انتشارات باز.
صداقتيان،مريم.(1389).آموزشاثربخشي مهارت هاي زنرگي (خودآگاهي،ابراز وجود، تفكر نقاد) بر بحران هويت دختران تحت پوشش كميته امداد شهرستان كلات نادر . پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد تربت جام.
طالبيان شريف ،جعفر ؛گودرزي ،حسنيه ؛ نيک فرجام ،معصومه (1382).بررسي رابطه پايگاه هويت و ويژگي هاي شخصيتي در دانشجويان دانشکده علوم تربيتي مشهد . مجله علوم تربيتي و روان شناسي،جلد چهارم ،شماره 1. صص397-417.
عبدالله زاده،حسن و ديانتي نيت، جواد.(1382). هويت جمعي و عوامل رواني اجتماعي . مجله علوم تربيتي . جلد چهارم،شماره اول، بهار و تابستان ،500-465.
عبدي زرين ،سهراب ؛اديب راد ، نسرين ؛يونسي ،سيد جلال ؛عسگري ،علي (1389). رابطه سبک هاي هويت با خود کارآمدي پنداري دانش آموزان پسر دبيرستاني ايراني و افغاني ساکن قم . فصل نامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال دهم ، شماره 39.
غرابي ، بنفشه.(1387). بحران هويت و مهارت هاي مقابله اي. تهران: نشر قطره.
فرانكن،رابرت.(1384).انگيزش و هيجان(ترجمه حسن شمس آبادي و غلامرضا محمودي و سوزان امامي پور).تهران:نشر ني.
فري،مايكل.(1382). شناخت درماني گروهي( ترجمه علي صاحبي ، حسن حميد پور و زهرا اندوز).مشهد:جهاد دانشگاهي(تاريخ انتشار به زبان اصلي 1999).
قطره اي ، فرشته . (1385). بررسي رابطه شادکامي و کيفيت عوامل آموزشي دوره ابتدايي مدارس تهران . پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت معلم تهران .
کار، آلن .(1385). روان شناسي مثبت . ترجمه پاشا شريفي و ديگران، چاپ اول ، تهران ،انتشارات سخن
کاکيا ، ليدا (1389). تاثير مشاوره گروهي مبتني بر واقعيت درماني بر بحران هويت در دانش آموزان دوره راهنمايي . مجله اصول بهداشت رواني ،سال دوازدهم ،شماره 1. صص 430-437.
کمالي اردکاني ، علي اکبر.(1383). بحران هويت و عوامل تشديد آن در ايران.تهرن : انتشارات جهاد دانشگاهي.
گودرزي ، محمد علي ؛ شاملي ، ليلا (1389). پيش بيني سبک هويت بر اساس حساسيت به پاداش و تنبيه . فصل نامه کاربردي،سال چهارم ،شماره 3، صص 91-85.
گيبسون ، رابرت ؛ ميشل ، ماريان . (1990). مباني مشاوره و راهنمايي . ترجمه باقر ثنايي (1373). تهران : پرستار.
لطف آبادي ، حسين (1387). روان شناسي رشد (2). تهران : انتشارات سمت .
لطف آبادي ، حسين (1380). عواطف و هويت نوجوانان و جوانان. تهران : انتشارات نسل سوم.
مجد آبادي فراهاني،زهره، و فرزاد،ولي الله،وشهرآراي،مهرناز،و مرادي، عليرضا.(1390). کنش ورزي خانوادگي ، هويت شخصي و رفتار مشکل آفرين در نوجواني. مجله روانشناسي تحولي : روانشناسان ايراني ، سال هفتم ، شماره 27 ، 214-207.
محسني،نيک چهره.(1384).نظريه ها در روانشناسي رشد.چاپ اول،تهران: پرديس.
محمدي،فاطمه (1390). رابطه سبک هاي هويتي و هويت علمي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه فردوسي مشهد. پايان نامه کارشناسي ارشد روان شناسي تربيتي . دانشگاه فردوسي مشهد.
مظاهري ، ناهيد . (1386). بررسي رابطه بين نگرش ديني ، سبک هاي مقابله اي و شادکامي دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي منطقه 9 شهر تهران.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید