پایان نامه کارشناسی ارشد :رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از میزان فروش شرکتهای متوسط وکوچک

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کالا (محصول)

یک کالا چیزی می باشد که در یک کارخانه ساخته می گردد(کاتلر،1391: 114). شامل ترکیب کالا و خدماتی می باشد که شرکت به بازار هدف خود ارائه می دهد. عناصر تشکیل دهنده محصول عبارتند از: تنوع محصول، کیفیت، طراحی، ویژگی، نام تجاری، بسته بندی، اندازه، خدمات و کالاهای برگشتی. عناصر آمیخته بازاریابی دوران تکامل مدیریت بازار را نشان می دهد. قابل ذکر می باشد که کاتلر این عناصر را از دیدگاه مشتریان مطرح ساخته می باشد. (حیدر زاده، 1382، ص 37)

1-5) اهداف پژوهش

فاکتورهای اصلی که مستقیما  می توانند بر اندازه خرید ونوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می باشد.(بلوریان تهرانی،17:1376). هدف اصلی این پژوهش ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی) میباشد.

اهداف فرعی پژوهش نیز به صورت زیر اظهار می گردد:

 1. مطالعه ارتباط آمیخته قیمت بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
 2. مطالعه ارتباط آمیخته محصول بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
 3. مطالعه ارتباط آمیخته مکان بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
 4. مطالعه ارتباط آمیخته ترفیع بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

فاکتورهای اصلی که مستقیما  می توانند بر اندازه خرید ونوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می باشد.(بلوریان تهرانی،17:1376). هدف اصلی این پژوهش ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی) میباشد.

اهداف فرعی پژوهش نیز به صورت زیر اظهار می گردد:

 1. مطالعه ارتباط آمیخته قیمت بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
 2. مطالعه ارتباط آمیخته محصول بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
 3. مطالعه ارتباط آمیخته مکان بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
 4. مطالعه ارتباط آمیخته ترفیع بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه

 

 

1-6)سوالات پژوهش

 1. آیا بین عناصر آمیخته بازاریابی و اندازه فروش شرکتهای نانویی ارتباط معناداری هست؟
 2. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
 3. آیا بین آمیخته محصول و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
 4. آیا بین آمیخته مکان و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
 5. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟

 

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک  با فرمت ورد