تحقیق رایگان پایان نامه مدیریت گرایش بیمه:تاثیر علاقه بر تمایل بیمه گذاران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ابزار ترفیعی بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

از آغاز تاریخ بشر، بشر درصدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیده­ها و رویدادهای جهان اطراف خود بوده می باشد. بدین جهت به کشف قوانین، اصول و نظریه­های حاکم بر پدیده­ها و رویدادها نائل آمده می باشد. اما بایستی توجه داشت که این قوانین و اصول تحت شرایطی خاصی اعتبار دارد. ثبات و استمرار وقوع پدیده­ها، امری منطقی می باشد که علم بر پایه آن بنا شده می باشد. به بیانی دیگر در بهره گیری از روش علمی برای پیش­بینی وقوع پدیده­ها در جهان پیش فرض آن می باشد که این پدیده­ها اتفاقی و بی­نظم نبوده و قابل پیش­بینی می باشد. زیرا اگر این طور نباشد انجام پژوهش علمی غیر ممکن می­بود. پژوهش علمی که همان کاربرد روش علمی می باشد در جستجوی شرایطی می باشد که تحت آن­ها پدیده خاصی رخ می­دهد و مشخص کردن شرایط دیگری می باشد که تحت آن شرایط این پدیده رخ نمی­دهد (سرمد و همکاران، 1391). از اصطلاح روش پژوهش معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می گردد که یکی از تعاریف جامع به  این صورت می باشد که، روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای مطالعه  واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد (خاکی، 1382). از طرفی هیچگاه نمی‎توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت های بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نا محدود و آگاهی و روشهای ما برای کشف حقیقت محدود هستند. حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیتهای پژوهشی حقیقت جویی می باشد و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می باشند آن چیز که را که ایشان انجام می دهند و می یابند. می توان کوششی برای نزدیکی  به حقیقت  دانست. (رفیع پور، 1383)

این فصل متدولوژی و روش شناسی پژوهش مورد بحث قرار می گیرد، توضیحاتی پیرامون روش پژوهش، مطالعه جامعه‎ی آماری و روش نمونه برداری موردتوجه قرار میگیرد. همچنین در ادامه به اظهار شیوه‎های تجزیه وتحلیل داده‎ها می‎پردازیم.

 

3-2- روش پژوهش

روشهای پژوهش وسیله یا طریقه ی تعیین این امر می باشد که چگونه یک گزاره ی پژوهش (فرضیه) مورد تایید قرار می گیرد یا رد می گردد. روش پژوهش چهارچوب عملیات یا اقدام جستجو گرایانه برای تحقق اهداف پژوهش، جهت آزمون فرضیه یا پاسخ دادن به سوالهای پژوهش را فراهم می آورد (سرمد و همکاران، 1391).

پژوهش حاضر بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز و از نظر طبقه بندی تحقیقات با در نظر داشتن هدف آنها، در زمره ی تحقیقات توصیفی قرار دارد. پژوهش توصیفی شامل مجموعه روشهایی می باشد که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می تواند صرفا برای شناخت شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد (سرمد و همکاران، 1391).

پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. روش پژوهش در این پژوهش از آنجا که به مطالعه وضع موجود می پردازد در قلمرو تحقیقات توصیفی قرار دارد. همچنین  به مقصود مطالعه فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بهره گیری شده می باشد.

 

3-3- جامعه آماری  

جامعه مجموعه ای می باشد  از آزمودنی ها (نشانه ها) که در یک یا چند صفت مشترک باشند (خلیلی شورینی، 1390). جامعه آماری این پژوهش کلیه نمایندگی های بیمه پارسیان در سطح استان گیلان و کلیه مشتریان بیمه نامه اتومبیل در این نمایندگیها می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1-7-1- اهداف علمی

مطالعه تاثیر ابزار  ترفیعی( تبلیغات ) بر خرید بیمه نامه های اتومبیل در شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان

1-7-2- اهداف کاربردی

هدف بکار گیری نتایج حاصل از پژوهش در شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان می باشد.

 

1-7-3- اهداف ویژه

  • سنجش اندازه تاثیر تبلیغات تلوبزیونی و رادیویی و جاده ای و روزنامه و مجلات و اینترنتی از طریق آگاهی بر فرآیند اقدام به خرید بیمه نامه های اتومبیل از سوی بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر آگاهی بر علاقه بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر علاقه بر تمایل بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر تمایل براقدام به خرید بیمه گذاران
  • الویت بندی ابزارهای ترفیعی تبلیغات بر اقدام خرید بیمه نامه اتومبیل از سوی بیمه گذاران
  • ارائه راهکارهای مناسب برای بکار گیری رسانه های تبلیغاتی در جهت افزایش فروش بیمه نامه ها

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ابزار ترفیعی بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید